Teksti suurus:

Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomile ja kutsetunnistusele kantavate andmete loetelu

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2032
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2022, 6

Siseveelaeva laevapere liikmete koolitus- ja kvalifikatsiooninõuded, diplomeerimise kord ning diplomile ja kutsetunnistusele kantavate andmete loetelu
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

Vastu võetud 12.02.2003 nr 35
RTL 2003, 27, 404
jõustumine 01.03.2003

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.06.2014RT I, 17.06.2014, 220.06.2014
27.12.2016RT I, 29.12.2016, 3801.01.2017
16.03.2022RT I, 23.03.2022, 126.03.2022, osaliselt 18.01.2032

Määrus kehtestatakse «Meresõiduohutuse seaduse» § 20 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib siseveelaeva laevapere liikmete koolitusele ja kvalifikatsioonile esitatavaid nõudeid, sätestab siseveelaeva laevapere liikmete diplomeerimise korra ning kehtestab diplomile ja kutsetunnistusele kantavate andmete loetelu.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

§ 2.   Eesti riigilippu kandval laeval töötamise õigus
[Kehtetu - RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

2. peatükk SISEVEELAEVA LAEVAPERE LIIKMETE DIPLOMEERIMINE 

§ 3.   Siseveelaeva laevajuhi diplom ja madruse kutsetunnistus
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

  (1) Siseveelaeva laevapere liikme kvalifikatsiooni tõendavad siseveelaeva laevajuhi diplom ja siseveelaeva madruse kutsetunnistus.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

  (2) Siseveelaeval võib mehaanikuna, motoristina ja madrusena töötada merelaeva mehaaniku, motoristi, vanemmotoristi, madruse, vahimadruse või vanemmadruse kutsetunnistust või diplomit omav isik.
[RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

  (3) Siseveelaeva laevajuhi diplomi või siseveelaeva madruse kutsetunnistuse saamiseks on vaja lõpetada siseveelaeva laevajuhi (edaspidi laevajuht) või siseveelaeva madruse (edaspidi madrus) õppekursus, mis loetakse lõpetatuks pärast kutseeksami sooritamist 4. peatükis esitatud nõutavate erialaste teadmiste loetelu alusel.
[RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

  (31) Laevajuhi abina töötamiseks peab isikul olema laevajuhi diplom.”;
[RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

  (4) Laevajuhi diplomit võib taotleda meresõidudiplomit või -kutsetunnistust omav laevajuht, või vähemalt 4-aastase sõidupraktikaga madrus ja 2-aastase sõidupraktikaga merelaeva mehaanik õppekursust lõpetamata, kusjuures vahimadruse, vanemmadruse või merelaeva mehaaniku kutsetunnistust omaval isikul peab olema käesolevas lõikes sätestatud sõidupraktikast vähemalt üks aasta sõidupraktikat siseveelaeval. Laevajuhi diplomi saamiseks tuleb sooritada kutseeksam 4. peatükis esitatud nõutavate erialaste teadmiste loetelu alusel.
[RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

  (5) [Kehtetu - RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

§ 31.   Siseveelaeva laevajuhi diplomile ja madruse kutsetunnistusele kantavate andmete loetelu

  Paragrahvis 3 nimetatud siseveelaeva laevajuhi diplomile ja siseveelaeva madruse kutsetunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) väljaandja riik – Eesti Vabariik;
  2) diplomi või kutsetunnistuse nimetus vastavalt §-le 3;
  3) diplomi või kutsetunnistuse number;
  4) diplomi või kutsetunnistuse omaniku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, foto või näokujutis, allkiri või allkirjakujutis;
  5) viide õigusakti sättele, mis on diplomi või kutsetunnistuse väljastamise aluseks;
  6) diplomi või kutsetunnistuse väljastanud ametiisiku nimi ja tema allkiri või allkirjakujutis;
  7) diplomi või kutsetunnistuse väljaandmise kuupäev.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

