Teksti suurus:

Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2021, 16

Päästeinfosüsteemi asutamine ja päästeinfosüsteemi pidamise põhimäärus

Vastu võetud 21.12.2016 nr 38
RT I, 29.12.2016, 3
jõustumine 01.01.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.04.2018RT I, 06.04.2018, 1609.04.2018
12.09.2018RT I, 18.09.2018, 121.09.2018
16.02.2021RT I, 23.02.2021, 901.03.2021

Määrus kehtestatakse päästeseaduse § 9 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Päästeinfosüsteemi asutamine ja selle pidamise eesmärk

  (1) Määrusega asutatakse päästeseaduse § 9 lõikes 1 sätestatud eesmärkidel andmekogu nimetusega päästeinfosüsteem (edaspidi infosüsteem). Infosüsteemi ametlik lühend on PÄIS.

  (2) Lisaks päästeseaduse § 9 lõikes 1 sätestatud eesmärkidele kasutatakse infosüsteemi andmeid Päästeameti toimingutega seonduvate tegevuste ja sündmuste analüüsimisel ning statistilistel eesmärkidel koos Päästeameti sisemise töökorralduse jaoks peetavate infosüsteemide andmetega.

§ 2.   Infosüsteemi vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Infosüsteemi vastutav töötleja on Päästeamet (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Infosüsteemi volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).

  (3) Infosüsteemi vastutav töötleja võib volitada andmete töötlemise teisele riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või hanke- või halduslepingu alusel eraõiguslikule isikule vastutava töötleja ettenähtud ulatuses.

§ 3.   Infosüsteemi andmete õiguslik tähendus

  Infosüsteemi kantud andmetel on informatiivne tähendus.

§ 4.   Infosüsteemi pidamine

  (1) Infosüsteemi peetakse digitaalse andmekoguna.

  (2) Infosüsteemi turbeaste on kõrge (H) ja andmete turvaklassid on järgmised:
[RT I, 06.04.2018, 16 - jõust. 09.04.2018]
  1) päästetööks valmisoleku, päästetöö ja demineerimistöö andmete turvaklass – K2T2S2;
  2) ehitise tulekahju, järelevalve- ja kooskõlastamismenetluse, tulekahjus hukkunu ja vigastatu, muus päästesündmuses hukkunu ja vigastatu andmete, vees uppunud isiku ja uppumisega seotud veeõnnetuse, ohutusalase nõustamise ning ohutusalase koolitus- ja teavitustegevuse andmete turvaklass – K1T2S2;
  3) ehitise automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga seotud andmete turvaklass – K3T2S2.

§ 5.   Andmekogudevaheline andmevahetus

  (1) Infosüsteem on liidestatud infosüsteemide andmevahetuskihiga (edaspidi X-tee).

  (2) Infosüsteemi vastutav töötleja võib seadusega või seaduse alusel kehtestatud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid ja saada andmeid teistest riigi, kohaliku omavalitsuse ja muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudest.

2. peatükk Infosüsteemi koosseis 

§ 6.   Infosüsteemi kantavad andmed

  (1) Infosüsteemi kantakse:
  1) päästetööks valmisoleku andmed;
  2) päästetöö andmed;
  3) demineerimistöö andmed;
  4) ehitise tulekahju andmed;
  5) tuleohutusteenuse osutamise ning järelevalve- ja kooskõlastamismenetluse andmed;
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]
  6) tulekahjus hukkunu ja vigastatu andmed;
  7) muus päästesündmuses hukkunu ja vigastatu andmed;
  8) vees uppunud isiku ja uppumisega seotud veeõnnetuse andmed;
  9) ohutusalase nõustamise andmed;
  10) ohutusalase koolitus- ja teavitustegevuse andmed.

  (2) Päästetööks valmisoleku andmed on:
  1) päästetööks valmis oleva isikkoosseisu andmed, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, isikukood, struktuuriallüksus, valvekoosseisu number, ametinimetus ja erivõimekused;
  2) päästetööks valmis oleva ning reservis oleva päästetehnika andmed, sealhulgas tehnika tüüp, identifitseerimisnumber ja nimetus.

