Teksti suurus:

Toiduseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2021, 2

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.02.2021 otsus nr 700

Toiduseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 11.02.2021

§ 1.  Toiduseaduse muutmine

Toiduseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõna „ettevõtetes” sõnadega „või asutustes”;

2) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„11) ettevõte, kus tegeletakse jaekaubandusega (edaspidi jaekaubandusettevõte) ja käideldakse loomset toitu, mida tarnitakse sama ettevõtja jaekaubandusettevõttesse või üksnes teisele jaekaubandusega tegelevale ettevõtjale, välja arvatud juhul, kui tarnimine on käesoleva seaduse § 26 lõike 3 alusel kehtestatud nõuete kohaselt marginaalne, kohaliku ulatusega ja piiratud;
12) koolieelne lasteasutus, põhikool, gümnaasium, tervishoiu- ja hoolekandeasutus, kinnipidamisasutus ning Kaitsevägi, kus tegeletakse toitlustamisega;”;

3) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 2–7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 9 lõike 2 punktid 2 ja 4 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 22 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käitleja järgib toidu pakendil või saatedokumendil märgitud säilitamisnõudeid, mille määrab toidu tootja, töötleja, sealhulgas valmistaja, või pakendaja.”;

6) paragrahvi 26 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toiduhügieeninõuded küsimustes, mille otsustamise õigus on käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud määruste kohaselt liikmesriigil, või muud asjakohased nõuded kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

7) paragrahvi 26 täiendatakse lõigetega 31–34 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud nõuetena võib kehtestada lõikes 33 nimetatud loomühiku suuruse ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 artiklis 1 ja artikli 13 lõikes 3 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 artiklis 1 ja artikli 10 lõikes 3 nimetatud väikesed tootekogused, ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded ning jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded ning määrata tarnimise kohaliku ulatuse.

(32) Käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõudeid tohib rakendada käitleja, kes on komisjoni soovituse 2003/361/EÜ, mis käsitleb mikroettevõtete ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlust (ELT L 124, 20.05.2003, lk 36–41), lisa artikli 2 lõike 3 tähenduses mikroettevõtja, välja arvatud loomade tapmisega tegelev käitleja. Käitleja mikroettevõtjana käsitamiseks arvestatakse tema maksustatava käibena üksnes toidu käitlemisega seotud käivet.
26.03.2021 15:48
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus, asendatud soovituse viide „(EL) nr 361/2003” viitega „2003/361/EÜ”, Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

(33) Käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõudeid tohib rakendada loomade tapmisega tegeleva käitleja ettevõttes, kus tapetakse loomi või käideldakse ulukeid üksnes osa tööpäeva jooksul või kus tapetakse loomi ja käideldakse ulukeid kogu tööpäeva jooksul, aga mitte igal tööpäeval nädalas, ning kus tapetakse:
1) kuni 1000 loomühikule vastaval arvul loomi aastas;
2) kuni 200 loomühikule vastaval arvul loomi aastas, kui samas ruumis tegeletakse ka lihalõikusega, või
3) kuni 150 000 kodulindu, jäneselist või väikeulukit aastas.

(34) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 II lisa III peatükis nimetatud põhiliselt elamiseks kasutatavas käitlemiskohas toitu turule viimiseks valmistav käitleja, kellel toidu käitlemisega seotud maksustatav käive ei ületa 40 000 eurot kalendriaastas, tohib rakendada käesoleva paragrahvi lõikes 31 sätestatud jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõudeid.”;

8) seadust täiendatakse §-ga 657 järgmises sõnastuses:

§ 657. Teatamiskohustus ettevõtte puhul, milles toidu käitlemiseks asendub tegevusloakohustus 2021. aasta 1. aprillist teatamiskohustusega

Ettevõtjal, kellel on tegevusluba toidu käitlemiseks ettevõttes, mille puhul alates 2021. aasta 1. aprillist on tegevusloakohustuse asemel teatamiskohustus, loetakse teatamiskohustus täidetuks.”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. aprillil.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

/otsingu_soovitused.json