Teksti suurus:

Võlanõustaja täienduskoolitus

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2022, 13

Võlanõustaja täienduskoolitus

Vastu võetud 22.02.2022 nr 22

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 45 lõike 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse võlanõustaja täienduskoolituse kava ning nõuded koolituse mahule ja sisule.

§ 2.  Täienduskoolituse maht ja sisu

  (1) Võlanõustaja koolitus (edaspidi koolitus) koosneb seitsmest moodulist, praktikast ja lõpueksamist:
  1) I moodul „Üldteadmised võlanõustamisest” – 22 tundi;
  2) II moodul „Nõustajatöö korraldamine, nõustamisoskused ja -tehnikad” – 21 tundi;
  3) III moodul „Kliendi võlasituatsioonid ja erinevad lahendused” – 58 tundi;
  4) IV moodul „Inkassomenetlused” – 10 tundi;
  5) V moodul „Kohtumenetlused võlgade sissenõudmiseks” – 22 tundi;
  6) VI moodul „Täitemenetlused” – 21 tundi;
  7) VII moodul „Maksejõuetusmenetlused” – 22 tundi;
  8) praktika ja eksami sooritamine – 54 tundi.

  (2) Koolitusmoodulite nõutav minimaalne maht on 230 tundi.

  (3) Tunni pikkus on 45 minutit.

  (4) Koolituse kava on esitatud määruse lisas.

§ 3.  Täiendavad nõuded

  (1) Koolituse õppekavarühm on sotsiaaltöö ja nõustamine.

  (2) Koolituse lõpetamise tingimusteks on auditoorses töös aktiivne osalemine, testide edukas sooritamine, praktika läbimine ja praktikaaruande esitamine ning lõpueksami sooritamine.

  (3) Koolituse lõpetamise järel väljastab koolituse korraldaja tunnistuse, millele märgitakse:
  1) koolituse läbinud isiku nimi ja isikukood;
  2) koolitust korraldava asutuse või isiku nimi, registrikood, aadress ja tegevusloa number;
  3) läbitud õppekava nimetus;
  4) koolituse toimumise aeg ning maht akadeemilistes tundides;
  5) tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;
  6) tunnistuse number.

  (4) Koolitust läbiviival õppejõul peab olema vähemalt magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon majandus-, õigus-, sotsiaal- või haridusvaldkonnas ning töökogemus võlanõustajana.

  (5) Õppejõul on õigus kaasata koolituse läbiviimisse valdkonna eksperti.

§ 4.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalkaitseministri 22. märtsi 2016. a määrus nr 20 „Võlanõustaja täienduskoolituse kava” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrust kohaldatakse alates 1. maist 2022. a korraldatavatele koolitustele.

Signe Riisalo
Sotsiaalkaitseminister

Maarjo Mändmaa
Kantsler

Lisa Võlanõustaja täienduskoolituse kava

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json