Teksti suurus:

Mõõtevahendite riigisisese tüübikinnitustunnistuse taotlemise, andmise, muutmise, kehtetuks tunnistamise ja selle kehtivusaja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2018, 26

Mõõtevahendite riigisisese tüübikinnitustunnistuse taotlemise, andmise, muutmise, kehtetuks tunnistamise ja selle kehtivusaja pikendamise ning legaalmetroloogilise ekspertiisi kord

Vastu võetud 20.12.2018 nr 66

Määrus kehtestatakse mõõteseaduse § 8 lõike 9 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Kohaldamisala

  (1) Määruse 2. peatükki kohaldatakse mõõteseaduse § 6 lõike 3 punktis 4 nimetatud mõõtevahendi osas.

  (2) Määruse 3. peatükki kohaldatakse mõõtevahendi taadelduks tunnistamisele mõõteseaduse § 10 lõikes 3 sätestatud juhul.

2. peatükk Riigisisese tüübikinnitustunnistuse menetlus 

§ 2.   Riigisisese tüübikinnitustunnistuse taotlemine

  (1) Mõõtevahendi tootja, tema volitatud esindaja, mõõtevahendi tarnija või valdaja (edaspidi taotleja) esitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile mõõtevahendi riigisisese tüübikinnitustunnistuse (edaspidi tüübikinnitustunnistuse) andmise, muutmise või kehtivusaja pikendamise taotluse, millele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) volitus taotlejale mõõtevahendi tootja esindamiseks;
  2) mõõteseaduse § 8 lõikes 4 sätestatud vastavust tõendav dokument;
  3) mõõtevahendi tehniline kirjeldus;
  4) mõõtevahendi paigaldus- või kasutusjuhend;
  5) mõõtevahendi taatlusmärgiste paigaldamise kohti kirjeldavad joonised või skeemid;
  6) muud asjakohased mõõtevahendi tüübi kohta andmeid sisaldavad dokumendid.

  (2) Juhul kui taotletakse tüübikinnitustunnistuse muutmist või tüübikinnitustunnistust mõõtevahendile, mis on toodud Eestisse komplektse seadme või sisseseade osana, võib taotleja jätta lõike 1 punktis 1 nimetatud dokumendi esitamata.

  (3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet teavitab taotlejat vajadusest suunata mõõtevahend lisakatsetusele või -kalibreerimisele ning asjakohasest akrediteeritud laborist.

§ 3.   Mõõtevahendi tüübikinnituse legaalmetroloogiline ekspertiis

  (1) Legaalmetroloogilise ekspertiisi käigus võrdleb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet esitatud dokumente ja katsearuandeid, hinnates mõõtevahendi tüübi vastavust õigusaktides ning asjakohases tehnilises spetsifikatsioonis sätestatud metroloogilistele ja tehnilistele nõuetele ning otsustab tüübikinnitustunnistuse andmise, muutmise või kehtivusaja pikendamise.

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib suunata mõõtevahendi lisakatsetusele või -kalibreerimisele ning saata taotleja esitatud dokumendid viimasega kooskõlastatult katse- või kalibreerimislaborile, lisades vajalike katsete või mõõtmiste (edaspidi katsed) loetelu.

  (3) Lõikes 2 nimetatud juhul esitab mõõtevahendi katse- või kalibreerimislaborile taotleja.

  (4) Katse- või kalibreerimislabor tagastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile pärast katsete läbiviimist laborile esitatud originaaldokumendid, lisades katse- või kalibreerimisprotokollid ja nende alusel koostatud katsearuande või kalibreerimistunnistuse.

  (5) Legaalmetroloogilise ekspertiisi tulemusena annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet taotlejale mõõtevahendi tüübikinnitustunnistuse, muudab seda või pikendab kehtivusaega juhul, kui mõõtevahend vastab mõõteseaduse § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruse ja mõõteseaduse § 8 lõike 3 nõuetele. Kui mõõtevahend ei vasta nimetatud nõuetele, väljastab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet taotlejale otsuse, milles esitatakse tüübikinnitustunnistuse andmisest, muutmisest või kehtivusaja pikendamisest keeldumise põhjus.

