Teksti suurus:

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2021, 3

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2021 otsus nr 35

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse ning töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2021

§ 1.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 29.12.2020, 2; RT I, 21.04.2021, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

27) paragrahvi 313 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Enne 2023. aasta 1. jaanuari väljakirjutatud haiguslehtedele kohaldatakse käesoleva seaduse kuni 2022. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni.”;”;

2) paragrahvi 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5) paragrahvi 89 täiendatakse lõikega 252 järgmises sõnastuses:

„(252) Isikule, kellel on õigus töövõimetushüvitisele käesoleva seaduse § 56 lõike 1 kohaselt ja kelle töövõimetuslehel märgitud töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest vabastus algas enne 2023. aasta 1. jaanuari, kohaldatakse käesoleva seaduse kuni 2022. aasta 31. detsembrini kehtinud redaktsiooni.”.”;

3) paragrahvi 9 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 6, 8 ja 27, § 4 punktid 2 ja 5 ning § 5 punkt 2 jõustuvad 2023. aasta 1. jaanuaril.”.

§ 2.  Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Töölepingu seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduses (RT I, 22.10.2021, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 2 jäetakse välja;

2) paragrahvi 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5) paragrahvi 92 lõiget 1 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) töötaja taotles soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud paindlikke töötingimusi.”;”;

3) paragrahvi 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1) paragrahvi 13 täiendatakse pärast sõna „võrdõiguslikkust” sõnadega „vastavalt võrdse kohtlemise seadusele ja soolise võrdõiguslikkuse seadusele”;”;

4) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

2) paragrahvi 100 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Ametnikku ei tohi teenistusest vabastada järgmistel põhjustel:
1) ametnik taotles soolise võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud paindlikke töötingimusi;
2) ametnik kasutab töölepingu seaduse §-des 59–651 sätestatud puhkust või on ravikindlustuse seaduses sätestatud hoolduslehel.

(4) Kui ametiasutus ei tõenda, et ta vabastas ametniku teenistusest käesolevas seaduses sätestatud lubatud alusel, loetakse ametnik teenistusest vabastatuks käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud põhjusel järgmistel juhtudel:
1) ametnik on aasta jooksul enne teenistusest vabastamist taotlenud või kasutanud töölepingu seaduse §-des 59–651 sätestatud puhkust;
2) ametnik on aasta jooksul enne teenistusest vabastamist olnud ravikindlustuse seaduses sätestatud hoolduslehel.”;”;

5) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse muutmine

Soolise võrdõiguslikkuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkti 3 täiendatakse pärast sõnu „perekondlike kohustuste täitmise” tekstiosaga „, sealhulgas märkimisväärset hooldamist või tõsise terviseprobleemi tõttu tuge vajava isiku hooldamise,”;

2) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Tööandja on kohustatud taotluse esitamisest 15 tööpäeva jooksul andma seletuse isikule, kelle käesoleva seaduse § 11 lõike 3 alusel esitatud taotluse rahuldamisest on keeldutud või paindlikud töötingimused on edasi lükatud.”;

3) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Töötajal on õigus taotleda tööandjalt töö- ja pereelu ühitamise võimalusi, sealhulgas paindlikke töötingimusi, millele tööandja peab mõistliku aja jooksul reageerima.”;

4) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 2010/18/EL (ELT L 188, 12.07.2019, lk 79–93).”.”;

6) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 1 punktid 3–6 ja 9 ning §-d 2–5 jõustuvad 2022. aasta 1. aprillil.”.

§ 3.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 1 jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2022. aasta 1. aprillil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json