Teksti suurus:

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2018, 10

Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeem

Vastu võetud 21.02.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrus reguleerib Venemaa Föderatsiooni (edaspidi VF) viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimise ja viisakoordinaatori teenuse toetusskeemist (edaspidi toetusskeem): tasulise VF viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni (edaspidi kompensatsioon) taotlemist ja väljamaksmist ning tasuta VF viisade taotlemist viisakoordinaatori teenuse abil.

  (2) Toetusskeemi eesmärk on vähendada majanduslikke takistusi Eesti Vabariigi (edaspidi EV) kodanike VF elavate abikaasade, lähisugulaste ja sugulaste või nende matmispaikade külastamisel ning kultuurivahetusel seoses piiriäärsete alade elanike lihtsustatud piiriületuskorra lõppemisega alates 19. jaanuarist 2009. a.

§ 2.   Terminid

  (1) Lähisugulane – taotleja tütar, poeg, ema, isa, õde, vend, vanaema, vanaisa või lapselaps.

  (2) Sugulane – lähisugulase või taotleja abikaasa tütar, poeg, ema, isa, õde, vend, vanaema, vanaisa või lapselaps.

  (3) Maakondlik arendusorganisatsioon – organisatsioon, kellele Võru ja Ida-Viru maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste volikogud on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 2 alusel andnud täitmiseks maakonna arengu kavandamise ja arengukava elluviimise suunamise.

  (4) Toetusskeemi rakendaja – Rahandusministeeriumi (edaspidi ministeerium) poolt halduslepinguga toetusskeemi rakendajaks määratud Ida-Viru ja Võru maakondlik arendusorganisatsioon.

  (5) Viisakoordinaatori teenus – Võru maakondliku arendusorganisatsiooni poolt pakutav teenus ühekordsete või mitmekordsete tasuta VF viisade taotlemiseks Võru ja Põlva maakonna elanikele.

  (6) VF viisa taotluse menetlemise tasu – VF saatkonna või konsulaarasutuse või nende lepingulise viisakeskuse või muu VF viisa taotlusi vahendava ettevõtte poolt VF viisa taotluse menetlemise eest kodanikult võetav tasu.

  (7) VF viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsioon – toetusskeemi rakendaja poolt taotlejale toetusskeemi kohaselt välja makstav summa VF viisa taotluse menetlemise tasu kompenseerimiseks.

§ 3.   Toetusskeemi avamine ja rakendamise üldpõhimõtted

  (1) Ministeerium avab toetusskeemi kalendriaasta põhiselt eelarvevahendite olemasolul, teavitades sellest avalikkust pressiteatega.

  (2) Toetusskeemi eelarvevahenditest kaetakse:
  1) väljamakstavad kompensatsioonid;
  2) toetusskeemi rakendaja tegevustega seonduvad kulud;
  3) viisakoordinaatori teenusega seonduvad kulud.

  (3) Toetusskeemi väljatöötamise ja elluviimise eest vastutab ministeerium.

  (4) Toetusskeemi rakendamise delegeerimiseks pöördub ministeerium Ida-Virumaa ja Võrumaa kohaliku omavalitsuse üksuste poole toetusskeemi rakendaja ülesande andmiseks Ida-Viru ja Võru maakondlikule arendusorganisatsioonile kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõigete 1 ja 2 kohaselt. Ministeerium tugineb Ida-Viru ja Võru maakondliku arendusorganisatsiooni toetusskeemi rakendajaks valimisel Ida-Virumaa ja Võrumaa kohaliku omavalitsuse üksuste tehtud ettepanekutele. Kui Ida-Virumaa või Võrumaa kohaliku omavalitsuse üksused ei esita ministeeriumile käesolevas lõikes nimetatud ettepanekut, valib toetusskeemi rakendaja ministeerium. Toetusskeemi rakendaja määratakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõigete 1–3 kohaselt.

  (5) Toetusskeemi avamisel avalikustavad ministeerium ja toetusskeemi rakendaja oma veebilehel täpsema info toetusskeemi kohta, avaldavad toetusskeemi rakendaja ja viisakoordinaatori kontaktandmed ning teevad kättesaadavaks taotlusvormid ja muu asjakohase info taotluste esitamiseks.

