Eurovoci märksõnad (näita)

28 SOTSIAALKÜSIMUSED2831 kultuur ja religioonkultuuripoliitikakultuuripärandkunstiteos

28 SOTSIAALKÜSIMUSED2846 ehitus ja linnaplaneeriminelinnaplaneerimineavalik teenindusavalik hoone

HALDUSÕIGUSKultuur ja sport

HALDUSÕIGUSMajandustegevus eri valdkondades

HALDUSÕIGUSRiigihanked

Teksti suurus:

Kunstiteoste tellimise seadus (lühend - KTTS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2015, 112

Kunstiteoste tellimise seadus

Vastu võetud 17.06.2010
RT I 2010, 43, 257
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.02.2014RT I, 13.03.2014, 401.07.2014
19.06.2014RT I, 12.07.2014, 101.01.2015
03.12.2014RT I, 19.12.2014, 101.02.2015
18.02.2015RT I, 23.03.2015, 301.07.2015

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  (1) Käesolev seadus reguleerib avaliku otstarbega hoone ehitustöödega kaasnevat kunstiteoste tellimise kohustust avaliku ruumi esteetilise rikastamise eesmärgil.

  (2) Avaliku otstarbega hoone käesoleva seaduse tähenduses on ühiskondlikuks kasutamiseks ette nähtud hoone, millele on kas täielikult, osaliselt ja pidevalt või ajutiselt ligipääs lisaks asutuse töötajatele ja ametnikele ka kolmandatel isikutel. Sellised hooned on näiteks:
  1) büroohoone;
  2) administratiivhoone;
  3) haridusasutuse hoone;
  4) tervishoiuasutuse hoone;
  5) spordihoone;
  6) hoolekandeasutuse hoone;
  7) kultuuri- või meelelahutusasutuse hoone;
  8) transpordihoone;
  9) teenindushoone;
  10) kaubandushoone;
  11) toitlustushoone;
  12) majutushoone;
  13) kultus- või tavandihoone;
  14) ajateenijate väljaõppeks mõeldud hoone.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

  (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.  Kunstiteoste tellimise kohustus

  (1) Käesolevas seaduses sätestatud kohustused laienevad järgmistele isikutele (edaspidi tellija):
  1) riik või riigiasutus;
  2) avalik-õiguslik juriidiline isik või selle asutus, välja arvatud kohaliku omavalitsuse üksus, kohaliku omavalitsuse asutus või kohalike omavalitsuste ühendus;
  3) sihtasutus, mille ainuasutaja on käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud isik või mille nõukogu vähemalt pooled liikmed määravad käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud isikud;
  4) mittetulundusühing, mille rohkem kui pooled liikmed on käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud isikud;
  5) äriühing, mille osa- või aktsiakapitalist rohkem kui poolt omavad või mille aktsiate või osadega esindatud häältest rohkem kui poolt valitsevad või mille juhatuse või nõukogu liikmetest rohkem kui poole määravad käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud isikud, ning muu eraõiguslik juriidiline isik tingimusel, et ta on asutatud eesmärgiga täita või ta täidab põhi- või kõrvaltegevusena avalikes huvides ülesannet, millel ei ole tööstuslikku ega ärilist iseloomu ja mille täitmist põhiliselt rahastavad käesoleva lõike punktides 1 ja 2 nimetatud isikud;
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  6) isik, kellele on antud eri- või ainuõigus tegutseda riigihangete seaduse §-des 83–89 nimetatud valdkondades.

  (2) Tellija on kohustatud tellima kunstiteose, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  1) tellija sõlmis hankijana riigihangete seaduse § 4 lõikes 3 nimetatud ehitustööde hankelepingu või riigihangete seaduse § 72 lõikes 1 nimetatud ehitustööde kontsessioonilepingu;
  2) ehitustöö seisneb avaliku otstarbega hoone püstitamises, laiendamises või ümberehitamises;
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]
  3) ehitustööde hankelepingu või kontsessioonilepingu hind koos käibemaksuga on võrdne riigihangete seaduse § 15 lõikes 1 nimetatud ehitustööde riigihanke kolmekordse piirmääraga või ületab seda.

  (21) Kunstiteose tellimise kohustust ei ole, kui:
  1) ehitatakse ajutine ehitis;
  2) ehitatakse ehitise tehnosüsteem või selle osa;
  3) ehitustööde hankelepingu või kontsessioonilepingu hind koos käibemaksuga ilma tehnosüsteemi ehitamise kuludeta on väiksem käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 3 nimetatud piirmäärast või
  4) ehituse kogumaksumus finantseeritakse välisprojektist või -programmist ja kunstiteose tellimine ei ole abikõlblik;
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]
  5) ehitatakse karistusasutuse hoonet;
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]
  6) ehitatakse asenduskodu hoonet.
[RT I, 23.03.2015, 3 - jõust. 01.07.2015]

  (3) Kunstiteoste hind ilma käibemaksuta peab kokku olema vähemalt 1/100 järgmisest hinnast, kuid mitte üle 65 000 euro:
  1) käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud ehitustööde hankelepingu või kontsessioonilepingu hinnast;
  2) kõigi osade suhtes sõlmitud hankelepingute summeeritud hinnast, kui ehitustööde hange on jaotatud ühe hankemenetluse raames osadeks;
  3) ehitustööde ja projekteerimisteenuste hankelepingute summeeritud hinnast, kui ehitustööde hankelepingule eelneva viie aasta jooksul on sõlmitud sama hoone projekteerimisteenuste hankeleping.

