HALDUSÕIGUSNoorsootöö ja lastekaitse

HALDUSÕIGUSSisejulgeolek ja avalik kord

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus (lühend - PorTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 15.03.2014, 33

Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus

Vastu võetud 16.12.1997
RT I 1998, 2, 42
jõustumine 01.05.1998

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2002RT I 2002, 61, 37501.08.2002
19.06.2002RT I 2002, 63, 38701.09.2002
12.03.2008RT I 2008, 15, 10801.11.2008
26.11.2009RT I 2009, 62, 40501.01.2010
22.04.2010RT I 2010, 22, 10801.01.2011 jõustub päeval, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, Euroopa Liidu Nõukogu 13.07.2010. a otsus Nr 2010/416/EL (ELT L 196, 28.07.2010, lk 24–26).
27.01.2011RT I, 23.02.2011, 301.01.2012
23.02.2011RT I, 25.03.2011, 101.01.2014; jõustumisaeg muudetud 01.07.2014 [RT I, 22.12.2013, 1]
05.12.2013RT I, 22.12.2013, 101.01.2014
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014

1. peatükk KEELUD JA NÕUDED 

§ 1. Teose levitamise ja demonstreerimisega seonduvad keelud

 (1) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageeriva teose levitamine ja demonstreerimine alaealisele on keelatud.

 (2) Käesoleva seaduse mõistes on:
 1) teose levitamine – teose või selle mis tahes vormis produtseeritud koopiate müümine, laenutamine või muul viisil üleandmine;
 2) teose demonstreerimine – teose või selle koopiate näitamine vahetult või tehnilise vahendi abil;
 3) pornograafia – selline kujutamisviis, mis teisi inimlikke seoseid kõrvale või tahaplaanile jättes seksuaalsed toimingud labaselt ja pealetükkivalt esiplaanile toob;
 4) vägivalla või julmuse propageerimine – enesekaitseliselt õigustatud piire ületava vägivalla või julmuse kujutamine heakskiitval viisil, eesmärgiga levitada inimeste hulgas vägivaldset või julma käitumist.

 (3) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageeriva televisiooni- või raadiosaate edastamine Eestis televisiooni- või raadiosaadete edastamise õigust omava isiku poolt on keelatud.

 (4) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 2. Teoste levitamine ja demonstreerimine spetsialiseeritud tegevuskohas

 (1) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste levitamiseks või demonstreerimiseks töötava kaupluse, kino, videosaali või muu tegevuskoha (edaspidi spetsialiseeritud tegevuskoht) ruumides ei või viibida alaealine.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014(jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

 (2) Spetsialiseeritud tegevuskohas peab olema välja pandud teade «alaealistele keelatud».

 (3) Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivaid teoseid võib demonstreerida ainult spetsialiseeritud tegevuskohas.

§ 3. Teoste levitamine väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta

  Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste levitamisel väljaspool spetsialiseeritud tegevuskohta:
 1) peab pakkumine olema korraldatud viisil, mis ei võimalda alaealisel teosega tutvuda;
 2) ei tohi teoseid nähtavale kohale välja panna.

§ 4. Teoste levitamise ja demonstreerimise nõuete täitmine

 (1) Käesoleva seaduse §-des 2 ja 3 sätestatud nõuete täitmise tagab teoste levitamise või demonstreerimisega tegelev füüsiline või juriidiline isik (edaspidi ettevõtja).

 (2) Kahtluse korral, kas tegemist on alaealisega, on ettevõtjal või temaga töösuhetes oleval isikul õigus kontrollida isikut tõendavat dokumenti.

§ 5. Nõuded spetsialiseeritud tegevuskohale

  Spetsialiseeritud tegevuskoht ei või asuda koolide ja lasteasutuste läheduses.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014(jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 51. Teatamiskohustus

  Ettevõtja peab esitama pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste demonstreerimiseks majandustegevusteate.
[RT I, 25.03.2011, 1 - jõust. 01.07.2014(jõustumine muudetud - RT I, 22.12.2013, 1)]

§ 6. [Kehtetu - RT I 2008, 15, 108 - jõust. 01.11.2008]

2. peatükk TEOSE SISU MÄÄRATLEMINE 

§ 7. Teose sisu määratlemine

 (1) Teose sisu määratlemine käesoleva seaduse tähenduses on otsustus, kas teos on või ei ole pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriv, millest tulenevalt rakendatakse või ei rakendata käesoleva seaduse 1. peatükis sätestatut.