§ 4.   Diplomi ja kutsetunnistuse väljastamine

  (1) Transpordiamet väljastab diplomi ja kutsetunnistuse Eesti kodanikule või Eestis elamisõigust või elamisluba omavale välismaalasele või kodakondsuseta isikule, kellel on käesoleva määruse kohane sõidupraktika ning kes on sooritanud kutseeksami käesoleva määruse 4. peatükis esitatud nõutavate erialaste teadmiste loetelu alusel.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule, kes on sooritanud laevajuhi või madruse kutseeksami enne käesoleva määruse jõustumist ja kellel on nõuetekohane sõidupraktika, väljastatakse käesoleva määrusega ette nähtud diplom või kutsetunnistus.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule, kellel on endise NSV Liidu jõelaeva kapten-mehaaniku või kapten-mehaaniku abi diplom, väljastatakse käesoleva määrusega ette nähtud diplom.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 nimetatud diplom annab õiguse töötada laevajuhina, täites mehaaniku kohustusi laevadel peamasinate efektiivse võimsusega kuni 750 kW. Endise NSV Liidu IV grupi kapten-mehaaniku diplomi omanikul on õigus täita mehaaniku kohustusi laevadel peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW ja enam, mille kohta tehakse märge kinnituslehele.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule, kellel on endise NSV Liidu jõelaeva roolimehe-motoristi tunnistus, väljastatakse käesoleva määrusega ette nähtud madruse kutsetunnistus.

§ 5.   Diplomite ja kutsetunnistuste vastastikune tunnustamine
[Kehtetu - RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

3. peatükk SISEVEELAEVA LAEVAPERE LIIKMETE KOOLITUS- JA KVALIFIKATSIOONINÕUDED 

§ 6.   Siseveelaeva laevapere liikmete koolituse õppekava

  Siseveelaeva laevapere liikmete koolituse õppekavad koostab koolituse korraldaja lähtudes täienduskoolituse standardi õppekavale esitatud nõuetest, käesoleva määruse 4. peatükis esitatud erialaste teadmiste loetelust ning kooskõlastades need Transpordiametiga.
[RT I, 29.12.2016, 38 - jõust. 01.01.2017]

§ 7.   Sõidupraktika

  (1) Laevajuhi sõidupraktika hulka arvatakse töö madrusena, madrus-praktikandina, laevajuhina või laevajuhi abina sisevete liikurlaeval pikkusega 12 meetrit ja enam. Sõidupraktika üks aasta on üks navigatsiooniperiood, mille jooksul peab toimuma keskmiselt vähemalt viis reisi kuus.
[RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

  (2) Õppeasutuse, juriidilise või füüsilise isiku poolt korraldatud kursuse lõpetanud isikule väljastatakse õppeasutuse või kursuse lõpetamise diplomi või tunnistuse alusel laevajuhi diplom, kui tal on vähemalt 8 kuud sõidupraktikat kahe navigatsiooniperioodi jooksul, millest vähemalt 4 kuud peab olema läbitud siseveelaeval.
[RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

  (3) Madruse kutsetunnistuse väljastamiseks on vaja vähemalt üks kuu sõidupraktikat käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud laeval praktikandina enne või pärast madruse kutseeksami sooritamist.

  (4) Laeval peamasinate efektiivse koguvõimsusega 750 kW ja enam võib laevajuht täita mehaaniku kohustusi, kui tal on nimetatud laeval vähemalt kaks aastat sõidupraktikat laevajuhina või laevajuhi abina.

  (5) Sõidupraktika kohta peetakse arvestust teenistuslehe alusel, mis esitatakse Transpordiametile. Teenistuslehe väljastab laeva kapten, reeder või meretöö seaduse § 70 lõikes 2 nimetatud töövahendusteenuse osutaja.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

  (6) Sõidupraktika arvestamise erijuhul, kui sõidupraktika laevapere liikmena ei vasta täielikult käesoleva määruse nõuetele, kuid üldjuhul on küllaldane sõidupraktika arvestamiseks, otsustab sõidupraktika vastavuse diplomi või kutsetunnistuse väljastamiseks Transpordiamet.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

