Teksti suurus:

Radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise tingimused

Väljaandja:Tervise- ja tööminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2022, 11

Radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise tingimused

Vastu võetud 17.02.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 1612 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse radiofarmatseutilise preparaadi ja uuritava diagnostilise ravimina kasutatava radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise tingimused ja kord ning nõuded vastutava isiku kvalifikatsioonile.

§ 2.  Radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise tingimused

  (1) Radiofarmatseutilise preparaadi valmistamine peab toimuma ruumides, mis vastavad radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise loa tingimustele ja kiirgusseaduses sätestatud nõuetele.

  (2) Radiofarmatseutilise preparaadi valmistamine peab toimuma kooskõlas radiofarmaatsia hea tava juhendiga radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamise kohta (cGRPP) ja radiofarmaatsia hea tava juhendiga väikeses mahus radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamiseks.

§ 3.  Nõuded radiofarmatseutilise preparaadi valmistamisega seotud personalile

  (1) Radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise loa omaja määrab järgmised isikud:
  1) radiofarmatseutilise preparaadi nõuetekohase valmistamise eest vastutav isik (edaspidi valmistamise eest vastutav isik);
  2) radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise kvaliteedisüsteemi tagamise eest vastutav isik (edaspidi kvaliteedisüsteemi eest vastutav isik).

  (2) Valmistamise eest vastutava isiku kohustused on:
  1) preparaadi valmistamiseks kasutatavate materjalide spetsifikatsioonidele vastavuse kontrollimine ja hindamisjuhendi koostamine;
  2) preparaadi nõuetele vastavuse kontrollimine, mille põhjal otsustatakse preparaadi vabastamine või tagasilükkamine;
  3) preparaadi valmistamise protseduuride, spetsifikatsioonide ja tööjuhendite väljatöötamine ja kinnitamine;
  4) vajaliku väljaõppe ja kvalifikatsiooniga personali värbamises osalemine ja asjakohase koolitamise korraldamine, lähtudes riskihindamise tulemustest;
  5) preparaadi valmistamisega seotud personali ametijuhendite koostamine, milles on kehtestatud personali tööülesanded ja vastutusala;
  6) kõrvalekallete uurimine ning vajalike parandus- ja ennetusmeetmete võtmine;
  7) preparaadile kehtestatud spetsifikatsioonide (identsus, aktiivsus, kvaliteet ja puhtus) täpne määratlemine ja vastavuse tagamine.

  (3) Kvaliteedisüsteemi eest vastutava isiku kohustused on:
  1) kvaliteedisüsteemi loomine ja haldamine ning selle toimimise tagamine, arvestades muu hulgas kiirgusseaduse §-s 39 sätestatud kohustusi;
  2) dokumendihalduse korraldamine vastavalt §-s 5 sätestatud dokumenteerimise nõuetele;
  3) riskipõhisest auditiplaanist lähtuvalt perioodiliste auditite tegemine, mille eesmärk on valmistatava preparaadi kvaliteedi tagamiseks kontrollida protseduuride ja tegevuste vastavust kehtestatud korrale;
  4) töökorralduse koordineerimine, sealhulgas preparaadi valmistamisega seotud personali radioaktiivsete ainete ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega seonduva koolituse ning radioaktiivsete jäätmete käitlemise regulaarse kontrolli tagamine vastavalt kiirgusseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatule;
  5) kirjalike juhiste koostamine preparaadi valmistamise ja kvaliteedikontrolli ruumidesse sisenemiseks ning preparaadi valmistamise ruumide tasapindade desaktiveerimiseks;
  6) iga testitava töölõigu kvaliteedikontrolli tarbeks detailsete kirjalike juhiste koostamine, vajaduse korral kvaliteedikontrolli tegemine ja tulemuste dokumenteerimine;
  7) kaebuste vastuvõtmise ja lahendamise juhendi koostamine ning kaebuste dokumenteerimine.

  (4) Valmistamise eest vastutaval isikul peab olema ülikoolis omandatud akadeemiline kraad arstiteaduse, farmaatsia, geenitehnoloogia, bioloogia, meditsiinitehnika ja -füüsika või muul valdkonnaga seotud erialal või radioloogiatehniku kvalifikatsioon või farmatseudi kvalifikatsioon või vastav välisriigi kvalifikatsioon ning vähemalt kaheaastane radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamise kogemus viimase viie aasta jooksul.

  (5) Kvaliteedisüsteemi eest vastutav isik peab olema läbinud kvaliteedispetsialisti kutsestandardile vastava tasemeõppe või tal peab olema piisav kvaliteedijuhtimisalane töökogemus, et täita kvaliteedisüsteemi eest vastutava isiku ülesandeid. Kui sama isik täidab nii valmistamise eest vastutava isiku kui ka kvaliteedisüsteemi eest vastutava isiku ülesandeid, kohaldatakse mõlema vastutava isiku kohta käivaid nõudeid.

