Teksti suurus:

Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning mahepõllumajanduslike koostisosade kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2017, 5

Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning mahepõllumajanduslike koostisosade kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded

Vastu võetud 21.02.2017 nr 19

Määrus kehtestatakse mahepõllumajanduse seaduse § 121 lõike 6 ja § 131 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded ning toitlustusettevõttesse toodud mahepõllumajanduslike toodete ja mahepõllumajanduslike koostisosade toidus kasutamise kohta teabe esitamise ja arvestuse pidamise täpsemad nõuded, toitlustusettevõttes mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitava protsentuaalse osakaalu vahemikud ning mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord.

§ 2.   Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamise täpsemad nõuded

  (1) Toitlustusettevõte on nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise ja määruse (EMÜ) nr 2092/91 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 189, 20.07.2007, lk 1–23) artikli 2 punktis aa nimetatud ettevõte.

  (2) Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamiseks kasutatavad mahepõllumajanduslikud tooted ei tohi seguneda sama liiki mittemahepõllumajanduslike toodetega ning mahepõllumajanduslik toit, mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldav toit ja mittemahepõllumajanduslik toit ei tohi omavahel seguneda.

  (3) Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldava toidu valmistamiseks kasutatavate mahepõllumajanduslike toodete kogumisel, pakendamisel, vedamisel ja ladustamisel järgitakse komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artiklites 30, 31, 33 ja 35 sätestatud nõudeid.

  (4) Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu valmistamisel järgitakse komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 (mahepõllumajandusliku tootmise ning mahepõllumajanduslike toodete märgistamise kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajandusliku tootmise, märgistamise ja kontrolliga (ELT L 250, 18.09.2008, lk 1–84), artiklites 26–29 sätestatud nõudeid ja mahepõllumajanduse seaduse § 121 lõikes 1 osutatud nõudeid.

§ 3.   Toitlustusettevõttes mahepõllumajanduslike koostisosade toidus kasutamise kohta teabe esitamise täpsemad nõuded

  (1) Toitlustusettevõttes esitatakse tarbijale üleantava toidu puhul selle müügikohas teave toidus mahepõllumajanduslike koostisosade kasutamise kohta tarbijale nähtaval kohal selgesti loetavalt füüsilise või elektroonilise vahendi kaudu.

  (2) Mahepõllumajandusele viitava teabe võib esitada menüüs üldiselt, kui iga menüüs oleva toidu põllumajanduslikest koostisosadest on vähemalt 95% mahepõllumajanduslikud ja toit vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 19 nõuetele.

  (3) Mahepõllumajandusliku koostisosa võib nimetada menüüs oleva toidu koostisosade loetelus, kui koostisosa vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 23 punkti 4 lõike b nõuetele. Kõikides teatud mahepõllumajanduslikku koostisosa sisaldavates toitudes kasutatava mahepõllumajandusliku koostisosa võib nimetada menüüs üldiselt.

§ 4.   Mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta teabe esitamise täpsemad nõuded

  (1) Toitlustusettevõttes esitatakse tarbijale üleantava toidu puhul selle müügikohas teave toidus mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta tarbijale nähtaval kohal selgesti loetavalt füüsilise või elektroonilise vahendi kaudu.

  (2) Toitlustusettevõttes toidu valmistamiseks kasutatud mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta teabe esitamise korral kasutatakse järgmisi väiteid ja protsentuaalse osakaalu vahemikke:
  1) kui üle 20 kuni 50% eelmise kuu jooksul ettevõttesse toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodetest on mahepõllumajanduslikud, võib kasutada väidet „üle 20 kuni 50% toorainest on mahe” või märki, mis vastab lisa punktis 1 toodud etalonile;
  2) kui üle 50 kuni 80% eelmise kuu jooksul ettevõttesse toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodetest on mahepõllumajanduslikud, võib kasutada väidet „üle 50 kuni 80% toorainest on mahe” või märki, mis vastab lisa punktis 2 toodud etalonile;
  3) kui üle 80 kuni 100% eelmise kuu jooksul ettevõttes toidu valmistamiseks toodud põllumajandustoodetest on mahepõllumajanduslikud, võib kasutada väidet „üle 80 kuni 100% toorainest on mahe” või märki, mis vastab lisa punktis 3 toodud etalonile.

