Teksti suurus:

Ehitise ekspertiisi tegemise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2012, 4

Ehitise ekspertiisi tegemise kord

Vastu võetud 20.02.2012 nr 15

Määrus kehtestatakse „Ehitusseaduse” § 39 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja ehitise ekspertiisi tegemise eesmärk

  (1) Käesolev määrus sätestab minimaalsed nõuded ehitise ekspertiisi tegemisele ja ehitise ekspertiisi aruande koosseisule.

  (2) Käesoleva määruse reguleerimisalasse ei kuulu ehitise ekspertiiside tegemine tsiviilkohtumenetluse, halduskohtumenetluse ja kriminaalmenetluse käigus.

  (3) Ehitise ekspertiisi tegemise eesmärgiks on anda hinnang ehitise vastavuse kohta ehitisele esitatud nõuetele, sealhulgas ehitise vastavuse kohta ehitisele esitatud nõuetele ekspertiisi tellija poolt antud lähteülesande mahus ning nende asjakohasusel teha ettepanekuid ehitise muutmiseks või parendamiseks.

§ 2.  Ehitise ekspertiis

  (1) Ehitise ekspertiisi käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa koosmõjus ehitise kui tervikuga vastavalt ehitise ekspertiisi lähteülesandele.

  (2) Ehitise ekspertiisi tellija esitab ehitise ekspertiisi tegevale ettevõtjale ehitise ekspertiisi lähteülesande, milles osutab ekspertiisi vajavale ehitisele või selle osale. Vajadusel võib ehitise ekspertiisi tellija püstitada ehitise ekspertiisi tegevale ettevõtjale täiendavaid ehitustehnilisi ja ehitusmajanduslikke küsimusi.

  (3) Ehitise ekspertiisis antakse hinnang ekspertiisi tellija poolt osutatud ehitise või selle osa vastavuse kohta „Ehitusseaduse” §-s 3 toodud nõuetele ja ehitise ekspertiisi lähteülesandes püstitatud lisaküsimustele nende olemasolu ja asjakohasuse korral.

§ 3.  Ehitise ekspertiisi tellija

  Ehitise ekspertiisi tellijaks on mis tahes ehitise ekspertiisi tellimisest huvitatud isik.

§ 4.  Ehitise ekspertiisi tegev ettevõtja

  (1) Ehitise ekspertiisi tegev ettevõtja on kohustatud osutama teenust asjatundlikult ja erapooletult, olles sõltumatu muuhulgas ekspertiisi objektiks oleva ehitise või selle osa tellijast, kasutajast, omanikust, projekteerijast, ehitajast, omanikujärelevalvest, ekspertiisi objektiks olevasse ehitisse või selle osasse paigaldatavate või paigaldatud ehitustoodete importijatest, levitajatest ning tootjatest.

  (2) Ehitise ekspertiisi tegemist juhib ja ehitise ekspertiisi tegeva ettevõtja nimel esitab seisukohti „Ehitusseaduse” § 47 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele vastav ehitise ekspertiisi tegevusala vastutav spetsialist (edaspidi ehitise ekspertiisi tegevusala vastutav spetsialist).

  (3) Toiminguteks, milleks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ehitise ekspertiisi tegevusala vastutaval spetsialistil pädevus puudub, kaasab ehitise ekspertiisi tegev ehitise ekspertiisi tegevusala vastutav spetsialist teisi vastava pädevusega ehitise ekspertiisi tegevusala vastutavaid spetsialiste.

  (4) Ehitisele ei või ekspertiisi teha sama ehitise ehitamisega seotud isik, samale ehitisele omanikujärelevalvet teinud isik, sama ehitise projekteerinud isik ega vastutav spetsialist.

  (5) Ehitise ekspertiisi tegev ettevõtja tagab ehitise ekspertiisi vastavuse käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

§ 5.  Ehitise ekspertiisi lähtealused

  (1) Ehitise ekspertiisi tegemisel lähtutakse eelkõige järgnevatest andmetest, juhul kui need on asjakohased:
  1) ehitusgeoloogiliste (geotehniliste) ja ehitusgeodeetiliste tööde tulemid;
  2) õigusaktidega ehitisele esitatud nõuded;
  3) ehitusprojekt;
  4) ehitise või selle osa mõõdistusprojekt;
  5) ehitise ehitamise tehniline dokumentatsioon;
  6) ehitisse paigaldatavatele ehitusmaterjalidele, ehitustoodetele ja seadmetele õigusaktidega kehtestatud nõuded;
  7) asjakohased standardid;
  8) ehitamise ja projekteerimise hea tava;
  9) ehitise ekspertiisi lähteülesanne;
  10) varasemalt koostatud ehitise ekspertiisi aruanded nende olemasolu korral.