  (6) Valmistamisega ja kvaliteedikontrolliga tegeleval personalil peab olema ülikoolis omandatud akadeemiline kraad arstiteaduse, farmaatsia, geenitehnoloogia, bioloogia, meditsiinitehnika ja -füüsika või muul valdkonnaga seotud erialal või radioloogiatehniku kvalifikatsioon või farmatseudi kvalifikatsioon või vastav välisriigi kvalifikatsioon. Võimaluse korral tuleb töö korraldada nii, et radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise ja kvaliteedikontrolliga ei tegele üks ja sama isik.

  (7) Personalile peavad olema tagatud tööülesannete täitmiseks vajalikud koolitused ühe aasta jooksul pärast tööle asumist ning edaspidi täiendkoolitused vastavalt riskihindamise tulemustele.

  (8) Aseptiliste preparaatide valmistamise toiminguid tegev personal peab läbima aseptilise protsessi simulatsiooni (media fill) enne tööle asumist ja edaspidi vähemalt üks kord aastas.

§ 4.  Nõuded radiofarmatseutilise preparaadi kvaliteedikontrollile ja ruumidele

  (1) Müügiloaga generaatorite ja komplektide abil valmistatud preparaatide puhul tuleb teha kvaliteedikontrolli analüüsid vastavalt tootja instruktsioonidele.

  (2) Kui radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamiseks kasutatakse müügiloata komponente, kontrollib kvaliteedisüsteemi eest vastutav isik kõiki toiminguid, et tagada preparaatide kvaliteet.

  (3) Radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamisel tuleb järgida tervise- ja tööministri 3. detsembri 2014. a määruses nr 69 „Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu” sätestatud asjakohaseid käitlemisnõudeid, sealhulgas steriilsete preparaatide valmistamisel, ning kiirgusseaduses sätestatud nõudeid kiirguskaitse tagamisel. Saastumisriski maandamiseks peab steriilse mitmeannuselise radiofarmatseutilise preparaadi jagamine ühe annuse kaupa süstaldesse toimuma vahetult pärast valmistamist, üksikannusega süstlaid võib säilitada kuni manustamise ajani maksimaalselt 10 tundi. Kui patsientide ravi või konkreetse preparaadi keemilisi omadusi arvesse võttes ei ole kohene jaendamine võimalik või otstarbekas, võib üksikannuste võtmine mitmeannuselisest pakendist toimuda vahetult enne patsiendile manustamist. Steriilse preparaadi jaendamine pikema aja jooksul pärast valmistamist peab olema põhjendatud ja põhjendus dokumenteeritud.

  (4) Ruumides tuleb tagada materjalide ja seadmete nõuetekohane käitlemine, et vältida ainete segunemist, saastumist või kokkupuudet teiste materjalide, ainete, personali ja keskkonnaga, millel võib olla mõju preparaadi kvaliteedile.

  (5) Radioaktiivseid materjale tuleb säilitada, töödelda, pakendada ja kontrollida ainult selleks ettenähtud ruumis, mis vastab kiirgusseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele. Ruumis ei tohi olla muud kui käitlemiseks vajalik sisseseade ja töövahendid.

  (6) Radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamise ja kvaliteedikontrolli kontrollialasse kuuluvatesse ruumidesse võimaldatakse juurdepääs läbi lüüsi ja üksnes volitatud töötajatele. Külastajad, puhastusteenistus ja muu personal peavad järgima preparaatide valmistamise ja kvaliteedikontrolli ruumidesse sisenemiseks kirjalikke juhiseid. Pärast ruumide hooldust või remonti tuleb ruumid saastusest puhastada.

  (7) Vajaduse korral peavad töökohad olema klassifitseeritud ja märgistatud kontrollialaks ja jälgimisalaks ning töökoha iseloomulikud riskid peavad olema kuvatud vastavalt kiirgusseaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatule.

  (8) Tuleb võtta vajalikud meetmed, et vältida ioniseeriva kiirguse või radioaktiivse saaste levikut üle lubatud taseme kontrollialadelt väljapoole ning kaitsta kontrolliala osakeste ja mikroobidega saastumise eest.

  (9) Radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamisel tuleb puhtusklasside nõuete täitmisel järgida sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 21 „Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele” lisas sätestatud nõudeid.

  (10) Radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamise ruumide tasapinnad, sealhulgas laed, põrandad ja sisseseade, peavad preparaatide ettevalmistamise ja kvaliteedikontrolli alas radioaktiivse saastamise likvideerimiseks olema kergesti puhastatavad, desinfitseeritavad ja desaktiveeritavad. Tasapindu tuleb regulaarselt puhastada.

  (11) Radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamisel kasutatavad seadmed peavad olema ettenähtud otstarbeks regulaarselt kvalifitseeritud vastavalt riskihindamisele ning kvalifitseerimised tuleb dokumenteerida. Radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamiseks kasutatavaid mõõteseadmeid tuleb regulaarselt kalibreerida nende täpsuse suhtes.

  (12) Kõik radiofarmatseutiliste preparaatide pakendid peavad olema märgistatud. Märgistus peab olema loetav ning püsima pakendil valmistamisest kuni toote kasutamiseni või hävitamiseni.

  (13) Radiofarmatseutilise preparaadi doos peab olema patsiendipõhine ning see peab olema märgitud pakendile koos aktiivsuse ja sellele vastava kellaaja ja kuupäevaga.

