Teksti suurus:

Täitmisplaan

Täitmisplaan - sisukord
Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.01.2024, 3

Täitmisplaan

Vastu võetud 25.03.2008 nr 9
RTL 2008, 29, 424
jõustumine 15.04.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.12.2008RTL 2009, 1, 410.01.2009, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2009
12.10.2009RTL 2009, 79, 113723.10.2009
23.12.2009RTL 2009, 100, 148701.01.2010
19.03.2010RTL 2010, 14, 26429.03.2010
30.12.2010RT I, 06.01.2011, 915.01.2011
13.07.2011RT I, 19.07.2011, 601.08.2011
08.10.2012RT I, 12.10.2012, 315.10.2012, osaliselt 01.01.2013
07.02.2014RT I, 12.02.2014, 1115.02.2014, osaliselt 21.03.2014
14.04.2015RT I, 21.04.2015, 324.04.2015
05.02.2016RT I, 11.02.2016, 314.02.2016, osaliselt 01.05.2016
07.03.2016RT I, 09.03.2016, 612.03.2016
12.04.2016RT I, 21.04.2016, 224.04.2016, osaliselt 01.05.2016
08.10.2018RT I, 11.10.2018, 115.10.2018, osaliselt 01.12.2018
19.07.2019RT I, 24.07.2019, 201.08.2019
30.12.2019RT I, 03.01.2020, 1706.01.2020
06.07.2020RT I, 09.07.2020, 801.08.2020
12.03.2021RT I, 23.03.2021, 626.03.2021, osaliselt rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021
14.09.2021RT I, 17.09.2021, 120.09.2021
02.01.2023RT I, 05.01.2023, 108.01.2023
06.11.2023RT I, 08.11.2023, 206.11.2023 - Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus tunnistab justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 § 17 lõike 2 punkti 5 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks.
11.01.2024RT I, 23.01.2024, 101.02.2024

Määrus kehtestatakse „Vangistusseaduse” § 5 lõike 3, § 111 lõike 3, § 19 lõike 2, § 20 lõike 3, § 21 lõike 2 ja § 85 lõike 21 alusel.
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega sätestatakse kinnipeetava, vahistatu ja arestialuse paigutamise kord, kinnipeetava ja vahistatu ümberpaigutamise kord ning toimingud enne ja pärast ümberpaigutamist.

  (2) Kinnipeetava, vahistatu ja arestialuse vanglasse paigutamisel ning kinnipeetava ja vahistatu ümberpaigutamisel kohaldatakse käesolevas määruses sätestatud korda, arvestades vangistusseaduse põhimõtteid.

  (3) Arestialuse kohta sätestatut kohaldatakse ka vangistusseaduse § 3 lõikes 2 ning vahistatu kohta sätestatut vangistusseaduse § 4 lõikes 2 nimetatud isikute suhtes käesolevas määruses sätestatud erisustega.
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021]

§ 11.   Paigutamine vanglasse ja ümberpaigutamine

  (1) Kinnipeetava, vahistatu ja arestialuse vanglasse paigutamine on nende saatmine või jätmine vastuvõtmiseks pädevasse vanglasse täitmisplaani kohaselt ning kinnipeetava, vahistatu ja arestialuse erandjuhul vanglasse paigutamine.
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021]

  (2) Kinnipeetava ümberpaigutamiseks loetakse tema saatmist „Vangistusseaduse” § 19 lõikes 1, § 20 lõikes 1 ja § 21 lõikes 1 nimetatud eesmärkidel:
  1) ühest kinnisest vanglast teise;
  2) ühest avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast teise;
  3) kinnisest vanglast avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda;
  4) avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse.

  (3) Vahistatu ümberpaigutamine on vahistatu saatmine täitmisplaanijärgsest kinnisest vanglast teise kinnisesse vanglasse.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 12.   Kinnipeetavate, vahistatute ja arestialuste piirarvud vanglas
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021]

  (1) Kinnisesse vanglasse võib paigutada Tallinna Vanglas kuni 1190 isikut, Tartu Vanglas kuni 933 isikut ja Viru Vanglas kuni 918 isikut. Piirarvud jagunevad järgmiselt:
  1) Tallinna Vanglasse võib paigutada kokku kuni 1008 meessoost täisealist kinnipeetavat, välja arvatud 18–21-aastased, või meessoost täisealist vahistatut ning kuni 182 naissoost kinnipeetavat või vahistatut;
  2) Tartu Vanglasse võib paigutada kokku kuni 933 meessoost täisealist kinnipeetavat, välja arvatud 18–21-aastased, või meessoost täisealist vahistatut või arestialust sõltumata soost ja vanusest, sealhulgas kuni 30 kainenema toimetatud joobeseisundis isikut;
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021]
  3) Viru Vanglasse võib paigutada kokku kuni 720 meessoost täisealist kinnipeetavat, välja arvatud 18-21-aastased, või meessoost täisealist vahistatut või arestialust sõltumata soost ja vanusest, sealhulgas kuni seitse kainenema toimetatud joobeseisundis isikut ning kuni 198 meessoost noort kinnipeetavat või vahistatut.
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021]

  (2) Avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda võib paigutada Tallinna Vanglas kuni 102, Tartu Vanglas kuni 60 ning Viru Vanglas kuni 75 kinnipeetavat. Piirarvud jagunevad järgmiselt:
  1) Tallinna Vangla avavanglasse võib paigutada kuni 88 meessoost kinnipeetavat ja kuni 14 naissoost kinnipeetavat;
  2) Tartu Vangla avavanglasse võib paigutada kuni 54 meessoost kinnipeetavat ja kuni 6 naissoost kinnipeetavat;
  3) Viru Vangla avavanglaosakonda võib paigutada kuni 75 meessoost kinnipeetavat.