  (4) Kunstiteose hind ilma käibemaksuta võib ületada käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud summat.
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 3.  Kunstiteose tellimine
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

  (1) Kunstiteose tellimine toimub avaliku konkursi teel, välja arvatud käesoleva seaduse § 31 lõikes 8 sätestatud juhul.

  (2) Kunstiteose tellimise konkursi tulemusena tellitakse ainulaadne kunstiteos, mis on vallasasi või kinnisasja oluline osa ja mis pannakse avalikult ja püsivalt välja avaliku otstarbega hoones või selle juures.

  (3) Tellitav kunstiteos peab olema hoone arhitektuurilise terviku ja selle kasutaja tegevusega sobituv avalikku ruumi rikastav kujutava kunsti teos, mis on autori või autorite originaallooming ning mis ei ole mõeldud hoone igapäevaste funktsioonide tagamiseks.

  (4) Kunstiteose tellimise konkursil hinnatakse esitatud tööde esteetilisi, funktsionaalseid ja keskkonda mõjutavaid omadusi.
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 31.  Kunstiteose tellimise konkursi korraldamine

  (1) Kunstiteose tellimise konkursi alustamiseks avaldab tellija konkursiteate oma kodulehel.

  (2) Kunstiteose tellimise konkurss kuulutatakse välja esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui aasta pärast ehitustööde hankelepingu sõlmimist või juhul, kui ehitustööde hange on jaotatud ühe hankemenetluse raames osadeks, aasta pärast viimase osa kohta hankelepingu sõlmimist.

  (3) Kunstiteose tellimise konkursi tähtaeg ei tohi olla lühem kui 50 kalendripäeva.

  (4) Konkursile esitatud kavandid on kuni žürii otsuse tegemiseni anonüümsed.

  (5) Tellija võib kehtestada konkursil osalejatele kvalifikatsiooninõuded. Kui need kehtestatakse, peab vähemalt ühel kolmandikul žürii liikmetest olema samaväärne kvalifikatsioon.

  (6) Tellija teavitab Kultuuriministeeriumi konkursi väljakuulutamisest ja edastab konkursi tingimused.

  (7) Konkursi toimumise ajal tagab tellija ligipääsu lõplikku ruumimuljet edasi andvale kolmemõõtmelisele kujutisele ja võimaluse korral tellitava kunstiteose asukohale, välja arvatud riigisaladusele riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse alusel.

  (8) Julgeolekuasutuse Kultuuriministeeriumiga kooskõlastatud otsuse alusel võib julgeolekuasutus soetada valmis kunstiteose Kultuuriministeeriumi nimetatud eksperdi osalusel konkursita, kui käesolevas seaduses sätestatud korra järgimine ohustaks julgeolekuasutuse ülesannete täitmist või julgeolekuasutuse turvalisust.
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 32.  Kunstiteose tellimise konkursside liitmine

  (1) Kui ühele kinnisasjale on kavas ehitada mitu hoonet, võib Kultuuriministeeriumiga kooskõlastatult kunstiteose tellimise konkursid liita ja mitme konkursi asemel korraldada ühe konkursi või kuulutada konkursid välja samal ajal.

  (2) Konkurss tuleb välja kuulutada hiljemalt aasta pärast viimase ehitustööde hankelepingu sõlmimist.

  (3) Tellitava kunstiteose või tellitavate kunstiteoste hind ilma käibemaksuta ei või olla madalam kui eraldi konkursside väljakuulutamise korral.
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 33.  Žürii koosseis ja ülesanded

  (1) Kunstiteose tellimise konkursile esitatud kunstiteose kavandeid hindab vähemalt viieliikmeline žürii. Žürii liikmetest vähemalt kaks kolmandikku nimetab kujutava kunsti alal tegutseva loomeliidu juhatus. Ülejäänud žüriiliikmed nimetab tellija.

  (2) Žürii töösse kaasatakse vajaduse korral liikme või eksperdina hoone arhitekt, kasutaja esindaja, muinsuskaitse- või muid eksperte.

  (3) Tellija kooskõlastab konkursi lähteülesande ja põhitingimused žüriiga ning vajaduse korral ekspertidega enne konkursi väljakuulutamist.

  (4) Žürii on oma otsustes ja arvamustes sõltumatu ning lähtub üksnes konkursiteates sätestatud kriteeriumidest.

