Teksti suurus:

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2012, 5

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord

Vastu võetud 20.02.2012 nr 16

Määrus kehtestatakse „Ehitusseaduse” § 21 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja ehitusprojekti ekspertiisi tegemise eesmärk

  (1) Käesolev määrus sätestab minimaalsed nõuded ehitusprojekti ekspertiisi tegemisele ja ehitusprojekti ekspertiisi aruande koosseisule.

  (2) Käesoleva määruse reguleerimisalasse ei kuulu ehitusprojektide ekspertiiside tegemine tsiviilkohtumenetluse, halduskohtumenetluse ja kriminaalmenetluse käigus.

  (3) Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise eesmärgiks on anda hinnang ehitusprojekti või selle osa vastavuse kohta ehitusprojektile esitatud nõuetele, sealhulgas ehitusprojekti järgi ehitatava ehitise vastavuse kohta ehitisele esitatud nõuetele ekspertiisi tellija poolt antud lähteülesande mahus ning nende asjakohasusel teha ettepanekuid ehitusprojekti muutmiseks või täiendamiseks.

§ 2.  Ehitusprojekti ekspertiis

  (1) Ehitusprojekti ekspertiisi käigus kontrollitakse ehitusprojekti kui tervikut või ehitisprojekti osa koosmõjus ehitisprojektiga kui tervikuga vastavalt ehitusprojekti ekspertiisi lähteülesandele.

  (2) Ehitusprojekti ekspertiisi tellija esitab ehitusprojekti ekspertiisi tegevale ettevõtjale ehitusprojekti ekspertiisi lähteülesande. Lähteülesandes esitatakse eelkõige need projekti osad, projekti staadiumid ja küsimused, mille kohta soovitakse ekspertarvamust saada. Vajadusel võib ehitise ekspertiisi tellija püstitada ehitusprojekti ekspertiisi tegevale ettevõtjale täiendavaid ehitustehnilisi ja ehitusmajanduslikke küsimusi.

  (3) Ehitusprojekti ekspertiisi võib teha mis tahes staadiumis ehitusprojektile, lähtudes seejuures sellele staadiumile esitatavatest nõuetest.

§ 3.  Ehitusprojekti ekspertiisi tellija

  Ehitusprojekti ekspertiisi tellijaks on mis tahes ehitusprojekti ekspertiisi tellimisest huvitatud isik.

§ 4.  Ehitusprojekti ekspertiisi tegev ettevõtja

  (1) Ehitusprojekti ekspertiisi tegev ettevõtja on kohustatud osutama teenust asjatundlikult ja erapooletult, olles sõltumatu muuhulgas ehitusprojekti ekspertiisi objektiks oleva ehitise või selle osa tellijast, omanikust, projekteerijast, ehitajast, omanikujärelevalvest, ehitisse paigaldatavate ehitustoodete importijatest, levitajatest ning tootjatest.

  (2) Ehitusprojekti ekspertiisi tegemist juhib ja esitab ehitusprojekti ekspertiisi tegeva ettevõtja nimel seisukohti „Ehitusseaduse” § 47 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele vastav ehitusprojekti ekspertiisi tegevusala vastutav spetsialist (edaspidi ehitusprojekti ekspertiisi tegevusala vastutav spetsialist).

  (3) Toiminguteks, milleks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ehitusprojekti ekspertiisi tegevusala vastutaval spetsialistil pädevus puudub, kaasab ehitusprojekti ekspertiisi tegev ehitusprojekti ekspertiisi tegevusala vastutav spetsialist teisi vastava pädevusega ehitusprojekti ekspertiisi tegevusala vastutavaid spetsialiste.

  (4) Ehitusprojektile ei või ekspertiisi teha sama ehitusprojekti koostanud või kontrollinud isik või vastutav spetsialist.

  (5) Ehitusprojekti ekspertiisi tegev ettevõtja tagab ehitusprojekti ekspertiisi vastavuse käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

§ 5.  Ehitusprojekti ekspertiisi lähtealused

  (1) Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisel lähtutakse eelkõige järgnevatest andmetest, juhul kui need on asjakohased:
  1) detailplaneering;
  2) projekteerimistingimused;
  3) valla või linna ehitusmäärus;
  4) ehitise projekteerimiseks tehtud uuringud;
  5) õigusaktidega ehitisele esitatud nõuded;
  6) õigusaktidega ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatud nõuded;
  7) ehitamise ja projekteerimise hea tava;
  8) ehitusprojekt, mis on ehitusprojekti ekspertiisi tegemiseks esitatud;
  9) ehitusprojekti ekspertiisi lähteülesanne;
  10) projekteerimise lähteülesanne.

  (2) Ehitusprojekt esitatakse ekspertiisi koos ehitusprojekti koostamise aluseks olnud ehitusgeoloogiliste (geotehniliste) ja ehitusgeodeetiliste tööde tulemitega ning võimalike teiste uuringute aruannetega nende olemasolul.

  (3) Vajadusel küsib ehitusprojekti ekspertiisi tegev ettevõtja täiendavaid andmeid või dokumente ehitusprojekti ekspertiisi tellijalt.

