Teksti suurus:

Kultuuriministri 25. mai 2020. a määruse nr 13 „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.01.2024
Avaldamismärge:RT I, 23.01.2024, 7

Kultuuriministri 25. mai 2020. a määruse nr 13 „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 18.01.2024 nr 2

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 21 lõike 6 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 25. mai 2020. a määruse nr 13 „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord” muutmine

Kultuuriministri 25. mai 2020. a määruses nr 13 „Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Määrust ei kohaldata Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokku sobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (edaspidi grupierandi määrus), artikli 1 lõigetes 2, 4 ja 5 sätestatud juhtudel ning Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 2023/2831, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L, 2023/2831, 15.12.2023) (edaspidi VTA määrus), artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.”;

2) paragrahvi 3 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava toetuse andmise korral ei ületaks taotlejale eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega kolme aasta pikkuse ajavahemiku jooksul 300 000 eurot.”;

3) paragrahvi 9 lõigetes 2 ja 21 asendatakse tekstiosa „lõike 2” tekstiosaga „lõike 1”.

§ 2.  Rakendussäte

Paragrahvi 1 punkte 1 ja 2 rakendatakse tagasiulatuvalt 2024. aasta 1. jaanuarist.

Heidy Purga
Minister

Kristiina Alliksaar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json