Teksti suurus:

Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2019
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2018, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2018 otsus nr 358

Rahvastikuregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 06.12.2018

§ 1.  Rahvastikuregistri seaduse muutmine

Rahvastikuregistri seaduses (RT I, 17.11.2017, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõiget 3 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) muu avalikku ülesannet täitev asutus või isik oma ülesande täitmisel isikukoodi riigi andmekogusse kandmiseks seaduse või andmekogu põhimääruse alusel.”;

2) paragrahvi 40 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt käesoleva paragrahvi lõike 3 punktide 4 ja 5 kohaselt isikukoodi andmise kui riikliku ülesande täitmise kulud hüvitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest, võttes aluseks eelarveaastale eelnenud aastal tehtud toimingute arvu ning vastava aasta riigieelarves sätestatud ühe toimingu keskmise arvutatud kulu.”;

3) paragrahvi 49 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „esitab taotleja” sõnadega „rahvastikuregistri osaks olevas”;

4) paragrahvi 61 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Kui isiku taotlused oma andmetega tutvuda on põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige taotluste korduvuse tõttu, võib andmete väljastaja käesoleva seaduse § 63 lõike 1 kohaselt nõuda andmete väljastamise eest mõistlikku tasu halduskulude katmiseks.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 631 järgmises sõnastuses:

§ 631. Õigustatud huvi korral andmete väljastamise kulude hüvitamine kohaliku omavalitsuse üksusele

Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt füüsilisele ja juriidilisele isikule õigustatud huvi korral rahvastikuregistri andmete väljastamise kui riikliku ülesande täitmise kulud hüvitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest, võttes aluseks eelarveaastale eelnenud aastal tehtud toimingute arvu ning vastava aasta riigieelarves sätestatud ühe toimingu keskmise arvutatud kulu.”;

6) paragrahvi 66 lõike 2 punktis 1 ning § 69 lõigetes 2 ja 5 asendatakse sõnad „elukohateate esitamise kuupäev” sõnadega „elukohateate kohaliku omavalitsuse üksusesse saabumise kuupäev” vastavas käändes;

7) paragrahvi 70 lõike 2 punktid 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„2) ööpäevaringset sotsiaalteenust osutavasse hoolekandeasutusse;
3) hooldamisele hooldusperesse;”;

8) paragrahvi 70 lõike 2 punkt 4 jäetakse välja;

9) paragrahvi 76 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „§-s 80” tekstiosaga „§ 82 lõikes 1”;

10) paragrahvi 82 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutuste ja isikute loetelu kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

11) paragrahvi 96 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„1) ööpäevaringset sotsiaalteenust osutavasse hoolekandeasutusse, välja arvatud juhul, kui isik on lähisuhtevägivalla ohver;
2) hooldamisele hooldusperesse;”;

12) paragrahvi 96 lõike 1 punkt 3 jäetakse välja;

13) paragrahvi 100 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui rahvastikuregistri subjektiks olev isik pöördub menetluse käigus avalikku ülesannet täitva asutuse või isiku poole ning esitab lisa-aadressi ja kontaktandmed, mis erinevad rahvastikuregistrisse kantud andmetest, kannab avalikku ülesannet täitev asutus või isik need rahvastikuregistrisse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutuste ja isikute loetelu ning lisa-aadresside ja kontaktandmete rahvastikuregistrisse kandmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.”;

14) paragrahv 111 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 111. Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu taotluste menetlemine ja andmete töötlemise lepingute kehtivuse lõpetamine

(1) Käesoleva seaduse §-s 49 sätestatud rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemi kasutusele võtmiseni menetletakse andmetele juurdepääsu taotlusi tavapärase asjaajamiskorra kohaselt.

(2) Enne käesoleva seaduse jõustumist rahvastikuregistri andmete töötlemiseks sõlmitud lepingute tingimused, samuti käesoleva seaduse § 50 lõike 1 alusel antud haldusaktid kantakse juurdepääsu menetlemise infosüsteemi selle kasutusele võtmisest arvates. Lepingud kehtivad kuni käesoleva seaduse § 50 lõikes 1 sätestatud tingimuste kandmiseni rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemi, millega loetakse juurdepääs antuks käesoleva seaduse kohaselt.”;

15) seaduse 16. peatükki täiendatakse §-ga 1121 järgmises sõnastuses:

§ 1121. Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise erisus 2019. aasta Riigikogu valimistel

Kui hääleõigusliku isiku elukoha aadress on käesoleva seaduse § 83 lõike 2 alusel kantud rahvastikuregistrisse vähemalt linna ja linnaosa või valla täpsusega ajavahemikul 2019. aasta Riigikogu valimiste eelhääletamise esimesest päevast kuni Riigikogu valimiste päevani, lõpeb tema elukoha andmete kehtivus, kui nendes ei ole tehtud muudatust nelja kuu jooksul andmete rahvastikuregistrisse kandmisest arvates.”;

16) paragrahvi 128 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva seaduse § 110 jõustub 2019. aasta 2. jaanuaril.”.

§ 2.  Nimeseaduse muutmine

Nimeseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõige 63 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(63) Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt käesoleva paragrahvi lõigete 61 ja 62 alusel uue ees- või perekonnanime andmise või endise isikunime taastamise otsustamise ning käesoleva paragrahvi lõike 9 alusel kehtestatud korras sätestatud juhtudel menetlustoimingute tegemise kui riikliku ülesande täitmise kulud hüvitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest, võttes aluseks eelarveaastale eelnenud aastal tehtud toimingute arvu ning vastava aasta riigieelarves sätestatud ühe toimingu keskmise arvutatud kulu.”;

2) paragrahvi 16 lõike 7 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmine

Perekonnaseisutoimingute seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Kohaliku omavalitsuse üksuse poolt käesoleva seaduse kohaselt perekonnaseisutoimingu tegemise kui riikliku ülesande täitmise kulud hüvitatakse kohaliku omavalitsuse üksusele riigieelarvest, võttes aluseks eelarveaastale eelnenud aastal tehtud toimingute arvu ning vastava aasta riigieelarves sätestatud ühe toimingu keskmise arvutatud kulu.”.

§ 4.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 7 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Kui kohaliku omavalitsuse üksus täidab riiklikku ülesannet, laekub ülesande täitmisel kohaliku omavalitsuse üksuse asutuse ja valla- või linnasekretäri toimingu eest võetav riigilõiv riigieelarvesse.

(4) Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tasumise kontrollimise, tagastamise ja aruandluse korra kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json