Teksti suurus:

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2017
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.03.2017 otsus nr 76

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 08.03.2017

§ 1.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Juriidilise või füüsilise isiku seaduslik esindaja on kohustatud korraldama esindatava käesolevast seadusest, maksuseadusest ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ning täieliku täitmise.”;

2) paragrahvi 8 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Seltsingu või muu juriidilise isiku staatust mitteomava isikuteühenduse juht või õigusvõimetu varakogumi valitseja on kohustatud korraldama ühenduse varaga või hallatava varakogumiga seotud käesolevast seadusest, maksuseadusest ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud seadustest tulenevate rahaliste ja mitterahaliste kohustuste tähtaegse ja täieliku täitmise.”;

3) paragrahvi 8 lõikes 5 ja § 36 lõikes 2 asendatakse sõnad „pärandvara hooldaja” sõnadega „pärandi hooldaja” vastavas käändes;

4) paragrahv 151 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 251 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) töötamine – töö tegemine töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel, avalik teenistus avaliku teenistuse seaduse § 5 tähenduses ja äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja majandushuvides töö tegemine tasu saamata;”;

6) paragrahvi 251 lõike 3 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) töötamise alustamine – töölepingu alusel tööle asumine ja äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja majandushuvides tasu saamata tööle asumine kuupäeva täpsusega, võlaõigusliku lepingu alusel tööle asumine lepingu jõustumise kuupäeva täpsusega ning avalikus teenistuses ametniku ametikohale asumine kuupäeva täpsusega;”;

7) paragrahvi 251 lõike 3 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) töötamise lõpetamine – töölepingu alusel töötamise ja äriühingu või füüsilisest isikust ettevõtja majandushuvides tasu saamata töötamise lõpetamine kuupäeva täpsusega, võlaõigusliku lepingu alusel töötamise lõpetamine lepingu lõppemise kuupäeva täpsusega ja ametniku avalikust teenistusest vabastamine kuupäeva täpsusega ning tööd tegeva isiku maksukohustuse üleminek teise riiki kuupäeva täpsusega.”;

8) paragrahvi 251 lõike 4 punkt 15 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 251 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Töötamise registrisse kantakse andmed äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures ettevõtja majandushuvides töötavate tasu mittesaavate isikute kohta.”;

10) paragrahvi 26 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Juurdepääs maksusaladusele on info- ja sidesüsteemide hooldamise ja arendamisega tegelevatel riigiasutuse töötajatel ulatuses, mis on vajalik riigiasutuse info- ja sidesüsteemide hooldamiseks ja arendamiseks.”;

11) paragrahvi 27 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuhaldur avaldab oma veebilehel maksukohustuslase kvartali jooksul tasutud maksusummad summeeritult kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks järgmiselt:”;

12) paragrahvi 27 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 27 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Maksuhaldur avaldab oma veebilehel käibemaksukohustuslase kvartali jooksul deklareeritud käibemaksuseaduse § 15 lõigetes 1–4 sätestatud määraga maksustatavate toimingute ja tehingute käibe kogusumma summeeritult kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

(6) Maksuhaldur avaldab oma veebilehel töötamise registrisse kantud tööd võimaldava isiku juures tööd tegevate isikute arvu, millest on maha arvatud nende isikute arv, kelle töötamine on käesoleva seaduse § 251 lõike 3 punkti 5 tähenduses peatatud, kvartali viimase kuupäeva seisuga kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikeid 3, 5 ja 6 ei kohaldata füüsilisele isikule, kes ei ole registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana, ega julgeolekuasutuste seaduse §-s 5 nimetatud julgeolekuasutusele.”;

14) paragrahvi 28 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Maksu- ja Tolliamet võib avaldada valla- või linnavalitsusele andmeid maksukohustuslaste kohta, kelle tasutav riiklik maks või tasu või osa sellest kantakse vastavale vallale või linnale, ning maksu kinnipidajate kohta. Avaldada võib järgmisi andmeid:
1) maksumaksja nimi ja registrikood;
2) maksumaksja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünnikuupäev, -kuu ja -aasta;
3) deklareeritud maksustatava tulu või tasu summa;
4) tasutud maksu või tasu summa;
5) maksu kinnipidaja nimi, isiku- või registrikood ja maksumaksjalt kinnipeetud maksu summa.”;

15) paragrahvi 29 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 29. Maksusaladust sisaldava teabe avaldamine”;

