Teksti suurus:

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 22.12.2022, 27

Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2022 nr 66

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Riigi laboriuuringute ja riskihindamise keskus

  (1) Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (edaspidi keskus) on Maaeluministeeriumi (edaspidi ministeerium) valitsemisalas asuv ministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) Keskuse ingliskeelne nimi on National Centre for Laboratory Research and Risk Assessment.

§ 2.  Keskuse sümboolika

  (1) Keskusel on sõõrikujuline 35-millimeetrise läbimõõduga pitser, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemisel äärel on sõnad „Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus”.

  (2) Keskusel on oma logo, mida võib kasutada keskuse dokumendiplangil ning muul keskuse trükisel ja meenel. Keskuse logo ja dokumendiplangi kasutamine sätestatakse keskuse dokumendihalduskorras.

§ 3.  Keskuse asukoht

  Keskus asub Tartus ja selle postiaadress on Fr. R. Kreutzwaldi 30, Tartu, 51006. Keskuse mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress märgitakse struktuuriüksuse põhimääruses.

2. peatükk Keskuse tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 4.  Tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkond on laboriuuringute tegemine ja riskihinnangute andmine loomatervise, toiduohutuse ja sellega seotud valdkonnas.

§ 5.  Keskuse ülesanded

  Keskuse ülesanded on:
  1) teeb oma tegevusvaldkonna laboratoorseid analüüse ja uuringuid, lähtudes pädeva asutuse tellimusest, kooskõlastades temaga analüüsimeetodid;
  2) teeb loomatauditõrje programmis ette nähtud laboratoorseid analüüse ja uuringuid Põllumajandus- ja Toiduameti tellitud mahus ja antud tähtaja jooksul ning esitab nimetatud programmi raames tehtud laboratoorsete analüüside ja uuringute tulemused Põllumajandus- ja Toiduametile õigusaktis või lepingutes kehtestatud korras;
  3) tagab eriti ohtlike, esilekerkivate või muude loomataudide kahtluse korral laboratoorsete analüüside ja uuringute kiire tegemise ning haigusetekitaja iseloomustamise, vajaduse korral koostöös asjaomase Euroopa Liidu referentlabori või teadus- ja arendusasutustega;
  4) tagab zoonootiliste ja toidutekkeliste haiguspuhangute kahtluse korral laboratoorsete analüüside tegemise haigusetekitaja tuvastamiseks ning täpsemaks iseloomustamiseks;
  5) teeb laboratoorseid analüüse ja uuringuid, järgides asjakohases õigusaktis, standardis või juhises sätestatud nõudeid, sealhulgas osaleb võrdluskatsetes;
  6) annab oma tegevusvaldkonnas riskihinnanguid, kaasates vajaduse korral keskuseväliseid eksperte, ning korraldab riskidega seotud teavitustegevust;
  7) pakub keskset tuge laboriteenuste arenduse ja koolituse valdkondades oma pädevuse piires;
  8) osaleb valdkonna arengukava või muu strateegilise arengudokumendi ning riigi laborite ühiste investeeringukavade koostamises;
  9) osaleb oma tegevusvaldkonnaga seotud teadusprojektides;
  10) korraldab koolitusi oma tegevusvaldkonnas ning nõustab pädevaid asutusi ja isikuid oma tegevusvaldkonnaga seonduvates küsimustes;
  11) täidab muid temale õigusaktiga pandud ülesandeid.

3. peatükk Keskuse juhtimine 

§ 6.  Keskuse juht

  Keskust juhib ja esindab direktor, kellega sõlmib töölepingu valdkonna eest vastutav minister ministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§ 7.  Direktor