§ 6.  Ehitusprojekti ekspertiisi tulemus

  (1) Ehitusprojekti ekspertiisi tulemusena koostatakse ehitusprojekti ekspertiisi aruanne.

  (2) Ehitusprojekti ekspertiisi aruandes esitatakse:
  1) ehitusprojektis käsitletud ehitise ja selle põhiliste tehniliste lahenduste lühiiseloomustus;
  2) info ehitusprojekti koostanud isiku ja tema nõuetele vastavuse või pädevuse kohta;
  3) info ehitusprojekti vastavuse kohta ehitusprojekti koostamiseks tehtud uuringutele;
  4) ehitusprojekti ekspertiisi objektiks oleva ehitusprojekti nimetus;
  5) ehitusprojekti ekspertiisi objektiks oleva ehitusprojekti number;
  6) ehitusprojekti ekspertiisi objektiks oleva ehitusprojekti koostaja nimi;
  7) ehitusprojekti ekspertiisi objektiks oleva ehitusprojekti staadium;
  8) informatsioon ehitusprojekti vastavuse kohta ehitusprojektile ettenähtud nõuetele ja ehitusprojektis kasutatud tehniliste lahenduste põhjendatuse kohta;
  9) märkused ehitusprojekti nõuetele mittevastavustest, selliste mittevastavuste esinemise korral;
  10) kokkuvõtlik üldine hinnang ehitusprojektile koos üheselt mõistetava hinnanguga selle sobivuse kohta haldusmenetluse esemeks olevaks tegevuseks.

  (3) Mahuka ehitusprojekti korral, kui see on ehitusprojekti ekspertiisi tegevusala vastutava spetsialisti hinnangul vajalik, esitatakse ehitusprojekti erinevate osade kohta märkused ja kommentaarid ning hinnang eraldiseisvalt ning lisatakse koondhinnang ehitusprojekti kui terviku kohta.

  (4) Ehitusprojekti ekspertiisi aruandes võib ehitusprojekti ekspertiisi tegevusala vastutav spetsialist teha ettepanekuid ehitusprojekti muutmiseks või täiendamiseks.

§ 7.  Nõuded ehitisprojekti ekspertiisi aruande vormistusele

  (1) Ehitusprojekti ekspertiisi aruanne peab olema koostatud selliselt, et see on loetav, vastuoludeta ning erialaspetsialistile arusaadav ja üheselt mõistetav.

  (2) Ehitusprojekti ekspertiisi aruanne varustatakse tiitellehega, millel esitatakse:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) ehitusprojekti ekspertiisi objektiks oleval ehitusprojektil kajastatud ehitise aadress või aadressid;
  4) ehitusprojekti ekspertiisi aruande koostanud ehitusprojekti ekspertiisi tegeva ettevõtja ärinimi, kontaktandmed, äriregistri kood ja ehitusprojekti ekspertiisi tegevusalal tegutsemist lubava majandustegevuse registri registreeringu number;
  5) ehitusprojekti ekspertiisi aruande allkirjastamise aeg;
  6) ehitusprojekti ekspertiisi tellija nimi ja kontaktandmed;
  7) ehitusprojekti ekspertiisi teinud ehitusprojekti ekspertiisi tegeva ettevõtja ehitusprojekti ekspertiisi tegevusala vastutava spetsialisti nimi ja allkiri ning kaasatud ehitusprojekti ekspertiisi tegevusala vastutava spetsialisti nimi ja allkiri, tema olemasolu korral.

  (3) Ehitusprojekti ekspertiisi aruande (seletuskiri, joonis, tabel, graafik jms) iga leht tuleb varustada vähemalt järgmiste andmetega:
  1) töö number;
  2) töö nimetus;
  3) ehitise aadress;
  4) koostaja ärinimi;
  5) ehitusprojekti ekspertiisi aruande allkirjastamise aeg;
  6) ehitusprojekti ekspertiisi aruande teinud ehitusprojekti ekspertiisi tegeva ettevõtja ehitusprojekti ekspertiisi tegevusala vastutavate spetsialistide nimed ja allkirjad;
  7) lehekülje number ja lehekülgede arv dokumendis.

  (4) Ehitusprojekti ekspertiisi aruande originaal võib olla välja antud digitaalselt ja allkirjastatud digitaalselt. Sellisel juhul lisatakse allkirja kohale kaldkriipsude vahele sõnad „/allkirjastatud digitaalselt/”.

§ 8.  Määruse rakendamine

  Enne 1. maid 2012. a alustatud või koostatud ehitusprojekti ekspertiisid loetakse nõuetele vastavaks, kui need vastavad ehitusprojekti ekspertiisi koostamise hetkel kehtinud ehitusprojekti ekspertiisi tegemise korrale.

§ 9.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. detsembri 2002. a määrus nr 29 „Ehitusprojekti ekspertiisi tegemise kord” (RTL 2002, 143, 2093) tunnistatakse kehtetuks.

Juhan Parts
Minister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json