Teksti suurus:

Kohtute infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.10.2020
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2018, 4

Kohtute infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 15.02.2006 nr 5
RTL 2006, 18, 317
jõustumine 26.02.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.01.2007RTL 2007, 8, 12429.01.2007
08.01.2010RTL 2010, 3, 4318.01.2010
11.10.2011RT I, 14.10.2011, 417.10.2011
18.06.2014RT I, 26.06.2014, 829.06.2014, osaliselt 01.01.2017
12.09.2016RT I, 28.09.2016, 301.10.2016
16.02.2018RT I, 23.02.2018, 126.02.2018

Määrus kehtestatakse «Kohtute seaduse» § 34 lõigete 1 ja 3 alusel ja kooskõlas «Avaliku teabe seaduse» § 435 lõikega 1.
[RT I, 14.10.2011, 4 - jõust. 17.10.2011]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kohtute infosüsteemi asutamine

  Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega kohtute infosüsteem (edaspidi ka register).
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

§ 2.   Registri asutamise eesmärk

  Kohtute infosüsteem on õigusemõistmise elektrooniline töökeskkond, mille asutamise eesmärk on:
  1) koondada kohtuasjad ühtsesse andmekogusse;
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]
  2) töödelda menetlustoimingute andmeid;
  3) töödelda elektroonilisi menetlusdokumente;
  4) võimaldada kohtuasja andmete automatiseeritud kasutamist menetlusdokumentide ja statistiliste aruannete koostamisel;
  5) tagada pidev ülevaade kohtumenetluste käigust;
  6) võimaldada kohtute töökoormuse, lahendite analüüsi ja kohtumenetluste statistiliste ülevaadete tegemist;
  7) võimaldada kohtulahendite sisulist analüüsimist ja süstematiseerimist märksõnastiku, annotatsioonide ja otsingumootori abil;
  8) võimaldada elektrooniliste menetlusdokumentide esitamist ja säilitamist;
  9) teha kohtulahendid arvutivõrgus avalikkusele kättesaadavaks.

§ 3.   Andmete õiguslik tähendus

  (1) Registrisse kantud andmetel on informatiivne tähendus.

  (2) Seaduses sätestatud juhtudel on registris tehtud toimingutel ja sinna kantud andmetel õiguslik tähendus.

  (3) Register on piiratud juurdepääsuga ja registriandmed on ette nähtud ainult ametialaseks kasutamiseks, kui seaduses või käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

§ 4.   Registri ülesehitus

  Kohtute infosüsteemi peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna, mis on andmevahetuskihi X-tee kaudu liidestatud e-toimiku süsteemiga ja maksekäsu kiirmenetluse infosüsteemiga.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

2. peatükk REGISTRI TÖÖTLEJAD JA KASUTAJATE REGISTREERIMISE KORD 
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

§ 5.   Registri töötlejad

  (1) Kohtute infosüsteemi vastutav töötleja on Justiitsministeerium.

  (2) Kohtute infosüsteemi volitatud töötlejad on:
  1) Eesti Vabariigi kohtud;
  2) Justiitsministeerium;
  3) [kehtetu - RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (3) Kohtute infosüsteemi arendab, hooldab ja majutab Justiitsministeeriumi hallatav riigiasutus Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

§ 51.   Registriandmete saaja

  Registriandmete saaja (edaspidi andmesaaja) on kohtute seaduse § 34 lõike 4 alusel kohtute infosüsteemi andmetele juurdepääsuõigust omav isik ja asutus.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