  (3) Lõike 1 punktides 1–3 sätestatust võib kõrvale kalduda §-des 4 ja 6 sätestatud juhtudel, arvestades lõike 1 esimeses lauses sätestatud piirarve.
[RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020]

§ 2.   Paigutamise ja ümberpaigutamise otsustamise pädevus

  (1) Paragrahvides 3, 5, 61 ja 62 sätestatud paigutamise otsustab vangla, kuhu kinnipeetav, vahistatu või arestialune saabub või kus ta viibib. Paragrahvi 11 lõike 2 punktides 2–4 sätestatud ümberpaigutamise otsustab vangla direktor või tema määratud vanglateenistuse ametnik.
[RT I, 23.01.2024, 1 - jõust. 01.02.2024]

  (2) Paragrahvi 11 lõike 2 punktis 1 sätestatud ümberpaigutamise ja §-s 4, § 6 lõikes 1 ning §-s 16 sätestatud paigutamise otsustab Justiitsministeerium.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.02.2014, 11 - jõust. 15.02.2014]

§ 21.   Kinnipeetava esitatud dokumentide tõlkimine

  (1) Enne ümberpaigutamise menetluse käigus kinnipeetava esitatava võõrkeelse dokumendi vastuvõtmist võtab vangla kinnipeetavalt allkirja nõusoleku kohta, et võõrkeelse dokumendi tõlkimisele kulunud summa arvestatakse tema vanglasiseselt isikuarvelt maha. Tasu makstakse tõlkija esitatud arve alusel. Tõlketeenuste hinnakiri ja tasu arvutamise kord tehakse kinnipeetavale teatavaks enne allkirja võtmist.

  (2) Kui kinnipeetav keeldub nõusoleku andmisest, kuid tal on vanglasisesel isikuarvel olemas rahalised vahendid teenuse eest tasumiseks või vangla on veendunud, et kinnipeetav valdab eesti keelt tasemel, mis võimaldab tal oma õigusi kaitsta, edastatakse kinnipeetava võõrkeelne dokument otse menetlejale. Menetleja põhjendab oma vastuses kinnipeetavale võõrkeelsete dokumentide menetlusse võtmata jätmist ning selgitab dokumentide tõlkimise protsessi.

  (3) Kui kinnipeetaval puuduvad vanglasisesel isikuarvel rahalised vahendid, edastab vangla kinnipeetava võõrkeelse dokumendi tõlkijale ning tõlketeenuse eest tasub vangla.

  (4) Tõlkija edastab dokumendid koos eestikeelse tõlkega määratud menetlejale. Menetleja arvestab menetluse tähtaegasid eestikeelse dokumendi saabumisest arvates.

  (5) Tõlkimise täpsem korraldus sätestatakse vangla ja tõlkija vahel sõlmitavas lepingus. Lepingus nähakse ette muu hulgas ka tõlkija konfidentsiaalsuskohustus ning tõlkimise ja tõlke edastamise tähtaeg.
[RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

2. peatükk VAHISTATU, KINNIPEETAVA JA ARESTIALUSE PAIGUTAMINE 
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021]

1. jagu Vahistatu paigutamine 

§ 3.   Vahistatu paigutamise üldjuhud

  (1) Vahistatu paigutatakse vanglasse järgmiselt:
  1) vahistatu paigutatakse Tartu Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud, Tartu Maakohus või Tartu Ringkonnakohus;
[RTL 2009, 79, 1137 - jõust. 23.10.2009]
  11) naissoost vahistatu paigutatakse Tallinna Vanglasse, sõltumata tema suhtes kriminaalmenetluses vahistamist kohaldanud kohtust;
[RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020]
  2) vahistatu paigutatakse Tallinna Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Harju Maakohus, Pärnu Maakohus või Tallinna Ringkonnakohus;
[RTL 2009, 79, 1137 - jõust. 23.10.2009]
  3) vahistatu paigutatakse Viru Vanglasse, kui tema suhtes on kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist kohaldanud Viru Maakohus;
[RTL 2009, 79, 1137 - jõust. 23.10.2009]
  4) alaealine meessoost vahistatu paigutatakse Viru Vanglasse, sõltumata tema suhtes kriminaalmenetluses vahistamist kohaldanud kohtust;
[RT I, 24.07.2019, 2 - jõust. 01.08.2019]
  41) [kehtetu - RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020]
  5) menetlustoimingute või kohtuistungi toimumise ajaks või seoses teise piirkonna vanglasse paigutamisega või tervishoiuteenuse osutamise ajaks võib vahistatu ajutiselt paigutada Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse, sõltumata tõkendina vahi all pidamist kohaldanud kohtust.
[RT I, 24.07.2019, 2 - jõust. 01.08.2019]

  (2) Vanglas 18-aastaseks saanud vahistatu paigutatakse vanglasse lähtuvalt vahistatu paigutamise üldjuhtudest esimesel võimalusel. Kui teise vanglasse paigutatav vahistatu omandab haridust või osaleb sotsiaalprogrammis, mille kohe jätkamine ei ole teises vanglas võimalik, paigutatakse 18-aastaseks saanud vahistatu ümber pärast õppeaasta või tegevuse lõppemist.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (3) [Kehtetu - RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020]

  (4) [Kehtetu - RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020]

  (5) Kriminaalmenetluse seadustiku § 217 kohaselt kahtlustatavana kinnipeetu paigutatakse vastavalt Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse, kui kinnipidamise on teostanud või menetlust viib läbi uurimisasutuse vastava piirkonna struktuuriüksus.
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021]

§ 4.   Vahistatu paigutamise erandjuhud

  Vahistatu võib paigutada vanglasse § 3 järgimata, kui see on vajalik kriminaalmenetluse või vahistatu julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.