2. peatükk Viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni taotlemine 

§ 4.   Kompensatsiooni taotlemise üldpõhimõtted

  (1) Viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni taotlemise õigus on EV kodanikel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Eestis ja kes vajavad VF viisat VF-s elava abikaasa, lähisugulase ja sugulase või nende matmispaikade külastamiseks järgmistes piirkondades:
  1) Slantsõ rajooni Zagrive vallas;
  2) Kingissepa rajooni Ivangorodi linnas ning Bolšelutski ja Kuzemkino vallas;
  3) Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja Uue-Irboska vallas.

  (2) Kui VF viisat vajatakse lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud piirkondades elavate sugulaste või matmispaikade külastamiseks, tuleb taotlejal pöörduda toetusskeemi rakendaja poole Ida-Viru maakonnas.

  (3) Kui VF viisat vajatakse lõike 1 punktis 3 nimetatud piirkondades elavate sugulaste või matmispaikade külastamiseks, tuleb taotlejal pöörduda toetusskeemi rakendaja poole Võru maakonnas.

  (4) Kompensatsiooni taotletakse kahes etapis:
  1) esimeses etapis esitab kompensatsiooni taotleja toetusskeemi rakendajale taotluse enda kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks;
  2) teises etapis esitab kompensatsiooni saajate nimekirja kantud taotleja taotluse kompensatsiooni saamiseks ja väljamaksmiseks.

  (5) Lõikes 4 nimetatud taotluste esitamise vormid lepitakse kokku ministeeriumi ja toetusskeemi rakendajaga sõlmitavas halduslepingus ning lepingu allkirjastamise järel avaldatakse taotluste vormid ministeeriumi ja toetusskeemi rakendaja veebilehel.

  (6) Lõike 4 punktis 1 nimetatud taotlust saab esitada toetusskeemi avamisest kuni 31. oktoobrini ja lõike 4 punktis 2 nimetatud taotlust saab esitada kuni 30. novembrini.

  (7) Kui toetusskeemi eelarvevahendid lõpevad enne 30. novembrit, teavitab toetusskeemi rakendaja sellest ministeeriumi, lõpetab taotluste vastuvõtu enne tähtaega ja avaldab oma veebilehel teate taotluste vastuvõtu ennetähtaegse lõpetamise kohta.

§ 5.   Taotluste esitamine kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks

  (1) Kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks tuleb taotlejal esitada:
  1) taotlus paberil allkirjastatult või elektrooniliselt digitaalallkirjastatult;
  2) koopia abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha tõendist või koopia abikaasa, lähisugulase või sugulase matmiskoha tõendist, mille on väljastanud VF kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse asutus või Punane Rist;
  3) koopia taotleja ja abikaasa, lähisugulase või sugulase sugulussuhet tõendavast dokumendist (sünnitunnistus, abielutunnistus vms).

  (2) Taotlusele ei pea lisama:
  1) lõike 1 punktis 2 nimetatud elukoha tõendi koopiat, kui see on väljastatud ja esitatud kahe eelneva kalendriaasta jooksul toetusskeemi rakendajale (aastani 2017 Ida-Viru või Võru Maavalitsusele);
  2) lõike 1 punktis 2 nimetatud matmispaiga tõendi koopiat, kui see on esitatud eelnevatel kalendriaastatel toetusskeemi rakendajale (aastatel 2009–2017 Ida-Viru või Võru Maavalitsusele);
  3) lõike 1 punktis 3 nimetatud sugulussuhet tõendava dokumendi koopiat, kui see on esitatud eelnevatel kalendriaastatel toetusskeemi rakendajale (aastatel 2009–2017 Ida-Viru või Võru Maavalitsusele) või kui dokumendi aluseks olnud perekonnaseisutoimingu kohta on tehtud kanne Eesti rahvastikuregistrisse.

  (3) Toetusskeemi rakendaja koondab laekunud taotlused ja lisadokumendid ning kontrollib nende vastavust nõuetele.