§ 6.   Kohtute infosüsteemi ametikohajärgsed kasutajad

  (1) Kohtute infosüsteemi kasutajateks on ametikohajärgselt:
  1) kohtunikud, kohtuteenistuses olevad ametnikud ja kohtu töötajad § 16 kohaselt;
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]
  2) prokurörid käesoleva määruse § 17 lõike 1 punkti 2 ja lõike 11 punkti 2 kohaselt;
  3) kriminaalhooldajad käesoleva määruse § 17 lõike 1 punkti 2 ja lõike 11 punkti 2 kohaselt;
  4) Justiitsministeeriumi kantsleri käskkirjaga määratud Justiitsministeeriumi ametnikud, kes tegelevad kohtute järelevalve, kohtuhalduse, kohtute infosüsteemiga või kohtupraktika analüüsiga, ja vanglateenistuse ametikohtadel olevad ametnikud, kes tegelevad kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamisega ja selle üle järelevalve teostamisega, käesoleva määruse § 17 lõike 1 ja lõike 11 punkti 1 kohaselt;
  5) Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktori ettepanekul Justiitsministeeriumi kantsleri käskkirjaga määratud Registrite ja Infosüsteemide Keskuse töötajad, kes tegelevad kohtute infosüsteemi arendamise ja hooldamisega, käesoleva määruse § 17 lõike 1 punkti 1 ja lõike 4 või § 17 lõike 1 punkti 2 ja lõike 11 punkti 1 kohaselt;
  6) õiguskantsleri ettepanekul Justiitsministeeriumi kantsleri käskkirjaga määratud Õiguskantsleri Kantselei ametnikud õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmiseks käesoleva määruse § 17 lõike 1 punkti 2 ja lõike 11 punkti 1 kohaselt.

  (2) Volitatud töötleja ja andmesaaja, kelle koosseisu kuulub käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 nimetatud ametikoht, edastab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse elektronposti aadressil teatise, et registreerida kohtute infosüsteemi kasutajaks käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 nimetatud ametikohal teenistuses olev ametnik või töötaja. Teatises tuleb märkida ametniku või töötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, ametikoha nimetus koos struktuuriüksuse ja asutuse nimetusega ning ametniku või töötaja elektronposti aadress.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud ametikohal oleva kasutaja registreerib kohtute infosüsteemi kasutajaks volitatud töötleja, kelle koosseisu registreeritav kasutaja kuulub. Registreerijaks on kohtute infosüsteemi volitatud töötleja poolt kohtuasutuse sisemise töökorraldusega määratud isik.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (3) Volitatud töötleja ja andmesaaja, kelle koosseisu kuulub käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 nimetatud ametikoht, kohustub viivitamata teavitama Registrite ja Infosüsteemide Keskuse elektronposti aadressil kohtute infosüsteemi kasutajaks registreeritud ametniku või töötaja andmete muutumisest või temaga teenistussuhte lõppemisest.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (31) Volitatud töötleja, kelle koosseisu kuulub käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud ametikoht, on kohustatud tagama kohtute infosüsteemis registreeritud kasutajate andmete ajakohasuse. Selleks lõpetab volitatud töötleja viivitamata kohtute infosüsteemi registreeritud kasutaja kasutusõigused, kui registreeritud kasutaja teenistus- või töösuhe lõpeb.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (4) Registrite ja Infosüsteemide Keskus registreerib käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2–6 nimetatud ametikohal teenistuses oleva ametniku või töötaja kohtute infosüsteemi kasutajaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud teatise alusel ja lõpetab eelnimetatud isiku kasutusõigused käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud teatise alusel.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

§ 61.   Kohtute infosüsteemi muud kasutajad

  (1) Volitatud töötleja ja andmesaaja edastab Justiitsministeeriumile käesoleva määruse lisas 2 toodud vormil digitaalselt allkirjastatud taotluse käesoleva määruse §-ga 6 hõlmamata ametniku registreerimiseks kohtute infosüsteemi kasutajaks või kasutajale käesoleva määruse §-ga 6 hõlmamata kasutusõiguse andmiseks.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (2) Justiitsministeerium otsustab 15 päeva jooksul kohtute infosüsteemi kasutusõiguse andmise ametnikule või töötajale, kellele kasutusõigust taotletakse.