  (3) Päästetöö andmed on:
  1) päästesündmuse esialgne info, sündmusele reageerinud ressurss ning päästetöö juhi ees- ja perekonnanimi;
  2) päästesündmuse täpsustatud liik, alaliik ja väljasõiduaste;
  3) päästesündmuse või objekti täpsustatud asukoht, sealhulgas aadress ja koordinaadid, ning asukoha kirjeldus;
  4) päästesündmuse kirjeldus päästemeeskonna või vabatahtliku päästemeeskonna saabudes;
  5) objekti omaniku või valdaja tehtud tulekustutus- või päästetegevus enne päästemeeskonna või vabatahtliku päästemeeskonna saabumist;
  6) päästetööl läbiviidud tegevused ja päästetöö liik;
  7) päästetöö tegevuse ja sündmuse täpsustav kirjeldus ning kasutatud vahendid;
  8) päästetööle kaasatud isiku ees- ja perekonnanimi;
  9) objektiga seotud isiku andmed, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood või sünniaeg ja elukoha aadress;
  10) hukkunu, vigastatu, päästetu, evakueeritu ja pääsenu andmed, sealhulgas nende arv, vanus ja sugu;
  11) päästetöö juhi hinnang sündmuse arvatava tekkepõhjuse ning oletatava põhjustaja kohta, sealhulgas ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, isikukood või sünniaeg ning elukoha aadress.

  (4) Demineerimistöö andmed on:
  1) demineerimistöö asukoht ja aeg;
  2) objektiga seotud isiku andmed, sealhulgas ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
  3) lõhkematerjali lokaliseerimise koht ja aeg;
  4) demineerimistööl läbiviidud tegevused ja demineerimistöö liik;
  5) demineerimistöö teostaja ja abijõu andmed, sealhulgas ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
  6) lõhkematerjali hävitamise aeg, koht, viis ja tulemus;
  7) lõhkamiseks kasutatud lõhkematerjali kogus ja liik;
  8) demineerimistööl kasutatud tehnika, vahendid ja erivahendid;
  9) demineerimistööl leitud eseme nimetus ja kogus;
  10) hukkunu, vigastatu, päästetu, evakueeritu ja pääsenu andmed, sealhulgas nende arv, vanus ja sugu;
  11) lahingumoona klassifikaatorid.
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

  (5) Ehitise tulekahju andmed on:
  1) täpsustatud sündmuse liik;
  2) täpsustatud sündmuse toimumiskoht;
  3) asustustihedus ja lähima naabri kaugus õnnetuspaigast, välja arvatud korrusmaja puhul;
  4) tulekolde asukoht ehitises;
  5) ehitise kasutusviis, kasutusotstarve ja kasutuses olek;
  6) elektriühenduse, akende ja uste seisund;
  7) tule ja suitsu leviku andmed;
  8) ehitise ehitusaasta ja kasutusloa olemasolu;
  9) ehitise materjal;
  10) ehitise kütteliik;
  11) kahjustada saanud sisustuse andmed;
  12) kahjustada saanud seadme ja tehnosüsteemi andmed;
  13) andmed enesekontrolli tuleohutusaruande kohustuse kohta ja ehitise viimase kontrollimise aeg;
  14) tuleohutuspaigaldise andmed, sealhulgas suitsuanduri paigaldamise nõuetekohasus;
  15) varalise kahju ja päästetud vara andmed;
  16) hukkunu, vigastatu, päästetu, pääsenu ja evakueeritu täpsustatud andmed, sealhulgas nende arv, vanus ja sugu;
  17) sündmuskohal menetlust läbiviinud päästeametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  18) sündmuskohal tehtud menetlustoimingud ja menetlused;
  19) tulekahju tekkepõhjuse andmed;
  20) tuleohutusnõude rikkumine;
  21) kindlustuse olemasolu;
  22) tulekahju põhjustaja sugu, vanus, sotsiaalne taust, suhtluskeel ja toimetulek;
  23) tulekahjuga seotud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi andmed, sellelt saabunud tulekahjuteate ja tulekahjuteate tühistamise andmed, sealhulgas tühistamise aeg, tühistaja, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
  24) tubakatoodete info.

