Teksti suurus:

Nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi aruannetele

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2018, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi aruannetele

Vastu võetud 18.01.2017 nr 8
RT I, 20.01.2017, 11
jõustumine 23.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
20.02.2018RT I, 23.02.2018, 826.02.2018

Määrus kehtestatakse investeerimisfondide seaduse § 83 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimis- ja kohaldumisala

  (1) Määrus sätestab nõuded avalikustamisele kuuluvate fondi aruannete sisule ja koostamise metoodikale.

  (2) Määrust kohaldatakse kõikidele investeerimisfondide seaduse alusel moodustatud või asutatud avalikele fondidele, sealhulgas pensionifondidele.

  (3) Kui lepingulise fondi vara jaguneb allfondideks, kohaldatakse määrust ka kõikidele lepingulise fondi allfondidele. Allfondidega lepingulise fondi aruandes esitatakse teave iga allfondi kohta eraldi.

§ 2.   Aruannete koostamise üldpõhimõtted

  (1) Fondi aasta- ja poolaastaaruanne koosneb järgmistest aruannetest:
  1) fondi raamatupidamise aruanne;
  2) fondi investeeringute aruanne;
  3) fondi tehingu- ja vahendustasude aruanne (edaspidi tehingutasude aruanne).

  (2) Fondi raamatupidamise aruande koostamisel kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses nr 1606/2002/EÜ rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite kohaldamise kohta (ELT L 243, 11.09.2002, lk 1–4) sätestatud korra kohaselt Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud rahvusvahelistes finantsaruandluse standardites (edaspidi IFRS) sätestatud arvestuspõhimõtteid ja informatsiooni esitlusviise, võttes arvesse investeerimisfondide seaduse § 54 lõike 11 alusel kehtestatud määruses sätestatud fondi vara puhasväärtuse määramise korda ning §-s 5 ja lisas 1 toodud erisusi.

  (3) Aruanded koostatakse eurodes. Arvnäitajate korral tuleb aruandes märkida kasutatud täpsusaste.

  (4) Määruse lisas 1 sätestatud andmete esitamisel võib raamatupidamise aruannetes kirjete nimetusi täpsustada ja vajadusel lisada täiendavaid kirjeid või alakirjeid. Alakirjed võib bilansi ning tulude ja kulude aruande asemel esitada ka raamatupidamise aruande lisades. Lähtudes olulisuse printsiibist, võib ebaolulised kirjed esitada summeeritult.

§ 3.   Aktsiaseltsifondi raamatupidamise aruande koostamise põhimõtted

  Bilansi, kasumiaruande ning omakapitali muutuste aruande miinimumandmete loetelu on sätestatud määruse lisas 1. Aktsiaseltsifondi aktsiakapital on jääkosalus IFRS tähenduses.

§ 4.   Lepingulise fondi raamatupidamise aruande koostamise põhimõtted

  (1) Lepingulise fondi raamatupidamise aruanne koosneb vähemalt järgmistest aruannetest:
  1) bilanss;
  2) tulude ja kulude aruanne;
  3) fondi puhasväärtuse muutumise aruanne;
  4) rahavoogude aruanne.

  (2) Bilansi, tulude ja kulude aruande ning puhasväärtuse muutumise aruande miinimumandmete loetelu on sätestatud määruse lisas 1.

  (3) Fondivalitseja, kes valitseb mitut lepingulist fondi, võib esitada mitme sarnase investeerimispoliitikaga fondi aruanded ühes raamatupidamise aruandes.

§ 5.   Fondi vara puhasväärtuse avalikustamise nõuded raamatupidamise aruandes

  (1) Kui fondi vara puhasväärtus, mis on arvutatud bilansipäeva seisuga investeerimisfondide seaduse § 54 lõike 11 alusel kehtestatud määruse kohaselt, (edaspidi NAV) ja bilansis kajastatud osakuomanikele või aktsionäridele kuuluv puhasväärtus (netovara) on erinevad, siis tuleb bilansi järel esitada täiendavad kirjed.

  (2) Täiendavatel bilansi kirjetel tuleb esitada NAVi ja raamatupidamise aruandes kajastatud puhasväärtuse vahe.

  (3) Bilansi lisades tuleb avalikustada NAV ja raamatupidamise aruandes kajastatud puhasväärtuse erinevuse põhjused.

  (4) Kui fondi NAV erineb fondi bilansis kajastatud osakuomanikele või aktsionäridele kuuluvast puhasväärtusest ühe osaku või aktsia kohta, tuleb lisaks avalikustada fondi vara puhasväärtus osaku või aktsia kohta.

  (5) Lõikes 4 nimetatud teave tuleb avalikustada aruandeperioodi ja eelneva aruandeperioodi lõpu seisuga.

§ 6.   Fondi investeeringute aruande koostamise põhimõtted

  (1) Fondi investeeringute aruanne koostatakse vastavalt määruse lisale 2.

  (2) Fondi investeeringute aruandes esitatakse kõik fondi investeeringud ja iga üksiku investeeringu osakaal fondi puhasväärtuses.

