Teksti suurus:

Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2011
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2011, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.02.2011 otsus nr 825

Karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, psühhiaatrilise abi seaduse, karistusregistri seaduse, kriminaalhooldusseaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 27.01.2011

§ 1.  Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 06.01.2011, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) seadustiku 4. peatüki 21. jao pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

21. jagu
Vangistuse asendamine elektroonilise valve või sõltuvusraviga
”;

2) seadustiku 4. peatüki 21. jagu täiendatakse §-ga 692 järgmises sõnastuses:

§ 692. Vangistuse asendamine sõltuvusraviga

(1) Kui varem vangistusega karistamata isikule mõistetakse kuuekuuline kuni kaheaastane vangistus, võib kohus asendada vangistuse sõltuvusraviga, kui isik pani kuriteo toime narkomaania tõttu ja vajab narkomaania ravi. Vangistus asendatakse sõltuvusraviga üksnes süüdimõistetu nõusolekul.

(2) Sõltuvusravi tähtaeg määratakse karistusaja ulatuses, kuid mitte lühemana kui kaheksateist kuud ja pikemana kui kolm aastat.

(3) Sõltuvusravi seisneb süüdimõistetu allutamises statsionaarsele või ambulatoorsele narkomaania ravile, mille eesmärk on isiku võõrutamine sõltuvusest või sõltuvuse kontrolli alla saamine, ning rehabilitatsiooniteenuse osutamises narkomaania ravi ajal või selle järel.

(4) Sõltuvusravil viibides peab süüdimõistetu järgima kontrollnõudeid ning täitma talle pandud kohustusi vastavalt käesoleva seadustiku §-s 75 sätestatule.

(5) Kui süüdimõistetu võtab enne sõltuvusravi tähtaja lõppemist tagasi sõltuvusravi kohaldamise nõusoleku, hoiab sõltuvusravist kõrvale, ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi, pöörab kohus süüdimõistetule mõistetud vangistuse kriminaalhooldusametniku ettekande alusel täitmisele.

(6) Kui süüdimõistetu paneb sõltuvusravi ajal toime uue kuriteo, mille eest teda karistatakse vangistusega, lõpetatakse tema suhtes sõltuvusravi kohaldamine ning talle mõistetakse liitkaristus vastavalt käesoleva seadustiku § 65 lõikes 2 sätestatule.

(7) Sõltuvusravi rahastamine toimub tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud korras.”;

3) paragrahvi 70 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 70. Rahalise karistuse asendamine vangistuse, üldkasuliku töö või sõltuvusraviga”;

4) paragrahvi 70 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „sätestatud korras” sõnadega „või sõltuvusraviga käesoleva seadustiku §-s 692 sätestatud korras.”

§ 2. Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I 2003, 27, 166; 21.12.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 154 lõiget 2 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

„8) andmed sõltuvusravi kohaldamise eelduseks olevate asjaolude kohta.”;

2) paragrahvi 202 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) mitte tarvitada narkootikume ja alluda ettenähtud sõltuvusravile.”;

3) paragrahvi 202 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 loetletud kohustuste täitmise tähtaeg ei või ületada kuut kuud, välja arvatud punktis 4 nimetatud kohustuse puhul, mille täitmisel lähtutakse karistusseadustiku § 692 lõikes 2 sätestatud minimaalsest sõltuvusravi tähtajast.”;

4) seadustikku täiendatakse §-ga 2211 järgmises sõnastuses:

§ 2211. Andmete nõudmine sõltuvusravi kohaldamiseks

(1) Kui isikut kahtlustatakse või süüdistatakse kuriteos, mille eest võib seaduse kohaselt mõista vangistuse, mille võib asendada sõltuvusraviga, võib uurimisasutus või prokuratuur ekspertiisimäärusega nõuda kohtupsühhiaatriaeksperdilt arvamust kahtlustatavale või süüdistatavale sõltuvusravi kohaldamise vajalikkuse kohta.

(2) Kohus võib vajaduse korral nõuda sõltuvusravi kohaldamiseks vajalikke täiendavaid andmeid.

(3) Kohtupsühhiaatriaekspert selgitab välja kahtlustatava või süüdistatava terviseseisundi ja koostab selle kohta ekspertiisiakti. Ekspertiisiakt esitatakse menetlejale kolmekümne päeva jooksul määruse saamisest arvates.

(4) Uurimisasutus või prokuratuur võib pöörduda kahtlustatava või süüdistatava elukoha järgse vangla kriminaalhooldusosakonna poole taotlusega anda arvamus sõltuvusravi kohaldamise võimalikkuse kohta, lähtudes kahtlustatava või süüdistatava isikust, tema elutingimustest ja majanduslikust seisukorrast.

(5) Kriminaalhooldusametnik koostab arvamuse kolmekümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates. Kriminaalhooldusametnikul on arvamuse andmiseks õigus tutvuda käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud ekspertiisiaktiga.

(6) Kahtlustataval või süüdistataval on õigus saada teavet oma psüühikahäire, kasutatavate ravi- ja diagnoosimismeetodite ning sõltuvusravi rahastamise korralduse kohta, samuti tutvuda temaga seotud ravidokumentidega.”;

5) paragrahvi 251 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käskmenetlust ei kohaldata, kui kahtlustatava suhtes on võimalik kohaldada sõltuvusravi.”;

6) seadustikku täiendatakse §-ga 4192 järgmises sõnastuses:

§ 4192. Ravi täitmisele pööramine

(1) Sõltuvusravi täitmisele pööramiseks saadetakse kohtuotsus või määrus süüdimõistetu elukoha järgsele kriminaalhooldusosakonnale, kelle pädevuses on süüdimõistetule ettenähtud sõltuvusravi kohaldamise ettevalmistamine ning süüdimõistetu suunamine sõltuvusravi kohaldava tervishoiuteenuse osutaja juurde.