  (3) Mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta teabe esitamise korral annab müügikohas tarbijat teenindav isik tarbija soovil suulist teavet toidu mahepõllumajanduslike koostisosade kohta.

§ 5.   Arvestuse pidamise täpsemad nõuded

  (1) Toitlustusettevõttes mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta teabe esitamise korral arvutatakse iga kalendrikuu 5. kuupäevaks eelmisel kuul ettevõttesse toidu valmistamiseks toodud mahepõllumajanduslike toodete osakaal.

  (2) Osakaalu arvutamisel ei võeta arvesse vett, soola, alkohoolseid jooke ega nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 artikli 1 lõike 2 teises lõigus nimetatud tooteid ning osakaalu ei ümardata täisarvuni.

  (3) Kui toidu valmistamisel kasutatakse samas ettevõttes toodetud põllumajandustooteid, võetakse mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu arvutamisel arvesse nende toodete kogus või sama liiki toodete turuhinna põhjal arvestatud maksumus.

  (4) Mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu kohta teabe esitamise korral toitlustusettevõttesse toidu valmistamiseks toodud mahepõllumajanduslike toodete üle arvestuse pidamiseks kogutakse ja säilitatakse andmeid ja dokumente, mis võimaldavad kindlaks teha eelmise kuu kohta välja arvutatud mahepõllumajanduslike toodete protsentuaalse osakaalu ja selle, kas osakaal on arvutatud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

  (5) Toitlustusettevõttes mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslike koostisosade toidus kasutamise kohta mahepõllumajanduse seaduse § 121 lõike 2 ja lõike 3 punktide 1 ja 2 kohase teabe esitamise korral kogutakse ja säilitatakse andmeid ja dokumente mahepõllumajandusliku toidu ja mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldavas toidus kasutatud mahepõllumajanduslike koostisosade üle arvestuse pidamiseks komisjoni määruse (EÜ) nr 889/2008 artikli 66 kohaselt.

  (6) Arvestuse pidamiseks vajalikke andmeid ja dokumente säilitatakse vähemalt kaks aastat nende kogumisest arvates.

§ 6.   Mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitava märgi etalonkirjeldus ja märgi kasutamise kord

  (1) Mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitaval märgil on kujutatud motiiv „kandik” koos mahepõllumajandusele viitava märgi põhimotiiviga, mida ümbritseb ringikujuliselt protsentuaalse osakaalu vahemik kirjatüübiga Lato Black ja tekst „TOORAINEST ON MAHE” kirjatüübiga Lato Regular.

  (2) Mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitava märgi roheline värvus on rahvusvahelise Pantone värvitabeli (5963 Pantone Process Catalogue) järgi – 355 C; CMYK C 100.0; M 0.0; Y:91.0; K:6.0.

  (3) Kasutada võib ühte määruse lisa punktides 1–3 toodud etalonile vastavat märki, millel kujutatud protsentuaalse osakaalu vahemikku jääb ettevõttesse eelmisel kuul toidu valmistamiseks toodud mahepõllumajanduslike toodete osakaal. Lubatud on kasutada ka mustvalget märki.

  (4) Märgiga samas vaateväljas esitatakse teave selle kohta, kas osakaal on arvutatud põllumajandustoodete koguse või maksumuse põhjal.

§ 7.   Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” § 19 kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 20. veebruari 2009. a määruse nr 25 „Mahepõllumajandusliku tootmise nõuded” § 19 tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2017. a.

Tarmo Tamm
Maaeluminister

Illar Lemetti
Kantsler

Lisa Toitlustusettevõttes mahepõllumajanduslike toodete kasutamisele viitava märgi etalonid

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json