Teksti suurus:

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.05.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2016, 1

Tootmis- ja turustamiskavade toetus

Vastu võetud 21.03.2016 nr 18

Määrus kehtestatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 19 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava 2014–2020” (edaspidi rakenduskava) meetme „Tootmis- ja turustuskavad” raames toetuse (edaspidi toetus) andmise tingimused ja kord.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja toetuse vorm

  (1) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1379/2013 kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta, millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1184/2006 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 104/2000 (ELT L 354, 28.12.2013, lk 1–21), artiklis 28 nimetatud tootmis- ja turustuskavade ettevalmistamiseks ja rakendamiseks.

  (2) Toetust antakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 67 lõike 1 punktis a sätestatud vormis.

§ 3.   Toetuse maksimaalne suurus ja omafinantseeringu minimaalne määr

  (1) Kalendriaasta jooksul antakse toetust maksimaalselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2328/2003, (EÜ) nr 861/2006, (EÜ) nr 1198/2006 ja (EÜ) nr 791/2007 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1255/2011 (ELT L 149, 20.05.2014, lk 1–66) artikli 66 lõikes 3 sätestatud ulatuses, võttes arvesse tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmete poolt turule lastud toodangut.

  (2) Omafinantseeringu minimaalne määr on 25 protsenti abikõlblike kulude maksumusest.

§ 4.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on järgmised kulud:
  1) tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu töötaja palgakulu või juhatuse liikme käsunduslepingust tulenev tasu ühe täistöökoha ulatuses;
  2) tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu töötaja või juhatuse liikme lähetuse kulu, sealhulgas lähetatu üritusel osalemise osavõtutasu;
  3) tunnustatud tootjaorganisatsiooni või tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu töötaja või juhatuse liikme koolituskulu;
  4) eksperdihinnangu tellimise kulu eksperdiga sõlmitud töövõtulepingu kohaselt, sealhulgas eksperdi lähetuse kulu;
  5) raamatupidamisteenuse ja finantsnõustamise kulu.

  (2) Lõikes 1 nimetatud abikõlblik kulu peab olema § 2 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalik, mõistlik ja majanduslikult otstarbekas ning tehtud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikliga 65.

§ 5.   Mitteabikõlblikud kulud

  Mitteabikõlblikud on järgmised kulud:
  1) töötaja töötasu või juhatuse liikmele käsunduslepingu alusel makstud tasu, mis ületab rohkem kui 1,5 korda Statistikaameti andmete kohase Eesti eelnenud kalendriaasta keskmise töötasu;
  2) lähetatu majutuskulu, mis ületab Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2012. a määruse nr 112 „Ametniku teenistuslähetusse saatmise, lähetuskulude hüvitamise ning päevaraha maksmise tingimused ja kord ning päevaraha määr” § 3 lõikes 5 sätestatud ülemmäärasid, ning välislähetuse päevaraha, mis ületab sama määruse § 4 lõikes 1 nimetatud ülemmäära;
  3) eksperdi töötasu, kui tegemist on juriidilise konsultatsiooniga;
  4) kulu, mis on tehtud enne 1. jaanuari 2014;
  5) sularahas tehtud kulutus, teenustasu pangatoimingu eest, tasu sularahamakse tegemise eest ja tagatismakse;
  6) erisoodustusmaks;
  7) käibemaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul.

§ 6.   Toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda kalandusturu korraldamise seaduse § 11 alusel tunnustatud kalapüügi- või vesiviljelussektori tootjaorganisatsioon või kalandusturu korraldamise seaduse §-s 15 nimetatud tootjaorganisatsioonide liit (edaspidi koos taotleja).

  (2) Toetuse taotleja peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 2 sätestatud nõuetele.

  (3) Taotlejal peab olema toetatava tegevuse elluviimise kalendriaasta kohta Maaeluministeeriumi poolt kalandusturu korraldamise seaduse § 14 lõike 4 alusel heaks kiidetud tootmis- ja turustamiskava.

  (4) Toetuse taotlus peab vastama kalandusturu korraldamise seaduse § 27 lõikes 4 sätestatud nõuetele.

  (5) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja igal kalendriaastal Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised andmed (edaspidi koos taotlus):
  1) haldusmenetluse seaduse § 14 lõike 3 punktides 1–4 nimetatud andmed;
  2) taotleja isiku- või registrikood;
  3) taotleja pangakonto number ja käibemaksukohustuslaseks registreerimise number;
  4) nende kulutuste loetelu, mille kohta sellel kalendriaastal toetust taotletakse;
  5) tootmis- ja turustamiskavas nimetatud tegevuste ettevalmistamiseks ja elluviimiseks kavandatavate kulutuste eelarve;
  6) kinnitus, et taotleja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõike 1 punktides c ja d nimetatud nõudeid ega ole pannud toime sama artikli lõikes 3 nimetatud pettust.

  (6) Toetuse taotlemise tähtaja avalikustab PRIA väljaandes Ametlikud Teadaanded. PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja arvestusega, et teate avaldamise ja taotluse esitamise tähtaja alguse vahele jääks vähemalt kümme tööpäeva.