  (6) Tuleohutusteenuse osutamise ning järelevalve- ja kooskõlastamismenetluse andmed on:
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]
  1) ehitise nimetus;
  11) ehitise omaniku või valdaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood või nimi ja registrikood;
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]
  2) ehitise asukoha andmed;
  3) ehitise kasutusviis, kasutusotstarve ja kasutuses olek;
  4) ehitamise aasta;
  5) ehitise kõrgus ja mõõtmed;
  6) ehitise kasutajate arv;
  7) andmed ehitise muinsuskaitse alla võtmise kohta;
  71) ehitise tuleohutusülevaatuse andmed, sealhulgas tuleohutusülevaatust teinud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood, kvalifikatsiooni nimetus, kutsetunnistuse number ja selle kehtivusaeg;
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]
  8) kemikaaliohutuse andmed, mis on seotud nii ohtliku ettevõtte kui suurõnnetuse ohuga ettevõtte andmetega käitise kohta ning nende kohustuslike dokumentidega;
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]
  9) enesekontrolli tuleohutusaruande andmed;
  10) enesekontrolli tuleohutusaruande täitja andmed;
  11) järelevalvet teostanud päästeametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja struktuuriüksus;
  12) läbiviidud menetluse andmed;
  13) ehitusprojekti andmed;
  14) ehitusprojekti koostaja ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
  15) tuleohutust kirjeldavad andmed;
  151) andmed küttesüsteemi puhastamisega seotud tegevuste, küttesüsteemi tehnilise seisukorra, ohutuse ja ehitamise kohta, ning küttesüsteemi puhastamisega seotud isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või nimi ja registrikood, e-posti aadress ja telefoninumber ning korstnapühkija või pottsepa ees- ja perekonnanimi, isikukood, kvalifikatsiooni nimetus, kutsetunnistuse number ja selle kehtivusaeg ning e-posti aadress ja telefoninumber;
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]
  16) tuleohutuspaigaldise olemasolu ja selle hooldamise andmed;
  17) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi andmed, selle oleku ja rikete andmed, sellelt saabunud tulekahjuteate ja tulekahjuteate tühistamise andmed, sealhulgas tühistamise aeg, tühistaja, kontaktisiku ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
  18) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi korrashoiu eest vastutava isiku ja automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi hooldaja ees- ja perekonnanimi ning telefoninumber;
  19) üld- ja detailplaneeringule kooskõlastuse andmise või sellest keeldumise andmed, sealhulgas planeeringu andmed, planeeringu koostaja ning kooskõlastaja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber või e-posti aadress, planeeringu esitamise kuupäev;
  20) ehitus- või kasutusloa eelnõule kooskõlastuse andmise või sellest keeldumise andmed, sealhulgas ehitise andmed, ehitise omaniku ning kooskõlastaja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber või e-posti aadress, omanikujärelevalve teostaja, automaatse tulekahjuteate edastussüsteemi olemasolu andmed, ehitaja andmed, ehitus- või kasutusloa taotluse esitamise kuupäev.

  (7) Tulekahjus hukkunu ja vigastatu andmed on:
  1) sugu;
  2) isikukood;
  3) hukkunu surmaaeg ja hukkunu leidmise aeg;
  4) viimane teadaolev kontakt hukkunuga;
  5) hukkunu asukoht sündmuskohal;
  6) hukkunu surma põhjus;
  7) vigastuse liik;
  8) terviseseisundi seos tulekahju puhkemise ja hukkumisega;
  9) hoones või tulekahju puhkemise kohas viibimise põhjus;
  10) eluviis, näiteks kas isik elas üksi ja millist tüüpi eluasemes;
  11) tulekahju oletatav tekkepõhjus ja ulatus;
  12) andmed selle kohta, kas tulekahju põhjustas hukkunu või vigastatu;
  13) viide sündmuskohal suitsetamisele, sealhulgas sigarettide maksumärgistus;
  14) hukkunu või vigastatu tuleohtu põhjustav käitumine, sealhulgas eluruumide tuleohutuse seisukord;
  15) viide sündmuskohal alkoholitarbimisele;
  16) joobeseisund;
  17) käitumine tulekahju korral;
  18) esmase tulekustutusvahendi olemasolu;
  19) evakuatsiooniandmed;
  20) varem tehtud kodukülastused sündmuskohal;
  21) varasemad tulekahjud sündmuskohal;
  22) varasem kokkupuude Päästeametiga;
  23) väliskeskkonna kirjeldus;
  24) sotsiaalne staatus;
  25) emakeel;
  26) eelnev karistatus, sealhulgas kehtiv karistus;
  27) eelnev kokkupuude sotsiaaltöötajaga;
  28) sotsiaaltöö üldine kirjeldus ja koostöövõimalused piirkonnas;
  29) sotsiaalne käitumine, sealhulgas lähedaste või sugulaste olemasolu, suhtlemine väljapoole leibkonda ning info- ja suhtluskanalite kasutamine;
  30) menetlust läbiviiva politseiametniku ametikoht ja telefoninumber;
  31) kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja kontaktisiku ametikoht ja telefoninumber.