2. jagu Kinnipeetava paigutamine 

§ 5.   Kinnipeetava paigutamise üldjuhud

  (1) Kinnipeetav paigutatakse lähtuvalt toimepandud süüteost, soost või vanusest karistuse kandmiseks vanglasse järgmiselt:
  1) meessoost noor kinnipeetav paigutatakse Viru Vanglasse;
  11) [kehtetu - RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 01.12.2018]
  2) naissoost kinnipeetav paigutatakse Tallinna Vanglasse;
[RT I, 21.04.2016, 2 - jõust. 01.05.2016]
  21) [kehtetu - RT I, 23.01.2024, 1 - jõust. 01.02.2024]
  3) meessoost kinnipeetav, kes on narkootilise või psühhotroopse aine tarvitaja ning kelle vangla on suunanud sõltuvusrehabilitatsioonile, paigutatakse Tallinna Vanglasse;
[RT I, 23.01.2024, 1 - jõust. 01.02.2024]
  31) meessoost kinnipeetav, kes kannab karistust seksuaalse enesemääramise vastase või karistusseadustiku §-s 178, 1781 või 179 sätestatud kuriteo eest ning kelle vangla on suunanud seksuaalkurjategijate rehabilitatsioonile, paigutatakse Tallinna Vanglasse;
[RT I, 23.01.2024, 1 - jõust. 01.02.2024]
  4) [kehtetu - RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  5) [kehtetu - RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  6) [kehtetu - RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]
  7) meessoost kinnipeetav, kes riskihinnangust tulenevalt vajab tugevdatud järelevalvet, paigutatakse Viru Vanglasse.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (2) Kui paigutamiseks ei esine lõikes 1 sätestatud alust, paigutatakse kinnipeetav vanglasse lähtuvalt elukohast järgmiselt:
  1) Tallinna Vanglasse paigutatakse meessoost kinnipeetav, kelle elukoht on Harju, Hiiu, Järva, Lääne, Pärnu, Rapla või Saare maakonnas;
[RT I, 05.01.2023, 1 - jõust. 08.01.2023]
  2) Tartu Vanglasse paigutatakse meessoost kinnipeetav, kelle elukoht on Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi või Võru maakonnas;
[RT I, 05.01.2023, 1 - jõust. 08.01.2023]
  3) Viru Vanglasse paigutatakse meessoost kinnipeetav, kelle elukoht on Ida-Viru või Lääne-Viru maakonnas;
  4) meessoost kinnipeetav, kelle kohta ei ole rahvastikuregistrisse kantud elukohta Eestis, paigutatakse Viru Vanglasse.
[RT I, 09.07.2020, 8 - jõust. 01.08.2020]

  (3) Isiku elukohana käsitatakse isiku vanglasse vastuvõtmisel Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukohta.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (31) Vangla paigutab kinnipeetava vangistusseaduse § 14 lõikes 3 nimetatud vastuvõtuosakonda tema vanglasse vastuvõtmise päeval või vanglas vahistatuna viibinud isiku suhtes jõustunud kohtulahendist teada saamise päeval. Kinnipeetav paigutatakse avatud osakonda või vangistusseaduse § 69 lõike 2 punktis 4 nimetatud eraldatud lukustatud kambrisse kolme kuu jooksul tema vastuvõtuosakonda paigutamisest. Vastuvõtuosakonnas viibimise aeg ei katke käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 toodud paigutamise korral teise vanglasse.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (32) Avatud osakond on justiitsministri 30. novembri 2000.a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” § 5 lõikes 1 nimetatud osakond, kus on võimalik kinnipeetaval vabalt liikuda vangla sisekorraeeskirja § 8 lõikes 1 sätestatud korras.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (33) Vähemalt 21-aastane meessoost kinnipeetav, kellel kohtuotsuse jõustumisest teadasaamise ajaks on jäänud reaalset vanglakaristust kanda kuni 6 kuud, paigutatakse karistust kandma samasse vanglasse, kuhu ta vahistatuna on paigutatud või kohtulahendit täitmisele pööranud maakohtu teatise kohaselt ilmub.
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021]

  (4) Kinnipeetava paigutamise aluse muutumise korral vangistuse kandmise ajal kohaldatakse kinnipeetava ümberpaigutamisele ümberpaigutamise kohta sätestatut käesolevas paragrahvis sätestatud erisustega.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (5) Vanglas 21-aastaseks saanud kinnipeetav paigutatakse vanglasse käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust lähtuvalt esimesel võimalusel. Kui teise vanglasse paigutatav kinnipeetav omandab haridust või osaleb sotsiaalprogrammis, mille kohe jätkamine ei ole teises vanglas võimalik, paigutatakse kinnipeetav ümber pärast õppeaasta või tegevuse lõppemist.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (51) Meessoost kinnipeetav, kes on suunatud sõltuvusrehabilitatsioonile lõike 1 punkt 3 alusel, paigutatakse ümber lõike 2 kohaselt esimesel võimalusel pärast individuaalses täitmiskavas ettenähtud tegevuste läbimist ja sõltuvusrehabilitatsiooni eesmärkide saavutamist. Sõltuvusrehabilitatsiooni läbimist ja selle eesmärkide saavutamist hindab vangla, kuhu kinnipeetav on paigutatud. Kui teise vanglasse paigutatav kinnipeetav osaleb õppetöös või sotsiaalprogrammis, mille jätkamine ei ole teises vanglas võimalik, paigutatakse ta ümber pärast õppeaasta või tegevuse lõppemist.
[RT I, 23.01.2024, 1 - jõust. 01.02.2024]

  (52) Meessoost kinnipeetav, kes on lõike 1 punkti 7 alusel paigutatud Viru Vanglasse, paigutatakse ümber lõike 2 alusel, kui riskihinnangust tulenevalt on tugevdatud järelevalve vajadus ära langenud.
[RT I, 23.01.2024, 1 - jõust. 01.02.2024]

  (6) Menetlustoimingute või kohtuistungi toimumise ajaks või seoses teise vanglasse paigutamisega või tervishoiuteenuse osutamise ajaks võib kinnipeetava ajutiselt paigutada Tallinna Vanglasse, Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

§ 6.   Kinnipeetava paigutamise erandjuhud

  (1) Kinnipeetava võib paigutada vanglasse § 5 järgimata, kui see on vajalik vangla ülekoormuse tõttu või kinnipeetava julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel. Taotluse kinnipeetava paigutamiseks võib esitada selle vangla direktor, kuhu kinnipeetav on vahistatuna paigutatud.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (2) [Kehtetu - RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (3) Kui kinnipeetavat ei ole kohtumenetluse ajaks võetud vahi alla, peab ta ilmuma vangistuse kandmiseks arvestades § 3 lõike 1 punktides 1–3 sätestatut.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (4) [Kehtetu - RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

3. jagu Arestialuse paigutamine 
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021]

§ 61.   Arestialuse paigutamise üldjuhud

  (1) Aresti kandev isik paigutatakse vastavalt Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse, kui see on otsuse teinud kohtu asukoha järgne või arestialuse elukohale lähim kinnipidamiskoht aresti kandmiseks.

