Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2012, 2

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” muutmine

Vastu võetud 20.02.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse „Keskkonnatasude seaduse” § 59 lõike 4 alusel.

Keskkonnaministri 17. veebruari 2006. a määruses nr 13 „Keskkonnakaitse valdkonna projekti rahastamise taotluse kohta esitatavad nõuded, taotluste hindamise tingimused, kord ja kriteeriumid, otsuse tegemise, lepingu täitmise üle kontrolli teostamise ning aruandluse kord” (RT I, 14.01.2011, 11) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vee-elustiku ökoloogilise seisundi parandamise valdkonnas toetatakse järgmisi tegevusi:
1) kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade või elupaikade loomist, taastamist või nendele juurdepääsu tagamist;
2) riiklikku kaitset vajavate ja ohustatud kalaliikide kaitse ja kalavarude taastootmise programmis nimetatud prioriteetsete kalaliikide ning harrastuskalapüügi arengukavas nimetatud kalaliikide asustamist või taasasustamist.”;

2) paragrahvi 2 lõiget 4 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) harrastuskalapüügi arengukavas nimetatud keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetava taristu (näiteks juurdepääsuteede, parklate, paadisildade, vettelaskmiskohtade, püügiplatvormide, teavitustahvlite) arendamist avalikes huvides.”;

3) paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Veemajanduse programmi eesmärk on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund, tagada nõuetele vastav joogivesi ning vähendada või likvideerida jääkreostusobjektidest või lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitistest või -rajatistest põhjustatud keskkonnariske või negatiivset mõju veekeskkonnale, maastikule ja inimese tervisele.”;

4) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Jääkreostusega seoses toetatakse pinna- ja põhjavee reostusohu vähendamist jääkreostuskollete likvideerimise või ohutuks muutmise teel ning kohaliku omavalitsuse hinnangul maastikupilti kahjustava lagunenud ja kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitise või -rajatise likvideerimist.”;

5) paragrahvi 3 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Reoveekäitluse, joogiveevarustuse, siseveekogude tervendamise ja korrashoiu ning jääkreostuse alamprogrammis toetatakse projekte, mille maksumus on kuni 1 000 000 eurot.”;

6) paragrahvi 61 lõike 6 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) katlamaja üleviimine taastuvale kütusele või taastuval kütusel töötava katlamaja rajamine;”;

7) paragrahvi 61 lõiget 6 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) päikeseenergial, tuuleenergial või soojuspumbal põhineva elektritootmise või küttesüsteemi rajamine.”;

8) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Välisõhu keemilise saaste allikatega seonduvate tervise- ja keskkonnaohtude ning -riskide väljaselgitamiseks toetatakse järgmisi tegevusi:
1) ohtlike kemikaalide või neid sisaldavate toodete väljaselgitamine, asjakohase arvestuse korraldamine, andmekogude koostamine või ühildamine;
2) ohtlike kemikaalide või neid sisaldavate toodete riskihindamine, nende kasutamisega seotud riskide vähendamise võimaluste uurimine, väljatöötamine või sellest ülevaate andmine avalikkusele;
3) ohtlikest kemikaalidest tingitud keskkonna saastatuse näitajate või keskkonnatervise indikaatorite hindamine.”;

9) paragrahvi 62 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõna „rekultiveerimine” sõnaga „korrastamine”;

10) paragrahvi 62 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kaevandatud ja mahajäetud turbaalade korrastamine ja nendel aladel maaviljeluse (näiteks marjakasvatuse) arendamine.”;

11) paragrahvi 7 lõike 2 punktides 1–5 asendatakse pärast sõna „väljatöötamine” sõna „ja” sõnaga „või”;

12) paragrahvi 8 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „teavitusürituste” sõnaga „teavitustegevuste”;

13) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) määratletud sihtrühmale suunatud säästva eluviisi ja tarbimise alase teavitustegevuse korraldamine.”;

14) paragrahvi 9 lõike 3 punktides 1, 21, 4, 5, 61 ja 7 asendatakse sõnad „6392 eurot” sõnadega „6400 eurot”;

15) paragrahvi 9 lõike 3 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad „19 174 eurot” sõnadega „19 200 eurot”;

16) paragrahvi 9 lõike 3 punktides 6 ja 62 asendatakse sõnad „3192 eurot” sõnadega „3200 eurot”;

17) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 8 asendatakse sõnad „6392 eurot” sõnadega „8000 eurot”;

18) paragrahvi 11 lõikes 2 asendatakse sõna „kaks” sõnaga „kolm”;

19) paragrahvi 11 lõikes 4 asendatakse sõnad „45 kalendripäeva” sõnadega „30 kalendripäeva”;

20) paragrahvi 12 lõikes 2 asendatakse sõnad „12 nädala” sõnadega „8 nädala”;

21) paragrahvi 14 lõigete 1–5 punktis 1 asendatakse sõna „alamvesikonna” sõnaga „vesikonna”;

22) paragrahvi 14 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) projekti keskkonnakaitse mõju (30% maksimaalsest koondhindest) – hinnatakse projekti mõju joogiveehaardele, veekogule, põhjaveele, maastikule ja inimese tervisele.”;

23) paragrahvi 221 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus) (ELT L 214, 09.08.2008, lk 3–47);”;

24) paragrahvi 221 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 221 lõiget 1 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) Euroopa Komisjoni otsus (EL) nr 21/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõike 2 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele avalike teenuste eest makstava hüvitisena antava riigiabi suhtes (ELT L 7, 11.01.2012, lk 3–10).”;

26) paragrahvi 221 lõikes 3 asendatakse sõnad „Euroopa Komisjoni määruses 70/2001/EÜ” sõnadega „lõike 1 punktis 1 nimetatud määruse lisas 1”.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json