Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2016
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2016, 1

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 18.02.2016 nr 23

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 48 lõike 4, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 3 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõike 4 alusel.

§ 1. Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruses nr 16 „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 48 lõike 4, perekonnaseisutoimingute seaduse § 3 lõike 31, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 4 ja § 82 lõike 3, sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõike 4 ning püsiasustusega väikesaarte seaduse § 12 alusel.“;

2) paragrahvi 1 lõigetes 1 ja 7 asendatakse sõna „õppevahendid“ sõnaga „õppekirjandus“ vastavas käändes;

3) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse arv „1157“ arvuga „1229,18“;

4) paragrahvi 1 lõike 3 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) kus gümnaasiumiastme õpilaste arv valla või linna haldusterritooriumil peetavas ainsas munitsipaalgümnaasiumis on 43–250 õpilast ja kus gümnaasiumiharidust antakse statsionaarses õppes, vastavalt määruse lisa tabelile 4.“;

5) paragrahvi 1 lõike 5 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 2 lõike 4 esimesest lausest ja paragrahvi 3 lõike 4 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates“;

7) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) toimetulekutoetuse maksmise korraldamise kulude hüvitiseks antakse igale kohaliku omavalitsuse üksusele jooksvale aastale eelneval aastal esitatud toimetulekutoetuse taotluse kohta 3,91 eurot;“;

8) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 4 asendatakse arv „3,16“ arvuga „3,42“;

9) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse arv „1,87“ arvuga „1,96“;

10) paragrahvi 8 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kohalike teede hoiu toetus jaotatakse kohaliku omavalitsuse üksuste vahel proportsionaalselt kohalike maanteede ja tänavate pikkusega, seejuures tänavate pikkus korrutatakse viiega. Teede pikkuse andmed saadakse teeregistrist.“.

§ 2. Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister peaministri ülesannetes

Arto Aas
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json