16) paragrahvi 29 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) kohtutäiturile, kui see on vajalik täitetoimingute tegemiseks ja pärimisseaduses sätestatud korras inventuuri tegemiseks;”;

17) paragrahvi 29 punkt 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„12) Sotsiaalkindlustusametile sotsiaalhoolekande seaduses, riikliku pensionikindlustuse seaduses, perehüvitiste seaduses, vanemahüvitise seaduses ja ohvriabi seaduses sätestatud pensionide, toetuste, teenuste ja hüvitiste määramiseks ning Euroopa Liidu sotsiaalkindlustust koordineerivate õigusaktide rakendamiseks;”;

18) paragrahvi 29 punkt 30 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„30) Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile toetuse saamise nõuetekohasuse ja toetusraha sihipärase kasutamise kontrollimiseks sotsiaalmaksu tasumise kohta töötajate arvu ja tasutud summade kaupa kuude lõikes ning Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, kalandusturu korraldamise seaduses, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduses ning vedelkütuse erimärgistamise seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;”;

19) paragrahvi 29 punkt 38 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„38) Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema hallatavale riigiasutusele või tema volitatud riigi asutatud sihtasutusele õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel õppetoetuste eraldamise korraldamiseks;”;

20) paragrahvi 29 täiendatakse punktidega 43–49 järgmises sõnastuses:

„43) pärijale, testamenditäitjale ja pärandi hooldajale käesolevast seadusest ja maksuseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks;
44) Lennuametile kohustuste täitmiseks seoses kokkuleppelise esindaja ja tuntud saatja süsteemi ning volitatud ettevõtja süsteemi ühiste turvanõuete tunnustamisega;
45) Kultuuriministeeriumile või valdkonna eest vastutava ministri volitatud eraõiguslikule juriidilisele isikule spordiseaduse § 91 lõike 7 alusel ettenähtud ulatuses treeneri tööjõukulu määramise nõuetekohasuse kontrollimiseks;
46) perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse §-s 1 ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 1 nimetatud fondide korraldusasutusele ning fondispetsiifiliste reeglite alusel toetuse andmisega tegelevatele isikutele ulatuses, mis on vajalik toetuse saamise nõuetekohasuse, sihipärase kasutamise ja kulude abikõlblikkuse kontrollimiseks;
47) vanglateenistuse ametnikule karistusseadustikus sätestatud ülesannete täitmiseks ning kinnipeetava ja kriminaalhooldusaluse kriminogeensete riskide hindamiseks;
48) Rahandusministeeriumile avaliku teenistuse arendamise ja juhtimise analüüsimiseks;
49) Rahandusministeeriumile riigi osalusega äriühingu ja sihtasutuse juhatuse, nõukogu ning auditi komitee liikmete palgapoliitika analüüsimiseks.”;

21) paragrahvi 35 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui seadusega on ette nähtud õigusjärgluse korras õiguste ja kohustuste üleminek ühelt isikult teisele, siis lähevad õigusjärglasele üle kõik käesolevast seadusest, maksuseadusest ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud seadustest tulenevad rahalised ja mitterahalised õigused ning kohustused, mis ei ole oma olemuselt isikuga lahutamatult seotud. Sunniraha maksmise kohustus ei lähe õigusjärgluse korras üle ühelt isikult teisele.”;

22) paragrahvi 36 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevast seadusest, maksuseadusest ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud seadustest tulenevad rahalised ja mitterahalised õigused ning kohustused, välja arvatud sunniraha maksmise kohustus, lähevad pärandajalt üle pärijale pärimisseaduses sätestatud korras.

(2) Pärandvara hulka kuuluvaid käesolevast seadusest, maksuseadusest ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud seadustest tulenevaid kohustusi on pärandvara arvel kohustatud täitma ka testamenditäitja, pärandi hooldaja või muu isik, kellel on seadusest tulenevalt pärandvara valitsemise kohustus.”;

23) seadust täiendatakse §-ga 461 järgmises sõnastuses:

§ 461. Elektroonilise arestimissüsteemi kaudu edastatav korraldus

(1) Täitemenetluse seadustiku §-s 631 sätestatud elektroonilise arestimissüsteemi (edaspidi elektrooniline arestimissüsteem) kaudu esitab maksuhaldur elektroonilise korralduse, milles peavad sisalduma:
1) maksuhalduri nimetus ja registrikood;
2) korralduse adressaadi registrikood;
3) korralduse andmise kuupäev;
4) maksukohustuslase nimi või ärinimi koos isikukoodi või sünniaja või registrikoodiga või muud isiku identifitseerimist võimaldavad andmed;
5) korralduse andmise õiguslik alus;
6) korraldusega tehtav ettekirjutus;
7) muud seadusega sätestatud andmed.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korraldusele ei kohaldata käesoleva seaduse § 46 lõikes 2 sätestatud kirjalikku vorminõuet ega sama paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatut.”;

