Teksti suurus:

Asenduskoduteenust saava lapse kohta kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu ning asenduskoduteenuse osutaja kohustused

Väljaandja:Sotsiaalkaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2016, 2

Asenduskoduteenust saava lapse kohta kogutavate ja säilitatavate dokumentide loetelu ning asenduskoduteenuse osutaja kohustused

Vastu võetud 22.03.2016 nr 19

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 121 lõike 3 ja § 122 lõike 6 alusel.

§ 1.   Asenduskoduteenust saava lapse kohta kogutavad ja säilitatavad dokumendid

  (1) Kohaliku omavalitsuse üksus kogub ja säilitab asenduskoduteenust saava lapse kohta järgmisi dokumente või nende ärakirju:
  1) Eesti kodaniku isikut tõendav dokument, alla 15-aastasel Eesti kodanikul isikut tõendav dokument selle olemasolul;
  2) Eestis püsivalt elava välismaalase isikut tõendav dokument;
  3) saatjata alaealise välismaalase isikut tõendav dokument, selle puudumisel dokumendid või nende ärakirjad lapse isiku tuvastamise ja välismaalase õigusliku seisundi kohta;
  4) lapse juhtumiplaan;
  5) ärakiri dokumendist, mis tõendab, et lapse vanem on surnud, tagaotsitavaks kuulutatud või teadmata kadunud, kannab eelvangistust või vangistust, või ärakiri kohtumäärusest lapse vanemale eestkostja määramise kohta või ärakiri kohtulahendist lapse vanemast eraldamise või vanema hooldusõiguse peatamise, piiramise või täieliku äravõtmise kohta;
  6) sündi tõendav dokument;
  7) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel tehtud puude raskusastme tuvastamise otsus;
  8) sotsiaalhoolekande seaduse § 69 lõikes 1 sätestatud lapsele koostatud rehabilitatsiooniplaan;
  9) muud dokumendid või nende ärakirjad, mis on lapsele asenduskoduteenuse osutamisel vajalikud.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 5–9 nimetatud dokumente või nende ärakirju kogutakse ja säilitatakse nende olemasolul ja vajaduse korral.

  (3) Kui kohaliku omavalitsuse üksus täidab asenduskoduteenust saava lapse eestkostja ülesandeid või on määratud lapse eestkostjaks, kogutakse ja säilitatakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentidele eestkoste teostamiseks vajalikke täiendavaid dokumente.

  (4) Kui asenduskoduteenust saav laps on sotsiaalhoolekande seaduse § 125 lõikes 1 nimetatud isik, kogub ja säilitab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente või nende ärakirju Sotsiaalkindlustusamet.

§ 2.   Asenduskoduteenuse osutajale üleantavad dokumendid

  (1) Eestkostja ülesandeid täitev või eestkostjaks määratud kohaliku omavalitsuse üksus annab sotsiaalhoolekande seaduse § 119 lõikes 2 nimetatud asenduskoduteenuse halduslepingu osapooleks olevale asenduskoduteenuse osutajale üle käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud dokumendid või nende ärakirjad ja punktides 5–9 nimetatud dokumendid või nende ärakirjad nende olemasolul.

  (2) Kui asenduskoduteenust saav laps on sotsiaalhoolekande seaduse § 125 lõikes 1 nimetatud isik, annab sotsiaalhoolekande seaduse § 125 lõikes 2 nimetatud halduslepingu osapooleks olevale asenduskoduteenuse osutajale käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud dokumendid või nende ärakirjad ja punktides 5–9 nimetatud dokumendid või nende ärakirjad nende olemasolul üle Sotsiaalkindlustusamet.

§ 3.   Asenduskoduteenuse osutaja kohustused

  (1) Asenduskoduteenuse osutaja kohustused hõlmavad järgmist:
  1) lapse hooldamine, sealhulgas vajaduse korral lapse abistamine söömisel, liikumisel, riietumisel ja isiklikus hügieenis, haigestunud lapse põetamine, vajaduse korral tervishoiuteenuse või rehabilitatsiooniteenuse osutaja informeerimine last puudutavates küsimustes, vajaduse korral osalemine lapse rehabilitatsiooniplaanis nimetatud tegevuste elluviimisel ning muude asenduskoduteenuse osutamise halduslepingus kokkulepitud kohustuste täitmine;
  2) lapse kasvatamine ja arendamine positiivset vanemluspraktikat rakendades, sealhulgas lapsele soodsa, lapsesõbraliku ja peresarnase kasvukeskkonna loomine, lapsele arenguvõimaluste tagamine, lapse isiksuse austamise ja privaatsuse tagamine, lapse tervise edendamine, lapse tööoskuste kujundamine ja võimete arendamine, lapse abistamine kodus õppimisel, lapse huvialadega tegelemise soodustamine ja korraldamine, lapse abistamine sotsiaalse võrgustiku loomisel, säilitamisel ja suhete arendamisel ning muude asenduskoduteenuse osutamise halduslepingus kokkulepitud kohustuste täitmine;
  3) lapse turvalisuse tagamine, sealhulgas lapse tegevustest ülevaate omamine, eemaloleva lapsega kontakti saamise võimaluse omamine ja lapse emotsionaalse turvatunde toetamine;
  4) asenduskodust elluastumise ettevalmistamine koostöös kohaliku omavalitsuse üksusega;
  5) teenuse osutamise kestel lapse kohta käiva teabe ja vajalike dokumentide kogumine, sealhulgas perioodiliste märkmete tegemine lapse arengu kohta.

  (2) Asenduskoduteenuse osutaja lähtub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmisel lastekaitseseaduse §-s 21 sätestatust ja arvestab lapse huvidega.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016. a.

Margus Tsahkna
Sotsiaalkaitseminister

Marika Priske
Kantsler

/otsingu_soovitused.json