Teksti suurus:

Riigi- ja tugietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise kord, nende säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu ning riigi- ja tugietalonide nimistu

Riigi- ja tugietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise kord, nende säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu ning riigi- ja tugietalonide nimistu - sisukord
Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.04.2019, 6

Riigi- ja tugietalonide valiku, kinnitamise, säilitamise ja kasutamise kord, nende säilitamiseks, arendamiseks, kalibreerimiseks ja rahvusvaheliseks võrdlemiseks tehtavate põhjendatud kulutuste loetelu ning riigi- ja tugietalonide nimistu

Vastu võetud 18.04.2019 nr 28

Määrus kehtestatakse mõõteseaduse § 4 lõike 6 alusel.

§ 1.  Riigi- ja tugietalonide valik ja kinnitamine

 (1) Riigi- ja tugietaloni nimistusse kinnitamise valiku aluseks on:
 1) majanduselu vajadus;
 2) avaliku halduse vajadus;
 3) teadus- ja uurimistegevuse vajadus;
 4) rahvusvahelisest lepingust tulenev kohustus.

 (2) Riigi- ja tugietalon kehastab vastavalt mõõtühiku definitsioonile füüsikalist suurust ja on seostatud asjakohase mõõtühikuga kas kokkuleppeliselt valitud füüsilise esemena, esmase tugiprotseduuri alusel või teiste riikide tõendatud jälgitavusega etalonide kaudu.

 (3) Etaloni kinnitamiseks riigi- või tugietaloniks esitab labor Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile etaloni vajadus- ja tasuvusanalüüsi ning etaloni omaduste säilitamise ja kasutamise tagamise kohta järgmised andmed:
 1) teave etaloni koosseisu kuuluvate mõõte- ja abivahendite olemasolu kohta;
 2) teave etaloni säilitamiseks ja kasutamiseks ruumi ning personali olemasolu kohta;
 3) etaloni metroloogilisi omadusi tõendavad dokumendid.

 (4) Etaloni vajadusanalüüsist peab selguma lõikes 1 nimetatud valiku aluse seos sihtgrupiga ja tasuvusanalüüsist ajaperiood, millal etaloni kasutamisest saadav tulu katab kaasnevad kulutused.

 (5) Riigi- ja tugietaloni kinnitab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.

 (6) Riigi- ja tugietalonide nimistu moodustub lõike 5 kohaselt kinnitatud riigi- ja tugietalonidest. Riigi- ja tugietalonide nimistu avaldatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel.

§ 2.  Riigietalonide säilitamine ja kasutamine

 (1) Riigietalone säilitatakse mõõteseaduse § 19 nõuetele vastavas laboris.

 (2) Riigietaloni labor kasutab riigietaloni eesmärgiga tagada mõõtmise usaldusväärsus ja jälgitavus.

 (3) Riigietaloni säilitatakse ja kasutatakse kooskõlas rahvusvahelise praktikaga.

 (4) Riigietalonide säilitamist, kasutamist, arendamist ja kontrollimist kajastavaid dokumente säilitatakse riigietaloni laboris tähtajatult.

§ 3.  Tugietalonide säilitamine ja kasutamine

 (1) Tugietalone säilitatakse mõõteseaduse § 20 nõuetele vastavas laboris.

 (2) Tugietaloni labor kasutab tugietaloni § 2 lõikes 2 nimetatud eesmärgil.

 (3) Tugietalonide säilitamist ja kasutamist kajastavaid dokumente säilitatakse tugietaloni laboris tähtajatult.

 (4) Tugietaloni labor teavitab esimesel võimalusel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tugietaloni metroloogiliste omaduste muutusest tasemele, mis on madalam, kui § 1 lõike 5 alusel ministri käskkirjaga kinnitatud tugietalonil.

§ 4.  Riigietalonidega seonduvad põhjendatud kulutused

 (1) Riigietaloni säilitamisel, arendamisel, kalibreerimisel ja rahvusvahelisel võrdlemisel on riigietaloni labori põhjendatud kulutused järgmised:
 1) etaloniga seonduvate ülesannete täitmisega seotud personal;
 2) parima mõõtevõime säilitamise eesmärgil vajalike etalonseadmete ja abivahendite soetamine ning hooldus;
 3) labori kliima- ja ventilatsiooniseadmete hooldus;
 4) etaloniga seonduva mõõtesüsteemi säilitamise ja parendamise eesmärgil vajalike materjalide soetamine;
 5) etalonseadmete kalibreerimise ja rahvusvahelise võrdlemise teostamine;
 6) rendi- ja majandamiskohustuste täitmine;
 7) labori akrediteerimisteenus;
 8) rahvusvahelise riigietaloni kalibreerimis- ja mõõtevõime andmebaasi tunnustamise teostamine;
 9) vastutuskindlustuse maksed.

 (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud kulutused kaetakse seoses järgmiste tegevustega:
 1) osalemine rahvusvahelistel võrdlusmõõtmistel ja kalibreerimistel;
 2) etaloni seisukorra kontrollimine;
 3) etaloni hooldamine;
 4) dokumentide ettevalmistamine parima mõõtevõime sisestamiseks rahvusvahelisse andmebaasi;
 5) riigietaloni labori akrediteerimiseks ning akrediteeringu säilitamiseks vajalike dokumentide ja protseduuride ettevalmistamine;
 6) etalonihoidja koolitamine;
 7) vajalike protseduuride ja mõõtemetoodikate väljatöötamine.

§ 5.  Tugietalonidega seonduvad põhjendatud kulutused

 (1) Tugietaloni säilitamisel, arendamisel, kalibreerimisel ja rahvusvahelisel võrdlemisel on põhjendatud § 4 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud tugietaloni labori kulutused.

 (2) Lõikes 1 viidatud kulutused personalile kaetakse seoses § 4 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud tegevustega.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Kantsler