  (3) Kasutusõiguse andmise korral määratakse kasutajale kasutusõigused käesoleva määruse § 17 lõike 1 punkti 2 ja lõike 11 kohaselt.

  (4) Volitatud töötleja ja andmesaaja kohustub viivitamata teatama Registrite ja Infosüsteemide Keskuse elektronposti aadressil kohtute infosüsteemi kasutajaks registreeritud ametniku andmete muutumisest, temaga teenistussuhte lõppemisest või muul põhjusel kohtute infosüsteemi kasutusõiguse äravõtmise vajadusest. Selle teatise alusel lõpetab Registrite ja Infosüsteemide Keskus viivitamata kohtute infosüsteemi kasutaja kasutusõiguse.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

§ 62.   Kohtute infosüsteemi kasutajate üle arvestuse pidamine

  (1) Kohtute infosüsteemi kasutajate üle peab arvestust Registrite ja Infosüsteemide Keskus.

  (2) Registrite ja Infosüsteemide Keskus saadab iga aasta 30. jaanuariks volitatud töötlejale ja andmesaajale nimekirja volitatud töötleja ja andmesaaja kohtute infosüsteemi kasutajatest.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (3) Volitatud töötleja ja andmesaaja kontrollib nimekirjas märgitud kasutajate andmed ja saadab kontrollitud nimekirja 30 päeva jooksul Registrite ja Infosüsteemide Keskuse elektronposti aadressil. Kontrollitud nimekirjas märgib volitatud töötleja ja andmesaaja iga kasutaja kohta olenevalt kontrolli tulemustest märke kasutusõiguse kohta:
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]
  1) jätkata või
  2) lõpetada.

  (4) Kui volitatud töötleja või andmesaaja ei saada kontrollitud nimekirja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul või kui saadetud nimekiri ei vasta käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud nõuetele, saadab Registrite ja Infosüsteemide Keskus volitatud töötlejale või andmesaajale meeldetuletuse ning määrab uue, 15-päevase tähtaja nimekirja tagastamiseks. Meeldetuletuses hoiatab Registrite ja Infosüsteemide Keskus volitatud töötlejat või andmesaajat, et kui volitatud töötleja või andmesaaja ei tagasta nõuetekohaselt vormistatud nimekirja uue määratud tähtaja jooksul, lõpetatakse nimekirjas märgitud kohtute infosüsteemi kasutajate kasutusõigused.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (5) Registrite ja Infosüsteemide Keskus lõpetab kohtute infosüsteemi kasutusõigused nendel kasutajatel, kelle kohta on nimekirjas tehtud käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 2 sätestatud märge või kelle kohta ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud uue tähtaja jooksul märget tagastatud.
[RT I, 14.10.2011, 4 - jõust. 17.10.2011]

3. peatükk ANDMETE SISESTAMINE JA AVALIKUSTAMINE 

§ 7.   Registrisse kantavate kohtuasjade liigid

  (1) Kohtute infosüsteemi kantakse alljärgnevad kohtuasjad:
  1) kriminaalasjad;
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]
  2) tsiviilasjad;
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]
  3) haldusasjad;
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]
  4) väärteoasjad;
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]
  5) põhiseaduslikkuse järelevalve asjad.
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]

  (2) Kohtute infosüsteemi ei kanta kohtuasju, mille esemeks on jälitustoiminguks loa andmine, pikendamine või tühistamine.

§ 8.   Kohtuasja number

  Kohtuasja registreerimisel kohtute infosüsteemis moodustatakse kohtuasja number justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” § 24 lõikes 3 või 4 sätestatud vormis.
[RT I, 23.02.2018, 1 - jõust. 26.02.2018]

§ 9.   Registrisse kantavad andmed

  (1) Kohtute infosüsteemi kantakse vastavalt määruse lisale 1:
  1) kohtuasja menetlusosalisi ja sisu kajastavad andmed;
  2) kohtuasja menetluse kulgu kajastavad andmed;
  3) kohtustatistika jaoks vajalikud andmed;
  4) kohtuasjade süstematiseerimiseks ja sisuliseks analüüsiks vajalikud andmed.