  (4) Kui taotluses või nõutud lisadokumentides esineb puudusi, teavitab toetusskeemi rakendaja sellest taotlejat ja määrab tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Selle tähtaja võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

  (5) Toetusskeemi rakendaja koostab nõuetele vastavate taotluste alusel kompensatsiooni saajate nimekirjad.

  (6) Kompensatsiooni saajate nimekirja kantakse isikud, kes on EV kodanikud ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Eestis ning kelle esitatud taotlus ja lisadokumendid vastavad sätestatud nõuetele.

  (7) Toetusskeemi rakendaja annab e-postiga või telefoni teel taotlejale teada tema kandmisest kompensatsiooni saajate nimekirja ja et taotlejal on õigus esitada taotlus kompensatsiooni saamiseks.

  (8) Toetusskeemi rakendaja teavitab kirjalikult taotlejat, keda ei kantud kompensatsiooni saajate nimekirja, ja põhjendab, miks teda sinna ei kantud.

  (9) Taotlus kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks tuleb esitada igal kalendriaastal ka juhul, kui taotleja on kantud kompensatsiooni saajate nimekirja mõnel varasemal aastal.

§ 6.   Taotlus kompensatsiooni saamiseks

  (1) Kui taotleja on kantud kompensatsiooni saajate nimekirja, siis on tal õigus esitada taotlus kompensatsiooni saamiseks.

  (2) Kompensatsiooni taotlemiseks tuleb taotlejal esitada:
  1) taotlus paberil allkirjastatult või elektrooniliselt digitaalallkirjastatult;
  2) koopia VF viisa eest tasumise maksedokumendist;
  3) koopia VF viisast.

  (3) Lõikes 2 nimetatud dokumendid tuleb üldjuhul esitada toetusskeemi rakendajale kümne tööpäeva jooksul pärast tasulise viisa kättesaamist, kuid mitte hiljem kui 30. novembril.

  (4) Taotleja saab kompensatsiooni taotleda viisa eest, mille kehtivusaeg langeb tervikuna või osaliselt taotluse esitamise kalendriaastasse või mille kehtivusaeg jäi eelmise kalendriaasta novembrisse või detsembrisse.

  (5) Kui toetusskeemi eelarvevahendid lõpevad enne 30. novembrit, saab taotleja taotleda kompensatsiooni viisa eest, mille kehtivusaeg jäi tervikuna või osaliselt eelmise kalendriaasta sellesse perioodi, millal taotluste vastuvõtt oli lõpetatud.

  (6) Toetusskeemi rakendaja teavitab kirjalikult taotlejat kompensatsiooni mittesaamisest.

§ 7.   Kompensatsiooni väljamaksmine

  (1) Kompensatsiooni makstakse isikule, kes on:
  1) kantud kompensatsiooni saajate nimekirja;
  2) esitanud toetusskeemi rakendajale § 6 lõikes 2 nimetatud dokumendid.

  (2) Kompensatsiooni maksimaalne suurus on 70 eurot kalendriaasta kohta.

  (3) Kompensatsiooni makstakse taotlusele lisatud kuludokumendis toodud summa piires, kuid mitte rohkem kui 70 eurot kalendriaasta kohta.

  (4) Mitmeaastase viisa puhul, kui kuludokumendis toodud summa on suurem kui 70 eurot, on taotlejal õigus taotleda kompensatsiooni mitmel viisa kehtivusaastal, kusjuures väljamakstav kompensatsioon kokku ei või ületada kuludokumentides toodud summat.

  (5) Toetusskeemi rakendaja kannab taotlejale kompensatsiooni taotluses näidatud pangakontole üldjuhul ühe kuu jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates. Kui § 4 lõikes 4 nimetatud taotlused esitatakse üheaegselt, kannab toetusskeemi rakendaja kompensatsiooni taotluses näidatud pangakontole kahe kuu jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.

3. peatükk Viisakoordinaatori teenus 

§ 8.   Viisakoordinaatori teenus

  (1) Viisakoordinaatori teenuse kasutamise õigus on Eesti kodanikel, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Põlva või Võru maakonnas.

