Teksti suurus:

Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2021, 6

Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” muutmine

Vastu võetud 16.02.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse ehitusseadustiku § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.  Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” muutmine

Siseministri 30. märtsi 2017. aasta määruses nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded”;

2) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „ja tuleohutuse seaduse § 23 lõike 3”;

3) paragrahvi 2 lõikes 25 asendatakse sõna „hoone” sõnaga „ehitise”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 38–39 järgmises sõnastuses:

„(38) Tekstiilne sisustusmaterjal käesoleva määruse mõistes on kardinad, vaibad, madratsid, tekid, padjad, pehme mööbli, sh toolide kattematerjal ja polsterdus ning ees- ja vahekardinatena kasutatavad materjalid.

(39) Rasksüttiv tekstiilne sisustusmaterjal käesoleva määruse mõistes on raskelt süttiv, isekustuv ja põledes mittesulav materjal.”;

5) paragrahvi 5 lõike 6 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas lõikes sätestatut ei kohaldata VI või VII kasutusviisiga hoonele ega hoonele, kus alaliselt viibivad liikumis-, nägemis- või kuulmispuudega isikud või isikud, kelle liikumisvabadus on piiratud näiteks haiglas, hooldekodus või kinnipidamisasutuses viibimise tõttu.”;

6) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) TP1-klassi kuuluvad hooned või hoone osad ning TP2-klassi kuuluvad kolme- kuni kaheksakorruselised hooned või hoone osad jagunevad eripõlemiskoormuse kohaselt järgmistesse rühmadesse:
1) üle 1200 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks raamatukogu koos hoidlaga, laoruum ja arhiiv, kus hoiustatakse põlevmaterjale;
2) 600–1200 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks kauplus, näitusehall, raamatukogu ilma hoidlata, mootorsõidukite remondi- ja hoolderuum ning eluhoone hoiuruum;
3) alla 600 megadžauli ruutmeetri kohta, näiteks eluhoone, majutusruum, ravi- ja hoolekandeasutus, kinnipidamishoone, restoran, büroohoone, kool, spordisaal, teater ja kirik.”;

7) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui hoones kasutatakse tekstiilset sisustusmaterjali, siis eeldatakse, et selle tuletundlikkus määratakse asjakohase standardi kohaselt.”;

8) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Rasksüttivat tekstiilset sisustusmaterjali tuleb kasutada:
1) hoone evakuatsiooniteel;
2) meelelahutushoone ja spordihoone ees- ja vahekardinates;
3) ööklubis;
4) sundraviteenuse osutamise ruumis;
5) kinnipidamishoones;
6) majutushoones;
7) hoolekandeasutuse hoones.”;

9) paragrahvi 12 lõike 6 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) ventilatsiooniruum, välja arvatud juhul, kui ventilatsiooniagregaat teenindab ühte tuletõkkesektsiooni;”;

10) paragrahvi 12 lõike 6 punkt 12 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 12 lõike 6 punktis 15 asendatakse sõna „peakaitsme” sõnadega „peakaitsmete summaarne”;

12) paragrahvi 20 lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kaablile, mis on veetud hoone alajaamaruumi või elektrijaotlasse hoonest väljastpoolt ega läbi hoone siseruume;”;

13) paragrahv 23 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 27 lõike 3 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Suurköögi väljatõmbekanalid, -mootorid, -kubud ja viimaste rasvapüüdurid tuleb puhastada järgides loetletud seadmete tootja ja paigaldaja hooldusjuhiseid või asjakohast standardit, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.”;

15) paragrahvi 27 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui köögikubule paigaldatakse kohtkustutussüsteem, ei tohi selles kasutatav kustutusaine tekitada või suurendada tulekahjuohtu. Kohtkustutussüsteemi valikul, projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb arvesse võtta paigaldamise koha eripära ja nõudeid. Eeldatakse, et kohtkustutussüsteem vastab nõuetele, kui on järgitud asjakohast standardit või muud tehnilist juhendit.”;

16) paragrahvis 28 asendatakse sõna „hoonesse” sõnaga „ehitisse”;

17) paragrahvi 29 pealkirja täiendatakse pärast sõna „tulekahjusignalisatsiooniandur” sõnadega „ja vingugaasiandur”;

18) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kui hoones, hoone osas või korteris on tahkekütusel töötav küttesüsteem, tuleb hoonesse, hoone osasse või korterisse paigaldada vähemalt üks autonoomne vingugaasiandur, järgides tootja juhiseid.”;

19) paragrahvi 30 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) maa-aluses mitmekorruselises garaažis või parklas;”;

20) paragrahvi 32 lõike 3 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) maa-alusesse mitmekorruselisse garaaži, parklasse või keldrisse ning muusse maa-alusesse ehitisse.”;

21) paragrahvi 37 lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) hoonesse, millel on rohkem kui kaheksa korrust või mis on kõrgem kui 28 meetrit;”;

22) paragrahvi 37 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Suitsueemaldussüsteemi rakendamine peab olema tagatud suitsukeskkonda sisenemata.”;

24) paragrahvi 39 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eeldatakse, et piksekaitse projekteerimisel, paigaldamisel ja hooldamisel lähtutakse asjakohasest tehnilisest normist.”;

25) paragrahvi 39 lõike 4 punkides 1–3 jäetakse välja sõnad „sõltumata hoone kõrgusest,”;

26) paragrahvi 40 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tuleohutuspaigaldise toitekaabel ja selle kinnitus peavad tagama tuleohutuspaigaldise elektritoite kogu nõutud tööaja jooksul. Tuleohutuspaigaldise elektrivarustuse projekteerimisel ja paigaldamisel on soovitatav lähtuda asjakohasest tehnilisest normist või standardist.”;

27) paragrahvi 47 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „avatäited” tekstiosaga „või muid teed kitsendada võivaid püsivalt kinnitatud elemente”;

28) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Kortermajas ja büroohoones tähistatakse korter, muu asjakohane ruum või uks nähtava numbri või numbrivahemikuga. Rohkem kui kolmekorruselises kortermajas ja büroohoones tähistatakse ka korrus nähtava numbriga.”;

29) paragrahvi 52 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Päästemeeskonna infopunkt rajatakse hoonesse, mis on varustatud automaatse või automaatse adresseeritud tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga ja automaatse tulekustutussüsteemiga.”;

30) määruse 8. peatükk tunnistatakse kehtetuks;

31) määruse lisas 2 asendatakse hoone kasutajate arvu reguleerivas tabeliosas läbivalt sõna „koht” sõnaga „magamiskoht”;

32) määruse lisa 2 täiendatakse märkusega järgmises sõnastuses:

„Märkus: II kasutusviisiga kahekorruselise hoone puhul peetakse inimeste üle arvestust magamiskohtade arvu järgi, võttes arvesse mõlemad korrused.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2021. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json