  (2) Kohtute infosüsteemis registreeritakse:
  1) kohtulahendid DOCX- (Office Open XML Document) vormingus;
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]
  2) protokollid;
  3) elektroonilised menetlusdokumendid;
  31) skaneeritud paberdokumendid vastavalt justiitsministri 8. veebruari 2018. a määruse nr 7 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” § 19 lõikes 5 sätestatule;
[RT I, 23.02.2018, 1 - jõust. 26.02.2018]
  4) kohtulahendi peale esitatud kaebused ja teated kaebuse esitamise kavatsuse kohta.

  (3) Lõikes 2 nimetatud dokumendid salvestatakse kohtute infosüsteemi.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (4) Kohtute infosüsteemi ei kanta riigisaladust sisaldavaid teabekandjaid ega andmeid.

  (5) Lapsendamisasjas infosüsteemi kantud andmetele juurdepääsu piiratakse sarnaselt kinniseks kuulutatud menetluses lahendatavate kohtuasjadega. Nimetatud andmetele omavad juurdepääsu ainult asja lahendamisega tegelevad kohtuteenistujad.
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]

§ 10.   Andmete sisestamise kohustus

  (1) Volitatud töötleja töötleb registri andmeid vastavalt kohtumenetluse seaduse, kohtu kodukorra ja käesoleva põhimääruse nõuetele ning vastutava töötleja väljaantavale ja perioodiliselt ajakohastatavale kasutusjuhendile.

  (2) Andmed ja kohtu loodud elektroonilised dokumendid sisestab ja salvestab menetlustoimingu või -otsustuse teinud isik või selleks kohtuasutuse sisemise töökorraldusega määratud isik. Kohtule saadetud elektroonilised dokumendid salvestab selleks kohtuasutuse sisemise töökorraldusega määratud isik.

  (3) Andmed ja elektroonilised dokumendid sisestatakse ja salvestatakse hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast andmete sisestamise aluseks oleva sündmuse toimumist või sellest teadasaamist või menetlustoimingu või -otsustuse tegemist või elektroonilise dokumendi vastuvõtmist.

§ 11.   Kohtumenetlusega seotud teabe avalikustamine
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  Riigi Teataja võrguväljaande veebilehel avalikustatakse:
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]
  1) jõustunud kohtulahendid kohtumenetluse seadustes ettenähtud juhtudel ja viisil;
  11) kohtuistungite toimumise aeg ja koht ning kohtulahendite kuulutamise aeg.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]
  2) kohtulahendite sisulise analüüsi tulemusel koostatud andmed: märksõnad, annotatsioonid ning lahendis käsitletud paragrahvid.
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]

4. peatükk KASUTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 12.   Vastutava töötleja pädevus

  Vastutav töötleja:
  1) vastutab registri pidamise ja andmete väljastamise õiguspärasuse ja otstarbekuse eest;
  2) määrab registri turvanõuded ja juhib registri pidamist, andes volitatud töötlejatele ja andmesaajatele selleks vajalikke juhiseid;
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]
  3) teostab registri pidamise üle järelevalvet;
  4) korraldab registris avastatud ebaõigete andmete parandamise või sulgemise;
  5) nõuab volitatud töötlejalt registrisse sisestamata jäetud andmete sisestamist või ebaõigete andmete parandamist;
  6) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt;
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]
  7) korraldab koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega registrisse kantud andmete säilimise vastavalt kehtestatud nõuetele ja selleks varukoopiate tegemise ning muude organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste meetmete kasutamise;
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]
  8) tagab koostöös Registrite ja Infosüsteemide Keskusega kohtulahendite sisuliseks analüüsiks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ja süstematiseerimiseks otsingumootori olemasolu;
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]
  9) tagab registri andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise ning registri andmetega tutvumise ainult selleks õigust omavatele isikutele.
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]

