Teksti suurus:

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2018
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2018, 11

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused” muutmine

Vastu võetud 21.02.2018 nr 3

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 61 lõike 2, § 62 lõike 4 ning § 69 lõigete 6 ja 10 alusel.

Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruses nr 69 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning kohaliku omavalitsuse üksuse poolt lapse sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Andmestikus märgitud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamist kinnitavad kõik teenust osutanud spetsialistid või teenuse eest vastutav isik või asutuse juht oma allkirjaga pärast otsuse alusel teenuse osutamise lõpetamist.

(7) Teenuseosutaja peab andmestikku säilitama kolm aastat pärast teenuse osutamise lõppemist, esitades selle nõudmisel Sotsiaalkindlustusametile. Teenuseosutaja esitab pärast teenuse osutamise lõpetamist käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 9 nimetatud andmed Sotsiaalkindlustusametile hiljemalt koos viimase arvega.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Sotsiaalse rehabilitatsiooni vajaduse hindamise ja sotsiaalse rehabilitatsiooni planeerimise teenuse osutamisel esitab teenuseosutaja hiljemalt koos arvega Sotsiaalkindlustusametile isikule koostatud sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani. Kui teenuse osutamise käigus on sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani või rehabilitatsiooniprogrammi või sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse kindlaksmääramisel Sotsiaalkindlustusameti poolt koostatud tegevuskava muudetud, esitatakse hiljemalt koos arvega Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalse rehabilitatsiooni plaani või rehabilitatsiooniprogrammi või Sotsiaalkindlustusameti koostatud tegevuskava muutmise aluseks olevad spetsialistide hinnangud ja muudetud tegevuskava.”;

3) paragrahvi 7 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Määruse § 5 lõiked 6 ja 7 ning § 6 lõige 11 kehtivad 31. detsembrini 2019. a.”.

Kaia Iva
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json