§ 7.   Nõuded tellitud tööde ja teenuste hinnapakkumuse kohta

  (1) Kui toetatava tegevuse raames kavandatava töö või teenuse käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, küsib toetuse taotleja üksteisest sõltumatute ettevõtjate käest vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi hinnapakkumus).

  (2) Toetuse taotleja ei või lõikes 1 sätestatud nõude eiramiseks jaotada osadeks toetatava tegevuse raames kavandatavat tööd või teenust, mis on funktsionaalselt koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseks.

  (3) Toetuse taotleja ei või küsida hinnapakkumust endaga seotud isiku käest tulumaksuseaduse § 8 tähenduses.

  (4) Toetuse taotleja võib küsida alla kolme hinnapakkumuse, kui kolme hinnapakkumuse küsimine ei ole objektiivselt võimalik.

  (5) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase töö või teenuse eest tasutava hinnaga. Toetuse taotleja ei pea valima odavaimat hinnapakkumust, kui see on objektiivselt põhjendatud.

§ 8.   Taotluse menetlemise tingimused ja kord

  (1) PRIA kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust toetuse saamise nõuetele, lähtudes kalandusturu korraldamise seaduse §-st 28 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 artikli 10 lõikest 5.

  (2) PRIA hindab nõuetekohaseid taotlusi kalandusturu korraldamise seaduse § 29 lõike 1 alusel, lähtudes lisas 1 toodud metoodikast.
21.04.2016 08:48
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus tekstis "§ 29 lõike 1 alusel" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel arvestades Maaeluministeeriumi 20.04.2016 taotlust nr 1.4-4/796

§ 9.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Nõuetekohase taotluse rahuldamise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõike 1 alusel.

  (2) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA kalandusturu korraldamise seaduse § 30 lõikes 9 sätestatud alustel.

  (3) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 45 tööpäeva jooksul arvates taotluse saamisest.

  (4) PRIA teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotlejale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

§ 10.   Toetuse maksmise tingimused ja kord

  (1) Toetust makstakse üksnes siis, kui kulud on tehtud kalendriaastal, mille kohta esitatud tootmis- ja turustamiskava aastaaruande on Maaeluministeerium heaks kiitnud.

  (2) Toetust makstakse üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevuse elluviimisel järginud kõiki asjakohaseid nõudeid.

  (3) Tööd ja teenused, mille kulude hüvitamiseks taotletakse toetuse makse tegemist, peavad olema lõpetatud ning toetuse saaja peab olema need vastu võtnud ja nende eest tasunud.

  (4) Toetuse saaja esitab toetuse maksmiseks pärast tegevuse täielikku elluviimist ja selle eest täielikult tasumist, kuid mitte enne taotluse rahuldamise otsuse kättesaamist ja kulutuste tegemise kalendriaasta tootmis- ja turustamiskava aruande heakskiitmist PRIAle kuludeklaratsiooni ning vajaduse korral järgmiste dokumentide ärakirjad:
  1) asjakohane tööleping, töövõtuleping või käsundusleping;
  2) kulu tegemist tõendav dokument, sealhulgas maksekorraldus või pangakonto väljavõte;
  3) tehtud töö või teenuse üleandmise-vastuvõtmise akt;
  4) paragrahv 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud kulu puhul tööajaarvestustabel, millest nähtub tootmis- ja turustamiskava koostamise ja elluviimisega seotud töö aeg;
  5) kulutuste tegemist tõendav muu dokument;
  6) paragrahvi 7 lõigetes 4 ja 5 sätestatud juhtudel asjakohane selgitus.

  (5) PRIA teeb toetuse maksmise või maksmisest keeldumise otsuse kalandusturu korraldamise seaduse § 33 lõike 2 alusel 25 tööpäeva jooksul arvates lõikes 4 nimetatud dokumentide saamisest.

  (6) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse toetuse saajale teatavaks kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (7) PRIA teeb toetuse makse toetuse saaja arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmise otsuse tegemisest.

§ 11.   Dokumentide säilitamine

  (1) Toetuse andmisega seotud andmeid, dokumente ja muid tõendeid säilitatakse kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigetes 1 ja 2 sätestatud tähtaja jooksul.

  (2) Kalandusturu korraldamise seaduse § 34 lõikes 3 sätestatud tähtaja algusest ja lõpust teavitab toetuse saajat PRIA.

§ 12.   Rakendussäte

  Kui taotleja tootmis- ja turustamiskava on heaks kiidetud mitme kalendriaasta kohta, võib taotleja 2016. aastal taotleda toetust nendel kalendriaastatel tehtud kulutuste eest, mille kohta on tootmis- ja turustamiskava heaks kiidetud. Toetust ei anta kulutuste eest, mis on tehtud enne 2014. aastat.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Olavi Petron
Kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Tootmis- ja turustuskavade toetuse taotluste hindamise metoodika

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json