§ 13.   Volitatud töötleja pädevus

  (1) Volitatud töötleja:
  1) sisestab registrisse andmed kõikide tema menetluses olevate kohtuasjade kohta vastavalt määruse lisale 1 ja salvestab registrisse § 9 lõikes 2 nimetatud dokumendid;
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]
  2) vastutab registrisse sisestatud andmete õigsuse eest;
  3) tagab andmete sisestamise registrisse § 10 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul;
  4) määrab asutuses isikud, kellel on õigus sisestada registrisse andmeid ja kasutada registri andmeid;
  5) annab registri andmetes puuduste avastamise korral sellest viivitamata teada vastutavale töötlejale, välja arvatud juhul, kui tal ei ole võimalik puudust iseseisvalt kõrvaldada või kui avastatud puudus on ebaoluline;
  6) täidab § 12 punktis 5 sätestatud vastutava töötleja nõude kolme tööpäeva jooksul alates selle saamisest;
  7) tagab registri andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise ning registri andmetega tutvumise ainult selleks õigust omavatele isikutele;
  8) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks registri turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt;
  9) koostab 2. ja 3. astme kohtulahendite kohta järgmised andmed: märksõnad, annotatsioonid ning lahendis käsitletud paragrahvid.
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 9 nimetatud andmete sisestamine kuulub ringkonnakohtute ja Riigikohtu pädevusse.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

§ 131.   Andmesaaja pädevus

  Andmesaaja:
  1) määrab asutuses isikud, kellel on õigus kasutada registri andmeid;
  2) annab registri ebaõigete, kaheldavate või mittetäielike andmete avastamise korral sellest viivitamata teada vastutavale või volitatud töötlejale;
  3) tagab, et registri andmetega tutvub ainult selleks õigust omav isik;
  4) võtab andmete turvalisuse – käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse – tagamiseks registri turvanõuetele vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid ning rakendab neid järjepidevalt.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

§ 14.   Teavitamiskohustus

  (1) Kui kasutaja ei ole sisestanud kohtute infosüsteemi vajalikke andmeid või elektroonilisi dokumente või ei ole neid sisestanud nõuetekohaselt ja see takistab teise kasutaja tööülesannete täitmist, teavitab viimati nimetatud kasutaja avastatud puudustest selle kohtu kohtu esimeest, kus tuleb puudused kõrvaldada.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (2) Kohtu esimees korraldab hiljemalt järgmiseks tööpäevaks andmete või elektrooniliste dokumentide sisestamise selleks kohustatud isiku poolt. Kui kohtu esimehe korraldust ei täideta õigeaegselt või nõuetekohaselt, teavitab kohtu esimees sellest kohtumaja juhti ja võtab tarvitusele vajalikud meetmed.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

§ 15.   Registri kasutamise õigus
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (1) Kohtute infosüsteemi sisestatud andmete ja dokumentidega tutvumise ning nende kasutamise õigus on vastutaval ja volitatud töötlejal ning andmesaajal üksnes seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (2) [Kehtetu - RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (3) Vastutav töötleja võib õigusaktides ettenähtud juhtudel väljastada menetlusregistri andmeid statistilistel eesmärkidel kasutamiseks andmete taotlejale. Andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda isikuid identifitseerida.

  (4) Igaühel on õigus tutvuda kohtute infosüsteemis enda kohta hoitavate andmetega «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud korras, kui seaduses ei ole andmete või teabekandjatega tutvumiseks ette nähtud piiranguid või teistsugust korda.