  (6) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustab tüübikinnistustunnistuse, andmise, muutmise või selle kehtivusaja pikendamise 21 päeva jooksul arvates § 2 lõikes 1 nimetatud dokumentide saamisest.

§ 4.   Tüübikinnitustunnistus

  (1) Tüübikinnitustunnistus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
  1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nimi ja aadress;
  2) tüübikinnitustunnistuse taotleja nimi ja aadress;
  3) viide mõõteseadusele, mõõteseaduse § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määrusele ja käesolevale määrusele;
  4) viide asjakohasele standardile või rahvusvahelise legaalmetroloogia organisatsiooni (OIML) dokumendile või muule tehnilisele spetsifikatsioonile;
  5) mõõtevahendi tootja ja tüübi nimetus;
  6) tüübikinnitustähis;
  7) tüübikinnitustunnistuse andmis- ja kehtivusaeg.

  (2) Tüübikinnitustähise kuju, kirjed ja mõõtmeid iseloomustavad suhtarvud on esitatud käesoleva määruse lisas.

  (3) Vajadusel annab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet taotlejale tüübikinnitustunnistuse lisa, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) mõõtevahendi tüübi mudelite nimetused;
  2) mõõtevahendi komplekti koostisosade ja alusdokumentide loetelu;
  3) mõõtevahendi metroloogiliste omaduste, kasutusotstarbe, märgistuse, paigaldusnõuete ja tööpõhimõtte lühiiseloomustus;
  4) juhised taatlusmärgiste paigaldamiseks.

  (4) Tüübikinnitustunnistus kehtib ainult selles osutatud mõõtevahendi tüübi ja olemasolu korral loetletud mudelite kohta.

§ 5.   Ameti algatusel tüübikinnitustunnistuse muutmine

  Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võib omal algatusel tüübikinnitustunnistust muuta, kui ilmneb antud tüübikinnitustunnistuses viga, teavitades tüübikinnitustunnistuse taotlenud isikut muudatuse kavatsusest ja selle sisust ning annab võimaluse esitada selgitusi 30 päeva jooksul.

§ 6.   Tüübikinnitustunnistuse kehtetuks tunnistamine

  Tüübikinnitustunnistuse kehtetuks tunnistamine vormistatakse põhjendatud otsusena mõõteseaduse § 8 lõikes 7 sätestatud juhtudel.

3. peatükk Mõõtevahendi taadelduks tunnistamine 

§ 7.   Mõõtevahendi taadelduks tunnistamise taotlemine

  Mõõtevahendi taatluskohustuse kandja esitab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile taotluse koos mõõtevahendi jälgitava mõõtetulemusega, mis on esitatud:
  1) akrediteeritud katselabori katsetunnistuses;
  2) akrediteeritud kalibreerimislabori kalibreerimistunnistuses või
  3) pädeva metroloogiaasutuse taatlusprotokollis või -tunnistuses.

§ 8.   Legaalmetroloogiline ekspertiis taadelduks tunnistamisel

  (1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kontrollib legaalmetroloogilise ekspertiisi käigus:
  1) mõõtevahendi ja mõõtetulemuse vastavust mõõteseaduse § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruse nõuetele;
  2) taatlusvõimaluse puudumist Eestis;
  3) EÜ või Eesti tüübikinnitustunnistuse olemasolu või vastavushindamise läbimist;
  4) esitatud dokumentide vastavust §-le 7.

  (2) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet märgistab mõõtevahendi taatlusmärgisega, kui see on nõutud mõõtevahendi tüübikinnituses. Taatlusmärgisega ei märgistata pädeva metroloogiaasutuse taadeldud mõõtevahendit.

  (3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet otsustab mõõtevahendi taadelduks tunnistamise 14 päeva jooksul, arvates §-s 7 nimetatud dokumentide saamisest.

4. peatükk Jõustumissäte 

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Mõõtevahendi tüübikinnitustähise kuju, mõõtmeid iseloomustavad suhtarvud ja tähises sisalduvad kirjed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json