Teksti suurus:

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2021 otsus nr 33

Perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2021

§ 1.  Perekonnaseaduse muutmine

Perekonnaseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 100 lõike 2 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Elatist peab kasutama lapse huvides.”;

2) paragrahvi 101 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui käesoleva paragrahvi alusel arvutatud summa.”;

3) paragrahvi 101 täiendatakse lõigetega 3–7 järgmises sõnastuses:

„(3) Igakuise elatise arvutamise aluseks on baassumma. Baassumma ühe lapse kohta on 200 eurot, mida indekseeritakse iga aasta 1. aprillil Statistikaameti poolt ametlikult avaldatud eelneva aasta tarbijahinnaindeksi muutusega. Pärast indekseerimist loetakse järgmisel aastal baassummaks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud baassumma.

(4) Baassummale lisandub kolm protsenti eelneva kalendriaasta kohta Statistikaameti kodulehel avaldatud Eesti Vabariigi keskmisest brutokuupalgast. Lisanduv summa arvutatakse vastavalt brutokuupalga muutusele iga aasta 1. aprillil.

(5) Vanem ei pea andma ülalpidamist ulatuses, milles lapse vajadused saab rahuldada lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse arvel.

(6) Kui laps viibib kohustatud vanema juures aasta jooksul keskmiselt seitse kuni viisteist ööpäeva kuus, vähendatakse elatise summat proportsionaalselt kohustatud vanemaga koos veedetava ajaga.

(7) Kui isik on kohustatud elatist tasuma sama pere mitmele lapsele, vähendatakse järgnevate laste puhul elatise summat 15 protsenti esimese lapse elatise summaga võrreldes. Elatise summat ei vähendata mitmike puhul ja laste puhul, kelle vanusevahe on suurem kui kolm aastat.”;

4) paragrahvi 102 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 102. Ülalpidamiskohustuse vähendamine ja suurendamine”;

5) paragrahvi 102 lõike 2 kolmas ja neljas lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„Kohus võib mõjuval põhjusel vähendada elatist alla käesoleva seaduse § 101 alusel arvutatud elatise summa. Mõjuv põhjus võib olla muu hulgas vanema töövõimetus või olukord, kus vanemal on teine laps, kes elatise väljamõistmise korral käesoleva seaduse §-s 101 sätestatud ulatuses osutuks varaliselt vähem kindlustatuks kui elatist saav laps.”;

6) paragrahvi 102 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kohus võib elatise välja mõista käesoleva seaduse § 101 alusel arvutatud summaga võrreldes suuremas summas lisaks §-s 99 toodud alustele muu hulgas lähtuvalt kummagi vanema varalisest seisust või lapsega seotud kulutuste jaotusest vanemate vahel.”;

7) paragrahvi 103 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 103. Ülalpidamisnõude piiramine ja peatumine”;

8) paragrahvi 103 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Isiku kohustus anda oma alaealisele lapsele ülalpidamist peatub perioodiks, mil see laps saab kaitseväeteenistuse seaduses ettenähtud ajateenija või asendusteenistuja lapse toetust, mis on suurem kui käesoleva seaduse § 101 alusel arvutatud elatise summa.”;

9) seadust täiendatakse §-ga 2172 järgmises sõnastuses:

§ 2172. Elatis

(1) Kui enne 2022. aasta 1. jaanuari tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma alaealisele lapsele elatist seadusega kehtestatud elatusraha miinimummäära või poole töötasu alammäära ulatuses kuus, loetakse, et alates 2022. aasta 1. jaanuarist on vanem kohtulahendi kohaselt kohustatud tasuma elatist 292 eurot kuus.

(2) Kui kohustatud vanem või laps ei nõustu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud elatise summaga, on tal õigus pöörduda elatise suuruse muutmiseks kohtusse, tuginedes õigusliku olukorra muutumisele.”.

§ 2.  Kohtutäituri seaduse muutmine

Kohtutäituri seaduse § 37 lõikes 1 asendatakse sõnad „seadusega kehtestatud elatusraha miinimummäärale” sõnadega „poolele Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäärast”.

§ 3.  Perehüvitiste seaduse muutmine

Perehüvitiste seaduse § 49 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „§ 101 lõikes 1” tekstiosaga „§-s 101”.

§ 4.  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmine

Tsiviilkohtumenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 164 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „abieluasjas” tekstiosaga „, alaealise lapse ülalpidamisasjas”;

2) paragrahvi 164 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Alaealise lapse elatisnõude rahuldamata jätmise korral võib menetluskulud jätta täielikult või osaliselt lapse nimel hagi esitanud seadusliku esindaja kanda, kui seaduslik esindaja ei kasutanud hagi esitamisel või menetlemisel oma menetlusõigusi heauskselt.”;

3) paragrahvi 491 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Maksekäsu kiirmenetlust käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud alusel ei toimu, kui igakuine nõutav elatis ületab perekonnaseaduse § 101 lõikes 3 sätestatud elatise baassummat üle 1,5 korra.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json