Teksti suurus:

Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.10.2014
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2014, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
15.04.2014 otsus nr 412

Kaitseliidu seaduse, kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 10.04.2014

§ 1.  Kaitseliidu seaduse muutmine

Kaitseliidu seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõiked 1–5 tunnistatakse kehtetuks;

2) seadust täiendatakse §-ga 971 järgmises sõnastuses:

§ 971. Hüvitise maksmine Kaitseliidu liikme vigastada saamise korral

(1) Kaitseliidu liikmele, kellele on enne 2014. aasta 1. oktoobrit kehtinud käesoleva seaduse § 63 lõike 1 alusel välja makstud ühekordse hüvitise esimene osa, makstakse välja ühekordse hüvitise teine osa, arvestamata tema töövõime taastumist.

(2) Kaitseliidu liikmele, kellele on enne 2014. aasta 1. oktoobrit kehtinud käesoleva seaduse § 63 lõike 2 alusel välja makstud ühekordse hüvitise esimene osa, makstakse välja ühekordse hüvitise teine ja kolmas osa, arvestamata tema töövõime taastumist.

(3) Kaitseliidu liikmele, kellele on enne 2014. aasta 1. oktoobrit kehtinud käesoleva seaduse § 63 lõike 2 alusel välja makstud ühekordse hüvitise esimene ja teine osa, makstakse välja ühekordse hüvitise kolmas osa, arvestamata tema töövõime taastumist, ning lisaks teise osa see summa, mille ta oleks saanud, kui teist osa ei oleks vähendatud tema töövõime taastumise tõttu.

(4) Kaitseliidu liikmele, kellele on enne 2014. aasta 1. oktoobrit kehtinud käesoleva seaduse § 63 lõike 2 alusel välja makstud ühekordne hüvitis kolmes osas, makstakse lisaks välja ühekordse hüvitise see summa, mille ta oleks saanud, kui ühekordse hüvitise väljamakstavaid osasid ei oleks vähendatud tema töövõime taastumise tõttu.

(5) Kaitseliidu liikmele, kellele ei ole välja makstud enne 2014. aasta 1. oktoobrit kehtinud käesoleva seaduse § 63 lõike 5 alusel väljamaksmisele kuuluvat osa seoses tema töövõime täieliku taastumisega, makstakse välja ühekordse hüvitise see osa, mille ta oleks saanud, kui tema töövõime ei oleks täielikult taastunud.

(6) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–5 sätestatud ühekordse hüvitise saamiseks peab isik esitama avalduse Kaitseministeeriumile hiljemalt 2015. aasta 1. veebruaril.

(7) Avalduses tuleb märkida, missuguse osa väljamaksmist isik soovib.

(8) Kaitseministeerium otsustab hüvitise väljamaksmise 30 päeva jooksul avalduse saamisest arvates.

(9) Käesoleva seaduse § 66 lõike 4 alusel hüvitisest loobumise korral käesolevas paragrahvis sätestatud hüvitist välja ei maksta.”.

§ 2.  Kaitseväeteenistuse seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 197 lõiked 3–7 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 206 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Igal rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest liidetakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 50 protsendile üks protsent.”;

3) paragrahvi 209 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töövõimetuspensioni suuruse arvutamise aluseks on teenistusülesannete täitmisest põhjustatud töövõime kaotuse ulatus ja viimane Statistikaameti avaldatud pooleteisekordne keskmine brutokuupalk kalendriaastas, mis oli avaldatud päevaks, millest alates töövõimetuspension määrati.”;

4) paragrahvi 210 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Toitjakaotuspensioni arvutamise aluseks on viimane Statistikaameti avaldatud pooleteisekordne keskmine brutokuupalk kalendriaastas, mis oli avaldatud päevaks, millest alates toitjakaotuspension määrati.”.

§ 3.  Kaitseväe korralduse seaduse muutmine

Kaitseväe korralduse seaduses (RT I, 18.02.2014, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 lõike 1 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) taustakontrolli teostamiseks.”;

2) paragrahvi 36 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud eesmärgil teabe kogumisel ja töötlemisel ei koguta ega töödelda teavet Eesti kodaniku kohta, välja arvatud Kaitseväkke kandideeriva, Kaitseväes teeniva või töötava isiku või Kaitseväe julgeolekualale juurdepääsu õigust taotleva isiku kohta.”.

§ 4.  Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmine

Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 36 senine tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2–10 järgmises sõnastuses:

„(2) Kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu töövõimetuks jäänud kaitseväelasele, kellele on enne 2014. aasta 1. oktoobrit kehtinud kaitseväeteenistuse seaduse § 197 lõike 3 alusel välja makstud ühekordse hüvitise esimene osa, makstakse välja ühekordse hüvitise teine osa, arvestamata tema töövõime taastumist.