24) paragrahvi 48 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Maksukohustuslane ei või kasutada maksumenetluses esindajana isikut, kes on enne teenistusest vabastamist samas või sellega seonduvas maksumenetluses esindanud maksuhaldurit.”;

25) paragrahvi 48 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Esindaja peab maksuhalduri nõudmisel, samuti seadusega sätestatud juhtudel esitama volitust tõendava dokumendi. Advokaadi puhul eeldatakse esindusõiguse olemasolu. Põhjendatud juhul võib maksuhaldur nõuda volikirja esitamist.”;

26) paragrahvi 59 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Riiklike maksude maksuhalduril on maksuseaduste ja käesoleva seaduse rikkumise ohu hindamiseks ja analüüsiks ning tulumaksuseaduse § 8 tähenduses seotud isikute tuvastamiseks õigus saada põhjendatud taotluse alusel riigi andmekogust tasuta andmeid isikute omandis või valduses oleva vara ja varaga seotud isikute kohta, isikute majandustegevuse ning sellega seotud kaupade ja teenuste olemuse ja logistika kohta. Andmekogu haldaja teavitab riiklike maksude maksuhaldurit asjaoludest, mis teevad taotluse täitmise võimatuks või mille tõttu on vaja taotluse täitmise tähtaega pikendada.”;

27) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Elektroonilise arestimissüsteemi kaudu teabe nõudmiseks esitab maksuhaldur käesoleva seaduse §-s 461 sätestatud nõuetele vastava korralduse.”;

28) paragrahvi 72 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksuhalduri ametnikul on õigus vaatluse läbiviimiseks siseneda maatükile, ehitisse ja ruumi, kus toimub maksukohustuslase majandus- või kutsetegevus. Maksuhalduri ametnikul on õigus vaadelda ka maksukohustuslase majandus- või kutsetegevusega seotud vallasasja, mis ei asu maksukohustuslase majandus- või kutsetegevuse toimumise kohas. Maksuhalduri ametnikul ei ole õigust teha vaatluse käigus läbiotsimist, avada lukustatud ruume või panipaiku ega siseneda eluruumi selles elavate isikute tahte vastaselt, seda ka juhul, kui neis toimub isiku majandus- või kutsetegevus.

(2) Maksuhalduri ametnikul on õigus vaadelda kolmanda isiku omandis või valduses olevat vara, sealhulgas kinnisasju, ehitisi, laevu ja sõidukeid ning vallasvara, kui vaatlus ei kujuta endast selle isiku tahte vastast eluruumi või valdusesse sisenemist ja selle läbiotsimist.”;

29) paragrahvi 72 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Vaatlus maksukohustuslase majandus- või kutsetegevuse toimumise kohas viiakse läbi ettevõtte tööajal või üldisel tööajal.”;

30) paragrahvi 72 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Vaatluse juures viibivale menetlusosalisele tutvustatakse viivitamata tema õigusi ja kohustusi suuliselt või kirjalikult lihtsas ja arusaadavas keeles. Õiguste ja kohustuste selgitamise kohta võetakse protokolli menetlusosalise allkiri.”;

31) paragrahvi 85 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Deklaratsioon pärandvara hulka kuuluvate käesolevast seadusest, maksuseadusest ja käesoleva seaduse § 3 lõikes 4 nimetatud seadustest tulenevate kohustuste kohta esitatakse pärandaja maksuarvestuse raames.”;

32) paragrahvi 89 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustus laieneb ka maksukohustuslase õigusjärglasele, testamenditäitjale, pärandi hooldajale või muule isikule, kellel on seadusest tulenevalt pärandvara valitsemise kohustus.”;

33) paragrahvi 111 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Maksuhalduril on õigus makseraskustes maksukohustuslase taotlusel ajatada tema maksuvõla tasumine, samuti sellise teadaoleva kohustuse tasumine, mille täitmise tähtpäev ei ole saabunud.”;