  (8) Muus päästesündmuses hukkunu ja vigastatu andmed on:
  1) sugu;
  2) vanus;
  3) emakeel;
  4) sotsiaalne staatus;
  5) hukkunu surmaaeg ja hukkunu leidmise aeg;
  6) viimane teadaolev kontakt hukkunuga;
  7) hukkunu surma põhjus;
  8) vigastuse liik;
  9) terviseseisundi seos päästesündmuse tekkimisega, päästesündmusse sattumisega ja vigastada saamise või hukkumisega;
  10) päästesündmuse toimumiskohas viibimise põhjus;
  11) ohtu põhjustav käitumine, sealhulgas ohutusnõuete rikkumine;
  12) viide sündmuskohal alkoholitarbimisele;
  13) joobeseisund;
  14) elukoht asula täpsusega;
  15) menetlust läbiviiva politseiametniku ametikoht ja telefoninumber;
  16) kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja kontaktisiku ametikoht ja telefoninumber.

  (9) Vees uppunud isiku ja uppumisega seotud veeõnnetuse andmed on:
  1) sugu;
  2) isikukood;
  3) emakeel;
  4) sotsiaalne staatus;
  5) elukoht;
  6) eluviis, näiteks kas isik elas üksi ja millist tüüpi eluasemes;
  7) ujumisoskus;
  8) riietus;
  9) eelnev kokkupuude sotsiaaltöötajaga;
  10) terviseseisundi seos uppumisega;
  11) uppumisele vahetult eelnenud tegevus ja riskikäitumine, sealhulgas joobeseisund ja uppumisohtu põhjustav käitumine;
  12) veeõnnetuse toimumise aeg ja asukoht;
  13) uppunu leidmise aeg ja asukoht;
  14) väliskeskkonna kirjeldus;
  15) rannavalve olemasolu uppumiskoha vahetus läheduses;
  16) päästevahendi olemasolu veekogu lähiümbruses;
  17) laste puhul järelevalve olemasolu veekogu juures viibimisel;
  18) asustustihedus ja sündmuskoha ümbruses teiste inimeste olemasolu;
  19) veesõiduki ja päästevarustuse kasutamine;
  20) eelnev teade uppunu kadumisest;
  21) viimane teadaolev kontakt uppunuga;
  22) uppunu surmaaeg;
  23) uppunu surma põhjus;
  24) menetlust läbiviiva politseiametniku ametikoht ja telefoninumber.

  (10) Ohutusalase nõustamise andmed on:
  1) eluruumi valdaja ees- ja perekonnanimi;
  2) eluruumi valdaja telefoninumber;
  3) eluruumi valdaja elukoha aadress;
  4) eluruumi valdaja eluviis, sealhulgas andmed suitsetamise ja alkoholi tarbimise kohta;
  5) suhtluskeel;
  6) andmed eluruumi kasutaja füüsilise või vaimse erivajaduse kohta;
  7) eluruumi valdaja sissetuleku andmed;
  8) eluruumi valdaja leibkonnas elavate inimeste arv ja nende vanus;
  9) eluruumi valdaja haridustase;
  10) andmed eluruumi valdaja töötamise kohta;
  11) andmed selle kohta, kas eluruumi valdajale makstakse toimetulekutoetust või muud vajaduspõhist toetust;
  12) eluruumi andmed, sealhulgas eluruumi liik, ehitusmaterjal, põlemiskoormus, eluruumi elektrisüsteemi seisukorra andmed, küttesüsteemi seisukorra ja hoolduse andmed, andmed eluruumi tuleohutuspaigaldise kohta, andmed eluruumis lahtise tule kasutamise kohta, eluruumist tule leviku tõkestamiseks mõeldud vahendid ja andmed eluruumis toimunud tulekahju kohta;
  121) hinnang eluruumist tuleneva riski kohta;
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]
  13) eluruumivälise ohu andmed, sealhulgas territooriumil paiknev oht, naabritest tulenev oht, eluruumi asukoha kaugus elupäästevõimekusega komandost;
  131) eluhoone ühises kasutuses olevate pindade ja territooriumi ohutust iseloomustavad andmed;
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]
  14) eluruumi valdaja tuleohutusalase teadlikkuse andmed, sealhulgas teadlikkus hädaväljapääsust ja esmastest tulekustutusvahenditest;
  15) nõustamise läbiviija ees- ja perekonnanimi, regioon, struktuuriüksus ja nõustamise kestus.