  (2) Kuni 48 tunniks kinni peetav isik paigutatakse vastavalt Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse, kui kinnipidamise on teostanud või menetlust viib läbi kohtuvälise menetleja või korrakaitseorgani vastava piirkonna struktuuriüksus.

  (3) Sundtoomisele allutatud isik (edaspidi sundtoodav) paigutatakse vanglasse järgmiselt:
  1) sundtoodav paigutatakse Tartu Vanglasse, kui sundtoomist on kohaldanud Tartu Maakohus, Tartu Ringkonnakohus või Lõuna Ringkonnaprokuratuur või teostanud Lõuna prefektuur;
  2) sundtoodav paigutatakse Viru Vanglasse, kui sundtoomist on kohaldanud Viru Maakohus või Viru Ringkonnaprokuratuur või teostanud Ida prefektuur.

  (4) Kainenema toimetatud joobeseisundis isik paigutatakse vastavalt Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse, kui see on lähim kinnipidamiskoht tema kainenema toimetamiseks.
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021]

§ 62.   Arestialuse paigutamise erandjuhud

  Arestialuse võib paigutada vanglasse § 61 järgimata, kui see on vajalik vangla ülekoormuse tõttu, arestialuse julgeoleku huvides või muudel erandlikel asjaoludel.
[RT I, 23.03.2021, 6 - jõust. 26.03.2021, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 04.03.2021]

3. peatükk KINNIPEETAVA JA VAHISTATU ÜMBERPAIGUTAMINE 

1. jagu Kinnipeetava ja vahistatu ümberpaigutamine ühest kinnisest vanglast teise 
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 7.   Ümberpaigutamine
[Kehtetu - RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 8.   Ümberpaigutamise taotlus

  Kinnipeetav paigutatakse ümber selle vangla direktori taotlusel, kus kinnipeetav karistust kannab.

§ 9.   Taotluses märgitavad andmed

  (1) Taotluses märgitakse ümberpaigutatava kinnipeetava kohta järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
  3) millises kohtus ja millise „Kriminaalkoodeksi” või „Karistusseadustiku” paragrahvi järgi on süüdi mõistetud;
  4) varasem karistatus;
  5) karistuse määr ning karistuse kandmise algus ja lõpp;
  6) millises vanglas kannab karistust;
  7) millisesse vanglasse ümberpaigutamist taotletakse;
  8) ümberpaigutamise põhjus;
  9) teave kinnipeetava töötamise, õppimise, sotsiaalprogrammis osalemise, kokkusaamiste, individuaalses täitmiskavas planeeritud ja läbi viidava tegevuse või muu olulise tegevuse või asjaolu kohta, mida ümberpaigutamine võib mõjutada.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (2) Taotlusele lisatakse kinnipeetava iseloomustus või kontaktisiku hinnang individuaalses täitmiskavas püstitatud eesmärkide saavutamise kohta ning kinnipeetava arvamus ja vastuväited ümberpaigutamise kohta, kui need on esitatud, ning vangla seisukoht nende kohta.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 10.   Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

  (1) Taotlust menetledes teostatakse Justiitsministeeriumi poolt järgmised toimingud:
  1) kontrollitakse taotluse põhjendatust;
  2) nõutakse vajaduse korral vanglast ümberpaigutamise otsustamiseks täiendavaid andmeid ja dokumente;
  3) määratakse vajaduse korral vanglate osakonna töötaja, kes kohtub kinnipeetavaga ja vestleb asjaomaste vanglatöötajatega;
  4) selgitatakse kinnipeetava ümberpaigutamise võimalused.

  (2) Taotluse rahuldamist otsustades võib määrata ümberpaigutamiseks teise vangla kui taotluses märgitud.

  (3) Edasilükkamatul juhul muus kui kirjalikus vormis antud ümberpaigutamise otsus vormistatakse kirjalikult hiljemalt otsuse tegemisele järgneval tööpäeval.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 11.   Ümberpaigutamise otsustamine erandjuhul

  Põhjendatud juhul võib otsustada kinnipeetava ümberpaigutamise selles korras ettenähtud menetlust järgimata.

§ 12.   Otsusest teatamine

  (1) Otsus tehakse teatavaks vanglale, kes on ümberpaigutamist taotlenud, ja vanglale, kuhu kinnipeetav paigutatakse. Muid isikuid teavitatakse lähtuvalt vajadusest.

  (2) Kirjalik otsus toimetatakse kinnipeetavale kätte allkirja vastu, muus vormis tehtud otsus tehakse kinnipeetavale teatavaks.

  (3) Kinnipeetavale otsuse kättetoimetamiseks saanud vangla toimetab selle kinnipeetavale kätte viivitamata. Otsuse võib kätte toimetada või teatavaks teha muul selleks sobival ajal, kui haldusmenetluses oli välistatud kinnipeetava ärakuulamine, kuid hiljemalt kinnipeetava ümberpaigutamisel.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 13.   Toimingud vanglas pärast otsuse saamist

  (1) Vangla, kust kinnipeetav ümber paigutatakse, paneb ümberpaigutamise ajaks valmis ümberpaigutatava kinnipeetava isikliku toimiku, tervisekaardi ja vangla poolt hoiule võetud asjad.

  (2) Kinnipeetav paigutatakse ümber esimesel võimalusel.

  (3) Vangla direktor või tema määratud isik võib julgeolekukaalutlustel hoida ümberpaigutatavat kinnipeetavat kuni ümberpaigutamiseni teistest kinnipeetavatest eraldi.

§ 14.   Toimingud pärast kinnipeetava ümberpaigutamist

  Kinnipeetav, kes paigutatakse ühest kinnisest vanglast teise või avavanglast või avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse, paigutatakse kuni kümneks tööpäevaks vastuvõtuosakonda, kus otsustatakse tema vanglasisene paigutamine.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

§ 15.   Kinnipeetava paigutamine avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast teise avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda
[Kehtetu - RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 16.   Vahistatu ümberpaigutamine

  Vahistatu paigutatakse ümber ühest vanglast teise, lähtudes käesoleva jao sätetest. Ümberpaigutamine toimub vangla direktori või kriminaalasja menetleva uurija taotluse alusel.

