Teksti suurus:

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 35 „Automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kliimaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 23.01.2024, 2

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruse nr 35 „Automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 17.01.2024 nr 70

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 199 lõike 5 alusel.

Majandus- ja taristuministri 30. aprilli 2015. a määruses nr 35 „Automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekstis asendatakse sõna „Maanteeamet” sõnaga „Transpordiamet”;

2) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Andmekogu volitatud töötleja ja tema ülesanded

Kui vastutav töötleja otsustab andmekogu pidamisega seotud ülesanded volitada volitatud töötlejale, siis on volitatud töötleja ülesandeks temaga sõlmitud teenusleppes kokkulepitud ulatuses:
1) korraldada andmekogu majutamist, haldamist ja hooldamist;
2) rakendada meetmeid andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse nõuete tagamiseks;
3) informeerida vastutavat töötlejat olulistest takistustest ja probleemidest andmekoguga seotud kohustuste täitmisel.”;

3) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „käitajal” tekstiosaga „, volitatud töötlejal”.

Kristen Michal
Minister

Keit Kasemets
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json