(2) Kui süüdimõistetu nõustub karistusseadustiku § 74 või 76 kohaselt karistusest tingimisi vabastamisel või vangistusest tingimisi ennetähtaegsel vabastamisel võtma endale kohustuse alluda katseajal karistusseadustiku § 75 lõike 2 punkti 5 kohaselt narkomaania ravile, kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud korda.

(3) Sõltuvusravi ning karistusest tingimisi vabastamisel või vangistusest tingimisi ennetähtaegsel vabastamisel kohaldatava narkomaania ravi ettevalmistamise ning täitmise järelevalve korra kehtestab justiitsminister määrusega.

(4) Sõltuvusravi kohaldamise ravi- ja rehabilitatsiooninõuded kehtestab sotsiaalminister määrusega.”;

7) seadustikku täiendatakse §-ga 4281 järgmises sõnastuses:

§ 4281. Ravi kohaldamisel tekkivate küsimuste lahendamine

(1) Kui süüdimõistetu hoiab kõrvale või loobub talle määratud või mõistetud ravist, esitab ravi kohaldaja viivitamata kriminaalhooldajale esildise, milles teavitab kriminaalhooldajat süüdimõistetu ravile allumatusest.

(2) Kriminaalhooldajal on õigus ravi ja diagnoosi puudutava teabega tutvuda.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud rikkumise tuvastanud kriminaalhooldaja teeb süüdimõistetule mõistetud vangistuse täitmisele pööramiseks kohtule erakorralise ettekande, mis sisaldab andmeid rikkumise asjaolude kohta, läbitud ravi kestust, kokkuvõtet süüdimõistetu seletusest ning ettepanekut ravi katkestamise ja karistuse täitmisele pööramise kohta. Erakorraline ettekanne esitatakse ka juhul, kui süüdimõistetu ei järgi kontrollnõudeid või ei täida talle pandud kohustusi.

(4) Kui süüdimõistetu ei saa talle mõistetud või määratud ravile alluda haiguse või perekondliku olukorra tõttu, esitab kriminaalhooldaja kohtule taotluse ravi tähtaja kulgemise peatamiseks. Taotlus sisaldab andmeid peatamise aluste kohta ning ettepanekut peatamise aja kohta. Tähtaja kulgemise peatamisel ning uue tähtaja määramisel tuleb kohtul arvestada vastava süüteo eest ettenähtud sõltuvusravi tähtaja üldist piirangut.”;

8) paragrahvis 431 asendatakse tekstiosa „§-des 424–428” tekstiosaga „§-des 424–4281”.

§ 3. Psühhiaatrilise abi seaduses (RT I 1997, 16, 260; 2009, 49, 331) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõnad „juurdlusorgani, politsei, prokuratuuri või kohtu seadusest tuleneva nõude alusel” sõnadega „uurimisasutuse, politsei, prokuratuuri, kriminaalhooldusosakonna või kohtu seadusest tuleneva nõude alusel”;

2) paragrahvis 19 asendatakse sõnad „psühhiaatriaekspertiisi tegemise ning” sõnadega „psühhiaatriaekspertiisi tegemise ja üheksa kuu pikkuse sõltuvusravi kohaldamise kulud ning”.

§ 4. Karistusregistri seaduses (RT I 1997, 87, 1467; 2010, 44, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse punktiga 101 järgmises sõnastuses:

„101) isikule sõltuvusravi kohaldamise lõpetamise päev;”;

2) paragrahvi 12 lõike 11 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kohtutäitur, arestimaja, vangla, kohus või otsuse teinud kohtuväline menetleja esitab käesoleva seaduse §-s 11 nimetatud isiku andmed registri volitatud töötlejale viie tööpäeva jooksul alates sellest, kui isik on karistusena mõistetud rahatrahvi või rahalise karistuse summa täielikult tasunud, aresti kandnud või vanglast vabastatud või isiku suhtes on sõltuvusravi kohaldamine lõpetatud.”;

3) paragrahvi 25 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) isiku suhtes sõltuvusravi kohaldamise lõpetamisest on möödunud kaks aastat;”.

§ 5. Kriminaalhooldusseaduses (RT I 1998, 4, 62; 2010, 44, 258) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) süüdimõistetu, kelle vangistus on asendatud üldkasuliku tööga või sõltuvusraviga;”;

2) paragrahvi 31 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

„(22) Kui kriminaalhooldusalune hoidub kõrvale talle määratud sõltuvusravist, esitab selle rikkumise tuvastanud kriminaalhooldusametnik kohtule ettekande, mis sisaldab andmeid rikkumise asjaolude kohta, kokkuvõtet kriminaalhooldusaluse seletusest ning ettepanekut sõltuvusravi kohaldamise lõpetamiseks ja vangistuse täitmisele pööramiseks.”

§ 6. Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses (RT I 2001, 50, 284; 05.01.2011, 12) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 52 lõiget 2 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) vangistuse asemel kohaldatud üheksa kuu pikkust sõltuvusravi.”;

2) paragrahvi 52 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kui süüdimõistetu on nõustunud sõltuvusraviga vastavalt karistusseadustiku §-le 692, kannab riik süüdimõistetu üheksa kuu pikkuse sõltuvusravi kulud vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 2 punktile 4.”

§ 7. Käesolev seadus jõustub 2011. aasta 5. aprillil.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json