  (11) Ohutusalase koolitus- ja teavitustegevuse andmed on:
  1) läbiviidud ennetustegevuse kuupäev;
  2) läbiviidud ennetustegevuse teenuse nimetus;
  3) läbiviidud ennetustegevuse projekti nimi;
  4) aadress, kus ennetustegevus läbi viidi;
  5) läbiviidud ennetustegevuse kestus;
  6) läbiviidud ennetustegevuses osalenute arv;
  7) läbiviidud ennetustegevuses osalenute suhtluskeel;
  8) selle asutuse või organisatsiooni nimi või objekti nimetus, kus ennetustegevus läbi viidi;
  9) ennetustegevuse läbiviija ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja struktuuriüksus.

3. peatükk Andmete töötlemine 

§ 7.   Andmeandjad

  (1) Infosüsteemi esitab andmeid Päästeamet.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeandjale lisaks esitatakse Päästeametile pandud ülesannete täitmiseks infosüsteemi andmeid järgmiselt:
  1) hädaabiteadete menetlemise andmekogu vastutav töötleja esitab päästesündmuse esialgsed andmed, sündmusele reageerinud ressursi andmed ning päästetöö juhi ees- ja perekonnanime päästetöö ja demineerimistöö tegemiseks;
  2) politsei andmekogu vastutav töötleja esitab tulekahjus hukkunu ja vigastatu andmed ning vees uppunud isiku ja uppumisega seotud veeõnnetuse andmed ennetustöö tegemiseks;
  3) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi vastutav töötleja esitab nii ohtliku ettevõtte kui suurõnnetuse ohuga ettevõtte andmed käitise kohta, mis on nimetatud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti järelevalve infosüsteemi põhimääruse lisa jaotises IX, järelevalve tegemiseks ohtlikus ettevõttes ja suurõnnetuse ohuga ettevõttes õnnetuse ärahoidmise ja võimalike õnnetuste tagajärgede leevendamise ning avalikkuse teavitamise üle;
  4) Eesti Kaitsevägi esitab infosüsteemi lõhkekehade leidude andmed demineerimistöö tegemiseks;
  5) Eesti rahvastikuregistri vastutav töötleja esitab isikut identifitseerivad andmed järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle;
  6) riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu vastutav töötleja esitab päästetööks valmis oleva isikkoosseisu andmed ja päästeametnike andmed päästetöö ja demineerimistöö tegemiseks;
  7) ehitisregistri vastutav töötleja esitab ehitise ja ehitusprojektide andmed ehitusseadustiku kohaselt esitatavale ehitus- või kasutusloa eelnõule kooskõlastuse andmiseks, päästetöö ja demineerimistöö tegemiseks;
  8) aadressiandmete süsteemi infosüsteemi vastutav töötleja esitab sündmuste, objektide, kohtade ja tegevuste aadressid päästetöö ja demineerimistöö tegemiseks;
  9) kinnistusraamatu vastutav töötleja esitab kinnisasja omaniku andmed järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle;
  10) kultuurimälestiste registri vastutav töötleja esitab ehitise muinsuskaitse alla võtmise andmed järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle ja päästetöö tegemiseks;
  11) automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teenusepakkuja, sealhulgas tulekahjuteate automaatne edastaja, esitab käesoleva määruse § 6 lõike 6 punktis 17 nimetatud andmed järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle ning päästetöö tegemiseks;
  12) asjakohase kutsepädevusega isik esitab tehnosüsteemi andmed, käesoleva määruse § 6 lõike 6 punktis 151 nimetatud andmed, või ehitise tuleohutust kirjeldavad andmed, mis kirjeldavad tehnosüsteemi või ehitise vastavust nõuetele järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle;
  13) kutseregistri vastutav töötleja esitab punktis 12 nimetatud asjakohase kutsepädevusega isiku ees- ja perekonnanime, isikukoodi, kvalifikatsiooni nimetuse, kutsetunnistuse numbri ja selle kehtivuse aja andmed isiku kutsepädevuse kontrollimiseks;
  14) ehitise valdaja, kellel on kohustus esitada enesekontrolli tuleohutusaruanne, esitab aruandes nõutava info koos operatiivkaardiga järelevalve tegemiseks tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle ja päästetöö tegemiseks;
  15) tsiviilõigusliku lepingu alusel päästetööl ja ennetustööl osalev isik esitab andmed päästetöö ja ennetustöö tegemise kohta päästetöö ja ennetustöö tegemiseks.
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