§ 71.   Siseveelaeva laevapere liikme teenistuslehele kantavate andmete loetelu

  Paragrahvi 7 lõikes 5 nimetatud siseveelaeva laevapere liikme teenistuslehele kantakse järgmised andmed:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg;
  2) ametikoht laevas;
  3) laeva nimi ja tüüp, registri number, laeva pikkus, peamasinate võimsus kilovattides, laeva kodusadam, laeva sõidupiirkond;
  4) reederi nimi ja registrikood ning aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  5) sõidupraktika algus- ja lõppkuupäev;
  6) sõidupraktika pikkus päevades;
  7) märkused;
  8) teenistuslehe väljastanud isiku nimi, ametikoht, allkiri või allkirjakujutis;
  9) teenistuslehe väljaandmise kuupäev.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

§ 8.   Kinnitusleht

  (1) Liikurlaeval kogumahutavusega 20 ja enam ning igal reisilaeval ja vedurlaeval töötava laevajuhi või mehaaniku diplomi juurde kuulub kinnitusleht. Kinnituslehe väljaandmisega tõendab Transpordiamet laevajuhi või mehaaniku töölesobivust kinnituslehele märgitud ametikohal. Kinnitusleht väljastatakse tähtajaga kuni viis aastat.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

  (2) Kinnituslehe saamiseks on vaja läbida täiendusõppekursus Transpordiameti poolt kinnitatud õppeprogrammi alusel või tõendada oma pidevat tööd laevajuhina viimase kahe aasta jooksul kooskõlas käesoleva määruse § 7 lõikega 5. Kui kutseeksami sooritamisest on möödunud alla viie aasta, ei nõuta täiendusõppekursuse läbimist.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

  (3) Reisilaeval töötamiseks väljastatakse diplomi kinnitusleht laevajuhile, kes on vähemalt 21 aastat vana. Teistel laevadel ja reisilaeval laevajuhi abina töötamiseks väljastatakse diplomi kinnitusleht laevajuhile, kes on vähemalt 18 aastat vana.

  (4) Reisilaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe saamiseks peab taotlejal olema vähemalt üks aasta sõidupraktikat laevajuhina liikurlaeval kogupikkusega 12 meetrit ja enam või laevajuhi abina reisilaeval. Kiirreisilaeva laevajuhi diplomi kinnituslehe saamiseks peab taotlejal olema vähemalt üks aasta sõidupraktikat käesolevas lõikes nimetatud laevadel ja lisaks vähemalt üks aasta sõidupraktikat laevajuhi abina kiirreisilaeval.
[RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

  (5) Endise NSV Liidu I grupi jõelaeva kapten-mehaaniku abi diplomi vahetamise korral laevajuhi diplomi vastu väljastatakse talle diplomi kinnitusleht laevajuhi abi ametikohale. Isik võib taotleda laevajuhi diplomi kinnituslehte pärast vähemalt ühekuulist sõidupraktikat.

  (6) Diplomi kinnituslehe taotleja tõendab oma tervislikku sobivust «Meresõiduohutuse seaduse» (RT I 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387) § 26 kohaselt. 65-aastaseks saamisel peab laevajuht järgmise kolme kuu jooksul tõendama oma tervislikku sobivust ja järgnevalt tegema seda igal aastal.

  (7) Diplomi kinnituslehe väljastamisel käesoleva määruse § 4 lõikes 3 nimetatud diplomi või kutsetunnistuse vahetamise korral sõidupraktikat tõendada ei ole vaja.

§ 81.   Kinnituslehele kantavate andmete loetelu

  Paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud siseveelaeva laevajuhi või mehaaniku diplomi juurde kuuluvale kinnituslehele kantakse järgmised andmed:
  1) väljaandja riik – Eesti Vabariik;
  2) dokumendi nimetus – diplomi kinnitusleht vastavalt § 8 lõikele 1;
  3) kinnituslehe number;
  4) viide kinnituslehe väljastamise aluseks olevale riigisisesele õigusaktile;
  5) kinnituslehe omaniku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, allkiri või allkirjakujutis;
  6) tekst „Transpordiamet kinnitab, et käesoleva tunnistuse omaniku kvalifikatsioon vastab Eesti Vabariigis kehtestatud nõuetele ja ta võib töötada:”;
  7) ametikoht või ametikohad, millel kinnituslehe omanikul on lubatud töötada ja piirangud;
  8) kinnituslehe väljastamiseks volitatud ametiisiku nimi ja allkiri või allkirjakujutis;
  9) kinnituslehe kehtivuse aeg ja väljaandmise kuupäev.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