  (1) Direktor:
  1) juhib keskuse tööd ja korraldab ise või direktori asetäitjate kaudu keskuse tegevust ja keskuse pädevusse kuuluvate ülesannete täitmist kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab keskusele pandud ülesannete täitmise eest;
  2) koordineerib, suunab ja kontrollib temale vahetult alluva töötaja ja struktuuriüksuse tööd;
  3) vastutab keskuse tegevust korraldavates õigusaktides sätestatud nõuete täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab ministeeriumi kantsleri kaudu aru valdkonna eest vastutavale ministrile;
  4) esitab ministrile ettepanekuid keskuse struktuuri kohta;
  5) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku keskuse kulude ja tulude eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
  6) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepaneku keskuse tegevusvaldkonna korraldamise kohta;
  7) sõlmib keskuse töötajatega töölepingud, vajadusel muudab neid ning peatab või lõpetab need, kehtestab töötaja töölepingus sisalduva tööülesannete kirjelduse (edaspidi ametijuhend) ja tema töötasu, kohaldab töötajale ergutusi ja määrab hoiatusi;
  8) sõlmib keskuse nimel oma pädevuse piires lepinguid ja esindab keskust või vajaduse korral volitab selleks teisi isikuid;
  9) kehtestab struktuuriüksuse põhimääruse, töötajate koosseisu, dokumendihalduse korra, keskuse tööplaanid ja -aruanded ning muu keskuse töökorraldust reguleeriva dokumendi;
  10) annab keskuse töö juhtimiseks, koordineerimiseks ja asjaajamise korraldamiseks käskkirju ning suulisi või kirjalikke korraldusi;
  11) kehtestab keskuse osutatavate tasuliste teenuste eest võetava tasu ning selle määramise alused ja korra;
  12) rakendab keskuse sisekontrollisüsteemi;
  13) korraldab keskuse kasutusse antud riigivara heaperemehelikku ja sihipärast kasutamist riigivaraseaduses sätestatud korras;
  14) käsutab keskuse rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  15) täidab talle õigusaktiga pandud, samuti ministri ja kantsleri kirjaliku või suulise korraldusega antud muid ülesandeid.

  (2) Direktori äraolekul täidab tema ülesandeid direktori määratud asetäitja.

§ 8.  Direktori asetäitja

  (1) Keskuse koosseisus on kuni kolm direktori asetäitja ametikohta.

  (2) Direktori asetäitja:
  1) juhib talle alluvate osakondade tööd osakonnajuhatajate kaudu;
  2) juhib keskuse strateegiliste arengudokumentide väljatöötamist oma tegevusvaldkonnas ning vastutab nende elluviimise eest;
  3) koordineerib talle alluvate osakondade koostööd teiste osakondadega;
  4) teeb direktorile ettepaneku keskuse eelarve koostamise ja eelarvevahendite kasutamise kohta;
  5) esindab keskust oma pädevuse ning direktorilt saadud volituse ulatuses;
  6) asendab direktorit viimase äraolekul ning täidab muid direktori antud ülesandeid.

  (3) Direktori asetäitja täpsemad ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse töölepingus ja ametijuhendis.

§ 9.  Osakonnajuhataja

  (1) Osakonnajuhataja:
  1) juhib osakonna tööd ja tagab osakonnale pandud ülesannete asjatundliku ja tähtaegse täitmise ning vastutab osakonna teenuste toimivuse ja arendamise eest;
  2) kontrollib talle alluvate töötajate tööülesannete täitmist;
  3) osaleb keskuse strateegiliste arengudokumentide väljatöötamisel oma tegevusvaldkonnas;
  4) annab talle alluvatele töötajatele suulisi ja kirjalikke korraldusi;
  5) täidab talle kõrgemalseisva juhi antud tööalased korraldused või teatab nende täitmise takistustest ning annab talle aru osakonna tegevusest;
  6) esindab osakonda oma ülesannete täitmisel ja annab osakonna nimel osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes arvamusi ning kooskõlastusi;
  7) teeb vahetule juhile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks, töötajate motiveerimiseks ning vastutusele võtmiseks ja neile töötasu määramiseks;
  8) esindab keskust direktorilt või direktori asetäitjalt saadud volituste piires ja teeb koostööd asjaomaste isikutega;
  9) teeb koostööd valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutustega, teadus- ja arendusasutuste, muude organisatsioonide ja teiste asjaomaste isikutega.

  (2) Osakonnajuhataja alluvus, tema täpsemad ülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse osakonna põhimääruses või osakonnajuhataja töölepingus ja ametijuhendis.

4. peatükk Keskuse struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 10.  Keskuse struktuur

  (1) Keskuse struktuuriüksus on osakond.

  (2) Osakonna koosseisu võib kuuluda allüksusena büroo. Bürood, mille ülesanne on laboriteenuste osutamine, nimetatakse laboriks.