§ 16.   Registri kohtusisesed kasutajad

  (1) Kohtunikule, kohtuteenistuses olevatele ametnikule ja kohtu töötajale määratakse vastavalt nende tööülesannete sisule järgmine kasutajaroll:
  1) kohtu esimees;
  2) kohtunik;
  3) konsultant;
  4) kohtuistungi sekretär;
  5) kantseleiametnik;
  6) kantselei juhataja;
  7) vaatleja
  8) kohtujurist;
  9) kohtunikuabi;
  10) kohtunikukandidaat;
  11) nõunik;
  12) analüütik;
  13) spetsialist;
  14) tõlk.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (11) Vaatleja kasutajaliigi määramisel eristatakse järgmisi alamkasutajaliike:
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]
  1) üldvaatleja, kes näeb kõikide menetlusliikide andmeid;
  2) kriminaal- ja väärteoasjade andmete vaatleja;
  3) tsiviil- ja haldusasjade andmete vaatleja;
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]
  4) põhiseaduslikkuse järelevalve asjade andmete vaatleja.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (2) Kohtute infosüsteemi kasutusjuhendis kirjeldatakse üksikasjalikult kasutajaliikide kaupa, milliseid toiminguid on vastaval kasutajaliigi ametnikul õigus teha temale määratud kohtuasjades, kohtumaja menetluses olevates kohtuasjades, kohtu menetluses olevates kohtuasjades ja teiste kohtute menetluses olevates kohtuasjades.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

§ 17.   Registri kohtuvälised kasutajad

  (1) Registri kohtuvälistele kasutajatele määratakse vastavalt nende tööülesannete sisule järgmine kasutajaliik:
  1) infosüsteemi haldur;
  2) infosüsteemi vaatleja.

  (11) Vaatleja kasutajaliigi määramisel eristatakse järgmisi alamkasutajaliike:
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]
  1) üldvaatleja, kes näeb kõikide menetlusliikide andmeid;
  2) kriminaal- ja väärteoasjade andmete vaatleja;
  3) tsiviil- ja haldusasjade andmete vaatleja;
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]
  4) põhiseaduslikkuse järelevalve asjade andmete vaatleja.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

  (2) [Kehtetu - RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]

  (3) [Kehtetu - RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]

  (4) Infosüsteemi halduri õigustega kasutajal on õigus teha andmete kohta päringuid ning vaadata ja muuta kohtuasjade andmeid, kui seda on vaja registri tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks. Infosüsteemi halduri õigusi tohib anda üksnes isikule, kes töötab asutuses, mis arendab või hooldab registrit.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (5) [Kehtetu - RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]

  (6) [Kehtetu - RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]

  (7) Infosüsteemi vaatleja õigustega kasutajal on õigus vaadata kohtuasjade andmeid, kui seda on vaja talle õigusaktidega määratud ülesannete täitmiseks. Vaatleja õigustega kasutajate õigusi andmetele juurdepääsul piiratakse kooskõlas menetlusseadustikega.
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]

§ 18.   Kohtute infosüsteemi andmete kaitse

  (1) Kohtute infosüsteemi andmete puhul tuleb kaitsta:
  1) käideldavust, tagades andmete kättesaadavuse ja muutmise võimaluse selleks volitatud isikutele;
  2) terviklust, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsust, tagades andmete kättesaadavuse ainult volitatud isikutele.

  (2) Kohtute infosüsteemi andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid.

  (3) Kohtute infosüsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliselt.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (4) Vastutaval töötlejal on õigus ühepoolselt piirata kasutaja juurdepääsu registrile või peatada see, kui on reaalne või potentsiaalne oht ohustada kohtute infosüsteemi turvalisust.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

  (5) Kohtute infosüsteemi turvaklass on K2T3S3 ja turbeaste kõrge (H).
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 01.01.2017]

§ 181.   Kohtute infosüsteemi logi

  (1) Kohtute infosüsteemi andmete ja dokumentide salvestamise, sisestamise, muutmise ja kustutamise (edaspidi kanne) ning infosüsteemi kantud juurdepääsupiiranguga andmetele ja dokumentidele juurdepääsu saamise või nende edastamise (edaspidi päring) kohta salvestatakse ning säilitatakse vähemalt järgmised andmed (edaspidi logi):
  1) kande või päringu teinud kasutaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
  2) kande või päringu tegemise kuupäev ja kellaaeg;
  3) kande või päringu objekt.