§ 9.   Kutsekomisjonid

  (1) Siseveelaeva laevapere liikmeid koolitavas õppeasutuses moodustatakse laevajuhtidelt kutseeksamite vastuvõtmiseks ja kutse omistamiseks kutsekomisjonid. Komisjoni koosseisu kuuluvad esimees ja vähemalt kolm liiget.
[RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

  (2) Siseveelaeva laevapere liikmeid koolitavas õppeasutuses moodustatakse madrustelt kutseeksamite vastuvõtmiseks ja kutse omistamiseks ning laevajuhtidelt täiendusõppekursuste lõpetamisel eksamite vastuvõtmiseks kutsekomisjonid. Komisjoni koosseisu kuuluvad esimees ja vähemalt kaks liiget.
[RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud komisjonide koosseisu kinnitab kooskõlastatult Transpordiametiga õppeasutuse juht.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

  (4) Transpordiamet väljastab laevajuhi diplomi, selle juurde kuuluva kinnituslehe või madruse kutsetunnistuse järgmiste dokumentide alusel:
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]
  1) käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud komisjonide eksamiprotokollid ja tunnistused kursuste lõpetamise ning kutse omistamise kohta või
  2) komisjonide eksamiprotokollid ja tunnistused kursuste lõpetamise kohta.
[RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

  (5) [Kehtetu – RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

§ 10.   Lisanõuded ja nende rakendamine

  (1) Kui laevas on radar, peab laevajuht läbima käesoleva määruse §-s 12 nimetatud radarvaatleja kursuse ja sooritama vastava eksami.

  (2) Reisilaeva juht peab läbima käesoleva määruse §-s 13 nimetatud «Täiendavad nõuded reisilaeva juhile» kursuse, mis käsitleb tegevust reisilaeval laevaõnnetuse korral ja sooritama vastava eksami.

  (3) Kui laeval, mille peamasinate efektiivne koguvõimsus on 750 kW või enam, puudub käesoleva määruse § 4 lõike 4 teises lauses või § 7 lõikes 4 nimetatud laevajuht, kellel on õigus täita mehaaniku kohustusi, peab laeval olema vähemalt 750 kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaaniku meresõidudiplomit või väiksema kui 750 kW peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vanemmehaaniku meresõidutunnistust omav isik, kellel on diplomi või kutsetunnistuse juurde kuuluv kinnitusleht.
[RT I, 17.06.2014, 2 - jõust. 20.06.2014]

4. peatükk LAEVAJUHI DIPLOMI JA MADRUSE KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS NÕUTAVAD ERIALASED TEADMISED 

§ 11.   Laevajuhi diplomi saamiseks nõutavad erialased teadmised ja oskused
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

  (1) Laevajuht oskab:
  1) kavandada reisi ja navigeerida siseveeteedel, sealhulgas valida lastimise ja lossimise sihtkohtadesse jõudmiseks kõige loogilisema, ökonoomsema ja ökoloogilisema sõidumarsruudi, kohaldades laevakokkupõrgete vältimise eeskirja reegleid ning juhindudes laevatatavatel sisevetel liiklemise korrast;
  2) siseveelaeva mehitada, juhindudes siseveelaeva mehitamise suhtes kohalduvatest nõutest, sealhulgas laevapere liikmete koosseisu moodustamise nõuetest ning arvestab töö- ja puhkeajale kehtivaid nõudeid;
  3) siseveelaevaga sõita ja manööverdada, tagades veesõiduki ohutu ekspluatatsiooni kõikides siseveeteedel esinevates tingimustes, sealhulgas suure liiklustihedusega siseveeteel ning hüdromorfoloogiliste eripäradega siseveeteel sõit, mis nõuab laevajuhilt erilist tähelepanu kursi ja kiiruse määramisel;
  4) reageerida siseveeteedel esinevatele navigeerimisega seotud hädaolukordadele;
  5) kavandada ja tagada reisi vältel lasti ohutu laadimise, stauimise, kinnitamise, lossimise ja hooldamise;
  6) kavandada ja tagada veesõiduki püstuvuse;
  7) kontrollida ja hooldada siseveelaeva varustuse tunnistusel nimetatud kohustuslikku varustust.