  (5) Žürii koostab oma tegevuse kohta protokolli, kuhu kantakse:
  1) žürii põhjendatud otsus võitnud teose kohta;
  2) premeerimise korral premeeritavate teoste paremusjärjestus;
  3) žürii liikmete märkused ja võimalikud lisaselgitust vajavad asjaolud.

  (6) Protokollile kirjutavad alla kõik žürii liikmed.
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 34.  Kunstiteose tellimise konkursi tulemus ja sellest teavitamine ning võitjaga hankelepingu sõlmimine

  (1) Tellija kuulutab konkursi võitjaks žürii otsusel parima kavandi esitanud osaleja.

  (2) Tellija teatab Kultuuriministeeriumile viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates kunstiteose tellimise konkursi tulemustest, edastab žürii protokollid ning nimetab tellitud kunstiteose liigi, autori ja asukoha. Kultuuriministeerium avalikustab info kunstiteose tellimise kohta oma veebilehel.

  (3) Kunstiteose tellimise konkursi võitjaga sõlmitakse hankeleping riigihangete seaduse § 28 lõike 2 punkti 2 alusel.
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 35.  Kunstiteose eest tasumine

  (1) Kunstiteose tellimisel võib tasustamine toimuda hankelepingu alusel ühe maksena või osamaksetena, kui see on vajalik kunstiteose valmimise tagamiseks.

  (2) Esimese osamakse tasumise aluseks on teose eskiis.

  (3) Viimase osamakse tasub tellija kunstiteose vastuvõtmisel.
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 36.  Kunstiteose väljapanek ja säilitamine

  (1) Kunstiteos peab olema püsivalt välja pandud vastuvõetud kujul ning sellele peab olema võimaldatud ligipääs, mis arvestab avaliku otstarbega hoones oleva asutuse töö iseloomu ja töökorda.

  (2) Kunstiteose autor annab koos teosega tellijale üle kunstiteost selgitava kirjelduse ning kunstiteose hooldamise ja säilitamise juhendi.

  (3) Tellija avalikustab oma veebilehel tellitud kunstiteose illustreerivad fotod, liigi, autori, asukoha ja autoripoolse lühikirjelduse ning edastab need andmed Kultuuriministeeriumile ühe kuu jooksul kunstiteose vastuvõtmisest arvates.

  (4) Kunstiteose kahjustumisel või asukoha muutmisel, hoone lammutamisel või otstarbe muutmisel, asutuse likvideerimisel või muudel kunstiteose eksponeerimist mõjutavatel juhtudel kooskõlastatakse kunstiteosega seotud edasine tegevus Kultuuriministeeriumiga ja autoriga või tema õiguste omajaga.
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 4.  Riiklik ja haldusjärelevalve
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

  Riiklikku ja haldusjärelevalvet käesoleva seaduse nõuete täitmise üle teeb Kultuuriministeerium.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 41.  Riikliku järelevalve erimeetmed ja sunniraha määr

  (1) Korrakaitseorgan võib käesolevas seaduses sätestatud riikliku järelevalve tegemiseks kohaldada korrakaitseseaduse §-des 30, 50 ja 51 sätestatud riikliku järelevalve erimeedet korrakaitseseaduses sätestatud alusel ja korras.
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

  (2) Ettekirjutuse täitmata jätmise korral on asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras rakendatava sunniraha ülemmäär 1500 eurot.
[RT I, 13.03.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 5.  Vastutus

  (1) Käesoleva seaduse § 2 lõigetes 2 ja 3 ning § 3 lõigetes 1 ja 3–5 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud rikkumise eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 4000 eurot.

  (3) [Kehtetu - RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (4) Käesolevas paragrahvis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Kultuuriministeerium.

§ 6.  Rakendussäte

  Käesolevast seadusest tulenevat kunstiteoste tellimise kohustust rakendatakse juhul, kui käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 nimetatud hankemenetlus algab pärast seaduse jõustumist.

§ 7.  Üleminekusäte

  (1) Kuni päevani, mis on kindlaks määratud Euroopa Liidu Nõukogu otsuses Eesti Vabariigi suhtes kehtestatud erandi kehtetuks tunnistamise kohta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 140 lõikes 2 sätestatud alusel, arvutatakse käesolevas seaduses eurodes väljendatud summad ümber Eesti kroonidesse Eesti Panga kursi alusel. Saadud tulem ümardatakse ühe sendi täpsusega kolmanda koha alusel pärast koma. Kui kolmandal kohal pärast koma olev arv on null kuni neli, jäetakse teisel kohal pärast koma olev arv muutmata. Kui kolmandal kohal pärast koma olev arv on viis kuni üheksa, ümardatakse teisel kohal olev arv ühe võrra ülespoole.

  (2) Enne 2015. aastat väljakuulutatud konkurss, mis ei ole 2015. aasta 1. veebruariks lõppenud, viiakse lõpule selle väljakuulutamise ajal kehtinud regulatsiooni alusel.
[RT I, 19.12.2014, 1 - jõust. 01.02.2015]

§ 8.  Seaduse jõustumine

  Seadus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json