Teksti suurus:

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2022, 5

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 21.02.2022 nr 10

Määrus kehtestatakse keskkonnatasude seaduse § 333 lõike 3 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” muutmine

Keskkonnaministri 5. aprilli 2011. a määruse nr 22 „Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord” lisa 2 osa „Märkused” täiendatakse uue märkusega 11 järgmises sõnastuses:

„11. Jahutusvee väljalaskme puhul täidetakse veerg 5.1 saasteaine kontsentratsiooni väärtusega keskkonnaministri 8. novembri 2019. a määruse nr 61 „Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused” § 9 lõigete 31 ja 32 kohaselt. Veeru 5.1 saasteaine kontsentratsiooni väärtuse arvutamiseks lahutatakse suublasse juhitava jahutusvee saasteainete kontsentratsioonist jahutusveeks võetud vee saasteainete kontsentratsioonid. Juhul kui saasteainete kontsentratsioonide vahe on alla 20% jahutusveeks võetud vee saasteainete kontsentratsioonist, siis märgitakse veerus 5.1 saasteainete kontsentratsioonide väärtuseks „0”.”

§ 2.  Rakendussäte

Määrust rakendatakse alates 2022. aasta 1. jaanuarist.

Erki Savisaar
Minister

Meelis Münt
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json