Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine tulenevalt tuleohutuse seaduse muudatustest

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.03.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2021, 9

Siseministri määruste muutmine tulenevalt tuleohutuse seaduse muudatustest

Vastu võetud 16.02.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse § 111 lõike 9, § 32 lõike 4, § 36 lõike 6 ja päästeseaduse § 9 lõike 3 alusel.

§ 1.  Siseministri 30. augusti 2010. aasta määruse nr 41 „Küttesüsteemi puhastamise nõuded” muutmine

Siseministri 30. augusti 2010. aasta määruses nr 41 „Küttesüsteemi puhastamise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse tuleohutuse seaduse § 111 lõike 9 alusel.”;

2) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Korstnapühkija esitab päästeinfosüsteemi andmed küttesüsteemi puhastamisega seotud tegevuste, küttesüsteemi tehnilise seisukorra ja ohutuse kohta ning küttesüsteemi puhastamisega seotud isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi või nime ja registrikoodi, e-posti aadressi ning korstnapühkija ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kvalifikatsiooni nimetuse, kutsetunnistuse numbri ja selle kehtivuse andmed, e-posti aadressi ja telefoninumbri.”;

3) paragrahvi 6 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) määruse lisad 1 ja 2 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Siseministri 7. jaanuari 2013. aasta määruse nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” muutmine

Siseministri 7. jaanuari 2013. aasta määruses nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, ning tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määrusega kehtestatakse nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemi projekteerimisele, paigaldamisele, käitlemisele ja hooldamisele ning ehitiste kohta, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse, samuti automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tuleva tulekahjuteate edastamise ja sellest loobumise kord.”;

3) paragrahvi 2 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 2 täiendatakse punktiga 17 järgmises sõnastuses:

„17) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldaja – juriidiline isik, kes korraldab automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldust ja kellel on vastutav spetsialist tuleohutuse seaduse tähenduses või füüsiline isik, kes teeb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldust ja kellel on asjakohases standardis nimetatud kutse.”;

5) paragrahvi 5 lõikest 6 jäetakse välja sõnad „või autonoomne”;

6) määruse 3. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

3. peatükk
Automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tuleva tulekahjuteate edastamine Häirekeskusesse ja sellest loobumine
”;

7) paragrahvi 16 lõigetes 1–6, § 17 lõikes 4, § 28 pealkirjas ja tekstis ning lisa 2 pealkirjas asendatakse sõna „juhtima” sõnaga „edastama” vastavas käändes;

8) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Ehitise omanik ei pea lõike 2 kohaselt automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteateid Häirekeskusesse edastama, kui ta esitab Päästeametile asjakohase taotluse ja Päästeamet kooskõlastab selle. Päästeamet kooskõlastab taotluse, kui hindamise tulemusel selgub, et ehitises on automaatse teateedastussüsteemita tagatud tulekahju korral Häirekeskuse viivitamatu teavitamine ja kiire evakuatsioon ehitisest.”;

9) paragrahvi 17 lõikes 1 asendatakse sõnad „tuleb edastada” sõnaga „edastatakse”;

10) määrust täiendatakse §-ga 191 järgmises sõnastuses:

§ 191. Loobumine automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tuleva tulekahjuteate edastamisest Häirekeskusesse

Ehitise omanik, kes soovib loobuda automaatsesse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tuleva tulekahjuteate edastamisest Häirekeskusesse, esitab asjakohase taotluse kooskõlastamiseks Päästeametile. Päästeamet kooskõlastab taotluse, kui pärast loobumist on tulekahju korral tagatud Häirekeskuse viivitamatu teavitamine ja kiire evakuatsioon ehitisest.”;

11) paragrahvi 25 lõiget 3 täiendatakse viienda ja kuuenda lausega järgmises sõnastuses:

„Automaatse tulekahjusignalisatsiooni päevikut võib pidada elektroonses keskkonnas. Päeviku elektroonses keskkonnas tagatakse läbiviidud hoolduste andmetele juurdepääs automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanikule, hooldajale ja Päästeametile.”;

12) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Aastas tehakse kolm kvartaalset hooldust ja üks aastane hooldus, mis sisaldab nii kvartaalse kui ka aastase hoolduse käigus tehtavaid kontrolle.”;