34) paragrahvi 113 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui maksukohustuslane ei täida maksuvõla tasumise ajakava, ei esita ajakava kehtimise perioodil tähtajaks deklaratsioone, ei tasu ajakava kehtimise perioodil tähtajaks oma jooksvaid makse, ei täida asjaõigusseaduses sätestatud kohustust hoida maksuvõla tagamiseks pandiga koormatud asja või ei esita tagatise väärtuse vähenemise korral maksuhalduri aktsepteeritavat asendustagatist, on maksuhalduril õigus rakendada valikuliselt või koos järgmisi meetmeid:”;

35) paragrahvi 130 lõike 1 sissejuhatava teksti esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kui kohustatud isik ei ole rahalist kohustust täitnud maksuhalduri haldusaktis või käesoleva seaduse § 128 lõike 4 punktis 2 või 3 nimetatud lahendis määratud tähtaja jooksul, alustab maksuhaldur võla sundkorras sissenõudmist.”;

36) paragrahvi 130 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud toimingute tegemiseks esitab maksuhaldur taotluse või korralduse või edastab korralduse elektroonilise arestimissüsteemi kaudu.”;

37) paragrahvi 131 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Arestitud pangakontolt võib arestitud summa ulatuses väljamakseid teha maksuhalduri loal. Luba ei ole vaja maksuhaldurile ülekande tegemiseks, välja arvatud, kui arest on seatud käesoleva seaduse § 1361 lõike 1 alusel. Arestitud pangakonto avatakse maksuhalduri loal. Maksuhaldur teeb korralduse pangakonto aresti alt vabastada kolme tööpäeva jooksul arvates maksuvõla tasumisest.”;

38) paragrahvi 131 lõike 6 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) korralduse vastuvõtmise kuupäev ja kellaaeg, kui korraldus ei ole esitatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu;”;

39) paragrahvi 131 lõike 6 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 139 lõiget 3 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui vaidele on esindajana alla kirjutanud advokaat, ei pea vaidele volikirja lisama, kuid maksuhalduril on põhjendatud juhul õigus selle esitamist nõuda.”.

§ 2.  Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 102 lõike 2 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmeid võib avaldada üksnes kliendile ja kliendi nõusolekul ka kolmandale isikule, välja arvatud käesoleva seaduse §-des 112, 113, 1141 ja 1142 sätestatud juhul.”;

2) seadust täiendatakse §-ga 1142 järgmises sõnastuses:

§ 1142. Maksu- ja Tolliametile teabe andmise kohustus

Sideettevõtja on kohustatud Maksu- ja Tolliametile esitama tema korralduse alusel maksumenetluses tähendust omavate asjaolude kindlakstegemiseks kliendile sideteenuse eest esitatud arve andmed, välja arvatud andmed kasutatud sideteenuse üksikasjade kohta.”.

§ 3.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 88 lõike 5 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Kirjalikus või elektroonilises vormis või täitemenetluse seadustiku §-s 631 sätestatud elektroonilise arestimissüsteemi (edaspidi elektrooniline arestimissüsteem) kaudu esitatud järelepärimise vastusena peab krediidiasutus avaldama pangasaladuse:”;

2) paragrahvi 88 täiendatakse lõigetega 63 ja 64 järgmises sõnastuses:

„(63) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud järelepärimises, mis on esitatud elektroonilise arestimissüsteemi kaudu, tuleb märkida:
1) järelepärimise edastanud isiku identifitseerimist võimaldavad andmed;
2) puudutatud isiku identifitseerimist võimaldavad andmed;
3) taotletavate andmete loetelu või kirjeldus;
4) järelepärimise esitamise õiguslik alus.

(64) Krediidiasutus ei ole kohustatud kontrollima elektroonilise arestimissüsteemi kaudu esitatud järelepärimise andmeväljadele sisestatud andmete õigsust.”.

§ 4.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 631 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Elektrooniline arestimissüsteem on täitemenetlusregistri, maksukohustuslaste registri ja krediidiasutuse infosüsteemi vahel loodud infokanal, mille eesmärk on tagada võlgniku konto arestimise ja arestide haldamisega seotud toimingute kohta elektrooniliselt taotluse edastamine krediidiasutusele, võimaldada päringute tegemist krediidiasutuse valduses olevate andmete kohta ning tagada osapoolte tahteavalduste viivitamatu ja turvaline edastamine.”;

2) paragrahvi 114 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Käesoleva seaduse §-s 631 sätestatud elektroonilist arestimissüsteemi kasutavale isikule toimetab kohtutäitur arestimisakti kätte arestimissüsteemi kaudu.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2017. aasta 1. aprillil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json