§ 71.   Muud isikud andmeandjana
[Kehtetu - RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

§ 8.   Andmete kandmine infosüsteemi

  (1) Andmete infosüsteemi kandmiseks volitatud isiku määrab vastutav töötleja.

  (2) Andmed kantakse infosüsteemi viivitamata vastavalt andmete infosüsteemi kandmise aluseks oleva teabe laekumisele, sündmuse toimumisele või toimingu või otsustuse tegemisele.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud volitatud isik vastutab tema poolt infosüsteemi kantud andmete õigsuse eest andmete infosüsteemi kandmise ajal.

  (4) Kui vastutav töötleja tuvastab infosüsteemis ebaõiged andmed või teda teavitatakse nendest, on ta kohustatud andmed parandama või nõudma kande tegijalt nende parandamist viie tööpäeva jooksul teate saamisest arvates.

§ 9.   Andmete säilitamine ja kustutamine

  (1) Infosüsteemi andmeid säilitatakse infosüsteemis 20 aastat andmete infosüsteemi kandmisest arvates.

  (11) Käesoleva määruse § 6 lõikes 4 sätestatud demineerimistöö andmeid säilitatakse infosüsteemis 75 aastat.
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

  (2) Isikustatuna kajastatakse andmeid infosüsteemis kaks aastat, pärast seda andmed umbisikustatakse, välja arvatud käesoleva määruse § 6 lõike 2 punktis 1, lõike 3 punktis 1, lõike 4 punktides 2 ja 5, lõike 5 punktis 17, lõike 6 punktides 10 ja 11, lõike 10 punktis 15 ning lõike 11 punktis 9 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2016, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (21) Käesoleva määruse § 6 lõike 6 punktis 151 nimetatud andmeid kajastatakse infosüsteemis isikustatuna viis aastat või järelevalvemenetluse lõpuni, pärast seda andmed umbisikustatakse.
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

  (3) Isikustatud andmete umbisikustamisega muudetakse isiku kohta käiv teave anonüümseks. Selleks muudetakse infosüsteemis andmevälju, mis võimaldavad isiku tuvastada.

  (4) Umbisikustamisega muudetakse anonüümseks järgmised isikuandmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood;
  3) sünniaeg;
  4) e-posti aadress;
  5) telefoninumber.
[RT I, 29.12.2016, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud säilitustähtaja möödumisel andmed kustutatakse.
[RT I, 29.12.2016, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (6) Käesoleva määruse § 6 lõikes 7 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemist viivitamata, kui tulekahju menetlemisel selgub, et sündmuskohalt leitud hukkunu ei surnud tulekahju tagajärjel.
[RT I, 29.12.2016, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (7) Käesoleva määruse § 6 lõikes 9 nimetatud andmed kustutatakse infosüsteemist viivitamata, kui veeõnnetuse menetlemisel selgub, et sündmuskohalt leitud hukkunu surma põhjus ei olnud vees uppumine.
[RT I, 29.12.2016, 3 - jõust. 01.01.2019]

4. peatükk Andmetele juurdepääs 

§ 10.   Juurdepääs infosüsteemi kantud andmetele

  (1) Infosüsteem on piiratud juurdepääsuga ja infosüsteemi kantud andmed on ette nähtud asutusesiseseks kasutamiseks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Infosüsteemi kantud andmed on juurdepääsupiiranguga õigusaktides sätestatu kohaselt.
[RT I, 18.09.2018, 1 - jõust. 21.09.2018]

