Teksti suurus:

Kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2022
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2021, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2021 otsus nr 37

Kogumispensionide seaduse, maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2021

§ 1.  Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 40 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 11 sätestatud õiguse tuvastamiseks ja tulumaksuseaduse § 201 lõike 3 punkti 1 kohaldamiseks väljamaksete tegemisel on registripidajal õigus saada Sotsiaalkindlustusametilt andmeid töövõimetuspensionäride kohta, kellele on avatud pensionikonto käesoleva seaduse § 17 alusel, ja Eesti Töötukassalt (edaspidi töötukassa) andmeid isikute kohta, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime.”;

2) paragrahvi 523 lõikest 3 jäetakse välja sõna „Eesti”;

3) paragrahvi 53 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Registripidajal on õigus saada Sotsiaalkindlustusametilt andmeid käesoleva seaduse kohaselt vabatahtliku pensionifondi osakuid omandanud töövõimetuspensionäride kohta ja töötukassalt andmeid isikute kohta, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime, järgmistel juhtudel:
1) väljamakse tegemisel vabatahtlikust pensionifondist tulumaksuseaduse § 21 lõike 4 punkti 1 kohaldamiseks;
2) väljamakse tegemiseks vabatahtlikust pensionifondist, millest väljamaksete tegemine on käesoleva seaduse § 60 lõikes 2 sätestatu kohaselt pensionifondi tingimustes seotud osakuomaniku osalise või puuduva töövõimega;
3) käesoleva seaduse §-s 64 sätestatu alusel pensionifondi osakute tagasivõtmiseks lepingu sõlmimisel.”;

4) paragrahvi 60 lõikes 1 asendatakse sõna „väljamakseid” sõnadega „väljamakseid käesolevas jaos ja”;

5) paragrahvi 60 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Õigus käesoleva seaduse §-s 601 sätestatud täiendava fondipensioni väljamaksetele tekib, kui osakuomanikul on riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensioniikka jõudmiseni jäänud viis aastat, samuti siis, kui osakuomanikul on tuvastatud puuduv töövõime.”;

6) seadust täiendatakse §-dega 601 ja 602 järgmises sõnastuses:

§ 601. Täiendav fondipension

(1) Osakuomanik võib kõigist vabatahtlikest pensionifondidest, mille osakud talle kuuluvad, täiendava kogumispensioni saamiseks kasutada fondipensioni (edaspidi täiendav fondipension).

(2) Täiendava fondipensioni tähtaeg määratakse aastates täiendava fondipensioni avalduse esitamise kuule järgneva kuu 1. kuupäevast arvates. Vaikimisi määratakse täiendava fondipensioni tähtaeg väljamaksete kokkuleppimise ajal osakuomaniku vanusele vastavate üle-eelmise kalendriaasta kohta Statistikaameti avaldatud meeste ja naiste keskmiselt elada jäänud aastate alusel ümardatuna täisaastateks.

(3) Osakuomanik võib määrata täiendavale fondipensionile käesoleva paragrahvi lõike 2 teises lauses sätestatust lühema või pikema tähtaja.

(4) Kas väljamakseid tehakse kord kuus, iga kolme kuu tagant või kord aastas, määrab osakuomanik. Kui väljamakseid tehakse iga kolme kuu tagant või kord aastas, tehakse väljamakse valitud sagedusele vastaval viimasel kuul.

(5) Väljamaksete aluseks olev osakute arv leitakse iga kord enne väljamakse tegemist, jagades osakuomanikule kuuluvate osakute arvu veel teha jäänud väljamaksete arvuga, arvestades täiendavale fondipensionile määratud tähtaega ja valitud väljamaksete sagedust.

(6) Kui osakuomanikul on mitme vabatahtliku pensionifondi osakuid, leitakse käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatu kohaselt iga pensionifondi kohta osakuomanikule kuuluvate osakute arv, mis väljamakse tegemisel tagasi võetakse. Arvesse ei võeta vabatahtlikku pensionifondi, mille osakute tagasivõtmine on investeerimisfondide seaduse alusel keelatud.

(7) Registripidaja korraldab vabatahtliku pensionifondi osakute tagasivõtmise ja osakuomanikule väljamakse tegemise iga täiendava fondipensioni väljamakse kuu 15. kuupäevast kuni 20. kuupäevani, lähtudes valitud väljamaksete sagedusest, õigusaktidest, vabatahtliku pensionifondi tingimustest ning registripidaja, pensionifondivalitseja ja pensionifondi depositooriumi vahel sõlmitud kolmepoolsest lepingust.

