Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 "Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2021
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2020, 3

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 "Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad" muutmine

Vastu võetud 16.12.2020 nr 55

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõike 5, § 521 lõike 14, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ja kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõigete 5 ja 6, § 50 lõike 9, § 521 lõike 14, § 54 lõike 3, § 56 lõike 3, § 561, § 562 lõike 2, § 563, § 564 lõike 2, § 565, § 571 lõike 6, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ning kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.”;

2) määruse lisad 2, 3, 6–9 ja 13 asendatakse käesoleva määruse lisadega (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2021. aasta 1. jaanuaril.

Martin Helme
Rahandusminister

Raigo Uukkivi
Halduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 2 Vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse“

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks”

Lisa 6 Vormi TSD lisa 5 „Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud“

Lisa 7 Vormi TSD lisa 6 „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed, maksustamise ebakõla põhjustanud summa“

Lisa 8 Vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ja nendega seotud õigused, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum, tulumaks lahkumisel ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt”

Lisa 8¹ Vormi TSD lisa 8 „Kaupade ja reisijate rahvusvahelisest meritsi veost saadud tulu“

Lisa 9 Vorm ESD „Erijuhtude sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni täiendava sissemakse deklaratsioon“

Lisa 13 Vorm INF 1 „Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon“

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json