Teksti suurus:

Väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2021 otsus nr 32

Väärteomenetluse seadustiku, liiklusseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2021

§ 1.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 541 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „liiklusjärelevalveseadmega” sõnadega „liiklusjärelevalve süsteemiga”;

2) paragrahvi 541 lõike 4 esimeses lauses asendatakse arv „190” arvuga „300”;

3) paragrahvi 543 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Kui elektrooniliselt saadetud trahviteate kättesaamist ei kinnitata 15 päeva jooksul alates selle saatmisest, saadetakse trahviteade väljastusteatega tähtkirjana.”;

4) paragrahvi 548 lõike 4 esimeses lauses asendatakse arv „80” arvuga „100”;

5) paragrahvi 5410 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Maksu- ja Tolliameti koostatud lühimenetluse otsus:
1) loetakse täidetuks ja seda ei pöörata täitmisele, kui Maksu- ja Tolliamet on mõjutustrahvi enne täitmisele pööramise tähtaja möödumist täies ulatuses tasaarvestanud maksukorralduse seaduses sätestatud korras;
2) täidetakse maksukorralduse seaduses sätestatud korras.”.

§ 2.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seadust täiendatakse §-ga 1931 järgmises sõnastuses:

§ 1931. Valla- või linnavalitsuse osalemine liiklusjärelevalve ülesande teostamisel

(1) Valla- või linnavalitsus võib osaleda liiklusjärelevalve ülesande teostamisel, paigaldades oma haldusterritooriumile automaatse liiklusjärelevalve süsteemi eesmärgiga tuvastada käesoleva seaduse §-des 221 ja 227 sätestatud rikkumisi. Liiklusjärelevalve teostamisel osalemisel on valla- või linnavalitsuse ülesandeks automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldamine, taatlemine ja hooldamine.

(2) Valla- või linnavalitsuse osalemise otsustab ja automaatse liiklusjärelevalve süsteemi asukoha kinnitab Politsei- ja Piirivalveamet valla- või linnavalitsuse taotluse alusel. Politsei- ja Piirivalveamet kooskõlastab automaatse liiklusjärelevalve süsteemi asukoha Transpordiametiga.

(3) Valla- või linnavalitsus võib automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldada kohta:
1) kus on tuvastatud liiklusoht, mille ennetamiseks ja vähendamiseks järelevalvesüsteemi rakendama hakatakse;
2) mida ei ole võimalik liikluskorralduslike, tee-ehituslike või mõne muu meetmega ohutumaks muuta, selliste meetmete rakendamine pole avaldanud soovitavat mõju või on meetmete või muude sobivate lahenduste kulud ebamõistlikult suured võrreldes järelevalvesüsteemi kasutuselevõtu ja käitamise kuludega.

(4) Paigaldatav automaatne liiklusjärelevalve süsteem peab tehniliselt ühilduma automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekoguga.

(5) Nõuded valla- või linnavalitsuse osalemisele ning nõuded valla- või linnavalitsuse automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldamisele ja käitamisele kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(6) Valla- või linnavalitsuse paigaldatud automaatse liiklusjärelevalve süsteemi abil tuvastatud liiklusalase õigusrikkumise eest eraldatakse 50 protsenti riigieelarvesse laekunud hoiatustrahvist automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldanud kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse trahvi määramise kalendriaastale järgneva aasta 20. jaanuariks. Raha kasutusotstarbe otsustab kohaliku omavalitsuse üksus, kasutades eraldatud raha eelkõige liiklusohutuse edendamiseks.

(7) Valla- või linnavalitsus võib loobuda liiklusjärelevalve ülesande teostamisel osalemisest, teatades sellest Politsei- ja Piirivalveametile vähemalt kaks kuud ette.

(8) Politsei- ja Piirivalveamet võib keelduda valla- või linnavalitsuse osalemisest liiklusjärelevalve ülesande teostamisel, kui valla- või linnavalitsus ei ole täitnud käesolevas paragrahvis sätestatud või käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud nõudeid automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldamisele või kui Politsei- ja Piirivalveametil puudub võimekus viia läbi väärteomenetlusi täiendavalt paigaldatava automaatse liiklusjärelevalve süsteemi abil tuvastatud liiklusalaste õigusrikkumiste suhtes.

(9) Kui valla- või linnavalitsus ei täida käesolevas paragrahvis sätestatud või käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud nõudeid automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldamisele ja käitamisele ning seetõttu ei vasta automaatne liiklusjärelevalve süsteem nõuetele või kui linna- või vallavalitsus ei esita süsteemi nõuetekohasust tõendavat dokumentatsiooni, peatatakse automaatse liiklusjärelevalve süsteemi käitamine.

(10) Kui automaatse liiklusjärelevalve süsteemi käitamine peatatakse käesoleva paragrahvi lõike 9 kohaselt, määrab Politsei- ja Piirivalveamet valla- või linnavalitsusele käitamise peatamise aluseks olevate puuduste kõrvaldamiseks tähtaja. Kui puuduseid ettenähtud tähtaja jooksul ei kõrvaldata, lõpetab Politsei- ja Piirivalveamet valla- või linnavalituse osalemise liiklusjärelevalve ülesande teostamisel.

(11) Haldusjärelevalvet käesolevas paragrahvis sätestatud ning käesoleva paragrahvi lõike 5 alusel kehtestatud automaatse liiklusjärelevalve süsteemi paigaldamise ja käitamise nõuete täitmise üle teostab Politsei- ja Piirivalveamet.”;

2) paragrahvi 262 punktis 1 ja § 2621 lõike 2 punktis 4 asendatakse arv „3” arvuga „5”.

§ 3.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 128 lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) otsusega, mille täitmisele pööraja on väärteomenetluse seadustiku § 5410 lõike 21 või § 202 lõike 1 kohaselt Maksu- ja Tolliamet, määratud mõjutustrahvi või rahatrahvi ning muud sellest otsusest tulenevad menetluskulud;”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2, 4 ja 5 ning §-d 2 ja 3 jõustuvad 2022. aasta 1. märtsil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json