  (3) Osakonna täpsemad ülesanded, pädevus, juhtimiskorraldus, osakonna koosseisus olevate allüksuste ülesanded ja osakonnajuhataja asendamine sätestatakse osakonna põhimääruses.

  (4) Keskuse koosseisu võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad töötajad.

  (5) Väljaspool struktuuriüksusi asuvatel töökohtadel olevad töötajad alluvad oma töölepingu järgi vahetult kas direktorile või direktori asetäitjale ja täidavad oma töölepingus ja ametijuhendis ettenähtud ülesandeid.

  (6) Väljaspool struktuuriüksusi asuva töötajaga sõlmib ja lõpetab temaga töölepingu direktor, kes näeb ette tema tööülesanded, alluvuse, õigused ja vastutuse töölepingus ja ametijuhendis.

§ 11.  Keskuse osakonnad ja nende põhiülesanded

  (1) Keskuse osakonnad on järgmised:
  1) viroloogia-seroloogia osakond;
  2) bakterioloogia-patoloogia osakond;
  3) molekulaaranalüüsi osakond;
  4) mikrobioloogia osakond;
  5) keemia osakond;
  6) instrumentaalanalüüsi osakond;
  7) Tallinna osakond;
  8) Saaremaa osakond;
  9) riskihindamise osakond;
  10) kvaliteediosakond;
  11) üld- ja arendusosakond.

  (2) Viroloogia-seroloogia osakonna põhiülesanne on:
  1) teha viroloogilisi ja seroloogilisi uuringuid ja analüüse viirushaiguste ja -infektsioonide tekitajate ning nende antikehade, bakter- ja parasitaarhaiguste tekitajate antikehade ning prioonvalkude tuvastamiseks;
  2) teha analüüse ja uuringuid eesmärgiga tagada eriti ohtlike, esilekerkivate või muude loomataudide tekitajate kiire tuvastamine ning haigusetekitaja iseloomustamine.

  (3) Bakterioloogia-patoloogia osakonna põhiülesanne on:
  1) teha bakterioloogilisi, parasitoloogilisi ja mükoloogilisi uuringuid bakterite, parasiitide ja seente tuvastamiseks ning nende iseloomustamiseks;
  2) teha uuringuid bakterite antibiootikumiresistentsuse kindlakstegemiseks;
  3) teha loomakorjuste lahanguid ja patoloogilis-anatoomilisi, histoloogilisi ning immuunohistokeemilisi uuringuid;
  4) teha loomataudide ja toidutekkeliste haiguspuhangute uurimisel analüüse võimaliku haigusetekitaja kindlakstegemiseks.

  (4) Molekulaaranalüüsi osakonna põhiülesanne on:
  1) teha molekulaarbioloogilisi analüüse viiruste, bakterite ja parasiitide tuvastamiseks ning nende iseloomustamiseks;
  2) teha loomataudide ja toidutekkeliste haiguspuhangute uurimisel analüüse võimaliku haigusetekitaja kindlakstegemiseks;
  3) teha analüüse zoonootiliste ja kommensaalsete bakterite antibiootikumiresistentsuse kindlakstegemiseks;
  4) teha mikroorganismide täisgenoomset sekveneerimist ning tulemuste bioinformaatilist analüüsi.

  (5) Mikrobioloogia osakonna põhiülesanne on:
  1) teha mikrobioloogilisi analüüse katseobjektide kvaliteedi ja ohutuse nõuetele vastavuse tuvastamiseks;
  2) teha bakterite antibiootikumiresistentsuse analüüse ja katseobjektide analüüse saasteainete kindlakstegemiseks;
  3) kasutada matemaatilisi prognoosmudeleid ning teha nakatamiskatseid toidu ohutuse ja säilivusaja kindlakstegemiseks;
  4) teha toidutekkeliste haiguspuhangute uurimisel analüüse võimaliku haigustekitaja kindlakstegemiseks.

  (6) Keemia osakonna põhiülesanne on:
  1) teha keemilisi analüüse katseobjektide koostise ja kvaliteedi nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks;
  2) koordineerida ja teha katseobjektide sensoorset hindamist.

