Teksti suurus:

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2013, 1

Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. a määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” muutmine

Vastu võetud 15.04.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse veeseaduse § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007. aasta määruses nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord” (RT I, 22.02.2012, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse veeseaduse § 21 lõike 2 alusel.”;

2) paragrahvi 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus sätestab veeseaduse § 8 lõike 2 punktides 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12 ja 13 nimetatud juhtudel veekasutuse aruande esitamise korra, esitatavate andmete ulatuse ja veekasutuse aruande vormi.”;

3) paragrahvi 3 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aruanne esitatakse vastavalt vee erikasutuse iseloomule määruse lisades 1–10 ja 12 esitatud vormil.

(2) Lisades 1–9 ja 12 märgitud andmete kohta esitab veekasutaja aruande, mis käsitleb aruandja veealast tegevust aruandeaastal, järgmise aasta 1. märtsiks.”;

4) paragrahvis 4 asendatakse sõna „Keskkonnaamet” sõnadega „vee erikasutusloa andja” vastavas käändes;

5) paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Keskkonnateabe Keskus koostab lisade 1–9 ja 12 kohaselt esitatud andmete põhjal vee erikasutuse riigisisese koondaruande aruandeaastale järgneva aasta 31. maiks ja esitab selle Keskkonnaministeeriumile ning teeb avalikuks oma veebilehel.”;

6) määrust täiendatakse lisaga 12 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2013. a.

Keit Pentus-Rosimannus
Minister

Rita Annus
Kantsler

Lisa Vorm 12. Meres süvendamine ja/või kaadamine

/otsingu_soovitused.json