  (2) Vajadusel küsib ehitise ekspertiisi tegev ettevõtja täiendavaid andmeid või dokumente ehitise ekspertiisi tellijalt.

§ 6.  Ehitise ekspertiisi tulemus

  (1) Ehitise ekspertiisi tulemusena koostatakse ehitise ekspertiisi aruanne.

  (2) Ehitise ekspertiisi aruandes esitatakse:
  1) ehitise ekspertiisi objektiks oleva ehitise paikvaatluse või toimingute tegemise kuupäevad;
  2) ehitise ja selle põhiliste tehniliste lahenduste lühiiseloomustus;
  3) info ehitise ehitanud isiku ja tema vastavuse kohta „Ehitusseaduse” §-des 41 ja 47 toodud nõuetele;
  4) informatsioon ehitise vastavuse kohta ehitisele ettenähtud nõuetele ja ehitises kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta;
  5) märkused ehitise nõuetele mittevastavustest, selliste mittevastavuste esinemise korral;
  6) kokkuvõtlik üldine hinnang ehitisele.

  (3) Kui see on ehitise ekspertiisi tegevusala vastutava spetsialisti hinnangul vajalik, esitatakse ehitise erinevate osade kohta märkused, kommentaarid ja hinnang eraldiseisvalt ning lisatakse koondhinnang ehitise kui terviku kohta.

  (4) Ehitise ekspertiisi aruandes võib ehitise ekspertiisi tegevusala vastutav spetsialist teha ettepanekuid ehitise muutmiseks või parendamiseks.

§ 7.  Nõuded ehitise ekspertiisi aruande vormistusele

  (1) Ehitise ekspertiisi aruanne peab olema koostatud selliselt, et see on loetav, vastuoludeta ning erialaspetsialistile arusaadav ja üheselt mõistetav. Ehitise ekspertiisi aruande loetavuse ja arusaadavuse tagamiseks esitatakse aruande koosseisus asjakohane foto- või graafiline materjal.

  (2) Ehitise ekspertiisi aruanne varustatakse tiitellehega, millel esitatakse:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) ehitise ekspertiisi objektiks oleva ehitise aadress või aadressid;
  4) ehitise ekspertiisi aruande koostanud ehitise ekspertiise tegeva ettevõtja ärinimi, kontaktandmed, äriregistri kood ja ehitiste ekspertiisi tegevusalal tegutsemist lubava majandustegevuse registri registreeringu number;
  5) ehitise ekspertiisi aruande allkirjastamise aeg;
  6) ehitise ekspertiisi tellija nimi ja kontaktandmed;
  7) ehitise ekspertiisi koostanud ehitise ekspertiisi tegeva ettevõtja ehitise ekspertiisi tegevusala vastutava spetsialisti nimi ja allkiri ning kaasatud ehitise ekspertiis tegevusala vastutava spetsialisti nimi ning allkiri, tema olemasolul korral.

  (3) Ehitise ekspertiisi aruande, sealhulgas seletuskirja, joonise, tabeli, graafiku ja muu lisatud materjali iga leht tuleb varustada vähemalt järgmiste andmetega:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) ehitise aadress;
  4) koostaja ärinimi ja ehitise ekspertiisi tegevusala vastutava spetsialisti nimi;
  5) ehitise ekspertiisi aruande allkirjastamise aeg;
  6) ehitise ekspertiisi aruande koostanud ehitise ekspertiisi tegeva ettevõtja ehitise ekspertiisi tegevusala vastutava spetsialisti nimi ja allkiri;
  7) lehekülje number ja lehekülgede arv dokumendis.

  (4) Ehitise ekspertiisi aruande originaal võib olla välja antud digitaalselt ja allkirjastatud digitaalselt. Sellisel juhul lisatakse allkirja kohale kaldkriipsude vahele sõnad „/allkirjastatud digitaalselt/”.

§ 8.  Määruse rakendamine

  Enne 1. maid 2012. a alustatud või koostatud ehitise ekspertiisid loetakse nõuetele vastavaks, kui need vastavad ehitise ekspertiisi koostamise hetkel kehtinud ehitise ekspertiisi tegemise korrale.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2002. a määrus nr 28 „Ehitise ekspertiisi tegemise kord” (RTL 2002, 143, 2092) tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json