  (14) Pakendid ja transportimisel kasutatavad konteinerid peavad võimalikult tõhusalt kaitsma personali radioaktiivsuse eest, samuti tagama toote kvaliteedi selle säilitamise, väljastamise ja kasutamise jooksul.

  (15) Patsiendi vererakkude märgistamisel radionukliididega tuleb aseptikareeglitest kinni pidada ning ristsaastumise vältimiseks peab protseduur toimuma teistest valmistamistegevustest eraldi asuvas ruumis. Ühise riietusruumi kasutamise korral peab olema tehtud riskihindamine, mis dokumenteeritakse. Kõik lähtematerjalid peavad olema identifitseeritud ning kasutada võib vaid inimtervishoius kasutamiseks sertifitseeritud materjale ja reagente. Kõikide reagentide, materjalide ja lahuste spetsifikatsioonide vastavus nõutud standarditele peab olema dokumenteeritud.

  (16) Radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamisel tehakse kvaliteedikontroll, steriilsust kontrollitakse mikrobioloogialaboris vastavalt Euroopa farmakopöa reeglitele.

§ 5.  Nõuded radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise dokumentatsioonile

  (1) Kõik radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise protseduurid peavad olema dokumenteeritud. Iga protseduuri kohta peab olema koostatud kirjalik tööjuhend. Tööjuhendeid ja protseduuri kirjeldavaid dokumente säilitatakse vähemalt kaks aastat, kõrvalekallete ja vigadega seotud dokumente vähemalt viis aastat.

  (2) Kvaliteedisüsteemi mittevastavused dokumenteeritakse ning võetakse korrigeerivad ja ennetavad meetmed, mida kontrollitakse järgmise auditi käigus. Auditi tulemusi säilitatakse vähemalt viis aastat.

  (3) Kaebuste vastuvõtmisel ja lahendamisel lähtutakse kirjalikust juhendist ning kaebused dokumenteeritakse. Kaebusi tuleb uurida, et selgitada välja asjaolud ja põhjus, et vajaduse korral võtta korrigeerivad ja ennetavad meetmed.

  (4) Üks aasta pärast valmistatud radiofarmatseutiliste preparaatide kehtivusaja lõppu tuleb säilitada:
  1) kõikide materjalide, abiainete ja radioaktiivsete toodete ostu- ja kontrollidokumendid;
  2) preparaadi valmistamise dokumendid, kvaliteedikontrolli tulemused ja vabastamisotsused;
  3) labori puhastamise ja hooldamisega seotud dokumendid;
  4) töövahendite kalibreerimist, kasutamist, puhastamist ja hooldust puudutavad dokumendid;
  5) radioaktiivsete materjalide transpordidokumendid;
  6) mikrobioloogilise ja osakeste monitooringu dokumendid;
  7) logid temperatuuri kohta (eriti külmikud ja sügavkülmad);
  8) kvalifitseerimise ja valideerimise protokollid.

  (5) Radioaktiivse saaste monitooringu ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise dokumente tuleb säilitada vastavalt kiirgusseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tähtaegadele.

  (6) Viis aastat pärast dokumendi loomise kuupäeva tuleb säilitada:
  1) tootedefektid ja mittevastavused, kõrvalekalded tööjuhendites kehtestatust;
  2) süsteemimuudatused;
  3) kaebused ja nende lahendused ning preparaadi tagasikutsumised.

  (7) Personali koolituse ning täiendõppe kirjeldusi ja seotud dokumente tuleb säilitada kaks aastat pärast töötaja töölt lahkumist või seitse aastat pärast dokumendi loomist, sõltuvalt sellest kumb ajavahemik on pikem.

  (8) Tööeeskirju, ametijuhendeid ja tööjuhendeid, sealhulgas kvaliteedikontrolli analüüsieeskirju, tuleb säilitada viis aastat pärast dokumendi kehtetuks muutumise kuupäeva.

  (9) Radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise loa omaja peab arvestust radiofarmatseutiliste preparaatide valmistamise kohta ning esitab Ravimiametile iga aasta 1. veebruariks järgmised andmed:
  1) valmistatud preparaatide arv;
  2) vabastatud preparaatide arv;
  3) preparaadi kasutamisel esinenud kõrvaltoimete loetelu koos kirjeldusega ning hinnang kõrvaltoime ja preparaadi seotuse kohta.

§ 6.  Lepingud kolmandate osapooltega

  Radiofarmatseutilise preparaadi valmistamise loa omaja võib sisse osta teenuseid, mis on vajalikud preparaadi valmistamise erinevates etappides. Sisseostetavad teenused peavad olema selgelt kindlaks määratud ja kontrollitud ning poolte vahel kirjalikult kokku lepitud, et vältida arusaamatusi, mis võivad seada ohtu preparaadi või valmistamistoimingu kvaliteedi.

§ 7.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 3 lõige 7 jõustub 1. juulil 2023. a.

  (2) Määruse § 4 lõige 9 jõustub 1. jaanuaril 2024. a.

Tanel Kiik
Tervise- ja tööminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json