Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2018, 1

Justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 16.02.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 484 lõike 3 ja kohtute seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisad 3 ja 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruse nr 5 „Kohtute infosüsteemi põhimäärus” muutmine

Justiitsministri 15. veebruari 2006. a määruses nr 5 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kohtuasja registreerimisel kohtute infosüsteemis moodustatakse kohtuasja number justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” § 24 lõikes 3 või 4 sätestatud vormis.”;

2) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 31 sõnastatakse järgmiselt:

„31) skaneeritud paberdokumendid vastavalt justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” § 19 lõikes 5 sätestatule;”.

§ 3.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Registriosakonna asjaajamisele kohaldatakse justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruses nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” sätestatut niivõrd, kuivõrd käesolev määrus ei sätesta teisiti.”;

2) paragrahvi 2061 lõike 2 teist lauset täiendatakse pärast sõna „välja” sõnadega „linnaosa ja”;

3) paragrahvi 2061 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Seejuures ei dubleerita korduvaid omavalitsusüksusi ega asustusüksusi.”.

Urmas Reinsalu
Minister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 3 Vastuväide maksekäsu kiirmenetluses

Lisa 4 Vastuväide lapse elatisnõudele maksekäsu kiirmenetluses

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json