Teksti suurus:

Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.12.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2020, 14

Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord

Vastu võetud 05.01.2015 nr 1
RT I, 07.01.2015, 7
jõustumine 01.05.2015, osaliselt 01.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2020RT I, 22.12.2020, 625.12.2020

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 12 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus kehtestab avalikult kasutatava tee omaniku poolt liikluspiiranguga kehtestatud liiklemise keelu avalikustamise ja liikluskeelu alase loa taotlemise ning loa väljastamise korra.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) liikluspiirang on kõikidele sõidukitele või mõnele sõidukiliigile kehtestatud täielik või tingimuslik territoriaalne liikluskeeld;
  2) liikluspiirangu liik on liiklusmärgiga reguleeritud tingimuslik liikluspiirang;
  3) liikluspiirangu kehtestaja on ehitusseadustiku § 92 lõigetes 6–8 nimetatud avalikult kasutatava tee omanik;
[RT I, 22.12.2020, 6 - jõust. 25.12.2020]
  4) liikluskeelu alane luba on liikluspiirangu kehtestaja poolt välja antud luba liikluskeelualasse sisenemiseks;
  5) olulise mõjuga liikluspiirang on kõikidele sõidukitele või mõnele sõidukiliigile kehtestatud liikluskeeld, kui puudub ümbersõiduvõimalus, ja mis ei ole tingitud liiklusseaduse § 12 lõikes 2 nimetatud looduslikest mõjudest või teistest erakorralistest asjaoludest.

§ 3.   Liikluspiirangu avalikustamine

  (1) Liikluspiirangu kehtestaja peab käesoleva määruse §-s 4 loetletud liikluspiirangute kehtestamisel avaldama liikluspiirangu alase teabe Maanteeameti liiklusinfo veebirakendusel enne liikluspiirangu kehtima hakkamist.

  (2) Olulise mõjuga liikluspiirangu teave tuleb avaldada vähemalt 14 päeva enne liikluspiirangu kehtima hakkamist. Muude liikluspiirangute teave tuleb avaldada vähemalt üks tööpäev enne liikluspiirangu kehtima hakkamist.

  (3) Erandina peab liikluspiirangu kehtestaja liiklusseaduse § 12 lõikes 2 nimetatud looduslikest mõjudest või teistest erakorralistest asjaoludest tingitud liikluspiirangu teabe avaldama Maanteeameti liiklusinfo veebirakendusel esimesel võimalusel pärast liikluspiirangu kehtima hakkamist.

  (4) Teave liikluspiirangu kehtivuse peatamisest tuleb avaldada Maanteeameti liiklusinfo veebirakendusel koheselt pärast liikluspiirangu kehtivuse peatamist.

  (5) Liikluspiirangu kehtestaja peab tagama Maanteeameti liiklusinfo veebirakendusel avaldatud liikluspiirangu andmete asjakohasuse ning vastutab nende õigsuse eest.

  (6) Maanteeameti liiklusinfo veebirakendusel avaldatud andmetel on informatiivne tähendus.

  (7) Liikluspiirangu kehtestaja peab liikluspiirangu kohta avaldama Maanteeameti liiklusinfo veebirakendusel vähemalt järgmised andmed:
  1) liikluspiirangu kehtestaja ametlik nimi ja kontaktandmed (telefon või e-post);
  2) liikluskeelualasse jääva tee nimi või liikluskeelu asukoht teel, kui liikluspiirang ei kehti kogu tee ulatuses;
  3) liikluspiirangu liik ning liiklusmärgi number vastavalt majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määrusele nr 12 „Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele”;
  4) liikluspiirangu kehtivuse alguse aeg (kuupäev, kuu ja aasta);
  5) liikluspiirangu kehtivuse lõpu aeg (kuupäev, kuu ja aasta), kui see on teada;
  6) erisused, mille puhul ei ole liikluskeelu alase loa taotlemine vajalik;
  7) vajadusel liikluspiirangu kohta täiendav tekstiline teave.
[RT I, 07.01.2015, 7 - jõust. 01.01.2016]

§ 4.   Avalikustamisele kuuluvate liikluspiirangute liigid ja neid tähistavad liiklusmärgid