  (3) Eurofondi väärtpaberiportfelli esitamisel investeeringute aruandes tuleb eraldi välja tuua või eristada:
  1) väärtpaberibörsil noteeritud väärtpaberid investeerimisfondide seaduse § 103 lõike 1 punkti 1 tähenduses (edaspidi käesolevas paragrahvis väärtpaberid);
  2) muud investeerimisfondide seaduse § 107 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud reguleeritud väärtpaberiturul (edaspidi reguleeritud turg) kauplemisele võetud väärtpaberid.

  (4) Lõikes 3 nimetamata fondide puhul tuleb fondi väärtpaberiportfelli esitamisel investeeringute aruandes eraldi välja tuua või eristada sellised väärtpaberid:
  1) mille hinda ei ole võimalik kindaks määrata täpselt ja usaldusväärselt turuhinna alusel või hinna alusel;
  2) mille hinna või väärtuse määramisel kasutatakse väärtpaberi emitendist sõltumatut hindamissüsteemi;
  3) mille hind või väärtus on turu jaoks alaliselt kättesaadavad.

§ 7.   Erisused kohustusliku pensionifondi investeeringute aruande koostamisel

  (1) Kohustusliku pensionifondi investeeringute aruandes tuleb lisaks eraldi esitada kõik fondi investeeringud ja iga üksiku investeeringu osakaal fondi puhasväärtuses, mis on tehtud:
  1) fondivalitseja valitsetavatesse teistesse fondidesse;
  2) fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluvatesse teistesse fondidesse;
  3) fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluva äriühingu välja lastud väärtpaberitesse;
  4) väärtpaberitesse, mille pakkumise, emiteerimise või müümise garanteerija või korraldaja vastavalt väärtpaberituru seaduse § 43 lõike 1 punktides 6 ja 7 sätestatule on fondivalitsejaga samasse konsolideerimisgruppi kuuluv äriühing või äriühing, kus seda fondi valitseva fondivalitseja tegevisikud või olulist osalust omavad aktsionärid omavad otseselt või kaudselt olulist osalust.

  (2) Kohustusliku pensionifondi investeeringute aruandes tuleb eraldi välja tuua või eristada:
  1) investeeringud teistesse investeerimisfondidesse nende liikide (näiteks aktsiafondid, võlakirjafondid, kinnisvarafondid) kaupa;
  2) investeeringud, mille väärtuses on võrreldes eelmise aruandeperioodiga toimunud olulised muutused;
  3) reguleeritud turul kaubeldavad võlaväärtpaberid, kui nende turuhind ei ole kättesaadav või see ei kajasta fondivalitseja hinnangul kaubeldavate võlaväärtpaberite tegelikku väärtust;
  4) reguleeritud turul mittekaubeldavad võlaväärtpaberid.

  (3) Kohustusliku pensionifondi investeeringute aruandes esitatakse:
  1) selgitused lõike 2 punktides 3 ja 4 nimetatud väärtpaberite (edaspidi mittelikviidsed võlaväärtpaberid) väärtuses toimunud olulisemate muutuste ja tehtud allahindluste kohta, mis on olulise suurusega;
  2) selgitused mittelikviidsete võlaväärtpaberite väärtuste hindamise ja sellekohase metoodika kohta ning riskihinnangud seoses sellega, millist mõju avaldavad eelnimetatud võlaväärtpaberid tervikuna fondi varadele.

  (4) Lõike 3 punktis 1 nimetatud olulise suurusega allahindlusena käsitatakse üksnes fondivalitseja enda metoodika kohaselt tehtud allahindlusi, mis on suuremad kui kümme protsenti.

§ 8.   Tehingutasude aruande koostamise põhimõtted

  Tehingutasude aruanne koostatakse vastavalt määruse lisale 3.

§ 9.   Täiendavad nõuded eurofondi ja alternatiivfondi aruandele

  (1) Kui eurofondi või alternatiivfondi investeerimispoliitika näeb ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337/1, 23.12.2015, lk 1–34) artiklis 13 nimetatud väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute tegemise, siis esitatakse aruandes eelnimetatud määruse lisa A jaos loetletud andmed.

  (2) Alternatiivfondi kohta esitatavale aruandele tuleb lisada vastavalt komisjoni delegeeritud määruses nr 231/2013, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses erandite, üldiste tegutsemistingimuste, depositooriumide, finantsvõimenduse, läbipaistvuse ja järelevalvega (ELT L 83, 22.03.2013, lk 1–95), esitatud nõuetele:
[RT I, 23.02.2018, 8 - jõust. 26.02.2018]
  1) tegevusaruanne;
  2) info investeerimisfondide seaduse § 269 kohaselt investoritele esitatava teabe muudatuste kohta;
  3) alternatiivfondi valitseja poolt majandusaastal makstud töötasude summa, sealhulgas põhi- ja tulemustasu, töötasu saajate arv ning alternatiivfondi valitsejale makstud osa fondi kasumist;
  4) majandusaastal alternatiivfondi valitseja juhtidele ja teistele töötajatele, kelle tööülesannete hulka kuulub fondi riskiprofiili oluliselt mõjutavate riskide võtmine, makstud töötasude summa.

Lisa 1 Fondi raamatupidamise aruannete miinimumandmete loetelu

Lisa 2 Fondi investeeringute aruanne

Lisa 3 Tehingutasude aruanne

/otsingu_soovitused.json