Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011. a määruse nr 84 „Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2013, 9

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011. a määruse nr 84 „Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 18.04.2013 nr 61

Määrus kehtestatakse keeleseaduse § 23 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011. a määruses nr 84 „Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded”;

2) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „avaliku teenistuja liigist, ametikoha põhigrupist, ametikohtade põhigruppide atesteerimisnõuetest ja”;

3) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõnad „avalikud teenistujad” sõnaga „ametnikud”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesolevas määruses kehtestatakse keeleoskuse nõue miinimumtasemel. Tööandjal on õigus kehtestada töö- või ametikohale käesolevas määruses kehtestatust kõrgem eesti keele oskuse nõue.”;

5) paragrahvi 6 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ametiasutuse tehnilist või abistavat laadi tööülesandeid täitvad töötajad, nagu autojuhid, kütjad, paljundajad ja teised sarnased töötajad;”;

6) paragrahvi 7 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 7 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) ametiasutuse töötajad, kelle tööülesanded on seotud ametiasutuse asjaajamise korraldamise toetamisega, nagu andmesisestajad, postisekretärid ja teised sarnased töötajad;”;

8) paragrahvi 8 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) kinnistusameti tehnilised sekretärid, kohtukordnikud, äriregistri tehnilised sekretärid ning ametiasutuse raamatupidajad ja referendid;”;

9) paragrahvi 8 punktist 2 jäetakse välja sõna „vanemametnikest”;

10) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 151 järgmises sõnastuses:

„151) ametiasutuse töötajad;”;

11) paragrahvi 8 punktides 16 ja 17 asendatakse sõna „ametikohtadel” sõnaga „töökohtadel”;

12) paragrahvi 9 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) ametnikud;”;

13) paragrahvi 9 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 9 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) ametiasutuse struktuuriüksuse juhid, nende asetäitjad ja tippspetsialistid;”;

15) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Isikud, kelle keeleoskus vastas enne 1. aprilli 2013. a oma töö- või ametikohal töötamiseks kehtestatud keeleoskustasemele, viivad oma keeleoskuse vastavusse pärast 1. aprilli 2013. a töötamiseks kehtestatud keeleoskustasemega 1. aprilliks 2016. a.”.

Andrus Ansip
Peaminister

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json