Teksti suurus:

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2021, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.12.2021 otsus nr 38

Tulumaksuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2021

§ 1.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 201 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) tehakse isikule, kellel on tuvastatud puuduv töövõime või kellel oli puuduv töövõime vahetult enne vanaduspensioniiga;”;

2) paragrahvi 21 lõike 4 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) väljamakseid isikule, kellel on tuvastatud puuduv töövõime või kellel oli puuduv töövõime vahetult enne vanaduspensioniiga;”;

3) paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Nimetatud maksuvaba tulu ei kohaldata alates maksustamisperioodist, kui füüsiline isik jõuab vanaduspensioniikka.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 235 järgmises sõnastuses:

§ 235. Maksuvaba tulu vanaduspensionieas

(1) Alates maksustamisperioodist, kui lepinguriigi residendist füüsiline isik jõuab vanaduspensioniikka, arvatakse tema maksustamisperioodi maksustatavast tulust maha maksuvaba tulu kuni kaheteistkümnekordse keskmise vanaduspensioni ulatuses.

(2) Keskmise vanaduspensioni suurus käesoleva seaduse tähenduses kehtestatakse maksustamisperioodiks vastava eelarveaasta riigieelarve seadusega.”;

5) paragrahvi 42 lõiget 1 täiendatakse neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Käesolevat lõiget ei kohaldata lõikes 13 nimetatud juhul.”;

6) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Alates maksustamisperioodist, kui lepinguriigi residendist füüsiline isik jõuab vanaduspensioniikka, arvab Sotsiaalkindlustusamet tema pensionist igas kalendrikuus enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha ühe kaheteistkümnendiku § 235 lõikes 1 nimetatud summast. Kui kalendrikuus väljamakstav pension on väiksem kui üks kaheteistkümnendik § 235 lõikes 1 sätestatud summast, arvatakse vahe maha lõikes 21 nimetatud väljamaksetest. Kui kalendrikuus pensioni välja ei maksta või ei tehta lõikes 21 nimetatud väljamakseid või väljamakstav pension ja lõikes 21 nimetatud väljamaksed on väiksemad kui üks kaheteistkümnendik § 235 lõikes 1 sätestatud summast, arvab väljamaksja maksumaksja kirjaliku avalduse alusel vahe maha maksumaksjale tehtud §-s 41 nimetatud väljamaksest.”;

7) paragrahvi 42 lõiget 23 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Käesoleva lõike esimest ja teist lauset ei kohaldata isikule, kes on jõudnud vanaduspensioniikka.”;

8) paragrahvi 42 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui maksumaksja kohta on tulumaksu kinnipidamisel arvestatud maksuvaba tulu suuremas kui lõikes 1 toodud valemi kohaselt arvutatud summas või suuremas kui lõikes 13 sätestatud summas, on Maksu- ja Tolliametil õigus sellest teavitada tulumaksu kinnipidajat.”;

9) paragrahvi 42 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „lõiget 1” tekstiosaga „lõikeid 1 ja 13”;

10) paragrahvi 44 lõikes 12 asendatakse tekstiosa „23 ja 231” tekstiosaga „23, 231 ja 235”;

11) paragrahvi 61 lõikest 10 jäetakse välja sõnad „või kindlustusvõtja puuduva töövõime korral”;

12) paragrahvi 61 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Enne 2002. aasta 1. maid sõlmitud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel kindlustusvõtjale pärast tema 55-aastaseks saamist kuni tema surmani perioodiliselt vähemalt üks kord kolme kuu jooksul makstavat kindlustuspensioni ja kindlustusvõtjale, kellel on tuvastatud puuduv töövõime või kellel oli puuduv töövõime vahetult enne vanaduspensioniiga, tehtavaid väljamakseid ei maksustata tulumaksuga.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2023. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punktid 1, 2, 11 ja 12 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril ning neid rakendatakse tagasiulatuvalt 2021. aasta 1. jaanuarist.

Jüri Ratas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json