Teksti suurus:

Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse ning reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ulatus ja maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2013, 14

Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse ning reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ulatus ja maksmise kord

Vastu võetud 18.04.2013 nr 64

Määrus kehtestatakse kaitseväeteenistuse seaduse § 54 lõike 2, § 64 lõike 2 ja § 80 lõike 6 alusel.

§ 1. Ajateenija toetuse ulatus

 (1) Ajateenijale makstakse igakuist toetust alates päevast, kui ta saabub ajateenistuskohta, kuni ajateenistuse lõppemiseni.

 (2) Ajateenijale makstakse ajateenistuse esimese kümne nädala jooksul toetust 75 eurot kuus.

 (3) Ajateenijale makstakse alates üheteistkümnendast nädalast igakuist toetust vastavalt tema auastmele järgnevalt:

Auaste
Toetus eurodes
Kõrgendatud toetus eurodes

Reamees

100

150

Kapral

105

160

Nooremseersant

115

175

Seersant

135

200

 (4) Kõrgendatud toetust makstakse alates üheksandast ajateenistuses viibimise kuust.

§ 2. Asendusteenistuja toetuse ulatus

 (1) Asendusteenistujale makstakse igakuist toetust alates päevast, kui ta saabub teenistuskohta, kuni asendusteenistuse lõppemiseni.

 (2) Asendusteenistuja igakuise toetuse suurus on töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuu töötasu alammäär.

§ 3. Reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ulatus

 (1) Reservväelasele makstakse toetust alates päevast, kui ta saabub õppekogunemise läbiviimise kohta, kuni õppekogunemisel osalemise lõppemiseni.

 (2) Reservväelasele makstakse õppekogunemisel osalemise aja eest toetust järgnevalt:
 1) sõdur – 27 eurot päevas;
 2) allohvitser – 30 eurot päevas;
 3) ohvitser – 40 eurot päevas.

§ 4. Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse ning reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse maksmise kord

 (1) Ajateenija toetust makstakse ajateenija esitatud arvelduskontole kuu viimasel tööpäeval.

 (2) Reservväelasele makstakse õppekogunemisel osalemise aja eest toetust reservväelase esitatud arvelduskontole 14 päeva jooksul õppekogunemise lõppemist arvates.

 (3) Asendusteenistuja toetust makstakse asendusteenistuja esitatud arvelduskontole järgneva kuu 10. kuupäeval.

 (4) Ajateenija toetust ja reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstavat toetust arvestatakse ja makstakse vastavalt Kaitseväes kehtivale töötasu maksmise korrale. Asendusteenistuja toetust arvestatakse ja makstakse vastavalt Kaitseressursside Ametis kehtivale töötasu maksmise korrale.

 (5) Ajateenija toetust ning reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstavat toetust ei maksta aja eest, mille vältel ajateenija või reservväelane:
 1) lahkus omavoliliselt ajateenistuskohast või õppekogunemise läbiviimise kohast;
 2) kandis distsiplinaararesti.

 (6) Asendusteenistuja toetust ei maksta aja eest, kui asendusteenistuja lahkus omavoliliselt teenistuskohast.

§ 5. Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse 1. aprillist 2013. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Urmas Reinsalu
Kaitseminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes