Teksti suurus:

Keskkonnaministri 22. detsembri 2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2017, 1

Keskkonnaministri 22. detsembri 2014. a määruse nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” muutmine

Vastu võetud 15.02.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

Keskkonnaministri 22. detsembri 2014. a määruses nr 59 „Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) piirkondlik vee-ettevõtja on vee-ettevõtja, kes osutab veeteenust vähemalt kolmes teeninduspiirkonnas ja kokku enam kui 3500-le elanikule;”;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktiga 16 järgmises sõnastuses:

„16) nõuetele mittevastav reoveekogumisala on riikliku statistika alusel § 6 lõikes 1 nimetatud direktiivide nõuetele mittevastav reoveekogumisala, mis vajab nõuetele vastavuse saavutamiseks täiendavaid investeeringuid.”;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Nõuetele mittevastava reoveekogumisala vastavus § 6 lõikes 1 sätestatud direktiivide nõuetele tuleb tagada taotluses hõlmatud kohaliku omavalitsusüksuse piires ühe taotluse raames ning antud kohaliku omavalitsusüksuse piires ei saa enne vastava taotluse rahuldamise otsust teiste reoveekogumisalade osas taotlusi rahuldada.”;

4) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Prioriteetsed tegevused reastatuna olulisuse järgi, kus esimene on kõige olulisem ja viimane vähim oluline, on järgmised:
1) reoveepuhastite, veehaarete või veetöötlusseadmete ehitamine;
2) ühiskanalisatsiooni torustike rajamine, vajadusel koos ühisveevärgi torustike rajamisega, kui see on kavandatud ühiskanalisatsiooniga samasse kaevikusse;
3) ühiskanalisatsiooni torustike rekonstrueerimine;
4) ühisveevärgi torustike ehitamine.”;

5) paragrahvi 9 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „rajamiseks” sõnaga „ehitamiseks”;

6) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 2 asendatakse number „15 000 000” numbriga „20 000 000”;

7) paragrahvi 9 lõike 3 punktis 3 kustutatakse lauseosa „punktides 1–2”;

8) paragrahvi 9 lõike 3 punktid 4–5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) uutele kinnistutele ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemiga liitumise võimaluse loomisel ei või abikõlblike kulude suurus ühe liitumisvõimaluse saava elaniku kohta olla suurem kui 5000 eurot, välja arvatud, kui käesoleva määruse lisa 1 kohase tehnilise projekti alternatiivide võrdluse tulemusel on ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamine parim alternatiiv;
5) käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud tegevuste rahastamise korral on nende tegevuste tegemiseks toetuse maksimaalne summa 2 000 000 eurot;”;

9) paragrahvi 9 lõike 4 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse punktidega 5–7 järgmises sõnastuses:

„5) eraldiseisvate ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadmete väljavahetamise kulud, mis ei panusta § 3 lg 2 väljundnäitajatesse;
6) ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide hooldustööde kulud;
7) tuletõrje veevarustuse rajatiste ehitamise kulud.”;

11) paragrahvi 10 lõike 1 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

„Vähese tähtsusega abi andmisel on toetuse osakaal 65% projekti abikõlblikest kuludest, välja arvatud juhul kui taotlejaks on piirkondlik vee-ettevõtja, kelle puhul on toetuse osakaal 80%.”;

12) paragrahvi 10 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Taotlusvooru eelarve ja taotlemise tüübi kinnitab rakendusasutuse juht.”;

13) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vähese tähtsusega abi taotlemisel peab taotleja olema ühele või mitmele kohalikule omavalitsusele 100%-liselt kuuluv vee-ettevõtja, kuid projektipiirkonna veemajandustaristu ei pea kuuluma taotlejale.”;

14) paragrahvi 12 lõike 2 punktid 4–5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) projekti raames rekonstrueeritav veemajandustaristu peab kuuluma täies mahus taotlejale, välja arvatud vähese tähtsusega abi taotlemisel;
5) taotlejal on taotlemise hetkel õigus ehitatava veemajandustaristu aluse maa kasutamiseks rajatise amortisatsiooniaja vältel, välja arvatud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni torustike puhul;”;

15) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) taotlusest peab selguma, millise probleemi lahendamiseks toetust taotletakse, valitud lahendus ja selle põhjendatus, projekti eesmärk, projekti tulemus ning tulemuste seotus §-s 3 nimetatud toetuse andmise eesmärgiga;”;

17) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) taotluses nimetatud projekti tegevused peavad olema põhjendatud, kuluefektiivsed ja seotud projekti väljundite loomisega;”;

18) paragrahvi 13 lõike 2 punktist 4 jäetakse ära lauseosa „, mis ei ole taotluse esitamise ajal vanem kui üks aasta”;

19) paragrahvi 13 lõike 2 punktis 12 asendatakse lauseosa „punktides 1–2” lauseosaga „punktis 1”;

20) paragrahvi 13 lõike 2 punkt 15 sõnastatakse järgmiselt:

„15) kui projektis kavandatakse amortiseerunud ehitiste või rajatiste rekonstrueerimist või asendamist, esitatakse rakendusüksuse nõudmisel ehitusseadustiku kohane ehitise auditi või ehitusprojekti ekspertiis, mis ei ole vanem kui 1 aasta ja mis tõendab, kas ja millises ulatuses on ehitise või rajatise rekonstrueerimine või asendamine vajalik;”;

21) paragrahvi 13 lõike 2 punkti 18 täiendatakse pärast sõnu „pakkuvat teenust” sõnadega „taotlusega hõlmatud piirkonnas”;

22) paragrahvi 13 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) kui § 12 lõikes 1 ja lõike 2 punktis 4 sätestatud juhul ei ole taotleja veemajandustaristu omanik, tuleb esitada leping varade omanikuga, millega antakse taotlejale õigus töid teostada.”;

23) paragrahvi 15 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 15 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu „Taotleja võib” sõnadega „jooksva taotlemise korral”;

25) paragrahvi 16 lõiked 2, 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Rakendusüksus kontrollib 120 kalendripäeva jooksul taotluse saamisest arvates taotleja ja taotluse vastavust struktuuritoetuse seadusele ja selle alamaktidele ning käesoleva määruse nõuetele. Kui taotluses avastatakse puudusi, teavitab rakendusüksus sellest taotlejat ja määrab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 45 kalendripäeva.

(3) Taotluse menetlemine rakendusüksuses koosneb taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollist, taotluse hindamisest, taotlusele hindepunktide andmisest, ning taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest. Jooksva taotlemise korral taotlusi hindepunktide alusel pingeritta ei seata vaid kontrollitakse ainult, kas taotlus vastab § 18 lõikes 1 sätestatud tingimustele.

(4) Voorulise taotlemise korral rahuldatakse eelisjärjekorras nõuetele mittevastavate reoveekogumisalade nõuetele vastavad taotlused neile hindepunkte andmata vaid kontrollitakse ainult, kas taotlus vastab § 18 lõikes 1 sätestatud tingimustele.”;

26) määrust täiendatakse §-dega 181 ja 182 järgmises sõnastuses:

§ 181. Hindepunktide andmine

(1) Voorulise taotlemise korral antakse hindepunkte nõuetele vastavatele taotlustele käesoleva määruse §-s 182 sätestatud hindamiskriteeriumite järgi.

(2) Käesoleva määruse § 182 nimetatud hindamiskriteeriumite põhjal reastatakse taotlused iga kriteeriumi alusel pingeritta, seejuures pingerea esimesel kohal asetsev taotlus saab 100 punkti. Pingereas iga järgmisel kohal asetseva taotluse punktide leidmiseks lahutatakse eespool asetseva taotluse punktidest maha järgmine jagatis: 100 jagatud nõuetele vastavate taotluste arvuga.

(3) Taotlusele hindepunktide andmisel summeeritakse § 182 nimetatud hindamiskriteeriumite eest saadud punktid ja jagatakse hindamisel kasutatud hindamiskriteeriumite arvuga, arvestades käesoleva paragrahvi lõikes 4 sätestatut.

(4) Juhul kui taotluses planeeritud tegevus ei hõlma hindamiskriteeriumi valdkonda, ei anta taotlusele selle hindamiskriteeriumi osas hindepunkte.

(5) Hindamiskriteeriumite põhjal järjestatud taotlused rahuldatakse alates suurima punktisumma saanud taotlusest taotlusvooru rahalise mahu piires.

(6) Võrdse hindepunktide summa korral reastub kõrgemale kohale taotlus, mis hõlmab suuremat arvu tarbijaid.

(7) Kui vastavaks tunnistatud taotluste maht on taotlusvooru eelarvest väiksem, rahastatakse kõiki nõuetele vastavaid taotlusi ilma hindepunkte andmata.

§ 182. Taotluste hindamiskriteeriumid

Taotlustele antakse hindepunkte järgmiste hindamiskriteeriumite alusel:
1) investeeringu suurus eurodes parema veevarustuse saava elaniku kohta projekti raames rekonstrueeritava või rajatava ühisveevärgi korral, kellele tagatakse kvaliteedinõuetele vastav joogivesi või varustuskindlus. Madalama investeeringukuluga projekt reastub pingereas kõrgemale;
2) investeeringu suurus eurodes parema reoveepuhastuse saava elaniku kohta, kelle reovesi kogutakse kokku ja puhastatakse nõuetekohaselt projekti raames rekonstrueeritavate või rajatava ühiskanalisatsioonisüsteemi kaudu. Madalama investeeringukuluga projekt reastub pingereas kõrgemale;
3) elanike arv, kellele projekti raames rekonstrueeritava või rajatava ühisveevärgi kaudu on tagatud parem veevarustus, nii kvaliteedinõuetele vastava joogivee kui varustuskindluse tagamisega. Suuremat elanike arvu hõlmav projekt reastub pingereas kõrgemale;
4) elanike arv, kelle reovesi kogutakse kokku ja puhastatakse nõuetekohaselt projekti raames rekonstrueeritavate või rajatavate ühiskanalisatsioonisüsteemi abil. Suuremat elanike arvu hõlmav projekt reastub pingereas kõrgemale;
5) ühiskanalisatsiooniga liitumisvõimaluste kaetuse protsent reoveekogumisalal pärast projekti lõppu. Suurema kaetusega projekt reastub pingereas kõrgemale.”;

27) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse number „87” numbriga „117” ja number „117” numbriga „147”;

28) paragrahvi 19 lõike 4 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) esineb üks või mitu taotluse menetlemise määruse § 8 lõikes 2 või käesoleva määruse § 17 lõikes 2 nimetatud asjaoludest;”;

29) paragrahvi 19 lõike 4 punkti 3 täiendatakse pärast lauseosa „määruse § 18” lauseosaga „ja § 181”;

30) paragrahvi 21 lõiget 1 täiendatakse pärast lauseosa „ja 11” sõnadega „ning käesolevas määruses”;

31) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise taotlus peab rakendusüksuse nõudmisel vastama käesolevas määruses taotlusele ja selle lisadele sätestatud nõuetele.”;

32) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Toetuse saajal on kohustus taotlusega soetatud vara sihipäraselt kasutada vähemalt 10 aastat arvates toetuse saajale toetuse lõppmakse tegemist.”;

33) paragrahvi 24 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetuse saaja esitab rakendusüksusele vahe- ja lõpparuande taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtpäevadel elektrooniliselt struktuuritoetuse registri kaudu.”;

34) paragrahvi 24 lõiked 5–6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toetuse saaja esitab projekti lõpparuande koos lõppmakse taotlusega.

(6) Rakendusüksusel on kohustus toetuse suuruse ja sihipärase kasutamise kontrollimiseks ning liigse hüvitamise välistamiseks vastavalt Euroopa Komisjoni otsuse 2012/21 artiklile 6 nõuda toetuse saajalt teabe esitamist vähemalt iga 3 aasta tagant pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu § 13 lõike 2 punktis 18 nimetatud dokumentide kehtivuse ajal ja nende lõppemise hetkel.”;

35) paragrahvi 25 lõike 4 punktis 11 jäetakse ära sõnad „või pärast projekti lõpparuande esitamist”;

36) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1;

37) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa 1 Juhendmaterjal tehnilise projekti koostamiseks Ühtekuuluvusfondi 2014–2020 rahastamisperioodi meetme „Veemajandustaristu arendamine” projekti rahastamistaotluse lisana
01.03.2017 16:16
Veaparandus - Parandatud ilmsed ebatäpsused, lisa 1 punkti 3.1.2 viimasest lõigust ja punkti 5 viimasest lõigust eemaldatud ülemäärane märkus ning tehniliselt korrastatud leheküljel 15 asuv joonis, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Keskkonnaministeeriumi 1.03.2017 taotlust 1-4/17164-7.

Lisa 2 Juhendmaterjal Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotlusega seotud projekti majandus- ja finantsanalüüsi koostamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json