Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruse nr 235 „Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.05.2014
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2014, 10

Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruse nr 235 „Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas” muutmine

Vastu võetud 21.04.2014 nr 52

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruses nr 235 „Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse esimene normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

1 EÜ Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.07.1992, lk 7–50).”;

2) määruse kolmas normitehniline märkus sõnastatakse järgmiselt:

3 Hoiualade piirid on märgitud määruse lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades Lamberti koonilist Euref EST 92 projektsiooni, kaitseala kinnitatud välispiire ja maakatastri andmeid seisuga juuni 2004. a (välja arvatud Pabra järve hoiuala ja Vaidva jõe hoiuala piirid). Pabra järve hoiuala välispiir on märgitud lisas esitatud kaardil põhikaardi puudumise tõttu katastrikaardil (mõõtkava 1:10 000). Vaidva jõe hoiuala välispiir on märgitud lisas esitatud kaardil Eesti põhikaardi (mõõtkava 1:10 000) alusel, kasutades maakatastri andmeid. Alade kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (www.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).”;

3) määruse lisas esitatud kaart „Vaidva jõe” asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud kaardiga „Vaidva jõe”1 (lisatud).

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse seletuskirjas2 on esitatud põhjendused:
1) kaitse alla võtmise eesmärkide vastavuse kohta kaitse alla võtmise eeldustele;
2) loodusobjekti kaitse alla võtmise otstarbekuse kohta;
3) kaitstava loodusobjekti tüübi valiku kohta;
4) kaitstava loodusobjekti piiri kulgemise kohta;
5) kaitsekorra kohta.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Vabariigi Valitsuse 8. septembri 2005. a määruse nr 235 „Hoiualade kaitse alla võtmine Võru maakonnas” muutmise menetlus viidi läbi keskkonnaministri 12. juuli 2013. a käskkirjaga nr 695 algatatud haldusmenetluses. Menetluse ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Hoiuala välispiir on märgitud lisas esitatud kaardil, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti (mõõtkava 1:10 000) ja maakatastri andmeid. Kaardiga saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (www.keskkonnainfo.ee) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Taavi Rõivas
Peaminister

Keit Pentus-Rosimannus
Keskkonnaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Vaidva jõe

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json