(8) Kui täiendav fondipension on juba kokku lepitud ja osakuomanik omandab vabatahtliku pensionifondi osakuid või tema pensionikontol on vabatahtliku pensionifondi osakuid, mille tagasivõtmine oli investeerimisfondide seaduse alusel keelatud, kuid mille tagasivõtmise piirangud on ära langenud, võetakse need osakud arvesse järgmise väljamakse tegemisel selle aluseks olevate osakute arvu leidmisel.

(9) Täiendava fondipensioni väljamaksmine lõpetatakse:
1) pärast osakuomanikule kuuluvate viimaste osakute tagasivõtmist ja talle vastava väljamakse tegemist;
2) osakuomaniku surma korral või
3) osakuomaniku vastava avalduse esitamise korral.

§ 602. Täiendava fondipensioni avaldus

(1) Täiendava fondipensioni saamiseks esitab isik kontohaldurile või registripidajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, milles märgitakse:
1) isiku nimi;
2) isiku isikukood;
3) isiku kontaktandmed;
4) isiku pangakonto number ning vajaduse korral selle krediidiasutuse ärinimi, aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed, kus pangakonto on avatud;
5) täiendava fondipensioni tähtaeg;
6) väljamaksete tegemise sagedus;
7) avalduse esitamise kuupäev;
8) isiku allkiri.

(2) Täiendava fondipensioni maksmise lõpetamiseks esitab isik kontohaldurile või registripidajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse, milles märgitakse käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3, 7 ja 8 nimetatud andmed.

(3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmed esitatakse avaldusel registripidaja ette antud vormil.

(4) Registripidaja keeldub täiendava fondipensioni maksmise lõpetamise avalduse vastuvõtmisest, kui avaldus ei vasta käesolevas paragrahvis kehtestatud nõuetele. Registripidaja keeldub täiendava fondipensioni avalduse vastuvõtmisest, kui:
1) avalduse on esitanud isik, kellel ei ole avalduse esitamiseks õigust;
2) registripidajale esitatud või kontohalduri kaudu edastatud avaldus ei vasta käesolevas paragrahvis kehtestatud nõuetele;
3) isik juba kasutab väljamaksete saamiseks täiendavat fondipensioni.

(5) Avalduse vastuvõtmisest keeldumisest ja selle põhjustest teavitab registripidaja viivitamata avalduse esitajat või kontohaldurit, edastades infosüsteemi kaudu vastava elektroonilise veateate. Kontohaldur edastab veateate viivitamata avalduse esitanud isikule.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud veateade peab sisaldama:
1) avalduse vastuvõtmisest keeldumise õiguslikku alust;
2) avalduse vastuvõtmisest keeldumise põhjendust.”;

7) paragrahvi 63 lõikes 3 asendatakse sõna „vanaduspensioniikka” sõnadega „riikliku pensionikindlustuse seaduses sätestatud vanaduspensioniikka”;

8) paragrahvis 722 asendatakse tekstiosa „§ 40 lõikes 11” tekstiosaga „§ 40 lõikes 11, § 60 lõikes 2”;

9) paragrahvi 727 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Täiendava kogumispensioni korral rakendatakse käesoleva seaduse § 60 lõike 2 teises lauses ja § 63 lõikes 3 sätestatud pensioniiga kindlustusvõtja suhtes, kellega täiendava kogumispensioni kindlustusleping on sõlmitud, ja isiku suhtes, kes esmakordselt omandas vabatahtliku pensionifondi osakuid 2021. aasta 1. jaanuaril või hiljem.”.

§ 2.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 105 täiendatakse lõikega 62 järgmises sõnastuses:

„(62) Kohustusliku kogumispensioni makse tasutakse või tasaarvestatakse selleks määratud kontole kantud vahenditest makse tasumise tähtpäeval, arvestamata käesoleva paragrahvi lõike 6 esimeses lauses sätestatud kohustuste tekkimise järjekorda.”;

2) paragrahvi 111 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Kohustusliku kogumispensioni makse tasumist ei ajatata.”.

§ 3.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduse § 40 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „investeerimiskontol” tekstiosaga „investeerimiskontol või kogumispensionide seaduse §-s 31 nimetatud pensioni investeerimiskontol”.

§ 4.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2022. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 2 jõustub 2022. aasta 1. juulil.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json