Teksti suurus:

Põllumajandusministri 9. veebruari 2015. a määruse nr 15 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2015
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2015, 1

Põllumajandusministri 9. veebruari 2015. a määruse nr 15 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muutmine

Vastu võetud 20.02.2015 nr 20

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Põllumajandusministri 9. veebruari 2015. a määrust nr 15 „Põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse andmise ja kasutamise tingimused ning kord” muudetakse järgmiselt:
1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „14 000 eurot” tekstiosaga „üle 14 000 euro”;
2) paragrahvi 2 lõike 6 sissejuhatavast lauseosast ja § 15 lõike 3 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „§ 88”;
3) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
„(11) Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.”;
4) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:
„2) raamatupidamise seaduse kohaselt tekkepõhist raamatupidamise arvestust pidava füüsilisest isikust ettevõtja või füüsilisest isikust ettevõtjast tootjarühma liikme puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kahe majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakirja;”.

Ivari Padar
Minister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json