2. jagu Kinnipeetava ümberpaigutamine avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda 

§ 17.   Avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda ümberpaigutamise üldtingimused

  (1) Kinnipeetav paigutatakse tema nõusolekul avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda:
  1) kui reaalselt ärakandmisele kuuluva vangistuse tähtaeg ei ületa ühte aastat ja kinnipeetava vanglasse vastuvõtmine on lõppenud, riskihindamise tulemusel ei ole kinnipeetav kõrg- või üliohtlik, tal ei ole diagnoositud narkomaaniat ja ta on nõustunud alkoholi tarvitamisega seotud riski maandavate tegevuste läbimisega ning kinnipeetav vastab lõikes 2 sätestatud tingimustele;
[RT I, 17.09.2021, 1 - jõust. 20.09.2021]
  2) kui ärakandmata vangistus ei ületa 18 kuud või eluaegset vangistust kandev kinnipeetav on karistusajast ära kandnud vähemalt 23 aastat, riskihindamise tulemusel ei ole kinnipeetav üliohtlik, narkomaaniadiagnoosiga kinnipeetav on nõustunud raviga ja ta ei ole rehabilitatsioonifaasis, alkoholisõltuvuse vastu planeeritud tegevused on läbitud ning kinnipeetav vastab lõikes 2 sätestatud tingimustele;
[RT I, 17.09.2021, 1 - jõust. 20.09.2021]
  3) individuaalse täitmiskava alusel, kui riskihindamise tulemusel ei ole kinnipeetav üliohtlik, kõrgohtliku kinnipeetava ohutaseme ja uue kuriteo toimepanemise tõenäosuse kombinatsioon on selline, et vangla toetab kinnipeetava tingimisi ennetähtaegset vabanemist, ta on läbinud ümberpaigutamise otsustamise ajaks selle ajani individuaalses täitmiskavas planeeritud tegevused või teinud endast oleneva, et neid läbida, narkomaaniadiagnoosiga kinnipeetav on nõustunud raviga ja ta ei ole rehabilitatsioonifaasis, alkoholisõltuvuse vastu planeeritud tegevused on läbitud ja kinnipeetav vastab lõikes 2 sätestatud tingimustele või kui ärakandmata vangistus ei ületa 24 kuud ja kinnipeetav on kandnud ära karistusseadustiku § 76 lõike 1 punktis 2 või lõike 2 punktis 2 sätestatud osa karistusajast, riskihindamise tulemusel ei ole kinnipeetav üliohtlik, narkomaaniadiagnoosiga kinnipeetav on nõustunud raviga ja ta ei ole rehabilitatsioonifaasis, alkoholisõltuvuse vastu planeeritud tegevused on läbitud ning kinnipeetav vastab lõikes 2 sätestatud tingimustele.
[RT I, 17.09.2021, 1 - jõust. 20.09.2021]

  (2) Avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda ümber paigutatav kinnipeetav peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) kinnipeetaval ei ole kehtivat distsiplinaarkaristust, mis oleks määratud töökohustuse täitmisest keeldumise, tubakatoodete või süütamisvahendite korra nõuete rikkumise, vanglateenistuse ametniku seaduslikule korraldusele mitteallumise eest, sidepidamisvahendite või nende tarvikute keelatuse eest või vangla kodukorras selleks mitte ettenähtud ajal ja kohas viibimise eest ning on piisavalt alust oletada, et kinnipeetav ei pane toime uut õiguserikkumist;
  2) kinnipeetav ei ole põgenemiskalduvustega;
  3) riskihinnangust tulenevalt puudub tugevdatud järelevalve vajadus;
  4) kinnipeetav ei ole kahtlustatav või süüdistatav kriminaalmenetluses.
  5) [kehtetu - RT I, 23.01.2024, 1 - jõust. 01.02.2024]

  (3) Naissoost kinnipeetav paigutatakse ümber Tallinna Vangla avavanglasse või Tartu Vangla avavanglasse. Naissoost kinnipeetava ümberpaigutamisel arvestatakse vangla valikul vangistuse täideviimise eesmärke.
[RT I, 21.04.2015, 3 - jõust. 24.04.2015]

  (4) Meessoost kinnipeetava ümberpaigutamisel arvestatakse vangla valikul vangistuse täideviimise eesmärkidega.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 171.   Taotluse esitamisel tehtavad toimingud
[Kehtetu - RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

§ 172.   Kinnipeetava avavanglasse või teise kinnise vangla avavanglaosakonda ümberpaigutamise menetlus
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (1) Ümberpaigutamise menetluse alustamisel teavitab vangla, kus kinnipeetav asub (edaspidi lähtevangla), kinnipeetavat kirjalikult ümberpaigutamise menetluse alustamisest.

  (2) Kinnipeetavalt võetakse kirjalik nõusolek avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda paigutamise kohta.

  (3) Kinnipeetava nõusolekust keeldumisel lõpetatakse ümberpaigutamise menetlus ning sellest teavitatakse kirjalikult kinnipeetavat.

  (4) Kinnipeetavalt nõusoleku saamisel teavitatakse ümberpaigutamise menetluse alustamisest koheselt vanglat, kuhu kinnipeetavat kavatsetakse paigutada (edaspidi sihtvangla). Teates märgitakse ümberpaigutatava kinnipeetava ees- ja perekonnanimi, isikukood või selle puudumise korral sünniaeg ning lisatakse kinnipeetava arvamus ja vastuväited ümberpaigutamise kohta, kui need on esitatud, ning vangla seisukoht nende kohta.
[RT I, 24.07.2019, 2 - jõust. 01.08.2019]

  (5) Sihtvangla annab kümne tööpäeva jooksul arvates ümberpaigutamise teavituse saamisest kirjaliku arvamuse kinnipeetava sobivuse kohta ümberpaigutamiseks avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda ja tagasiside kinnipeetava vastuvõtmise võimaliku aja kohta.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (6) Ümberpaigutamist mittetoetava arvamuse korral teavitab lähtevangla sellest kinnipeetavat kolme tööpäeva jooksul arvates sihtvangla arvamuse saamisest ning esitab omapoolse eelotsustuse ümberpaigutamise suhtes.

