Teksti suurus:

Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2022
Avaldamismärge:RT I, 23.03.2022, 10

Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.03.2022 nr 16

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määrust nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) koordineerib ja analüüsib taimekaitsevahendite ja mükotoksiinide määramise alast tegevust;”;

2) paragrahvi 20 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Tallinna Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi ülesanded on:
1) uurida bakter- ja parasitaarhaiguste tekitajaid;
2) teha toidu, vee, sööda ja hügieeniproovide mikrobioloogilisi analüüse;
3) teha analüüse taimekaitsevahendite kvaliteedi määramiseks;
4) teha analüüse taimekaitsevahendite jääkide määramiseks;
5) teha analüüse mükotoksiinide sisalduse määramiseks;
6) täita osakonna tegevusvaldkonnas riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesandeid.”.

§ 2.  Maaeluministri 8. novembri 2017. a määruse nr 72 „Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus” muutmine

Maaeluministri 8. novembri 2017. a määrust nr 72 „Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Keskuse tegevusvaldkond on seemnete, taimekahjustajate, väetise, mulla, taimse materjali, sööda ja muu materjali laboratoorsete analüüside teostamine, riikliku referentlaboratooriumi ja volitatud laboratooriumi ülesannete täitmine, põllumajanduskultuuride põldkatsete tegemine, põllumajanduskeskkonna seire ja uuringute korraldamine ning Eesti maaelu arengukava hindamine, põllumajandustootjate majandustegevuse analüüsimine ning riikliku maaeluvõrgustiku üksuse ülesannete täitmine.”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „toidust,”;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 12 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) agrokeemia laboratooriumi põhiülesanne on teha mulla ja kasvusubstraadi agrokeemilist analüüsi, kontrollida lubiväetise ning mineraal- ja orgaanilise väetise kvaliteeti ning määrata makro- ja mikroelementide ning muude keemiliste elementide sisaldust söödas, vees, mullas, väetises ja muus materjalis;
2) teravilja ja söötade laboratooriumi põhiülesanne on teha taimse materjali ja sööda laboratoorset analüüsi nende kvaliteedi kindlakstegemiseks; määrata põldkatsete saagi proovide kvaliteeti; kontrollida sekkumiskeskuse tehnilise seisundi nõuetekohasust, sellesse ladustatava teravilja kogust ja kvaliteeti; teha riiklike majanduskatsete tegemise käigus saagi omaduste määramiseks võetud proovi laboratoorset analüüsi; osaleda asjakohastes seireprogrammides;”.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2022. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json