13) paragrahvi 26 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Hoolduse tegemine vormistatakse aktiga, kasutades käesoleva määruse lisades 3 ja 4 kehtestatud vorme. Hooldaja võib täpsustada või täiendada hoolduse akti. Akt vormistatakse digitaalselt või paberil. Digitaalne akt saadetakse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanikule või tagatakse Päästeametile ja omanikule juurdepääs aktile elektroonses keskkonnas. Paberil vormistatud akti üks eksemplar antakse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi omanikule ja teine eksemplar jääb hooldajale. Hoolduse akt on kohustus säilitada vastavalt kas järgmise kvartaalse või aastase hoolduseni.”;

14) paragrahvi 27 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Üks kord aastas tuleb lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kvartaalsele kontrollile:”;

15) määrust täiendatakse paragrahviga 281 järgmises sõnastuses:

§ 281. Hooldustööde aktide muudetud vormide kasutuselevõtmine

Käesoleva määruse lisad 3 ja 4 võetakse uues sõnastuses kasutusele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 1. juulil 2021. a.”;

16) määruse lisad 3 ja 4 asendatakse uute lisadega (lisatud).

§ 3.  Siseministri 21. detsembri 2016. aasta määruse nr 38 „Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2016. aasta määruses nr 38 „Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) tuleohutusteenuse osutamise ning järelevalve- ja kooskõlastamismenetluse andmed;”;

2) paragrahvi 6 lõiget 4 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) lahingumoona klassifikaatorid.”;

3) paragrahvi 6 lõike 6 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Tuleohutusteenuse osutamise ning järelevalve- ja kooskõlastamismenetluse andmed on:”;

4) paragrahvi 6 lõiget 6 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) ehitise omaniku või valdaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood või nimi ja registrikood;”;

5) paragrahvi 6 lõiget 6 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) ehitise tuleohutusülevaatuse andmed, sealhulgas tuleohutusülevaatust teinud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, kvalifikatsiooni nimetus, kutsetunnistuse number ja selle kehtivusaeg;”;

6) paragrahvi 6 lõike 6 punktis 8 asendatakse sõnad „kemikaaliohu andmed” tekstiosaga „kemikaaliohutuse andmed, mis on seotud nii ohtliku ettevõtte kui suurõnnetuse ohuga ettevõtte andmetega käitise kohta ning nende kohustuslike dokumentidega”;

7) paragrahvi 6 lõiget 6 täiendatakse punktiga 151 järgmises sõnastuses:

„151) andmed küttesüsteemi puhastamisega seotud tegevuste, küttesüsteemi tehnilise seisukorra, ohutuse ja ehitamise kohta, ning küttesüsteemi puhastamisega seotud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või nimi ja registrikood, e-posti aadress ja telefoninumber ning korstnapühkija või pottsepa ees- ja perekonnanimi, isikukood, kvalifikatsiooni nimetus, kutsetunnistuse number ja selle kehtivusaeg ning e-posti aadress ja telefoninumber;”;

8) paragrahvi 6 lõiget 10 täiendatakse punktiga 121 järgmises sõnastuses:

„121) hinnang eluruumist tuleneva riski kohta;”;

9) paragrahvi 6 lõiget 10 täiendatakse punktiga 131 järgmises sõnastuses:

„131) eluhoone ühises kasutuses olevate pindade ja territooriumi ohutust iseloomustavad andmed;”;

10) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeandjale lisaks esitatakse Päästeametile pandud ülesannete täitmiseks infosüsteemi andmeid järgmiselt:
1) hädaabiteadete menetlemise andmekogu vastutav töötleja esitab päästesündmuse esialgsed andmed, sündmusele reageerinud ressursi andmed ning päästetöö juhi ees- ja perekonnanime päästetöö ja demineerimistöö tegemiseks;
2) politsei andmekogu vastutav töötleja esitab tulekahjus hukkunu ja vigastatu andmed ning vees uppunud isiku ja uppumisega seotud veeõnnetuse andmed ennetustöö tegemiseks;
3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi vastutav töötleja esitab nii ohtliku ettevõtte kui suurõnnetuse ohuga ettevõtte andmed käitise kohta, mis on nimetatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimääruse lisa jaotises IX, järelevalve tegemiseks ohtlikus ettevõttes ja suurõnnetuse ohuga ettevõttes õnnetuse ärahoidmise ja võimalike õnnetuste tagajärgede leevendamise ning avalikkuse teavitamise üle;
4) Eesti Kaitsevägi esitab infosüsteemi lõhkekehade leidude andmed demineerimistöö tegemiseks;
5) Eesti rahvastikuregistri vastutav töötleja esitab isikut identifitseerivad andmed järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle;
6) riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu vastutav töötleja esitab päästetööks valmis oleva isikkoosseisu andmed ja päästeametnike andmed päästetöö ja demineerimistöö tegemiseks;
7) ehitisregistri vastutav töötleja esitab ehitise ja ehitusprojektide andmed ehitusseadustiku kohaselt esitatavale ehitus- või kasutusloa eelnõule kooskõlastuse andmiseks, päästetöö ja demineerimistöö tegemiseks;
8) aadressiandmete süsteemi infosüsteemi vastutav töötleja esitab sündmuste, objektide, kohtade ja tegevuste aadressid päästetöö ja demineerimistöö tegemiseks;
9) kinnistusraamatu vastutav töötleja esitab kinnisasja omaniku andmed järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle;
10) kultuurimälestiste registri vastutav töötleja esitab ehitise muinsuskaitse alla võtmise andmed järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle ja päästetöö tegemiseks;
11) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teenusepakkuja, sealhulgas tulekahjuteate automaatne edastaja, esitab käesoleva määruse § 6 lõike 6 punktis 17 nimetatud andmed järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle ning päästetöö tegemiseks;
12) asjakohase kutsepädevusega isik esitab tehnosüsteemi andmed, käesoleva määruse § 6 lõike 6 punktis 151 nimetatud andmed, või ehitise tuleohutust kirjeldavad andmed, mis kirjeldavad tehnosüsteemi või ehitise vastavust nõuetele järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle;
13) kutseregistri vastutav töötleja esitab punktis 12 nimetatud asjakohase kutsepädevusega isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kvalifikatsiooni nimetuse, kutsetunnistuse numbri ja selle kehtivuse aja andmed isiku kutsepädevuse kontrollimiseks;
14) ehitise valdaja, kellel on kohustus esitada enesekontrolli tuleohutusaruanne, esitab aruandes nõutava info koos operatiivkaardiga järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle ja päästetöö tegemiseks;
15) tsiviilõigusliku lepingu alusel päästetööl ja ennetustööl osalev isik esitab andmed päästetöö ja ennetustöö tegemise kohta päästetöö ja ennetustöö tegemiseks.”;

11) paragrahv 71 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva määruse § 6 lõikes 4 sätestatud demineerimistöö andmeid säilitatakse infosüsteemis 75 aastat.”;

13) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva määruse § 6 lõike 6 punktis 151 nimetatud andmeid kajastatakse infosüsteemis isikustatuna viis aastat või järelevalvemenetluse lõpuni, pärast seda andmed umbisikustatakse.”;

14) paragrahvi 10 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Et teha kättesaadavaks info elukeskkonnast tulenevate ohtude kohta, luuakse päästeinfosüsteemi kaudu võimalus tutvuda järgmiste andmetega, välja arvatud isikuandmete ja muu teabega, mida õigusaktide alusel ei avaldata:
1) ehitise tuleohutusülevaatuse kohustuse täitmise andmed;
2) järelevalvemenetluse tulemusel jõustunud ettekirjutuste loetelu;
3) kemikaaliseaduses sätestatud ulatuses kemikaaliohutuse andmed, mis on seotud nii ohtliku ettevõtte kui suurõnnetuse ohuga ettevõtte andmetega käitise kohta ning nende kohustuslikud dokumendid.

(22) Päästeinfosüsteemi kantud küttesüsteemi puhastamisega seotud isikul on võimalik tutvuda temaga seotud ehitise või selle osa kütteseadme nimetuse ja liigi, kasutusse lubamise või mittelubamise, kasutuseloleku, kütte liigi ning korstnapühkija poolt küttesüsteemi puhastamise aktile kantud andmete ja ettepanekutega.”;

15) paragrahvi 10 lõike 7 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil – õnnetusjuhtumiga seotud andmeid ulatuses, mis on vajalik seadme, elektri või gaasi mõjul tekkinud õnnetusjuhtumi tekkepõhjuse väljaselgitamiseks ja menetlemiseks ning ennetustegevuseks;”;

16) paragrahvi 10 lõiget 7 täiendatakse punktidega 7–9 järgmises sõnastuses:

„7) Maksu- ja Tolliametil – asjakohase kutsepädevusega isiku kohta maksuseaduste ja maksukorralduse seaduse rikkumise ohu hindamiseks ja analüüsiks ning tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute tuvastamiseks;
8) Keskkonnaagentuuril – tulekahjude kohta keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamiseks;
9) Eesti Kaitseväel – lõhkematerjali kohta lõhkekehade identifitseerimiseks ja demineerimistöö tegemiseks.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. märtsil 2021. aastal.

Kristian Jaani
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

Lisa 3 Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kvartaalse hooldustöö akt

Lisa 4 Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi aastase hooldustöö akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json