  (2) Kande logisid konkreetse kohtumenetluse kohta säilitatakse nii kaua, kui säilitatakse konkreetse menetluse kohta infosüsteemi kantud andmeid ja dokumente, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (3) Päringu logisid säilitatakse kolm aastat päringu tegemisest arvates.

  (4) Logide salvestamisel ja säilitamisel tagatakse nende vältimatus, käideldavus, terviklikkus ja konfidentsiaalsus.

  (5) Käesolevat paragrahvi ei kohaldata § 11 kohaselt avalikustatud andmetele juurdepääsu saamisel.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

5. peatükk JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE 

§ 19.   Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad vastutav töötleja, Andmekaitse Inspektsioon ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalvet teostaval isikul on õigus siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete menetlusregistrist väljastamise ja kasutamise kohta. Järelevalvet teostaval isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega üksnes kohtu loal.

  (3) Puuduste ilmnemisel on registri vastutav või volitatud töötleja või andmesaaja kohustatud vastavalt oma pädevusele likvideerima järelevalvet teostanud isikute ettekirjutustes kajastatud puudused nende määratud tähtaja jooksul.
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

6. peatükk REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 20.   Registri likvideerimise kord

  Kohtute infosüsteem likvideeritakse seaduses sätestatud korras.
[RTL 2010, 3, 43 - jõust. 18.01.2010]

7. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 21.   Registrisse kantavad kohtuasjad

  (1) Kohtute infosüsteemi kantakse kohtuasjad, mis on alustatud 1. jaanuaril 2006. a ja hiljem.

  (2) Registrisse kantakse kohtuasjad, milles ei olnud 1. jaanuariks 2006. a jõustunud menetlust lõpetavat lahendit.

  (3) Registrisse kantakse enne 1. jaanuari 2006. a lõpetatud kohtuasjad, milles tuleb pärast 1. jaanuari 2006. a teha menetlustoiminguid.

§ 22.   Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekogu

  Justiitsministri 27. veebruari 2002. a määrusega nr 11 kinnitatud «Esimese ja teise astme kohtute statistika ja lahendite andmekogu pidamise kord» alusel asutatud andmekogu kasutatakse enne 31. detsembrit 2005. a sisestatud kohtuasjade kohta statistiliste analüüside tegemiseks.
[RT I, 28.09.2016, 3 - jõust. 01.10.2016]

§ 23.   Jõustumine

  (1) Määrus jõustub üldises korras, välja arvatud määruse § 9 lg 1 p 4,§ 12 p 8 ja lisa 1 punkt 5.10, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2007. a. ning määruse § 2 p 7, § 7 lg 1 p 5, § 11 p 2 ja lisa 1 punkt 8.20, mis jõustuvad 1. jaanuaril 2008.a.
[RTL 2007, 8, 124 - jõust. 29.01.2007]

  (2) Justiitsministeerium tagab infotehnoloogilised võimalused lõikes 1 toodud sätete ning käesoleva määruse lisa 1 punktide 5.10 ja 8.20 õigeaegseks rakendamiseks.

Lisa 1 Kohtute infosüsteemi kantavad andmed
[RT I, 26.06.2014, 8 - jõust. 29.06.2014]

Lisa 2 Taotlus kohtute infosüsteemi kasutusõiguse saamiseks
[RT I, 14.10.2011, 4 - jõust. 17.10.2011]

Lisa 3
[Kehtetu - RT I, 14.10.2011, 4 - jõust. 17.10.2011]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json