Teksti suurus:

Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2021, 7

Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord

Vastu võetud 16.02.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse § 42 lõike 7 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused, nõuded tuleohutusülevaatuse akti (edaspidi akt) sisule ja teabevahetuse korra.

§ 2.  Tuleohutusülevaatuse toimingud

  (1) Tuleohutusülevaatuse käigus:
  1) kontrollitakse visuaalselt territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavust tuleohutusnõuetele;
  2) kontrollitakse, kas nõutavad tuleohutuspaigaldised on ehitises olemas, töökorras ja hooldatud vastavalt kehtestatud tuleohutusnõuetele;
  3) kontrollitakse tuleohutusalast dokumentatsiooni;
  4) hinnatakse ehitises toimuva tegevuse vastavust ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osasid;
  5) kontrollitakse ehitise tuleohutust ja isikute valmisolekut tulekahju korral tegutseda, sealjuures evakuatsiooniõppust ei tehta.

  (2) Tuleohutusülevaatuse tulemused kajastatakse aktis.

§ 3.  Akti sisu

  (1) Akt peab sisaldama järgmist:
  1) tuleohutusülevaatuse tegija andmed;
  2) andmed ehitise ja territooriumi kohta;
  3) andmed ehitises ja territooriumil toimuva tegevuse kohta;
  4) andmed päästevahendite, tuleohutuspaigaldiste, küttesüsteemide ning muude süsteemide, seadmete ja paigaldiste olemasolu ja korrashoiu kohta;
  5) andmed ehituslike ja korralduslike tuleohutusnõuete täitmise kohta;
  6) andmed põlevmaterjali ladustamise kohta;
  7) andmed valmisoleku kohta tegutsemiseks tulekahju korral;
  8) tuleohutusülevaatuse käigus avastatud puuduste kirjelduse ja nende kõrvaldamise tähtajad.

  (2) Akti ei märgita puuduseid, mis kõrvaldatakse enne akti esitamist päästeinfosüsteemi.

§ 4.  Tuleohutusülevaatuse käigus avastatud puuduste kõrvaldamine ja teabevahetus

  (1) Tuleohutusülevaatuse käigus avastatud puuduste korral lepitakse kokku nende kõrvaldamise tähtajad, mis märgitakse akti kavandisse.

  (2) Tuleohutusülevaatuse tegija võimaldab pärast tuleohutusülevaatuse tegemist ehitise omanikul või valdajal tutvuda akti kavandiga.

  (3) Tuleohutusülevaatuse tegija esitab akti päästeinfosüsteemi hiljemalt 30 päeva jooksul tuleohutusülevaatuse tegemise kuupäevast.

  (4) Tuleohutusülevaatuse tegija kontrollib aktis märgitud puuduste kõrvaldamist 60 päeva jooksul alates puuduse kõrvaldamise tähtaja saabumisest.

  (5) Ohu korral, mis võib kaasa tuua ulatuslike tagajärgedega päästesündmuse või nõude peatada ehitise või selle territooriumi kasutamine või seadme töö, esitab tuleohutusülevaatuse tegija akti päästeinfosüsteemi hiljemalt kolme tööpäeva jooksul tuleohutusülevaatuse tegemise kuupäevast.

  (6) Tähtajaks kõrvaldamata puuduse kohta või lõikes 5 sätestatud juhul on Päästeametil õigus algatada riikliku järelevalve menetlus.

  (7) Tuleohutusülevaatuse käigus ei vahetata tuleohutusülevaatuse tegijat ilma mõjuva põhjuseta.

§ 5.  Tuleohutusülevaatuse tegemise erisused

  (1) Kui ehitise kasutusluba anti pärast 1. märtsi 2021 ja ehitis vastab tuleohutuse seaduse § 42 lõikes 1 sätestatud kriteeriumitele, korraldab selle omanik või valdaja tuleohutusülevaatuse hiljemalt kuue aasta möödumisel kasutusloa saamise kuupäevast.

  (2) Kui tuleohutusülevaatuse tegija teavitab Päästeametit, et ehitise kasutusotstarbe või muu eripära tõttu on ebaotstarbekas ehitise tuleohutusülevaatust korraldada, võib Päästeamet sellise ehitise omaniku või valdaja tuleohutusülevaatuse tegemisest vabastada.

  (3) Kui tuleohutusülevaatuse tegija hindab ehitises toimuva tegevuse ja ehitise tuleohutuks puudusteta, korraldab ehitise omanik või valdaja järgmise tuleohutusülevaatuse hiljemalt kuue aasta pärast.

  (4) Kui tuleohutusülevaatuse korraldamise tähtaega on pikendatud või kui Päästeamet on ehitise omaniku või valdaja tuleohutusülevaatusest käesoleva paragrahvi lõike 2 kohaselt vabastanud, kuid ehitise kasutusotstarvet, selles toimuvat tegevust või muud eripära on pärast seda muudetud, peab ehitise valdaja või omanik Päästeametit sellest teavitama.

§ 6.  Rakendussätted

  (1) Tuleohutuse seaduse § 42 lõike 1 punktis 1 nimetatud objektide kohta esitatakse akt Päästeametile hiljemalt 1. jaanuaril 2023.

  (2) Tuleohutuse seaduse § 42 lõike 1 punktis 2 nimetatud objektide kohta esitatakse akt Päästeametile hiljemalt 1. jaanuaril 2024.

  (3) Tuleohutuse seaduse § 42 lõike 1 punktis 3 nimetatud objektide kohta esitatakse akt Päästeametile hiljemalt 1. jaanuaril 2025.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. märtsil 2021. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json