(3) Kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu töövõimetuks jäänud kaitseväelasele, kellele on enne 2014. aasta 1. oktoobrit kehtinud kaitseväeteenistuse seaduse § 197 lõike 4 alusel välja makstud ühekordse hüvitise esimene osa, makstakse välja ühekordse hüvitise teine ja kolmas osa, arvestamata tema töövõime taastumist.

(4) Kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu töövõimetuks jäänud kaitseväelasele, kellele on enne 2014. aasta 1. oktoobrit kehtinud kaitseväeteenistuse seaduse § 197 lõike 4 alusel välja makstud ühekordse hüvitise esimene ja teine osa, makstakse välja ühekordse hüvitise kolmas osa, arvestamata tema töövõime taastumist, ning lisaks teise osa see summa, mille ta oleks saanud, kui teist osa ei oleks vähendatud tema töövõime taastumise tõttu.

(5) Kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu töövõimetuks jäänud kaitseväelasele, kellele on enne 2014. aasta 1. oktoobrit kehtinud kaitseväeteenistuse seaduse § 197 lõike 4 alusel välja makstud ühekordne hüvitis kolmes osas, makstakse lisaks välja ühekordse hüvitise see summa, mille ta oleks saanud, kui ühekordse hüvitise väljamakstavaid osasid ei oleks vähendatud tema töövõime taastumise tõttu.

(6) Kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu töövõimetuks jäänud kaitseväelasele, kellele ei makstud enne 2014. aasta 1. oktoobrit kehtinud kaitseväeteenistuse seaduse § 197 lõike 7 alusel väljamaksmisele kuuluvat osa seoses tema töövõime täieliku taastumisega, makstakse välja ühekordse hüvitise see osa, mille ta oleks saanud, kui tema töövõime ei oleks täielikult taastunud.

(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–6 sätestatud ühekordse hüvitise saamiseks peab isik esitama avalduse Kaitseministeeriumile hiljemalt 2015. aasta 1. veebruaril.

(8) Avalduses tuleb märkida, missuguse osa väljamaksmist isik soovib.

(9) Kaitseministeerium otsustab hüvitise väljamaksmise 30 päeva jooksul avalduse saamisest arvates.

(10) Kaitseväeteenistuse seaduse § 204 lõikes 2 sätestatud juhul käesolevas paragrahvis nimetatud hüvitist välja ei maksta.”;

2) paragrahvi 39 täiendatakse lõigetega 11–14 järgmises sõnastuses:

„(11) Töövõimetuspensioni saava isiku töövõimetuspensioni suurus arvutatakse ümber alates 2014. aasta 1. oktoobrist.

(12) Töövõimetuspensioni suuruse ümberarvutamise aluseks on teenistusülesannete täitmisest põhjustatud töövõime kaotuse ulatus ja viimane Statistikaameti 2014. aasta 1. oktoobriks avaldatud pooleteisekordne keskmine brutokuupalk kalendriaastas.

(13) Toitjakaotuspensioni saava isiku toitjakaotuspensioni suurus arvutatakse ümber alates 2014. aasta 1. oktoobrist.

(14) Toitjakaotuspensioni suuruse ümberarvutamise aluseks on viimane Statistikaameti 2014. aasta 1. oktoobriks avaldatud pooleteisekordne keskmine brutokuupalk kalendriaastas.”;

3) seadust täiendatakse §-ga 392 järgmises sõnastuses:

§ 392. Pensioni suurendamine rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest

(1) Tegevteenistuspensioni suuruse arvutamisel või ümberarvutamisel suurendatakse igal rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil osalemise eest isiku tegevteenistuspensioni suuruse arvutamise aluseks olevast ametikoha palgaastmestiku keskmisest või pensioni arvestamise summast pensioniks arvutatavat protsenti ühe protsendi võrra, kusjuures pensioni ülemmäär on 75 protsenti ametikoha palgaastmestiku keskmisest või pensioni arvutamise summast.

(2) Kui tegevteenistusest vabastatud isikule on määratud tegevteenistuspension ja ta on osalenud rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil, arvutatakse tema tegevteenistuspension ümber alates 2014. aasta 1. oktoobrist, kui isik esitab Sotsiaalkindlustusametile avalduse koos tema rahvusvahelisele sõjalisele operatsioonile lähetamist kinnitava Kaitseväe teatisega enne 2015. aasta 1. veebruari. Dokumentide hilisema esitamise korral arvutatakse tegevteenistuspension ümber alates avalduse esitamise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.”.

§ 5.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2014. aasta 1. oktoobril.

  (2) Käesoleva seaduse § 3 jõustub 2014. aasta 1. augustil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json