  (7) Kinnipeetaval on õigus kolme tööpäeva jooksul arvates arvamusest teavitamisest esitada lähtevanglale oma arvamus ja vastuväited.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (8) Lähtevangla vormistab kümne tööpäeva jooksul pärast sihtvanglalt arvamuse saamist põhjendatud otsuse kinnipeetava avavanglasse paigutamise kohta. Otsus on sihtvanglale kohustuslik.
[RT I, 19.07.2011, 6 - jõust. 01.08.2011]

§ 173.   Toimingud pärast otsuse tegemist

  (1) Otsus tehakse teatavaks vanglale, kuhu kinnipeetav paigutatakse. Kinnipeetavale toimetatakse otsus kätte allkirja vastu.

  (2) Kinnipeetava avavanglasse või teise kinnise vangla avavanglaosakonda ümberpaigutamisele kohaldatakse §-s 13 sätestatut.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 174.   Kinnipeetava ümberpaigutamine sama kinnise vangla avavanglaosakonda

  (1) Ümberpaigutamise menetluse alustamisel teavitab vangla kinnipeetavat sellest kirjalikult.

  (2) Kinnipeetavalt võetakse kirjalik nõusolek avavanglaosakonda paigutamise kohta.

  (3) Kui kinnipeetav keeldub nõusoleku andmisest, lõpetatakse ümberpaigutamise menetlus ja sellest teavitatakse kinnipeetavat kirjalikult.

  (4) Vangla otsustab kinnipeetava avavanglaosakonda paigutamise kümne tööpäeva jooksul menetluse alustamisest.

  (5) Otsus toimetatakse kinnipeetavale kätte allkirja vastu.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 175.   Kinnipeetava ümberpaigutamine avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast teise avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda

  Kinnipeetava ümberpaigutamisele avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast teise avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda kohaldatakse käesolevas jaos kinnipeetava teise kinnise vangla avavanglaosakonda paigutamise kohta sätestatut.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 18.   Ümberpaigutamise taotlemine
[Kehtetu - RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]

§ 19.   Toimingud enne Justiitsministeeriumile taotluse esitamist
[Kehtetu - RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]

3. jagu Kinnipeetava ümberpaigutamine avavanglast või kinnise vangla avavanglaosakonnast kinnisesse vanglasse 
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 20.   Kinnisesse vanglasse ümberpaigutamise üldtingimused

  (1) Kinnipeetav paigutatakse ümber sellesse kinnisesse vanglasse, kust ta avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda paigutati.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (2) Vangla taotleb kinnipeetava ümberpaigutamist 3. peatüki 1. jaos sätestatud korras, kui kinnipeetav on tulenevalt asjaoludest vaja paigutada ümber teise kinnisesse vanglasse.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (3) Kinnipeetava kinnisesse vanglasse ümberpaigutamisele kohaldatakse §-des 13 ja 14 sätestatut, välja arvatud juhul, kui kinnipeetav paigutatakse kinnise vangla avavanglaosakonnast ümber samasse kinnisesse vanglasse.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

§ 21.   Teade ja sellele lisatavad dokumendid

  (1) Paragrahvis 211 nimetatud teatele kohaldatakse §-s 9 sätestatut.

  (2) Lisaks §-s 9 sätestatule märgitakse teates teave kinnipeetava suhtes pooleli olevate kriminaal-, väärteo- või distsiplinaarmenetluste kohta. Kui kinnipeetava ümberpaigutamise põhjus on toimepandud õiguserikkumine, lisatakse teatele distsiplinaarmenetluse protokoll ja distsiplinaarkaristuse määramise käskkiri, kohtu või kohtuvälise menetleja otsus väärteomenetluses või teave kriminaalmenetluse alustamise kohta.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 211.   Ümberpaigutamise menetlus

  (1) Lähtevangla teavitab kinnipeetavat ja sihtvanglat ümberpaigutamise menetluse algatamisest kirjaliku teatega ja edastab sihtvanglale arvamuse andmiseks vajaliku teabe.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (2) Kinnipeetaval on õigus kolme tööpäeva jooksul teate saamisest esitada lähtevanglale oma arvamus ja vastuväited.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (3) Sihtvangla esitab lähtevanglale oma arvamuse kinnipeetava vastuvõtmise aja ja muude menetluses tähtsust omavate asjaolude kohta lõikes 2 sätestatud tähtaja jooksul.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (4) Lähtevangla direktor või tema määratud vanglateenistuse ametnik otsustab kaheksa tööpäeva jooksul menetluse algatamisest kinnipeetava ümberpaigutamise. Otsus vormistatakse kirjalikult ja see peab olema põhjendatud.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (5) Otsus tehakse sihtvanglale teatavaks ja toimetatakse kinnipeetavale kätte. Otsus on sihtvanglale täitmiseks kohustuslik.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

  (6) Kinnipeetava ümberpaigutamise korral kinnise vangla avavanglaosakonnast samasse kinnisesse vanglasse ei kohaldata käesolevas paragrahvis sihtvangla kohta sätestatut.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

§ 22.   Kinnipeetava ajutine kinnisesse vanglasse paigutamine
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (1) Kinnipeetava, kelle kohta on alust arvata, et ta võib olla toime pannud õiguserikkumise, võib ajutiselt paigutada distsiplinaar-, väärteo- või kriminaalmenetluse ajaks ja kinnisesse vanglasse ümberpaigutamise otsuse tegemise ajaks kinnisesse vanglasse. Ümberpaigutamise menetluse ajaks võib kinnipeetava ajutiselt paigutada kinnisesse vanglasse ka juhul, kui on alust arvata, et isik ei vasta enam § 17 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele. Kinnipeetava võib ajutiselt paigutada kinnisesse vanglasse ka talle tervishoiuteenuse osutamise ajaks.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (2) Kinnipeetav paigutatakse ajutiselt samasse kinnisesse vanglasse. Ajutise kinnisesse vanglasse paigutamise otsustab vangla direktor või tema määratud vanglateenistuse ametnik.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (3) Edasilükkamatul juhul võib kinnipeetava üle viia kinnise vangla avavanglaosakonnast samasse kinnisesse vanglasse vangla direktori või tema määratud vanglateenistuse ametniku suulise korralduse alusel. Otsus vormistatakse kirjalikult hiljemalt suulise korralduse andmisele järgneval tööpäeval.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (4) Kui vangla leiab, et esinevad alused kinnipeetava ümberpaigutamiseks kinnisesse vanglasse, alustab vangla ümberpaigutamise menetlust, lähtudes ümberpaigutamise menetluse kohta sätestatust. Ümberpaigutamise menetluse ajal võib kinnipeetav olla paigutatud kinnisesse vanglasse, kui see on vajalik.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (5) Ajutise ümberpaigutamise otsus vormistatakse kirjalikult ja see peab olema põhjendatud.

