Teksti suurus:

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 „Täitmisplaan” muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2024
Avaldamismärge:RT I, 23.01.2024, 1

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 „Täitmisplaan” muutmine

Vastu võetud 11.01.2024 nr 2

Määrus kehtestatakse vangistusseaduse § 5 lõike 3 ja § 19 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruses nr 9 „Täitmisplaan” muutmine

Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruses nr 9 „Täitmisplaan” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 kolmas lause ja § 5 lõike 1 punkt 21 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) meessoost kinnipeetav, kes on narkootilise või psühhotroopse aine tarvitaja ning kelle vangla on suunanud sõltuvusrehabilitatsioonile, paigutatakse Tallinna Vanglasse;”;

3) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) meessoost kinnipeetav, kes kannab karistust seksuaalse enesemääramise vastase või karistusseadustiku §-s 178, 1781 või 179 sätestatud kuriteo eest ning kelle vangla on suunanud seksuaalkurjategijate rehabilitatsioonile, paigutatakse Tallinna Vanglasse;”;

4) paragrahvi 5 lõike 51 esimene ja teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Meessoost kinnipeetav, kes on suunatud sõltuvusrehabilitatsioonile lõike 1 punkt 3 alusel, paigutatakse ümber lõike 2 kohaselt esimesel võimalusel pärast individuaalses täitmiskavas ettenähtud tegevuste läbimist ja sõltuvusrehabilitatsiooni eesmärkide saavutamist. Sõltuvusrehabilitatsiooni läbimist ja selle eesmärkide saavutamist hindab vangla, kuhu kinnipeetav on paigutatud.”;

5) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 52 järgmises sõnastuses:

„(52) Meessoost kinnipeetav, kes on lõike 1 punkti 7 alusel paigutatud Viru Vanglasse, paigutatakse ümber lõike 2 alusel, kui riskihinnangust tulenevalt on tugevdatud järelevalve vajadus ära langenud.”;

6) paragrahvi 17 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 232 täiendatakse lõigetega 5–8 järgmises sõnastuses:

„(5) Kinnipeetav, kes on narkootilise või psühhotroopse aine tarvitaja ning kelle vangla on suunanud sõltuvusrehabilitatsioonile Tartu Vanglasse, paigutatakse ümber Tallinna Vanglasse hiljemalt 2024. aasta 30. juuniks.

(6) Kinnipeetav, kes kannab karistust seksuaalse enesemääramise vastase või karistusseadustiku §-s 178, 1781 või 179 sätestatud kuriteo eest Tartu Vanglas ning kelle vangla on suunanud seksuaalkurjategijate rehabilitatsioonile, paigutatakse ümber Tallinna Vanglasse hiljemalt 2024. aasta 30. juuniks.

(7) Kinnipeetav, kes kannab karistust seksuaalse enesemääramise vastase või karistusseadustiku §-s 178, 1781 või 179 sätestatud kuriteo eest Tartu Vanglas, kuid keda vangla ei ole suunanud seksuaalkurjategijate rehabilitatsioonile, paigutatakse ümber § 5 lõike 2 alusel hiljemalt 2024. aasta 30. juuniks.

(8) Kinnipeetav, kes kannab karistust karistusseadustiku 15. peatüki 2. jaos sätestatud kuriteo eest ning kes on 2024. aasta 1. veebruariks paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, jätkab karistuse kandmist samas vanglas.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. veebruaril 2024. a.

Kalle Laanet
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json