  (21) Et teha kättesaadavaks info elukeskkonnast tulenevate ohtude kohta, luuakse päästeinfosüsteemi kaudu võimalus tutvuda järgmiste andmetega, välja arvatud isikuandmete ja muu teabega, mida õigusaktide alusel ei avaldata:
  1) ehitise tuleohutusülevaatuse kohustuse täitmise andmed;
  2) järelevalvemenetluse tulemusel jõustunud ettekirjutuste loetelu;
  3) kemikaaliseaduses sätestatud ulatuses kemikaaliohutuse andmed, mis on seotud nii ohtliku ettevõtte kui suurõnnetuse ohuga ettevõtte andmetega käitise kohta ning nende kohustuslikud dokumendid.
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

  (22) Päästeinfosüsteemi kantud küttesüsteemi puhastamisega seotud isikul on võimalik tutvuda temaga seotud ehitise või selle osa kütteseadme nimetuse ja liigi, kasutusse lubamise või mittelubamise, kasutuseloleku, kütte liigi ning korstnapühkija poolt küttesüsteemi puhastamise aktile kantud andmete ja ettepanekutega.
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

  (3) Juurdepääs infosüsteemi kantud andmetele on vastutava töötleja teenistujatel neile teenistus- või töökohustuste täitmiseks vastutava töötleja määratud ulatuses.

  (4) Juurdepääs infosüsteemi andmetele on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse töötajatel neile tööülesannete täitmiseks määratud ulatuses ning infosüsteemi arendaval või hooldaval isikul arendus- või hoolduslepingus sätestatud ulatuses ja tingimustel.

  (5) Juurdepääs infosüsteemi andmetele võimaldatakse juurdepääsuõiguse andmisega või andmete väljastamisega.

  (6) Infosüsteemi vastutav töötleja otsustab kolmandale isikule infosüsteemi andmetele juurdepääsu andmise kooskõlas õigusaktidega.
[RT I, 18.09.2018, 1 - jõust. 21.09.2018]

  (7) Infosüsteemist on õigus saada andmeid, sealhulgas statistilisi andmeid:
[RT I, 06.04.2018, 16 - jõust. 09.04.2018]
  1) Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametil – õnnetusjuhtumiga seotud andmeid ulatuses, mis on vajalik seadme, elektri või gaasi mõjul tekkinud õnnetusjuhtumi tekkepõhjuse väljaselgitamiseks ja menetlemiseks ning ennetustegevuseks;
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]
  2) Politsei- ja Piirivalveametil – korrakaitseliste ja süüteomenetluslike ülesannete täitmiseks;
  3) Häirekeskusel – hädaabiteate menetlemiseks;
  4) Siseministeeriumil – päästesündmuste kohta operatiivinformatsiooni kogumiseks ja analüüsimiseks;
  5) prokuratuuril – kriminaalmenetluse juhtimise tagamiseks;
  6) Kaitsepolitseiametil – julgeolekuasutuste seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks;
[RT I, 06.04.2018, 16 - jõust. 09.04.2018]
  7) Maksu- ja Tolliametil – asjakohase kutsepädevusega isiku kohta maksuseaduste ja maksukorralduse seaduse rikkumise ohu hindamiseks ja analüüsiks ning tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute tuvastamiseks;
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]
  8) Keskkonnaagentuuril – tulekahjude kohta keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamiseks;
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]
  9) Eesti Kaitseväel – lõhkematerjali kohta lõhkekehade identifitseerimiseks ja demineerimistöö tegemiseks.
[RT I, 23.02.2021, 9 - jõust. 01.03.2021]

§ 11.   Infosüsteemi andmetele juurdepääsu võimaldamise viisid

  (1) Juurdepääs infosüsteemi andmetele võimaldatakse:
  1) autentimisega veebiportaali kaudu;
  2) X-tee, veebiteenuse või muu turvalise elektroonilise andmevahetuskanali vahendusel;
  3) digitaalse või paberväljavõttega.

  (2) Andmesubjektile või tema seaduslikule esindajale võimaldatakse juurdepääs infosüsteemi andmetele vaid käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud viisil.

§ 12.   Infosüsteemi andmete väljastamine

  (1) Andmeid väljastatakse infosüsteemi vastutava töötleja kehtestatud korras. Andmed väljastatakse digitaalselt või paberil.