  (6) Ajutise ümberpaigutamise aeg ei või ületada 30 päeva.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 
[RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]

§ 23.   Enne käesoleva määruse jõustumist paigutatud kinnipeetavate ja vahistatute ümber paigutamine

  Enne käesoleva määruse jõustumist justiitsministri 29. novembri 2000. a määruse nr 55 „Täitmisplaan” alusel paigutatud kinnipeetavate ümberpaigutamisel lähtutakse võimalusel käesoleva määruse sätetest, kui ümberpaigutamine ei ole vastuolus vangistuse täideviimise eesmärkidega.

§ 231.   Kuni kuuekuulist vangistust kandva kinnipeetava paigutamine
[Kehtetu - RT I, 06.01.2011, 9 - jõust. 15.01.2011]

§ 232.   Kinnipeetavate ümber paigutamine peale määruse jõustumist

  (1) Käesoleva määruse § 5 alusel enne 15. jaanuari 2011. a paigutatud kinnipeetavad paigutatakse võimalusel ümber, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus karistuse täideviimise eesmärkidega.
[RT I, 12.02.2014, 11 - jõust. 15.02.2014]

  (2) Eluaegsed kinnipeetavad, kes kannavad 2014. aasta 15. veebruari seisuga karistust Tallinna Vanglas, paigutab vangla ümber Tartu Vanglasse, ja kinnipeetavad, kes riskihindamise tulemusel on põgenemiskalduvustega, paigutab vangla ümber Viru Vanglasse. Kinnipeetava ümberpaigutamisele kohaldatakse määruse §-des 13 ja 14 sätestatut. Vangla selgitab kinnipeetavale ümberpaigutamise põhjust.
[RT I, 12.02.2014, 11 - jõust. 15.02.2014]

  (3) Kinnipeetava, kes kannab karistust Tallinna Vanglas ja on riskihindamise tulemusel kõrg- või üliohtlik, paigutab vangla hiljemalt 2016. aasta 30. aprilliks ümber Tartu Vanglasse või Viru Vanglasse sõltuvalt vangla koormusest.
[RT I, 11.02.2016, 3 - jõust. 14.02.2016]

  (4) Kui kinnipeetav vastab käesoleva määruse § 17 lõike 1 punktis 1, 2 või 3 sätestatud üldtingimustele, otsustatakse tema avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda ümberpaigutamine hiljemalt 2021. aasta 30. septembril.
[RT I, 17.09.2021, 1 - jõust. 20.09.2021]

  (5) Kinnipeetav, kes on narkootilise või psühhotroopse aine tarvitaja ning kelle vangla on suunanud sõltuvusrehabilitatsioonile Tartu Vanglasse, paigutatakse ümber Tallinna Vanglasse hiljemalt 2024. aasta 30. juuniks.
[RT I, 23.01.2024, 1 - jõust. 01.02.2024]

  (6) Kinnipeetav, kes kannab karistust seksuaalse enesemääramise vastase või karistusseadustiku §-s 178, 1781 või 179 sätestatud kuriteo eest Tartu Vanglas ning kelle vangla on suunanud seksuaalkurjategijate rehabilitatsioonile, paigutatakse ümber Tallinna Vanglasse hiljemalt 2024. aasta 30. juuniks.
[RT I, 23.01.2024, 1 - jõust. 01.02.2024]

  (7) Kinnipeetav, kes kannab karistust seksuaalse enesemääramise vastase või karistusseadustiku §-s 178, 1781 või 179 sätestatud kuriteo eest Tartu Vanglas, kuid keda vangla ei ole suunanud seksuaalkurjategijate rehabilitatsioonile, paigutatakse ümber § 5 lõike 2 alusel hiljemalt 2024. aasta 30. juuniks.
[RT I, 23.01.2024, 1 - jõust. 01.02.2024]

  (8) Kinnipeetav, kes kannab karistust karistusseadustiku 15. peatüki 2. jaos sätestatud kuriteo eest ning kes on 2024. aasta 1. veebruariks paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, jätkab karistuse kandmist samas vanglas.
[RT I, 23.01.2024, 1 - jõust. 01.02.2024]

§ 233.   Kinnipeetavate paigutamine pärast määruse jõustumist

  (1) Kinnipeetav, kes ei ole määruse jõustumise ajaks paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, paigutatakse vanglasse 2. peatüki 2. jao kohaselt.

  (2) Harku ja Murru Vangla Murru vangistusosakonnas vangistust kandvad kinnipeetavad paigutatakse ümber 3. peatüki 1. jaos sätestatud korras hiljemalt 2012. aasta 31. detsembriks.
[RT I, 12.10.2012, 3 - jõust. 15.10.2012]

§ 234.   Kinnipeetavate paigutamine ja ümberpaigutamine seoses Harku ja Murru Vangla avavangla sulgemisega

  (1) Kinnipeetavad paigutatakse Harku ja Murru Vangla avavanglast ümber käesolevas paragrahvis sätestatud korras hiljemalt 2014. aasta 1. aprilliks. Ümberpaigutamise otsustab vangla direktor või tema määratud vanglateenistuse ametnik.

  (2) Kinnipeetav paigutatakse Harku ja Murru Vangla avavanglast ümber teise avavanglasse või kinnise vangla avavanglaosakonda (edaspidi avavangla). Kinnipeetava ümberpaigutamisel Harku ja Murru Vangla avavanglast teise avavanglasse kohaldatakse määruse § 172 lõigetes 1 ja 2 sätestatut. Kinnipeetavale selgitatakse ümberpaigutamise põhjust ja võimalusi jätkata karistuse kandmist teises avavanglas.