  (2) Laevajuht omab järgmisi teadmisi laeva ehitusest ja varustusest:
  1) siseveelaevade ehitusest ja ehitusmeetoditest mitmesugust tüüpi veesõidukite ekspluatatsioonis;
  2) põhiteadmised siseveelaevale kehtivatest tehnilistest nõuetest;
  3) põhiteadmised siseveelaeva kohustuslikust varustusest.

  (3) Laevajuht omab järgmisi teadmisi laeva jõuseadmetest ja süsteemidest:
  1) jõuseadmete ehitus ja tööpõhimõte;
  2) peamasinate ja abimehhanismide ekspluatatsioon, kontroll ja hooldus;
  3) siseveelaeva süsteemide kontroll ja hooldus.

  (4) Laevajuht on võimeline:
  1) juhtima inimressursse, olema sotsiaalselt vastutustundlik ja hoolitsema töövoo ning koolituse korraldamise eest veesõiduki pardal;
  2) tagama alati hea suhtluse, mis hõlmab standardsete suhtlusfraaside kasutamist erinevates olukordades;
  3) edendama pardal tasakaalustatud ja sotsiaalset töökeskkonda;
  4) tagama vastavuse keskkonnakaitsenõuetele.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

§ 12.   Nõuded radarvaatleja tunnistuse saamiseks

  Radarvaatleja tunnistuse saamiseks peab tunnistuse taotleja läbima radarnavigatsiooni ja automaatikaseadme (ARPA) kasutamise koolituse.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

§ 13.   Täiendavad nõuded reisilaeva juhile

  Reisilaeva juhil peavad olema järgmised täiendavad teadmised ja oskused:
  1) põhiteadmised tehnilistest nõuetest vigastatud reisilaeva püstuvuse, vaheruumideks jaotamise ja maksimaalse süvise tasapinna kohta;
  2) esmaabi andmine vigastuse korral;
  3) tuleohutuse nõuded ja tuletõrjeseadmete kasutamine;
  4) tegutsemine inimeste päästmisel ja päästevahendite kasutamine;
  5) ohutusjuhiste kohaldamine ja vajalike meetmete võtmine, et kaitsta reisijaid, eriti hädaolukordades, sealhulgas pakkuma puudega ja piiratud liikumisvõimega isikutele otsest abi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 17.12.2010, lk 1–16) IV lisas esitatud koolitus- ja juhendamisnõuetega.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

§ 14.   Madruse tunnistuse saamiseks nõutavad erialased teadmised ja oskused
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

  Madrusel peavad olema järgmised teadmised ja oskused:
  1) laevatatavatel sisevetel liiklemise korra tundmine;
  2) laevakokkupõrgete vältimise eeskirja reeglite tundmine;
  3) põhiteadmised siseveelaevade ehituslikest nõuetest ja konstruktsioonist;
  4) põhiteadmised jõuseadmete ehitusest ning peamasinate ja abimehhanismide tööst;
  5) põhiteadmised laeva süsteemidest;
  6) põhiteadmised laeva ujuvuse ja püstuvuse nõuetest;
  7) esmaabi andmine õnnetusjuhtumi korral;
  8) päästevarustuse ja -vahendite kasutamine;
  9) tulekahju vältimine ja tulekustutusvahendite kasutamine;
  10) reostuse vältimine ja reostustõrjevahendite kasutamine.
[RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

5. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 15.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 16.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub üldises korras.

  [Normitehniline märkus kehtetu - RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

Lisa 1 SISEVEELAEVA LAEVAJUHI DIPLOMI NÄIDIS
[Kehtetu - RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

Lisa 2 SISEVEELAEVA LAEVAPERE LIIKME TEENISTUSLEHE NÄIDIS
[Kehtetu - RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

Lisa 3 SISEVEELAEVA LAEVAJUHI (MEHAANIKU) DIPLOMI KINNITUSLEHE NÄIDIS
[Kehtetu - RT I, 23.03.2022, 1 - jõust. 26.03.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json