Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.05.2021
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2021, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
16.03.2021 otsus nr 704

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.03.2021

§ 1.  Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 202 lõike 3 punktis 3 ja § 203 lõike 3 punktis 2 asendatakse tekstiosa „eelnenud” tekstiosaga „eelnenud ühel kuni neljal järjestikusel”;

2) paragrahvi 24 lõikes 66 asendatakse tekstiosa „ja 67” tekstiosaga „, 67 ja 612”;

3) paragrahvi 24 lõige 67 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(67) Kui esineb üksnes käesoleva paragrahvi lõike 65 punktis 3 või lõike 612 punktis 2 nimetatud asjaolu ja elektrointensiivne ettevõtja esitab 20 päeva jooksul selle asjaolu ilmnemisest arvates maksuhaldurile käesoleva seaduse § 693 lõike 11 punktis 3 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori aruande prognoositud elektrointensiivsuse kohta järgmisel 12 kalendrikuul ning see on vähemalt 20 protsenti, tekib maksukohustus vastavalt kas ainult viimasel lõppenud majandusaastal või ainult elektrointensiivsuse hindamisperioodil soodusaktsiisimääraga tarbitud elektrienergialt.”;

4) paragrahvi 24 lõikes 69 asendatakse tekstiosa „ja 610” tekstiosaga „, 610 ja 611”;

5) paragrahvi 24 lõige 610 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(610) Kui esineb üksnes käesoleva paragrahvi lõike 68 punktis 3 või lõike 611 punktis 2 nimetatud asjaolu ja intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja esitab 20 päeva jooksul selle asjaolu ilmnemisest arvates maksuhaldurile käesoleva seaduse § 693 lõike 13 punktis 3 nimetatud sõltumatu vandeaudiitori aruande prognoositud gaasitarbimise intensiivsuse kohta järgmisel 12 kalendrikuul ning see on vähemalt 13 protsenti, tekib maksukohustus vastavalt kas ainult viimasel lõppenud majandusaastal või ainult gaasitarbimise intensiivsuse hindamisperioodil soodusaktsiisimääraga tarbitud maagaasilt.”;

6) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 611 ja 612 järgmises sõnastuses:

„(611) Sellel energia aktsiisivabastuse luba omaval või omanud intensiivse gaasitarbimisega ettevõtjal, kes hindas gaasi tarbimise intensiivsust pikemal perioodil kui viimane lõppenud majandusaasta, tekib erandina käesoleva paragrahvi lõike 68 punktides 2 ja 3 sätestatust, välja arvatud raskustes ettevõtja definitsioonile vastavuse osas, kohustus tasuda aktsiisi käesoleva seaduse § 66 lõikes 10 sätestatud määra alusel kogu tema gaasitarbimise intensiivsuse hindamisperioodi algusest kuni alljärgneva sündmuseni tarbitud maagaasilt:
1) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 12 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid sõltumatu vandeaudiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet § 693 lõike 13 punktis 2 nimetatud gaasitarbimise intensiivsuse või gaasitarbimise intensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete suhtes;
2) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 12 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja arvutatud gaasitarbimise intensiivsus, mille kohta sõltumatu vandeaudiitor andis põhjendatud kindlustunnet väljendava arvamuse, oli hindamisperioodil keskmiselt alla 13 protsendi.

(612) Sellel energia aktsiisivabastuse luba omaval või omanud elektrointensiivsel ettevõtjal, kes hindas elektrointensiivsust pikemal perioodil kui viimane lõppenud majandusaasta, tekib erandina käesoleva paragrahvi lõike 65 punktides 2 ja 3 sätestatust, välja arvatud raskustes ettevõtja definitsioonile vastavuse osas, kohustus tasuda aktsiisi käesoleva seaduse § 66 lõikes 12 sätestatud määra alusel kogu tema elektrointensiivsuse hindamisperioodi algusest kuni alljärgneva sündmuseni tarbitud elektrienergialt:
1) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 11 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid sõltumatu vandeaudiitor ei väljenda põhjendatud kindlustunnet § 693 lõike 11 punktis 2 nimetatud elektrointensiivsuse või elektrointensiivsuse arvutamiseks kasutatavate alusandmete suhtes;
2) täidetakse käesoleva seaduse § 696 lõike 11 punktis 1 sätestatud kohustus, kuid elektrointensiivse ettevõtja arvutatud elektrointensiivsus, mille kohta sõltumatu vandeaudiitor andis põhjendatud kindlustunnet väljendava arvamuse, oli hindamisperioodil keskmiselt alla 20 protsendi.”;

7) paragrahvi 25 lõiked 24 ja 25 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(24) Käesoleva seaduse § 24 lõigetes 65 ja 612 nimetatud elektrointensiivne ettevõtja esitab hiljemalt 30. päeval sama paragrahvi lõike 65 punktides 1–3 ja lõikes 612 nimetatud sündmusest arvates aktsiisideklaratsiooni ning maksab aktsiisi.

(25) Käesoleva seaduse § 24 lõigetes 68 ja 611 nimetatud intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja esitab hiljemalt 30. päeval sama paragrahvi lõike 68 punktides 1–3 ja lõikes 611 nimetatud sündmusest arvates aktsiisideklaratsiooni ning maksab aktsiisi.”;

8) paragrahvi 31 lõike 5 punktides 11 ja 12 asendatakse tekstiosa „eelmisel” tekstiosaga „eelmisel kuni neljal järjestikusel”;

9) paragrahvi 692 lõigetes 21, 23 ja 25, § 693 lõike 11 punktis 6 ja lõike 13 punktis 6 asendatakse tekstiosa „eelnenud” tekstiosaga „eelnenud kuni neljal järjestikusel”;

10) paragrahvi 693 lõike 11 punktis 2 ja lõike 13 punktis 2 asendatakse tekstiosa „eelmise” tekstiosaga „eelmise kuni nelja järjestikuse”;

11) paragrahvi 695 lõike 3 punktid 8 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„8) elektrointensiivne ettevõtja ei vasta enam käesoleva seaduse § 202 lõikes 3 sätestatud tingimustele, esineb § 24 lõike 65 punktis 1 või 2 või lõike 612 punktis 1 nimetatud asjaolu või esineb sama paragrahvi lõike 65 punktis 3 või lõike 612 punktis 2 nimetatud asjaolu, ilma et elektrointensiivne ettevõtja oleks esitanud käesoleva seaduse § 24 lõikes 67 sätestatud nõuetele ja tähtajaks sõltumatu vandeaudiitori vastavat aruannet prognoositud elektrointensiivsuse kohta;
9) intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja ei vasta enam käesoleva seaduse § 203 lõikes 3 sätestatud tingimustele, esineb § 24 lõike 68 punktis 1 või 2 või lõike 611 punktis 1 nimetatud asjaolu või esineb sama paragrahvi lõike 68 punktis 3 või lõike 611 punktis 2 nimetatud asjaolu, ilma et intensiivse gaasitarbimisega ettevõtja oleks esitanud käesoleva seaduse § 24 lõikes 610 sätestatud nõuetele ja tähtajaks sõltumatu vandeaudiitori vastavat aruannet prognoositud gaasitarbimise intensiivsuse kohta.”;

12) paragrahvi 696 lõike 11 punktis 1 ja lõike 12 punktis 1 asendatakse tekstiosa „selle aasta” tekstiosaga „eelnenud ühe kuni nelja lõppenud järjestikuse majandusaasta”.

§ 2.  Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2021. aasta 1. mail.

Henn Põlluaas
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json