  (2) Toetusskeemi rakendaja ülesanne viisakoordinaatori teenuse pakkumisel on korraldada ühekordsete ja mitmekordsete tasuta VF viisade taotlemist:
  1) kultuuri-, kunsti- spordi- ja teadusüritustel, samuti haridusasutuste ning kohalike omavalitsuste koostööprogrammides osalevatele isikutele Põlva ja Võru maakonna kohalike omavalitsuste ja hallatavate asutuste, mittetulundusühenduste ja seltsingute esitatud avalduste alusel;
  2) kirikukoguduste tegevuses osalevatele isikutele Põlva ja Võru maakonna kirikukoguduste esitatud avalduste alusel;
  3) Põlva ja Võru maakonna isikutele Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laura ja Uue-Irboska vallas asuvate lähisugulaste hauaplatside hooldamiseks viisat taotleva isiku avalduse, Petseri rajoonis paikneva kohaliku omavalitsuse väljastatud hauaplatsi olemasolu kinnitava tõendi (mitte vanem kui viis aastat) ning lähisugulust tõendavate dokumentide alusel.

  (3) Viisakoordinaatori teenust pakutakse Põlva maakonnas Põlva ja Räpina vallas ning Võru maakonnas Võru linnas ning Rõuge, Võru ja Setomaa vallas.

  (4) Toetusskeemi rakendaja on kohustatud viisakoordinaatori vahendusel kirjalikult teavitama kõiki Põlva ja Võru maakonna kohaliku omavalitsuse üksusi viisakoordinaatori teenuse pakkumise vastuvõtukohtadest ja -aegadest.

  (5) Toetusskeemi rakendaja võtab viisakoordinaatori vahendusel vastu avaldusi tasuta VF viisa taotlemiseks VF suursaatkonna konsulaarosakonna Tartu kantselei kehtestatud nõuete kohaselt. VF ja EV on kokku leppinud, et aastas väljastatakse kuni 2000 tasuta VF viisat.

  (6) Kui tasuta VF viisa taotlemiseks viisakoordinaatorile esitatud avalduste arv ületab 2000 piiri, edastab viisakoordinaator VF suursaatkonna konsulaarosakonna Tartu kantseleile avaldused koos ettepanekutega eelistada isikuid, kelle registreeritud elukoht on piiriäärsetes kohalikes omavalitsustes või kes on eelmistesse nimekirjadesse kuulununa aktiivselt mitmekordset viisat kasutanud.

  (7) Viisakoordinaatori teenuse eest vastutab toetusskeemi rakendaja Võru maakonnas.

  (8) Toetusskeemi rakendajal on õigus saada viisakoordinaatori teenuse osas vajalikku informatsiooni Välisministeeriumilt.

4. peatükk Tegevused toetusskeemi rakendamisel 

§ 9.   Ministeeriumi tegevused

  (1) Ministeerium kuulutab eelarvevahendite olemasolu korral toetusskeemi avatuks ja teavitab sellest avalikkust.

  (2) Ministeerium võib eelarvevahendite puudumise korral jätta toetusskeemi avatuks kuulutamata ja teavitab sellest avalikkust.

  (3) Ministeeriumi õigused ja kohustused toetusskeemi rakendaja suhtes lepitakse kokku määruse alusel sõlmitavas halduslepingus.

§ 10.   Toetusskeemi rakendaja tegevused

  (1) Toetusskeemi rakendaja õigused ja kohustused ministeeriumi suhtes lepitakse kokku määruse alusel sõlmitavas halduslepingus.

  (2) Toetusskeemi rakendaja võib:
  1) nõuda vajadusel taotlejalt ja viisakoordinaatorilt lisateavet ning kontrollida esitatud dokumentide koopiate vastavust originaalidele;
  2) nõuda taotlejale välja makstud kompensatsioon tagasi, kui ilmneb, et taotleja on esitanud valeandmeid ja tal puudub õigus kompensatsiooni saada;
  3) nõuda viisakoordinaatorilt summa tagasi või vähendada seda, kui viisakoordinaatori tegevuseks eraldatud summat on kasutatud muuks tegevuseks, kui §-s 8 nimetatud viisakoordinaatori ülesanded ette näevad, või viisakoordinaator on osutanud teenust isikutele, kellel ei ole selle kasutamiseks õigust.

§ 11.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määrust rakendatakse alates 2018. aasta 2. jaanuarist.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json