 (2) Ettevõtja määratleb teose sisu enne levitamisele või demonstreerimisele asumist. Kui teose sisu ei ole üheselt määratletav, on ettevõtjal õigus taotleda teose läbivaatamist ja sisu määratlemist teoste ekspertkomisjonis (edaspidi ekspertkomisjon).

 (3) Ekspertkomisjonis läbivaatamisel oleva teose levitamisel ja demonstreerimisel tuleb lähtuda eeldusest, et teos on pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriv.

 (4) Kui teos on läbi vaadatud ekspertkomisjonis, loetakse teose sisu kõikidel juhtudel määratletuks ekspertkomisjoni otsusega, välja arvatud juhul, kui ekspertkomisjoni otsuse on muutnud kultuuriminister vastavalt käesoleva seaduse §-le 11.

§ 8. Ekspertkomisjon

 (1) Ekspertkomisjon tegutseb Kultuuriministeeriumi juures.

 (2) Ekspertkomisjoni koosseisu kuuluvad Kultuuriministeeriumi, haridus- ja kultuuriasutuste, tervise- ja õiguskaitseasutuste, kunstiloomeühenduste, tervisekaitseühenduste ning teoste levitajate ja demonstreerijate ühenduste esindajad. Ekspertkomisjoni koosseisu ja töökorra kinnitab kultuuriminister oma käskkirjaga.

 (3) Ekspertkomisjoni ülesanne on teoste sisu määratlemine käesoleva seaduse § 7 lõikes 2 ja § 13 lõike 1 punktis 4 nimetatud juhtudel.

 (4) Ekspertkomisjoni liige saab tehtud ekspertiiside eest tasu kultuuriministri kehtestatud korras.

 (5) Ekspertkomisjoni teenindab ja finantseerib Kultuuriministeerium.

§ 9. Taotluse esitamine

  Ettevõtja esitab taotluse teose sisu määratlemiseks Kultuuriministeeriumi nimele. Koos taotlusega esitatakse teos, mille sisu määratlemist taotletakse.

§ 10. Ekspertkomisjoni otsus

 (1) Ekspertkomisjon teeb otsuse läbivaadatud teose sisu kohta hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse saabumise päevast arvates. Kultuuriministeerium teeb otsuse kolme päeva jooksul ettevõtjale teatavaks.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud otsuse tegemise ja ettevõtjale teatamise tähtaegu rakendatakse ka juhul, kui teose on ekspertkomisjoni suunanud järelevalveametnik vastavalt käesoleva seaduse § 13 lõike 1 punktile 4.

 (3) Kultuuriministeerium teeb ekspertkomisjoni otsuse üleriigilise levikuga ajalehe kaudu avalikult teatavaks.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

§ 11. Vaide esitamine ekspertkomisjoni otsuse peale

 (1) Ekspertkomisjoni otsuse peale võib ettevõtja esitada kaebuse kultuuriministrile 15 päeva jooksul otsuse kättesaamisest arvates.

 (2) Kultuuriminister vaatab vaide läbi 15 päeva jooksul alates selle saabumisest.
[RT I 2002, 61, 375 - jõust. 01.08.2002]

3. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 12. Riiklik järelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete täitmise üle teostab Kultuuriministeerium.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 13. Riikliku järelevalve erimeetmed
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve teostamiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 32, 49 ja 50 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmeid korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 131. Riikliku järelevalve erisused

  Käesoleva seaduse nõuete rikkumise korral vähemalt teist korda peatab valla- või linnavalitsus kuni üheks aastaks ettevõtja tegutsemisloa kehtivuse või tunnistab selle kehtetuks. Tegutsemisloa kehtetuks tunnistamise korral ei anta ettevõtjale uut tegutsemisluba enne ühe aasta möödumist kehtetuks tunnistamise päevast arvates.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 14. Sunniraha määr
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 640 eurot.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 15. [Kehtetu - RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

31. peatükk VASTUTUS 
[RT I 2002, 63, 387 - jõust. 01.09.2002]

§ 151. Pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriva teose levitamise või demonstreerimise nõuete rikkumine

 (1) Pornograafilise sisuga või vägivalda või julmust propageeriva teose levitamise või demonstreerimise nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

 (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.
[RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

 (3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud väärteo toimepanemise vahetuks objektiks olnud eseme konfiskeerimist vastavalt karistusseadustiku §-le 83.

 (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.

 (5) Käesolevas paragrahvis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on:
 1) Kultuuriministeerium;
 2) politseiasutus.
[RT I 2009, 62, 405 - jõust. 01.01.2010]

4. peatükk SEADUSE RAKENDAMINE 

§ 16. – § 19. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]