  (1) Liikluspiirangu kehtestaja peab käesoleva määruse § 3 nõuete kohaste liikluspiirangute alase teabe avaldama vähemalt järgmise liikluspiirangu liigi ja seda tähistava liiklusmärgi korral:
  1) kõigi sõidukite liikluse keeld. Liiklusmärk 311a „Sõidukeeld”;
  2) kõigi mootorsõidukite liikluse keeld. Liiklusmärk 312 „Mootorsõiduki sõidu keeld”;
  3) C-kategooria mootorsõiduki, traktori ja liikurmasina liikluse keeld. Liiklusmärk 313a „Veoauto sõidu keeld”;
  4) traktori ja liikurmasina liikluse keeld. Liiklusmärk 316 „Traktori sõidu keeld”;
  5) autorongi ja masinrongi liikluse keeld. Liiklusmärk 317 „Autorongi ja masinrongi sõidu keeld”;
  6) ohtlikku veost vedava sõiduki, autorongi ja masinrongi liikluse keeld. Liiklusmärk 319 „Ohtliku veosega sõidu keeld”;
  7) täpsustatud või piiratud mõjuga kõikide sõidukite edasisõidu keeld. Liiklusmärk 331 „Sissesõidu keeld”;
  8) sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille tegelik mass on suurem, kui liiklusmärk näitab, liikluse keeld. Liiklusmärk 341 „Massipiirang”;
  9) sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille mis tahes telje tegelik koormus on suurem, kui liiklusmärk näitab, liikluse keeld. Liiklusmärk 342a „Teljekoormuse piirang”;
  10) sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille mis tahes teliku tegelik koormus on suurem, kui liiklusmärk näitab, liikluse keeld. Liiklusmärk 342b „Telikukoormuse piirang”;
  11) sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille tegelik kõrgus teepinnast koormaga või ilma on suurem, kui liiklusmärk näitab, edasisõidu keeld. Liiklusmärk 343 „Kõrguspiirang”;
  12) sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille tegelik laius koormaga või ilma on suurem, kui liiklusmärk näitab, edasisõidu keeld. Liiklusmärk 344 „Laiuspiirang”;
  13) sõiduki, autorongi ja masinrongi, mille tegelik pikkus koormaga või ilma on suurem, kui liiklusmärk näitab, edasisõidu keeld. Liiklusmärk 345 „Pikkuspiirang”.

  (2) Käesoleva määruse § 3 nõuete kohane liikluspiirangute alane teave tuleb avaldada ka juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud liikluspiirangu liik on kehtestatud mõjualamärgiga või liiklusmärgiga 315 „kaks keeldu”.
[RT I, 07.01.2015, 7 - jõust. 01.01.2016]

§ 5.   Liikluskeelu alase loa taotlemine

  (1) Liikluskeelu alase loa taotleja esitab liikluspiirangu kehtestajale või tema poolt määratud isikule taotluse, mis sisaldab:
  1) loataotleja kontaktandmed – nimi, telefon, e-post, aadress ja registrikood, kui see on olemas;
  2) andmed sõiduki kohta, millega soovitakse liikluskeelualasse siseneda – sõiduki mark, mudel, registreerimismärk ja liikluspiirangu liigist sõltuvalt sõiduki tehnilised andmed;
  3) liikluskeelu alase loa vajaduse põhjendatud selgitus ja taotletav teekond;
  4) andmed taotletava liikluskeelu alase loa kestuse kohta;
  5) info, kas liikluskeelu alase loa väljastamist soovitakse paberil või elektroonselt.

  (2) Liikluskeelu alase loa taotleja võib digitaalallkirjastatud taotluse esitada elektrooniliselt.

§ 6.   Liikluskeelu alase loa väljastamine

  (1) Liikluskeelu alane luba väljastatakse üksnes juhul, kui liikluskeeluala tähistavad liiklusmärgid on koos lisateatetahvliga 891a või 891b „Välja arvatud”.

  (2) Liikluspiirangu kehtestaja on kohustatud liikluskeelu alase loa taotluse läbi vaatama ja väljastama loa või esitama loa väljastamisest keeldumise põhjenduse 3 tööpäeva jooksul alates taotluse saabumise päevast. Liikluspiirangu kehtestaja poolt täiendavate selgituste esitamisel liikluskeelu alase loa taotlejale väljastatakse luba või esitatakse loa väljastamisest keeldumise põhjendus 3 tööpäeva jooksul alates selgituste saamise päevast.

  (3) Liikluspiirangu kehtestaja väljastab taotlejale liikluskeelu alase loa kirjalikult. Taotleja soovil võib liikluskeelu alase loa väljastada digitaalsel kujul elektronposti teel või teha luba kättesaadavaks liikluspiirangu kehtestaja e-teenuste keskkonnas, teavitades sellest avaldajat.

§ 7.   Üleminekusätted

  Kuni 2017. aasta 1. jaanuarini võib liiklusseaduse § 12 lõike 3 punktis 3 või 4 nimetatud avalikult kasutatava tee omanik avaldada käesoleva määruse kohase liikluspiirangute alase teabe oma veebilehel.

§ 8.   Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 1. mail.

  (2) Käesoleva määruse §-d 3 ja 4 jõustuvad 2016. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json