  (2) Andmeid väljastatakse:
  1) teabenõude täitmisega kooskõlas avaliku teabe seadusega;
  2) päringule või taotlusele vastamisega.

  (3) Andmesubjektil või tema seaduslikul esindajal on õigus saada Päästeametilt kõiki tema kohta infosüsteemi kantud andmeid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (4) Muul isikul, haldusorganil ja kohtul on õigus saada infosüsteemist andmeid juhul, kui andmete saamiseks on õiguslik alus.

  (5) Teavet, mis põhineb tähelepanekutel ja hinnangutel, väljastatakse andmesubjektile ainult juhul, kui see ei kahjusta teise isiku õigusi ja vabadusi.

  (6) Andmeid väljastatakse tasuta, välja arvatud avaliku teabe seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud juhtudel.

  (7) Päästeamet peab arvestust, kellele, mis eesmärgil, millal, kuidas ja missuguseid andmeid väljastati.

§ 13.   Statistiliste andmete väljastamine

  (1) Vastutav töötleja võib õigusaktides ettenähtud juhtudel väljastada infosüsteemi andmeid statistilistel eesmärkidel kasutamiseks.

  (2) Andmed väljastatakse kujul, mis ei võimalda isikuid tuvastada.

§ 14.   Infosüsteemi andmete edastamine välisriigile

  Välisriigile võib andmeid edastada Euroopa Liidu õigusest tuleneva kohustuse täitmiseks, rahvusvahelise konventsiooni, välislepingu või riigiasutuste koostöölepinguga ettenähtud juhtudel ja korras.

5. peatükk Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded 

§ 15.   Vastutava töötleja ülesanded

  Vastutav töötleja:
  1) tagab infosüsteemi pidamise õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt;
  2) rakendab infosüsteemis sisalduvate andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid;
  3) vastutab isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
  4) korraldab infosüsteemi arendamist;
  5) vastutab infosüsteemi andmete nõuetekohase väljastamise eest;
  6) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu infosüsteemile.

§ 16.   Volitatud töötleja ülesanded

  Volitatud töötleja tagab infosüsteemi majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ning selle tehnilise valmisoleku teenusleppes kokkulepitud ulatuses ja korras.

6. peatükk Järelevalve teostamine, infosüsteemi rahastamine ja selle likvideerimine 

§ 17.   Järelevalve teostamine

  Järelevalvet infosüsteemi pidamise üle teeb Riigi Infosüsteemi Amet ja Andmekaitse Inspektsioon õigusaktides sätestatud pädevuse kohaselt.
[RT I, 18.09.2018, 1 - jõust. 21.09.2018]

§ 18.   Andmete logimine

  (1) Infosüsteemi kasutamise õiguspärasust kontrollitakse tarkvaraliste ja organisatsiooniliste meetmetega. Iga infosüsteemi tehtud päringu või kande kohta säilitatakse vähemalt järgmised andmed:
  1) kasutaja nimi;
  2) päringu või kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

  (2) Logitud andmeid säilitatakse kaks aastat päringu või kande tegemisest arvates.

§ 19.   Infosüsteemi likvideerimine

  (1) Infosüsteemi likvideerimise otsustab valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Infosüsteem likvideeritakse kooskõlas arhiiviseaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud nõuetega.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 20.   Rakendussätted

  (1) Infosüsteemi andmete vastavus käesoleva määruse § 4 lõikes 2 sätestatud turvaklassidele tagatakse hiljemalt 1. jaanuaril 2018. aastal.

  (2) Kuni infosüsteemi andmete turvaklassidele vastavuse tagamiseni või 1. jaanuarini 2018. aastal on infosüsteemi turvaklass K1T2S1.

  (3) Enne 1. jaanuari 2017. aasta päästeinfosüsteemi kogutud hädaabiteate menetlemise andmeid säilitatakse hädaabiteadete menetlemise andmekogus seal sätestatud säilitamistähtaja lõpuni. Säilitamistähtaja möödumisel andmed kustutatakse.

  (4) Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2017. aastal.

  (5) Käesoleva määruse § 9 lõiked 2 ja 4–7 jõustuvad 1. jaanuaril 2019. aastal.

/otsingu_soovitused.json