Teksti suurus:

Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.02.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.02.2022, 16

Nõuded väärtpaberite pakkumise teabedokumendile

Vastu võetud 21.02.2022 nr 7

Määrus kehtestatakse väärtpaberituru seaduse § 15 lõike 6 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimis- ja kohaldamisala

  (1) Määrusega sätestatakse väärtpaberite pakkumiste kohta teabe avaldamise nõuded, sealhulgas nõuded teabe sisule, ja täpsemad nõuded nendest pakkumistest teavitamisele.

  (2) Määrust kohaldatakse nende väärtpaberite pakkumistele, mille koguväärtus väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul on 1 000 000–5 000 000 eurot.

  (3) Määrust ei kohaldata, kui:
  1) väärtpaberite pakkumise kohta on koostatud investeerimise põhiteabedokument Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2020/1503 artikli 23 tähenduses;
  2) pakutavad väärtpaberid võetakse või on kauplemisele võetud kauplemiskohas väärtpaberituru seaduse § 3 lõike 1 tähenduses;
  3) väärtpaberite pakkumise kohta on avalikustatud teave, mis vastab väärtpaberituru seaduse § 3 lõikes 1 sätestatud kauplemiskoha poolt väärtpaberite pakkumise või kauplemiskohas kauplemisele võtmise korral koostatavale ja avalikustatavale teabele kehtestatud reeglitele sõltumata sellest, kas väärtpaberitega kaubeldakse kauplemiskohas või mitte;
  4) väärtpaberite pakkumise kohta on koostatud vabatahtlikus korras prospekt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) 2017/1129 artikli 4 lõike 1 tähenduses; või
  5) väärtpaberite pakkumise kohta on juba koostatud prospekt rahandusministri 9. jaanuari 2006. a määruse nr 4 „Nõuded väärtpaberite avaliku pakkumise, kauplemis- ja noteerimisprospektile” alusel.

§ 2.  Üldsätted

  (1) Väärtpaberite emitent peab väärtpaberite pakkumise, mille koguväärtus väärtpaberite pakkumise üheaastase ajavahemiku jooksul on 1 000 000–5 000 000 eurot, korraldamiseks koostama teabedokumendi (edaspidi teabedokument).

  (2) Teabedokument kehtib 12 kuud selle avalikustamisest arvates, tingimusel et seda on seoses olulise muudatuse või hiljutise arenguga, mis võib investorite hinnangut mõjutada, vajalikul määral ajakohase teabega täiendatud.

  (3) Vastutus teabedokumendis ja selle lisas sisalduva teabe õigsuse eest lasub isikul või isikutel, kes on teabedokumendis esitatud teabe õigsuse eest vastutavana märgitud. Teabe õigsuse eest võib vastutavana märkida emitendi, emitendi juht-, haldus- või järelevalveorgani, väärtpaberite pakkuja, väärtpaberituru kauplemiskohas kauplemisele võtmise taotleja või väärtpaberite pakkumise garantii või tagatise andja.

  (4) Teabe õigsuse eest vastutavana märgitud isik või isikud hüvitavad väärtpaberi omanikule põhjustatud kahju, mis tuleneb erinevusest tegelikkuse ning teabedokumendis ja selle lisas esitatud olulise teabe vahel, kui teabe õigsuse eest vastutavana märgitud oli või oleks pidanud olema nimetatud erinevustest teadlik. Eeltoodut kohaldatakse ka teabedokumendis või selle lisas esitatud olulise teabe mittetäielikkuse korral.

§ 3.  Nõuded teabedokumendi koostamisele ja avalikustamisele

  (1) Teabedokument koostatakse kooskõlas määruse lisas „Teabedokumendis kajastatav teave” (edaspidi määruse lisa) toodud sisunõuete ja ülesehitusega.

  (2) Määruse lisa kohane teave esitatakse teabedokumendis lühidalt, selgelt ja mitte eksitavalt.

  (3) Määruse lisas nõutud teavet sisaldav teabedokument koostatakse vähemalt eesti keeles. Lisaks võib teabedokumendi koostada mõnes muus keeles.

  (4) Teabedokument avalikustatakse vähemalt emitendi või pakkumise korraldaja veebilehel hiljemalt väärtpaberite pakkumise väljakuulutamise päeval.

§ 4.  Teabedokumendi muutmine

  (1) Kui emitendile saavad teatavaks teabedokumendis sisalduva teabega seotud mistahes olulised asjaolud, vead või ebatäpsused, mis võivad mõjutada pakkumise kohta hinnangu andmist ja mis ilmnevad pärast teabedokumendi avalikustamist, kuid enne pakkumise lõppemist või enne kauplemiskohal kauplemise alustamist, koostab ta teabedokumendi lisa. Vajaduse korral tuleb täiendada ka teabedokumendi kokkuvõtet ja selle tõlkeid.

  (2) Teabedokumendi lisa avalikustatakse vähemalt samaväärsel viisil, nagu on avalikustatud teabedokument, mida vastava lisaga täiendatakse. Teabedokumendi lisa on teabedokumendi lahutamatu osa.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Teabedokumendis kajastatav teave

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json