  (3) Kinnipeetavalt nõusoleku saamisel vormistab lähtevangla kümne tööpäeva jooksul põhjendatud otsuse kinnipeetava teise avavanglasse ümberpaigutamise kohta. Otsus on sihtvanglale kohustuslik.

  (4) Kui kinnipeetav ei ole nõus enda ümberpaigutamisega ühessegi teise avavanglasse või avavangla koormusest tulenevalt ei ole võimalik kinnipeetavat paigutada ümber teise avavanglasse enne 2014. aasta 1. aprilli, paigutatakse ta ümber kinnisesse vanglasse määruse §-s 20 ning § 211 lõigetes 4 ja 5 sätestatust lähtudes. Avavangla koormusest tulenevalt ajutiselt kinnisesse vanglasse paigutatud kinnipeetav paigutatakse esimesel võimalusel tema nõusolekul tagasi avavanglasse.

  (5) Harku ja Murru Vangla avavanglasse ei paigutata meessoost kinnipeetavaid alates 2014. aasta 15. veebruarist.
[RT I, 12.02.2014, 11 - jõust. 15.02.2014]

§ 235.   Kinnipeetava ümberpaigutamine seoses Harku ja Murru Vangla sulgemisega

  (1) Naissoost kinnipeetava, kes kannab karistust Harku ja Murru Vanglas, paigutab vangla ümber lähtuvalt paigutamise üldjuhtudest ajavahemikus 1.–31. mai 2016. a. Meessoost kinnipeetava paigutab vangla ümber lähtuvalt paigutamise üldjuhtudest alates määruse jõustumisest hiljemalt 31. maiks 2016. a.

  (2) Kinnipeetava ümberpaigutamisele kohaldatakse §-des 13 ja 14 sätestatut. Vangla teavitab kinnipeetavat ümberpaigutamisest ja selgitab selle põhjust mõistliku aja jooksul enne ümberpaigutamist.
[RT I, 11.02.2016, 3 - jõust. 14.02.2016]

§ 236.   Kinnipeetavate ja vahistatute paigutamine ja ümberpaigutamine seoses Tallinna Vangla uute hoonete avamisega

  (1) Vastuvõtuosakonnas viibiv kinnipeetav, kes ei ole 2018. aasta 15. oktoobriks paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, paigutatakse vanglasse 2. peatüki 2. jao kohaselt.

  (2) Kinnipeetav, kes on 2018. aasta 15. oktoobriks täitmisplaani alusel paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, jätkab karistuse kandmist samas vanglas.

  (3) Naissoost kinnipeetav või vahistatu, kellel on võimaldatud elada vanglas koos lapsega, ja rase, kellele on meditsiiniosakonna juhataja hinnangul vajalik tagada eritingimused Tallinna Vangla emade ja laste osakonnas, paigutatakse ümber Tallinna Vanglasse hiljemalt 2018. aasta 30. detsembriks.
[RT I, 11.10.2018, 1 - jõust. 15.10.2018]

  (4) Vastuvõtuosakonnas viibiv kinnipeetav, kelle elukoht on Järva või Pärnu maakonnas ning kes ei ole 2019. aasta 1. augustiks paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, paigutatakse vanglasse 2. peatüki 2. jao kohaselt.
[RT I, 24.07.2019, 2 - jõust. 01.08.2019]

  (5) Kinnipeetav, kelle elukoht on Järva või Pärnu maakonnas, kuid kes on 2019. aasta 1. augustiks täitmisplaani alusel paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, jätkab karistuse kandmist samas vanglas.
[RT I, 24.07.2019, 2 - jõust. 01.08.2019]

  (6) Naissoost vahistatu, kelle suhtes on 2020. aasta 6. jaanuariks kohaldatud kriminaalmenetluses tõkendina vahi all pidamist, jätkab vahistatuna viibimist samas vanglas.
[RT I, 03.01.2020, 17 - jõust. 06.01.2020]

  (7) Vastuvõtuosakonnas viibiv kinnipeetav, kelle elukoht on Jõgeva või Viljandi maakonnas ning kes ei ole 2020. aasta 1. augustiks paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, paigutatakse vanglasse 2. peatüki 2. jao kohaselt.
[RT I, 09.07.2020, 8 - jõust. 01.08.2020]

  (8) Kinnipeetav, kelle elukoht on Jõgeva või Viljandi maakonnas, kuid kes on 2020. aasta 1. augustiks täitmisplaani alusel paigutatud vanglasse vangistuse täideviimiseks, jätkab karistuse kandmist samas vanglas.
[RT I, 09.07.2020, 8 - jõust. 01.08.2020]

§ 237.   Kinnipeetava paigutamine ja ümberpaigutamine sõltuvusrehabilitatsiooni järel ning seoses elukohajärgse paigutamise muudatusega

  (1) Kinnipeetav, kes on läbinud ja saavutanud individuaalses täitmiskavas Tartu Vanglas sõltuvusrehabilitatsiooniga ettenähtud tegevused ja eesmärgid, paigutatakse ümber käesoleva määruse § 5 lõike 2 kohaselt hiljemalt 2023. aasta 31. märtsiks;

  (2) Meessoost kinnipeetav, kelle elukoht on Jõgeva või Viljandi maakonnas ja kes on täitmisplaani alusel paigutatud Tallinna Vanglasse vangistuse täideviimiseks, paigutatakse ümber Tartu Vanglasse hiljemalt 2023. aasta 31. märtsiks.

  (3) Meessoost kinnipeetav, kelle elukoht on Jõgeva või Viljandi maakonnas ja kes on täitmisplaani alusel paigutatud Tallinna Vanglasse vangistuse täideviimiseks, kuid kelle karistusaeg lõpeb enne 2023. aasta 31. maid, jätkab karistuse kandmist Tallinna Vanglas.
[RT I, 05.01.2023, 1 - jõust. 08.01.2023]

§ 24.   Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 25.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub 15. aprillil 2008. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json