  (7) Instrumentaalanalüüsi osakonna põhiülesanne on:
  1) teha kromatograafilisi ja massispektromeetrilisi analüüse katseobjektide koostise, kvaliteedi ja ohutuse nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks;
  2) teha analüüse saasteainete kindlakstegemiseks.

  (8) Tallinna osakonna põhiülesanne on:
  1) teha mikrobioloogilisi, parasitoloogilisi ja keemilisi analüüse katseobjektide kvaliteedi ja ohutuse nõuetele vastavuse tuvastamiseks;
  2) teha analüüse saasteainete kindlakstegemiseks;
  3) teha toidutekkeliste haiguspuhangute uurimisel analüüse võimaliku haigustekitaja kindlakstegemiseks.

  (9) Saaremaa osakonna põhiülesanne on teha mikrobioloogilisi, parasitoloogilisi ja keemilisi analüüse katseobjektide kvaliteedi ja ohutuse nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks.

  (10) Riskihindamise osakonna põhiülesanne on:
  1) korraldada teaduslikul alusel põhinevate sõltumatute riskihinnangute koostamist, järgides oma tegevuses rahvusvahelisi riskihindamise juhendeid, ja riskidest teavitamist;
  2) nõustada poliitikakujundajaid ja pädevaid asutusi riskihinnangute tulemustest järelduste tegemisel, pakkudes välja abinõusid riskide ärahoidmiseks, vähendamiseks või kõrvaldamiseks, vajaduse korral koguda ja analüüsida teadushinnangute koostamiseks vajalikke andmeid ning teha koostööd teadus- ja arendusasutustega ning osaleda rahvusvaheliste riskihindamise koostöövõrgustike töös.

  (11) Kvaliteediosakonna põhiülesanne on:
  1) arendada ja parandada keskuse juhtimissüsteemi;
  2) koordineerida ja korraldada keskuse kvaliteedijuhtimist;
  3) koordineerida keskuse katsetegevuse riskijuhtimist;
  4) kavandada ja kontrollida katselaborile esitatud nõuete täitmist, lähtudes auditiprogrammist; 5) tagada laboriteenuste tellijate teenindamine, korraldades katseobjektide logistikat, vastuvõtmist, registreerimist ja analüüsitulemuste vahendamist.

  (12) Üld- ja arendusosakonna põhiülesanne on:
  1) koordineerida keskuse strateegiliste arengudokumentide väljatöötamist, koolitustegevust oma pädevuse piires ning hoonete ja ruumide majandamist ning tehnilist teenindamist;
  2) korraldada keskuse eelarvestamist ja finantsjuhtimist, riigivara haldamist ja arvestust, asjaajamist, dokumendihaldust ja arhiivitööd, personalivalikut ning töötervishoiu- ja tööohutusalast tegevust, tööks vajaliku inventari, töövahendite ja teenuste riigihankeid, sealhulgas ühishankeid, ja keskuse infosüsteemide haldamist ning arendamist;
  3) teha laboriteenuste analüüsi ja koostada asjakohaseid aruandeid.

5. peatükk Keskuse rahastamine, vara, aruandlus ja järelevalve 

§ 12.  Keskuse eelarve ja vara

  (1) Keskusel on oma eelarve.

  (2) Keskuse eelarve kinnitab, seda muudab ja selle täitmist kontrollib valdkonna eest vastutav minister õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Keskuse tegevust rahastatakse riigieelarvest, majandustegevuse käigus keskuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamisest saadud tulust, programmide ja projektide täitmiseks eraldatud vahenditest ja muudest laekumistest.

  (4) Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub õigusaktides sätestatud korras.

§ 13.  Aruandlus, kontroll ja järelevalve

  (1) Keskus peab finants- ja statistilist arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) Keskus on aruandekohustuslik valdkonna eest vastutava ministri ees, kes seadusega sätestatud korras suunab ja koordineerib keskuse tegevust ning teeb tema tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet.

  (3) Keskusele riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning keskuse tegevuse vastavust põhimäärusest tulenevatele eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega kehtestatud korras.

6. peatükk Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 14.  Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab Maaeluministeerium Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 15.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määrus nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” tunnistatakse kehtetuks.

§ 16.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023. aastal.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Marko Gorban
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json